Quyết định 145/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định 145/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 145/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ lao động và thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 145/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 145/2003/q®-bkh ngµy 07/3/2003 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú lao ®éng vµ thu nhËp ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi thuéc khu vùc nhµ níc bé trëng bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t C¨n cø Ph¸p lÖnh KÕ to¸n vµ Thång kª c«ng bè theo LÖnh sè 06/LCT- H§NN ngµy 20/5/1988 cña Héi ®ång Nhµ níc níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; C¨n cø QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 40/2002/Q§-TTg ngµy 18/3/2002 vÒ thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; C¨n cø C«ng v¨n sè 794/VPCP-KTTH ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª; §Ó ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin phôc vô qu¶n lý nhµ n íc trong giai ®o¹n hiÖn nay, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú lao ®éng vµ thu nhËp ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi thuéc khu vùc nhµ níc do Trung ¬ng vµ c¸c tØnh/thµnh phè qu¶n lý (cïng ChÕ ®é kÌm theo). §iÒu 2. Thñ trëng c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi thuéc khu vùc nhµ níc nãi ë §iÒu 1 cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª cã tr¸ch nhiÖm c¨n cø vµo ChÕ ®é b¸o c¸o nµy, quy ®Þnh hÖ thèng biÓu mÉu vµ gi¶i thÝch ph¹m vi, néi dung, ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó híng dÉn thùc hiÖn. §iÒu 4. ChÕ ®é b¸o c¸o nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 vµ thay thÕ tõng phÇn trong ChÕ ®é b¸o c¸o ban hµnh theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 219/TCTK vµ 220/TCTK ngµy 31/12/1990 cña Tæng côc tr- ëng Tæng côc Thèng kª.
  2. 2 CHÕ §é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú lao ®éng vµ thu nhËp ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi thuéc khu vùc nhµ níc do Trung ¬ng vµ c¸c tØnh/thµnh phè qu¶n lý (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 145/2003/Q§-BKH ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t). I. ý NGHÜA Vµ MôC §ÝCH ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú nµy nh»m môc ®Ých cung cÊp th«ng tin ®Ó hÖ thèng thèng kª nhµ níc tæng hîp c¸c chØ tiªu thèng kª kinh tÕ. II. NéI DUNG CHÕ §é 1. §¬n vÞ b¸o c¸o gåm: C¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi thuéc khu vùc nhµ n íc do Trung ¬ng vµ c¸c tØnh/thµnh phè qu¶n lý. 2. Néi dung b¸o c¸o: Bao gåm nh÷ng th«ng tin: a) VÒ lao ®éng nh: - Sè lao ®éng cã ®Õn cuèi kú b¸o c¸o; - Sè lao ®éng n÷; - Sè lao ®éng hîp ®ång; - Sè lao ®éng b×nh qu©n; - Sè lao ®éng t¨ng trong kú b¸o c¸o; - Sè lao ®éng gi¶m trong kú b¸o c¸o; - Sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông cã ®Õn cuèi kú b¸o c¸o. b) VÒ thu nhËp: - Tæng thu nhËp; - TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng - B¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l¬ng; - Thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao ®éng. 3. Thêi h¹n b¸o c¸o: a) §èi víi b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së do tØnh/thµnh phè qu¶n lý: - B¸o c¸o 6 th¸ng: Göi ®Õn ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 20 th¸ng 7.
  3. 3 - B¸o c¸o n¨m: Göi ®Õn ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 05 th¸ng 4 n¨m sau. b) §èi víi b¸o c¸o tæng hîp cña c¸c Së/Ban/ngµnh thuéc tØnh/thµnh phè qu¶n lý: - B¸o c¸o 6 th¸ng: Göi ®Õn ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 01 th¸ng 8. - B¸o c¸o n¨m: Göi ®Õn ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 15 th¸ng 4 n¨m sau. c) §èi víi b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së do Trung ¬ng qu¶n lý ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh/thµnh phè. - B¸o c¸o 6 th¸ng: Göi ®Õn ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 01 th¸ng 8. - B¸o c¸o n¨m: Göi ®Õn ®¬n vÞ nhËn b¸o c¸o chÊm nhÊt lµ ngµy 15 th¸ng 4 n¨m sau. 4. §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: - §èi víi b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së do tØnh/thµnh phè qu¶n lý: Göi Së/Ban/Ngµnh qu¶n lý. - §èi víi b¸o c¸o tæng hîp cña c¸c Së/Ban/ngµnh thuéc tØnh/thµnh phè qu¶n lý: Göi Côc Thèng kª tØnh/thµnh phè. - §èi víi b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së do Trung ¬ng qu¶n lý ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh/thµnh phè. * Göi Côc Thèng kª tØnh/thµnh phè. * Göi Bé/Ngµnh chñ qu¶n. III. Tæ CHøC THùC HIÖN Thñ trëng c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi thuéc khu vôc nhµ n íc do Trung - ¬ng vµ c¸c tØnh/thµnh phè qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh ®Çy ®ñ ChÕ ®é b¸o c¸o nµy. Tæng côc trëng Tæng côc Thèng kª cã tr¸ch nhiÖm c¨n cø vµo ChÕ ®é b¸o c¸o nµy quy ®Þnh hÖ thèng biÓu mÉu vµ gi¶i thÝch ph¹m vi, néi dung vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó híng dÉn thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản