intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 14/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

71
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è 14/2003/Q§­T T g   n g µ y 20  th¸ng 01 n¨ m   2003 P hª d u y Ö t  h ¬ n g   P ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  T æ n g  c«n g  ty T h u è c l¸ Ö t N a m  giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005  Vi   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n XÐt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng   c«ng    èc    Öt Nam;    Õn  ña    é:  ty Thu l¸Vi   ý ki c c¸c B K Õ   ¹ch vµ  Çu , Tµi chÝnh, Lao  ng    ¬ng  ho   § t      ®é ­ Th binh  µ  héi,  éi vô  µ  v X∙    N   v kÕt  Ën  ña  éi nghÞ  Èm  nh  äp  µy  th¸ng12  lu c H   th ®Þ h ng 09    n¨m  2002, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  nh n   Tæng  c«ng    èc    Öt Nam     o¹n  ty Thu l¸Vi   giai® 2003    ­ 2005  nh  ô  ôckÌm  ph l   theo. §i Ò u 2. Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Thuèc    Öt l¸Vi   Nam  cã tr¸ch nhiÖm  chØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc s ¾p  xÕp, ® æi míi doanh  nghiÖp  µ  íc trùcthuéc  nh n     theo  ng  éidung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Tr­ ®ó n  v ti ®é ® ®     êng  îp  ã  iÒu  h c® chØnh,    bæ sung  ph¶i ® îc sù  Êp  Ën  ña  ñ   íng     ch thu c Th t   ChÝnh  ñ. ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éicïng c¸cBé, ®Þa  ¬ng  ªnquan  ã    X∙ h       ph li   c tr¸chnhiÖm     phèihîp  íiTæng     v  c«ng    èc    Öt Nam   ty Thu l¸Vi   trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng      th   ph ¸n nµy  theo c¸cthñ tôc,quy  nh  Ön  µnh.      ®Þ hi h Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.       §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   t   k Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    èc    ÖtNam   µ  ñ  ­ tyThu l¸ Vi   v Th tr ëng    ¬  c¸cc quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  T æ n g  c « n g  ty T h u è c l¸ Ö t N a m  th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i  Vi   giai ® o ¹ n 2 00 3 ­ 2 00 5    (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 14/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng  n¨m  20  01  2003  ña  ñ  íng  Ý nh  ñ) c Th t Ch ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c ti Õ p t ô c   N n ¾ m  gi ÷ 1 0 0 %  v è n:  1.§¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ÷nguyªn nh  Ön  ã: gi     hi c ViÖn  Kinh  Õ   ü  ËtThuèc  . t ­K thu   l¸ 2.Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ÷nguyªn nh  Ön  ã:   gi     hi c ­Nhµ     m¸y  èc    µiGßn,  Thu l¸   S ­Nhµ     m¸y  èc    Thu l¸Th¨ng  Long,   ­Nhµ     m¸y  èc    ¾ c  ¬n, Thu l¸B S  ­Nhµ     m¸y  èc    Thu l¸Thanh  Ho¸,   ­Nhµ     m¸y  èc    Thu l¸Long    An, ­Nhµ     m¸y  èc    öu  Thu l¸C Long,   ­Nhµ     m¸y  èc    ång  Thu l¸§ Th¸p,   ­Nhµ     m¸y  èc    Giang, Thu l¸An    ­C«ng    ¬ng  ¹ithuèc l¸   tyTh m   , ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  èc l¸   tyXu nh kh thu   . ViÖc chuyÓn    c¸c doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u    h h¹n m ét  µnh    th viªn,  Tæng  c«ng    èc    ÖtNam     Þ  tyThu l¸ Vi   ®Ò ngh theo ®Ò       ¸nriªng. II. o a n h  n g hi Ö p  th ù c hi Ö n  c æ  p h Ç n  h o¸,  D   N h µ  n í c gi ÷ trªn 5 0 %  v è n ® i Ò u  l Ö: ­XÝ     nghiÖp    InBao  ×  µ  ô  Öu thuèc l¸ thùc hiÖn  b v Ph li    ,     n¨m  2003. ­C«ng      tyNguyªn  Öu thuèc l¸ li      Nam,  ùc hiÖn  th   n¨m  2004. ­C«ng      tyNguyªn  Öu Thuèc    ¾ c,  ùc hiÖn  li   l¸B th   n¨m  2005. III.D o a n h  n g hi Ö p  s¸p n h Ë p  v µ o  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c:   Nhµ   m¸y  èc    Ünh  éi (s¸pnhËp  µo  µ  Thu l¸V H    v nh m¸y  èc    µi Gßn), Thu l¸S     thùc hiÖn    n¨m 2003.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2