Quyết định 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 336: 2005 "Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé X©y dùng sè 14/2005/q®-bxd ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 336: 2005 "V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph¬ng ph¸p thö” bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 336 : 2005 “V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph ¬ng ph¸p thö”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXDVN………: 2005 XuÊt b¶n lÇn 1 V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph¬ng ph¸p thö Adhesives for tiles - Specification and Testing methods Hµ Néi - 2005 Lêi nãi ®Çu TCXDVN…336…: 2005 “V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vµ Ph¬ng ph¸p thö” ®îc Bé x©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 14 /Q§-BXD ngµy 22. th¸ng …4.. n¨m 200… XuÊt b¶n lÇn 1
  2. V÷a d¸n g¹ch èp l¸t - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph¬ng ph¸p thö Adhesives for tiles - Specification and Testing methods 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho v÷a trén s½n ®îc chÕ t¹o tõ xi m¨ng poãc l¨ng, bét kho¸ng thiªn nhiªn vµ phô gia polyme, ®îc sö dông ®Ó d¸n g¹ch èp l¸t. Chó thÝch: V÷a d¸n g¹ch èp l¸t cã thÓ ®îc sö dông cho c¸c lo¹i g¹ch kh¸c khi mµ nh÷ng s¶n phÈm nµy kh«ng cã ¶nh hëng xÊu ®Õn chÊt lîng v÷a (vÝ dô: ®¸ tù nhiªn, ®¸ khèi…). 2. Tµi liÖu viÖn dÉn TCVN 4030 : 2003 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn. TCVN 4787 : 2001 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu. TCVN 7239 : 2003 Bét b¶ têng - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph¬ng ph¸p thö. TCXD 236 : 1999 Líp phñ mÆt kÕt cÊu x©y dùng - Ph ¬ng ph¸p kÐo ®øt thö ®é b¸m dÝnh. 3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ nªu trong tiªu chuÈn nµy ®îc ®Þnh nghÜa nh sau: 3.1. Thêi gian c«ng t¸c Kho¶ng thêi gian thi c«ng tèi ®a kÓ tõ khi v÷a ® îc trén xong ®Õn thêi ®iÓm g¹ch èp l¸t ®îc d¸n, sao cho cêng ®é b¸m dÝnh cña v÷a sau 28 ngµy kh«ng nhá h¬n 0,5 N/mm2. 3.2. §é trît Kho¶ng c¸ch tèi ®a g¹ch bÞ trît xuèng theo ph¬ng th¼ng ®øng sau khi ®îc d¸n lªn v÷a. 4. Yªu cÇu kü thuËt C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a d¸n g¹ch èp l¸t ®îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 : C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a d¸n g¹ch èp l¸t Tªn chØ tiªu Møc 1. §é mÞn (phÇn cßn l¹i trªn sµng 0,3mm), %, kh«ng lín 7 h¬n 2. Cêng ®é b¸m dÝnh, N/mm2, - Sau 28 ngµy, kh«ng nhá h¬n. 0,5 - Sau khi ng©m níc, kh«ng nhá h¬n. 0,5 - Sau l·o ho¸ nhiÖt, kh«ng nhá h¬n. 0,5 (*) - Sau 25 chu kú tan b¨ng, kh«ng nhá h¬n 0,5 3. Thêi gian c«ng t¸c, phót, kh«ng nhá h¬n 20 4. §é trît, mm, kh«ng lín h¬n 0,5 (*): ChØ tiªu nµy chØ ®îc x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 5. LÊy mÉu Theo TCVN 4787: 2001. 6. Ph¬ng ph¸p thö
