Quyết định 1450/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 1450/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1450/QĐ-TTg về thành lập ban công tác về tài chính quy mô nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1450/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1450/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CÔNG TÁC V TÀI CHÍNH QUY MÔ NH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành; giúp Th tư ng Chính ph ch o k p th i v phát tri n ho t ng tài chính quy mô nh ; Xét ngh c a Văn phòng Chính ph , QUY T NNH i u 1. Thành l p và quy nh v trí, ch c năng Ban công tác v Tài chính quy mô nh . 1. Thành l p Ban công tác v Tài chính quy mô nh , dư i ây g i t t là Ban công tác. 2. Ban công tác có ch c năng giúp Th tư ng Chính ph nghiên c u, ch o công tác phát tri n ho t ng tài chính quy mô nh . 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam là cơ quan thư ng tr c giúp vi c Ban công tác. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban công tác 1. Nghiên c u, xu t v i Th tư ng Chính ph phương hư ng, gi i pháp phát tri n ho t ng tài chính quy mô nh . 2. Giúp Th tư ng Chính ph ch o, i u hòa, ph i h p gi a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong vi c phát tri n ho t ng tài chính quy mô nh . 3. Giúp Th tư ng Chính ph ôn c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong vi c phát tri n ho t ng tài chính quy mô nh . 4. Ban công tác ư c quy n ngh các B , y ban nhân dân các c p thông tin v tình hình ho t ng tài chính quy mô nh trong ph m vi ngành và a phương; trao i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, các h i, oàn th , t ch c, cá nhân v ho t ng tài chính quy mô nh .
  2. i u 3. Thành viên Ban công tác 1. Trư ng ban: Ông Nguy n Văn Giàu, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; 2. Phó Trư ng ban: Ông Tr n Minh Tu n, Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Các thành viên: 3. Ông Ph m Vi t Muôn, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; 4. Ông Tr n Xuân Hà, Th trư ng B Tài chính; 5. Ông H Xuân Hùng, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; 6. Bà Nguy n Thúy Hi n, Th trư ng B Tư pháp; 7. Ông Bùi H ng Lĩnh, Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i; 8. Ông Nguy n Duy Thăng, Th trư ng B N i v ; 9. Bà Nguy n Th Kim Thúy, Phó Ch t ch Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; 10. Bà Bùi Th Minh Hoài, Phó ch t ch Thư ng tr c Ban ch p hành Trung ương H i Nông dân Vi t Nam; 11. Bà Phan Thanh Hà, Phó V trư ng B K ho ch và u tư; 12. Ông M nh Hùng, T ng giám c Qu tín d ng nhân dân Trung ương; 13. Ông Dương Quy t Th ng, Phó T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i; 14. Bà Lê Th Thanh H ng, Phó T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam. i u 4. Ch làm vi c và kinh phí ho t ng c a Ban công tác. 1. Các thành viên làm vi c theo ch kiêm nhi m. 2. Trư ng Ban công tác quy nh c th ch làm vi c c a Ban công tác. 3. Kinh phí ho t ng c a Ban công tác do ngân sách nhà nư c b o m và ư c b trí trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  3. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các cá nhân có tên t i i u 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản