Quyết định 146/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 146/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 146/2002/QĐ-BTC về việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 146/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 146/2002/Q /BTC NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C S A I TÊN, M C THU SU T THU NH P KH U M T HÀNG XE Ô TÔ, PH TÙNG VÀ LINH KI N XE Ô TÔ TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t qui nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khóa X; Căn c i u 1 Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 5519/VPCP-KTTH ngày 3/10/2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c thu i v i ô tô; Tham kh o ý ki n tham gia c a các B , Ngành và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; QUY T NNH i u 1: S a i tên, mã s , m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t s m t hàng xe ô tô, ph tùng xe ô tô quy nh t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 1803/1998/Q /BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính ã ư c s a i, b sung t i các Danh m c s a i tên và thu su t thu nh p khNu c a m t s nhóm m t hàng ban hành kèm theo các Quy t nh s 29/1999/Q /BTC ngày 15/3/1999; Quy t nh s 139/1999/Q /BTC ngày 11/11/1999; Quy t nh s 41/2000/Q /BTC ngày 17/3/2000; Quy t nh s 210/2000/Q /BTC ngày 25/12/2000 c a B trư ng B Tài chính thành tên, mã s và m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i qui nh t i Danh m c s a i tên và m c thu su t thu nh p khNu m t s m t hàng xe ô tô và ph tùng xe ô tô ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2: Quy nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i xe ô tô ã qua s d ng c a lo i xe ôtô thi t k v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 20 t n (nhóm 8704), và xe ô tô thi t k ch ngư i, k c xe ô tô thi t k ch ngư i có khoang hành lý riêng ã qua s d ng (nhóm 8702, 8703), cao hơn 50% (năm
  2. mươi ph n trăm) so v i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a xe ô tô m i cùng ch ng lo i quy nh t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi hi n hành. Công th c tính m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi xe ô tô ã qua s d ng như sau: M c thu su t = M c thu su t thu nh p + {M c thu su t thu nh p thu nh p khNu ưu khNu ưu ãi xe ô tô m i khNu ưu ãi xe ô tô m i ãi xe ô tô ã qua cùng ch ng lo i cùng ch ng lo i x 50% } s d ng i u 3: S a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi quy nh cho 5 (năm) lo i hình l p ráp xe ô tô quy nh t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 1803/1998/Q /BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính ã ư c s a i, b sung t i các Danh m c s a i tên và thu su t thu nh p khNu c a m t s nhóm m t hàng ban hành kèm theo các Quy t nh s 29/1999/Q -BTC ngày 15/3/1999; Quy t nh s 139/1999/Q -BTC ngày 11/11/1999; Quy t nh s 41/2000/Q /BTC ngày 17/3/2000; Quy t nh s 210/2000/Q -BTC ngày 25/12/2000 c a B trư ng B Tài chính thành m c thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh cho các lo i hình l p ráp xe ô tô theo t ng th i h n như sau: 1- T 1/1/2003 n h t ngày 31/12/2003 STT Lo i hình M c thu su t thu nh p khNu ưu ãi (%) l p ráp Xe ô tô nhóm 8702 và 8703 Xe ô tô nhóm 8704 (1) (2) (3) (4) 1 CKD1 60%/m c thu nh p khNu 40%/m c thu nh p khNu c a xe ô c a xe ô tô m i nguyên tô m i nguyên chi c chi c 2 CKD2 40%/m c thu nh p khNu 20%/m c thu nh p khNu c a xe ô c a xe ô tô m i nguyên tô m i nguyên chi c chi c 3 IKD 10%/m c thu nh p khNu 5%/m c thu nh p khNu c a xe ô tô c a xe ô tô m i nguyên m i nguyên chi c. chi c 2- T 1/1/2004 n h t ngày 31/12/2004 STT Xe ô tô nhóm 8704 Xe ô tô nhóm 8702 và nhóm 8703 Lo i M c thu su t thu nh p Lo i M c thu su t thu nh p hình khNu ưu ãi (%) hình khNu ưu ãi (%) l p ráp l p ráp (1) (2) (3) (4) (5) CKD1 50%/m c thu nh p khNu CKD 70%/m c thu nh p khNu c a xe ô tô m i nguyên c a xe ô tô m i nguyên
