Quyết định 1414/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định 1414/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1414/QĐ-TTg về chế độ đối với một số chức danh của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1414/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1414/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V CH I V I M T S CH C DANH C A Y BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Quy t nh s 34/2008/Q -TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Giám sát tài chính Qu c gia; Căn c Quy t nh s 79/2009/Q -TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a y ban Giám sát tài chính Qu c gia; Theo ngh c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2451/BNV-TCBC ngày 30 tháng 7 năm 2009, c a Ch t ch y ban Giám sát tài chính Qu c gia t i văn b n s 104/TTr-UBGSTCQG ngày 03 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. V n d ng v ch i v i m t s ch c danh c a y ban Giám sát tài chính Qu c gia (sau ây g i t t là y ban) như sau: - Phó Ch t ch y ban ư c hư ng ch ãi ng , ph c p trách nhi m tương ương v i Th trư ng; - Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Trư ng Ban, Phó Trư ng Ban; Giám c, Phó Giám c Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Qu c gia ư c hư ng ch ãi ng , ph c p trách nhi m tương ương lãnh o c p V thu c B , cơ quan ngang B ; - Các ch c danh lãnh o c p phòng thu c Văn phòng, các Ban và Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Qu c gia c a y ban ư c hư ng ch ãi ng , ph c p trách nhi m tương ương lãnh o c p phòng c a V thu c B , cơ quan ngang B . i u 2. - Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. - B N i v , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n v ch i v i m t s ch c danh c a y ban nêu t i i u 1 c a Quy t nh này. - Ch t ch y ban Giám sát tài chính Qu c gia, B trư ng, Th trư ng cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - VP Trung ương ng; Nguy n T n Dũng - VP Ch t ch nư c; - VPCP: BTCN, Các PCN, C ng TT T, các V : PL, TKBT, TCCV, KGVX; - Lưu: Văn thư, KTTH.
Đồng bộ tài khoản