  3. 6.1. X¸c ®Þnh ®é mÞn Theo TCVN 4030: 2003 trong ®ã sµng 0,09mm ®îc thay b»ng sµng 0,3mm vµ lîng mÉu ®îc sö dông lµ 100g. 6.2. X¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh 6.2.1. Nguyªn t¾c Cêng ®é b¸m dÝnh cña v÷a d¸n g¹ch ®îc ®Æc trng bëi kh¶ n¨ng b¸m dÝnh cña nã víi nÒn chuÈn vµ g¹ch mÉu, vµ ® îc x¸c ®Þnh b»ng lùc chÞu kÐo vu«ng gãc lín nhÊt trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÒ mÆt cña líp v÷a. 6.2.2. Dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,1 gam. - VËt nÐn: h×nh trô cã ®êng kÝnh 50mm vµ träng lîng 2000g ± 50g. - Ch¶o, bay ph¼ng vµ bµn xoa b»ng inox. - Bay r¨ng lîc víi kÝch thíc r¨ng 6mm x 6mm x 0.8mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng kÒ nhau lµ 12mm. - èng ®ong cã dung tÝch 100 ml. - §ång hå bÊm gi©y. - Tñ l¹nh: cã thÓ lµm l¹nh tíi (-15 ± 3)oC. - ThiÕt bÞ ®o cêng ®é b¸m dÝnh (theo tiªu chuÈn TCXD 236: 1999, hoÆc t¬ng ®¬ng). - Tñ lu mÉu cã thÓ khèng chÕ nhiÖt ®é (27 ± 2)oC vµ ®é Èm ≤ 90%. - Tñ sÊy cã thÓ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é (70 ± 2)OC. - Thïng chøa níc cã kÝch thíc 400mm x 300mm x 100mm. 6.2.3. ChuÈn bÞ mÉu thö 6.2.3.1. Trén mÉu C©n 2kg mÉu hçn hîp bét kh« ®îc lÊy theo ®iÒu 5 trén ®Òu víi níc hoÆc dung dÞch phô gia theo ®óng tØ lÖ chØ dÉn sö dông cña nhµ s¶n xuÊt. TiÕn hµnh nh sau: - §æ níc hoÆc dung dÞch phô gia vµo ch¶o; - Cho hçn hîp bét kh« vµo; - Trén hçn hîp v÷a trong 30 gi©y råi ®Ó hçn hîp v÷a tÜnh trong 1 phót; - Sau ®ã tiÕp tôc trén trong 1 phót. - §Ó hçn hîp v÷a ë tr¹ng th¸I tÜnh trong kho¶ng 5 phót, sau ®ã trén thªm 15 gi©y n÷a. 6.2.3.2. NÒn chuÈn ®Ó thö NÒn chuÈn ®Ó thö ®îc gia c«ng theo 5.7.2 cña tiªu chuÈn TCVN 7239: 2003. KÝch thíc cña nÒn chuÈn: 300 mm x 250 mm x 10 mm.
  4. Sè lîng nÒn chuÈn: 4 tÊm. 6.2.3.3. G¹ch mÉu G¹ch mÉu ph¶i ®¶m b¶o cßn míi, s¹ch vµ kh«. G¹ch mÉu cã ®é hót níc ≤ 0,2% theo khèi lîng, mÆt d¸n v÷a kh«ng tr¸ng men. G¹ch mÉu ®îc c¾t thµnh nh÷ng viªn trßn cã ®êng kÝnh (50 ± 1)mm. 6.2.3.4. T¹o mÉu Dïng bay ph¼ng tr¸t mét líp v÷a máng kho¶ng 1mm lªn tÊm nÒn. Sau ®ã phñ tiÕp mét líp v÷a dµy h¬n (kho¶ng 6mm) vµ cÇm bay r¨ng lîc nghiªng kho¶ng mét gãc 600 ®Ó t¹o r·nh vµ g¹t ®Òu líp v÷a d¸n. Sau 4 ÷ 6 phót, d¸n 03 g¹ch mÉu lªn trªn v÷a cña 1 tÊm nÒn sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a chóng t¬ng ®èi ®Òu nhau vµ nÐn g¹ch mÉu d íi vËt nÐn trong 30 gi©y. T¹o Ýt nhÊt 12 mÉu thö trªn 4 tÊm nÒn cho 4 lo¹i chØ tiªu b¸m dÝnh. 6.2.4. Cêng ®é b¸m dÝnh sau 28 ngµy 6.2.4.1. B¶o dìng mÉu Ba mÉu thö chuÈn bÞ theo 6.2.3 ®îc lu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn ë nhiÖt ®é (27± 2)oC vµ ®é Èm (50 ± 5)% trong 27 ngµy. Sau ®ã ®îc ®em tiÕn hµnh x¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh. 6.2.4.2. Quy tr×nh x¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh MÆt g¹ch mÉu ®îc ®em d¸n víi ®Çu ®Üa cña thiÕt bÞ ®o b»ng chÊt kÕt dÝnh cã cêng ®é b¸m dÝnh cao (vÝ dô nh epoxy, polyeste...). Sau 24 giê tiÕp theo trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn, l¾p quai kÐo cña thiÕt bÞ ®o cêng ®é b¸m dÝnh vµo nóm cÇu cña ®Çu ®Üa. VÆn vµ ®iÒu chØnh ®Ó ba ch©n gi¸ ®ì t× nhÑ vµo vïng thö, gi÷ m¸y ë vÞ trÝ sao cho t¹o ra lùc kÐo ®óng t©m vµ th¼ng gãc víi mÆt mÉu thö. Kh«ng vÆn c¸c ch©n gi¸ ®ì qu¸ chÆt v× cã