  3. chi c chi c CKD2 30%/m c thu nh p khNu c a xe ô tô m i nguyên chi c IKD 10%/m c thu nh p khNu c a xe ô tô m i nguyên chi c Công th c tính m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi cho các lo i hình l p ráp xe ô tô như sau: M c thu su t = M c thu su t thu nh p x t l thu nh p khNu ưu thu nh p khNu ưu khNu ưu ãi xe ô tô m i ãi quy nh cho t ng ãi lo i hình l p nguyên chi c lo i hình l p ráp xe ô tô ráp xe ô tô M c thu su t thu nh p khNu ưu ãi quy nh cho 3 (ba) lo i hình l p ráp xe ô tô nhóm 8704 nêu t i i m 2 ch áp d ng n h t ngày 31/12/2004. T 1/1/2005, xe ô tô nhóm 8704 th c hi n thu nh p khNu như ô tô nhóm 8702 và nhóm 8703 nêu t i i m 2. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p khNu ã n p cho cơ quan H i quan b t u t ngày 01/01/2003. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) DANH M C S A I TÊN, MÃ S VÀ M C THU SU T C A M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 146/2002/Q -BTC ngày 4/12/2002 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Mô t nhóm, m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 4011 L p bơm hơi m i các lo i, b ng cao su 4011 10 00 - Lo i s d ng cho ô tô con (k c lo i ô tô con có 50
  4. khoang ch hành lý và ô tô ua) 4011 20 - Lo i dùng cho ô tô buýt và ô tô v n t i: 4011 20 10 -- Có chi u r ng l p n 450 mm 50 4011 20 90 -- Lo i khác 5 4011 30 00 - Lo i dùng cho máy bay 5 4011 40 00 - Lo i dùng cho mô tô (motorcycles) 50 4011 50 00 - Lo i dùng cho xe p 50 - Lo i khác: 4011 91 -- Ta lông hình "xương cá" ho c lo i tương t : 4011 91 10 --- Có chi u r ng l p n 450 mm 30 4011 91 90 --- Lo i khác 5 4011 99 -- Lo i khác: 4011 99 10 --- Có chi u r ng l p n 450 mm 30 4011 99 90 --- Lo i khác 5 4012 L p bơm hơi cũ ho c p l i b ng cao su; l p c ho c n a c, ta lông có th thay th ư c và lót vành b ng cao su 4012 10 -L p ã p l i: 4012 10 10 -- Lo i dùng cho ô tô con (k c ô tô con có khoang 50 ch hành lý và ô tô ua) -- Lo i dùng cho ô tô buýt ho c ô tô v n t i: 4012 10 21 --- Có chi u r ng l p n 450 mm 50 4012 10 29 --- Lo i khác 5 4012 10 30 -- Lo i dùng cho máy bay 5 4012 10 40 -- Lo i dùng cho mô tô (motorcycles) 50 4012 10 50 -- Lo i dùng cho xe p 50 -- Lo i khác: 4012 10 91 --- Có chi u r ng l p n 450 mm 30 4012 10 99 --- Lo i khác 5 4012 20 - L p bơm hơi ã s d ng: 4012 20 10 -- Lo i dùng cho ô tô con (k c ô tô con có khoang 50 ch hành lý và ô tô ua)
  5. -- Lo i dùng cho ô tô buýt ho c ô tô v n t i: 4012 20 21 --- Có chi u r ng l p n 450 mm 50 4012 20 29 --- Lo i khác 5 4012 20 30 -- Lo i dùng cho máy bay 5 4012 20 40 -- Lo i dùng cho mô tô (motorcycles) 50 4012 20 50 -- Lo i dùng cho xe p 50 4012 20 90 -- Lo i khác 30 4012 90 - Lo i khác: -- L p c và l p n a c: 4012 90 11 --- Có chi u r ng l p n 450 mm 30 4012 90 19 --- Lo i khác 5 -- Ta lông có th thay th ư c: 4012 90 21 --- Có chi u r ng l p n 450 mm 30 4012 90 29 --- Lo i khác 5 4012 90 30 --- Lót vành 30 4013 Săm các lo i, b ng cao su 4013 10 - Lo i dùng cho ô tô con (k c ô tô con có khoang ch hành lý và ô tô ua), ô tô buýt ho c ô tô v n t i: 4013 10 10 -- Phù h p v i vi c l p vào l p xe có chi u r ng l p 50 n 450 mm 4013 10 90 -- Phù h p v i vi c l p vào l p xe có chi u r ng l p 5 trên 450 mm 4013 20 00 - Lo i dùng cho xe p 50 4013 90 - Lo i khác: 4013 90 10 -- Lo i dùng cho máy bay 5 4013 90 20 -- Lo i dùng cho mô tô (motorcycles) 50 -- Lo i khác: 4013 90 91 --- Phù h p v i vi c l p vào l p xe có chi u r ng l p 30 n 450 mm 4013 90 99 --- Phù h p v i vi c l p vào l p xe có chi u r ng l p 5 trên 450 mm 8702 Xe ôtô ch 10 ngư i tr lên k c lái xe
  6. 8702 10 - Lo i l p ng cơ pít-tông t trong kh i ng b ng s c nén (diesel ho c n a diesel): 8702 10 10 -- Xe ch không quá 50 ngư i, k c lái xe 100 8702 10 90 -- Lo i khác 60 8702 90 - Lo i khác: 8702 90 10 -- Xe ch không quá 50 ngư i, k c lái xe 100 8702 90 90 -- Lo i khác 60 Riêng: + Xe ch hành khách trong sân bay 50 8703 Xe ô tô và các lo i xe khác có ng cơ ư c thi t k ch y u ch ngư i (tr các lo i thu c nhóm 8702), k c xe ch ngư i có khoang hành lý riêng và ô tô ua 8703 10 - Xe ư c thi t k c bi t i du l ch trên tuy t; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các lo i xe tương t : 8703 10 10 -- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 10 20 -- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 - Xe khác có ng cơ pít-tông t trong ánh l a b ng tia l a: 8703 21 -- Dung tích xi lanh không quá 1000 cc: 8703 21 10 --- Xe c u thương 50 8703 21 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 21 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 22 -- Dung tích xi lanh trên 1000 cc nhưng không quá 1500 cc: 8703 22 10 --- Xe c u thương 50 8703 22 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 22 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 23 -- Dung tích xi lanh trên 1500 cc nhưng không quá 3000 cc: 8703 23 10 --- Xe c u thương 50 8703 23 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 23 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100
