Quyết định 1449/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định 1449/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1449/QĐ-UBND về quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1449/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH I N BIÊN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1449/Q -UBND i n Biên Ph , ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH T M TH I T L THU L PHÍ TRƯ C B I V I XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C LÁI XE) TRÊN NA BÀN T NH I N BIÊN U BAN NHÂN DÂN T NH I N BIÊN Căn c Lu t T ch c H ND - UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28/8/2001; Ngh nh s : 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s : 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s : 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s : 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 c a Chính ph ; Thông tư s : 79/2008/TT-BTC hư ng d n th c hi n Ngh nh s : 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/2009 và Ngh nh s : 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Theo ngh c a C c thu t nh t i T trình s 930/TTr-CT ngày 12/9/2008; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a Thư ng tr c H ND t nh t i văn b n s 89/H ND-TH ngày 29/9/2008, QUY T NNH: i u 1. Quy nh t m th i t l thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh i n Biên là 10% (Theo quy nh t i kho n 3 i u 2 Ngh nh s : 80/2008/N -CP và hư ng d n t i i m 3.3 kho n 3 m c II Thông tư: 79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 c a B Tài chính). i u 2. T l thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh i n Biên quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c áp d ng k t ngày Ngh nh s : 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 c a Chính ph có hi u l c thi hành. Giao C c trư ng C c thu t nh ch trì, ph i h p v i S Tài chính hư ng d n, ki m tra, t ch c thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) theo úng hư ng d n t i Thông tư s : 79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 c a B Tài chính) và th c hi n qu n lý, s d ng ngu n thu theo úng ch chính sách hi n hành. i u 3. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i quy t nh này.
  2. Chánh Văn phòng UBND t nh, Th trư ng các S , ban, ngành, oàn th t nh và Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vi t Bính
Đồng bộ tài khoản