thÓ lµm bong mÉu tríc khi kÐo. NhÑ nhµng quay ®Òu tay m¸y theo chiÒu kim ®ång hå ®Ó kÐo ®øt mÉu khái nÒn. Tèc ®é t¨ng t¶i gi÷ trong kho¶ng (0,1 ± 0,02 N/mm2.s). Khi mÉu thö ®øt, ngõng tay quay, ghi l¹i gi¸ trÞ cêng ®é b¸m dÝnh trªn ®ång hå ®o. Xem xÐt t×nh tr¹ng ®øt cña mÉu. §øt theo mÆt tiÕp xóc gi÷a líp v÷a d¸n víi nÒn thö hoÆc mÆt g¹ch mÉu, ®øt trong líp vËt liÖu nÒn, ®øt trong líp v÷a d¸n, ®øt t¹i líp keo d¸n ®Çu ®Üa víi mÆt g¹ch: - NÕu ®øt theo mÆt tiÕp xóc gi÷a líp v÷a d¸n víi nÒn thö hoÆc mÆt g¹ch mÉu th× chÝnh lµ kÕt qu¶ cêng ®é b¸m dÝnh cña v÷a d¸n g¹ch. - NÕu døt ë líp keo d¸n th× cÇn ®¸nh s¹ch líp keo b¸m trªn bÒ mÆt mÉu thö vµ mÆt ®Çu ®ia d¸n cña thiÕt bÞ ®o. D¸n l¹i ®Çu ®Üa ®o víi mÆt g¹ch mÉu vµ tiÕn hµnh thao t¸c l¹i theo c¸c bíc trªn. - NÕu ®øt trong líp vËt liÖu nÒn hoÆc ®øt trong líp v÷a d¸n th× lo¹i bá mÉu thö nµy. KÕt qu¶ thö lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 kÕt qu¶ thö, lÊy chÝnh x¸c tíi 0,01N/mm2.
  5. 6.2.5. Cêng ®é b¸m dÝnh sau khi ng©m níc 6.2.5.1. B¶o dìng mÉu Ba mÉu thö chuÈn bÞ theo 6.2.3 lu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn trong 7 ngµy. Sau ®ã mÉu ®îc ®em ng©m níc ë nhiÖt ®é (25 ± 2)oC. Sau 20 ngµy, mÉu ®îc vít lªn lau s¹ch níc vµ mÆt g¹ch mÉu tríc khi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh. 6.2.5.2. X¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh TiÕn hµnh theo 6.2.4.2. 6.2.6. Cêng ®é b¸m dÝnh sau l·o ho¸ nhiÖt 6.2.6.1. B¶o dìng mÉu Ba mÉu thö chuÈn bÞ theo 6.2.3 ®îc lu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn trong 14 ngµy vµ sau ®ã ®îc ®Æt trong tñ sÊy ch©n kh«ng ë nhiÖt ®é (70 ± 2)oC trong 14 ngµy n÷a. §a mÉu ra khái tñ sÊy vµ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh. 6.2.5.2. X¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh TiÕn hµnh theo 6.2.4.2. 6.2.7. Cêng ®é b¸m dÝnh sau 25 chu kú tan b¨ng 6.2.7.1. B¶o dìng mÉu Ba mÉu chuÈn bÞ theo 6.2.3 ®îc lu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn trong 7 ngµy vµ ng©m trong níc 21 ngµy. Sau ®ã mÉu ®îc ®a vµo chu kú tan b¨ng. Mét chu kú tan b¨ng ®îc tiÕn hµnh nh sau: 1- LÊy mÉu khái níc vµ ®a vµo tñ l¹nh ®Ó h¹ thÊp nhiÖt ®é tíi (-15 ± 3) oC trong vßng 2 giê ± 20 phót; 2- Duy tr× tiÕp nhiÖt ®é (-15 ± 3) oC trong 2 giê ± 20 phót; 3- LÊy mÉu ra khái tñ l¹nh vµ ng©m vµo thïng chøa kho¶ng 4 lit n íc ë nhiÖt ®é (25 ± 2) oC. Sau khi nhiÖt ®é níc gi¶m tíi (15 ± 3)oC th× duy tr× ë nhiÖt ®é nµy kho¶ng 2giê ± 20 phót b»ng c¸ch ®a thïng vµo ng¨n lµm m¸t cña tñ l¹nh. LÆp l¹i chu kú nµy thªm 24 lÇn n÷a. §Æt mÉu trong kh«ng khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn sau chu kú cuèi cïng tr- íc khi x¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh. 6.2.7.2. X¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh TiÕn hµnh theo 6.2.4.2. 6.3. X¸c ®Þnh thêi gian c«ng t¸c 6.3.1. Nguyªn t¾c Thêi gian c«ng t¸c ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua cêng ®é b¸m dÝnh sau 28 ngµy cña v÷a d¸n g¹ch. 6.3.2. Dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm Theo 6.2.2.