  7. 8703 24 -- Dung tích xi lanh trên 3000 cc: 8703 24 10 --- Xe c u thương 50 8703 24 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 24 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 - Xe khác có ng cơ pít-tông t trong ánh l a b ng s c nén: 8703 31 -- Dung tích xi lanh không quá 1500 cc: 8703 31 10 --- Xe c u thương 50 8703 31 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 31 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 32 -- Dung tích xilanh trên 1500 cc nhưng không quá 2500 cc: 8703 32 10 --- Xe c u thương 50 8703 32 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 32 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 33 -- Dung tích xi lanh trên 2500 cc: 8703 33 10 --- Xe c u thương 50 8703 33 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 33 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 90 - Lo i khác: 8703 90 10 --- Xe c u thương 50 8703 90 20 -- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 90 30 -- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 Riêng: + Xe ch tù 10 + Xe tang l 50 8704 Xe có ng cơ dùng v n t i hàng hóa 8704 10 00 - Xe t , xe l t ư c thi t k s d ng cho ư ng 100 nh , h m - Lo i khác có ng cơ pít-tông t trong kh i ng b ng s c nén (diesel và n a diesel): 8704 21 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n:
  8. 8704 21 10 --- Xe pick-up, ca bin kép, lo i v a ch ngư i v a ch 100 hàng (ch y u v n t i hàng hoá), t i tr ng (s c ch ) c ngư i và hàng t 950kg tr lên 8704 21 90 --- Lo i xe v n t i hàng hoá khác 100 8704 22 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n: 8704 22 10 --- Trên 5 t n nhưng không quá 10 t n 60 8704 22 20 --- Trên 10 t n nhưng không qúa 20 t n 30 8704 23 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 20 t n: 8704 23 10 --- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 20 t n n 50 10 t n 8704 23 90 --- Lo i khác 0 - Xe khác có ng cơ t trong ánh l a b ng tia l a: 8704 31 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n: 8704 31 10 --- Xe pick-up, ca bin kép, lo i v a ch ngư i v a ch 100 hàng (ch y u v n t i hàng hoá), t i tr ng (s c ch ) c ngư i và hàng t 950kg tr lên 8704 31 90 --- Lo i xe v n t i hàng hoá khác 100 8704 32 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n : 8704 32 10 --- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 60 không quá 10 t n 8704 32 20 --- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng 30 không quá 20 t n 8704 32 30 --- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 20 t n n 50 10 t n 8704 32 90 --- Lo i khác 0 8704 90 - Lo i khác: -- T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n: 8704 90 11 --- Xe pick-up, ca bin kép, lo i v a ch ngư i v a ch 100 hàng (ch y u v n t i hàng hoá), t i tr ng (s c ch ) c ngư i và hàng t 950kg tr lên 8704 90 19 --- Lo i xe v n t i hàng hoá khác 100 8704 90 20 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 60 không quá 10 t n 8704 90 30 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng 30
  9. không qúa 20 t n 8704 90 40 -- T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 20 t n n 50 t n 10 8704 90 90 -- Lo i khác 0 Riêng: + Xe thi t k ch hàng ông l nh 30 + Xe thi t k ch rác 30 + Xe thi t k ch ti n 50 + Xe xi téc, xe thi t k ch a xít, ch khí bi tum 10 + Xe thi t k ch bê tông ư t 30 8705 Xe chuyên dùng có ng cơ, tr các lo i thi t k ch y u dùng v n t i ngư i hay hàng hóa (ví d : xe kéo xe h ng, xe ch c n c u, xe c u h a, xe tr n bê tông, xe quét ư ng, xe phun nư c, xe s a ch a lưu ng, xe chi u X-quang lưu ng) 8705 10 00 - Xe ch c n cNu 10 8705 20 00 - Xe c n tr c khoan 10 8705 30 00 - Xe c u h a 0 8705 40 00 - Xe tr n bê tông 30 8705 90 - Lo i khác: 8705 90 10 -- Xe r a ư ng 10 8705 90 90 -- Lo i khác 10
Đồng bộ tài khoản