  6. 6.3.3. ChuÈn bÞ mÉu Theo 6.2.3.1 ®Õn 6.2.3.3. §èi víi g¹ch mÉu ph¶i cã ®é hót n íc trong kho¶ng (15 ± 3)%. 6.3.4. C¸ch tiÕn hµnh Dïng bay ph¼ng tr¸t mét líp v÷a máng kho¶ng 1mm lªn tÊm nÒn. Sau ®ã phñ tiÕp mét líp v÷a dµy kho¶ng 6mm vµ cÇm bay r¨ng lîc nghiªng mét gãc kho¶ng 600 ®Ó t¹o r·nh vµ g¹t ®Òu líp v÷a d¸n. Tr¸t v÷a lªn 4 tÊm nÒn ®Ó chuÈn bÞ cho 4 mÉu thö, t¬ng øng víi 4 kho¶ng thêi gian c«ng t¸c. Sau 10, 20, 30, 40 phót, d¸n g¹ch mÉu lªn trªn v÷a cña tõng tÊm nÒn vµ nÐn g¹ch mÉu díi vËt nÐn trong 30 gi©y. Sau 27 ngµy lu mÉu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn, tiÕn hµnh x¸c ®Þnh c êng ®é b¸m dÝnh theo 6.2.4.2. 6.3.5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ Thêi gian c«ng t¸c, tÝnh b»ng phót, lµ kho¶ng thêi gian lín nhÊt (tÝnh tõ khi trén xong v÷a tíi thêi ®iÓm d¸n g¹ch lªn v÷a) cña mÉu thö ®¹t cêng ®é b¸m dÝnh sau 28 ngµy kh«ng nhá h¬n 0,5N/mm2. 6.4. X¸c ®Þnh ®é trît 6.4.1. Nguyªn t¾c §é trît ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua kho¶ng c¸ch g¹ch mÉu bÞ tr ît xuèng so víi vÞ trÝ d¸n ban ®Çu theo ph¬ng th¼ng ®øng sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 6.4.2. Dông cô, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,1 gam. - VËt nÐn: cã tiÕt diÖn (100 ± 1)mm x (100 ± 1)mm vµ khèi lîng 5000g ± 10g. - Ch¶o, bay ph¼ng vµ bµn xoa inox. - Bay r¨ng lîc víi kÝch thíc r¨ng 6mm x 6mm x 0,8mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng kÒ nhau lµ 12mm. - Hai miÕng thÐp kh«ng rØ cã kÝch thíc (25 ± 0,5)mm x (25 ± 0,5)mm x(10 ± 0,5)mm. - B¨ng d¸n cã chiÒu réng 25mm. - Thanh thÐp th¼ng cã kÝch thíc (225 ± 25)mm x (15 ± 5)mm x (8 ± 2)mm. - Thíc ®o cã ®é chÝnh x¸c tíi 0,1mm. - KÑp gi÷. 6.4.3. ChuÈn bÞ mÉu thö MÉu thö ®îc chuÈn bÞ theo 6.2.3. §èi víi g¹ch mÉu cña phÐp thö nµy cã kÝch thíc (100 ± 1)mm x (100 ± 1)mm vµ khèi lîng (200 ± 10)g. - Sè lîng tÊm v÷a nÒn chuÈn: 5 tÊm.
  7. - Sè lîng g¹ch mÉu: 5 viªn. 6.4.4. C¸ch tiÕn hµnh Dïng kÑp gi÷ cè ®Þnh thanh thÐp vµo ®Ønh cña tÊm v÷a nÒn sao cho mÐp díi cña thanh thÐp ngang b»ng khi tÊm v÷a nÒn ®îc dùng ®øng (h×nh 1). Sau ®ã, b¨ng d¸n ®îc d¸n vµo ngay díi thanh thÐp. B 1 2 3 •A 4 5 • 6 1. Thanh thÐp th¼ng 4. G¹ch mÉu 2. B¨ng d¸n 5. V÷a d¸n g¹ch 3. TÊm thÐp nhá 6. TÊm v÷a nÒn
  8. H×nh 1 - M« h×nh ph¬ng ph¸p thö ®é trît cña v÷a d¸n g¹ch èp l¸t Dïng bay ph¼ng tr¸t mét líp v÷a máng kho¶ng 1mm lªn tÊm nÒn. Sau ®ã phñ tiÕp mét líp v÷a dµy h¬n (kho¶ng 6mm) vµ cÇm bay r¨ng lîc nghiªng kho¶ng mét gãc 600 ®Ó t¹o r·nh vµ g¹t ®Òu líp v÷a d¸n. Ngay sau khi t¹o r·nh vµ g¹t ®Òu líp v÷a, lËp tøc bá tÊm b¨ng d¸n vµ ®Æt c¸c miÕng thÐp vµo ¸p s¸t thanh thÐp. Sau 2 phót, ®Æt g¹ch mÉu vµo ¸p s¸t c¸c miÕng thÐp, nÐn mÉu g¹ch d íi vËt nÐn trong thêi gian (30 ± 5) gi©y. Ghi vÞ trÝ A ë t©m viªn g¹ch mÉu vµ ®iÓm B trªn thanh thÐp (trªn ®êng th¼ng tõ A vu«ng gãc víi thanh thÐp). Bá c¸c miÕng thÐp vµ ®o kho¶ng c¸ch gi÷a thanh thÐp vµ ®Çu mÐp trªn cña mÉu g¹ch b»ng thíc víi ®é chÝnh x¸c tíi 0,1mm. Ngay sau ®ã, cÈn thËn dùng tÊm mÉu th¼ng ®øng. Sau (20 ± 2) phót ®o l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a thanh thÐp vµ ®Çu mÐp trªn cña mÉu g¹ch. C¶ hai lÇn ®o ph¶i ®Æt th íc cïng trªn ®- êng th¼ng qua hai ®iÓm A vµ B. §é trît tèi ®a cña g¹ch díi tù träng cña nã lµ hiÖu sè gi÷a hai lÇn ®o. 6.4.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ - ThÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh 5 lÇn cho mét lo¹i mÉu v÷a d¸n. KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 5 gi¸ trÞ ®o ®îc tõ 5 thö nghiÖm ®éc lËp, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. - NÕu mét kÕt qu¶ ®o cã ®é sai lÖch qu¸ 20% so víi gi¸ trÞ trung b×nh th× lo¹i bá. KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®îc cßn l¹i. - NÕu cã tõ 3 kÕt qu¶ ®o trë lªn sai lÖch qu¸ 20% so víi gi¸ trÞ trung b×nh th× ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm l¹i. 7. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn 7.1. Bao gãi Vá bao ph¶i bÒn, chèng Èm tèt, kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vµ kh«ng ¶nh hëng tíi chÊt lîng. Khèi lîng tÞnh cho mét bao th«ng thêng ®îc ®ãng lµ 40, 25 vµ 5 kg víi sai sè ≤ 1% khèi lîng cña bao. 7.2. Ghi nh·n Khi xuÊt xëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn chÊt lîng kÌm theo víi néi dung: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt. - Tªn gäi, kÝ hiÖu vµ chÊt lîng theo Tiªu chuÈn nµy. - Khèi lîng vµ sè hiÖu l«. - Ngµy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt.
  9. Nh·n hiÖu cña v÷a ®îc in d¸n trªn vá bao hoÆc ®îc in trùc tiÕp lªn vá bao víi néi dung: - Tªn, kÝ hiÖu vµ chÊt lîng theo Tiªu chuÈn nµy. - Khèi lîng cña bao vµ sè hiÖu l«. - Híng dÉn sö dông. 7.3. B¶o qu¶n V÷a ph¶i ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kh« r¸o, c¸ch Èm. Kho chøa ®¶m b¶o s¹ch, cã têng bao vµ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi ra vµo xuÊt nhËp dÔ dµng. Bao ®ùng v÷a ®îc xÕp c¸ch têng 20 cm, c¸ch mÆt ®Êt Ýt nhÊt 50 cm vµ kh«ng ®îc xÕp cao qu¸ 10 bao. Thêi gian sö dông trong vßng 6 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt. 7.4. VËn chuyÓn V÷a d¸n g¹ch èp l¸t ®îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph¬ng tiÖn, ®¶m b¶o tr¸nh - ít. Kh«ng ®îc chë chung víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c cã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña v÷a.
Đồng bộ tài khoản