intTypePromotion=1

Quyết định 1462/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định 1462/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1462/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 116/2003/QĐ-BTM ngày 9/9/2003 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1462/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i Sè 1462/2003/Q§­BTM  ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 2003 Bæ sung Danh môc hµng  ®îc xÐt thëng xuÊt khÈu theo QuyÕt ®Þnh  sè 1116/2003/Q§­BTM ngµy 09/9/2003 cña Bé Th¬ng m¹i Bé trëng Bé Th¬ng M¹i C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   95/N§­CP   ngµy   04   th¸ng   12   n¨m   1993  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 195/1999/Q§­TTg ngµy 27 th¸ng 9  n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc lËp, sö dông vµ qu¶n lý   Quü hç trî xuÊt khÈu; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i   C«ng v¨n sè 5364/VPCP­KTTH ngµy 27/10/2003 cña ChÝnh phñ   vÒ tiªu thô c¸ tra, c¸ ba sa; TiÕp   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1116/2003/Q§­BTM   ngµy  09/9/2003 cña Bé Th¬ng m¹i. QuyÕt ®Þnh §iÒu   1:   Bæ sung mÆt hµng c¸ tra vµ c¸ ba sa vµo  danh môc mÆt hµng ®îc xÐt thëng xuÊt khÈu theo QuyÕt ®Þnh  sè 1116/2003/Q§­BTM ngµy 09/9/2003  cña Bé Th¬ng m¹i víi  møc thëng 300 ®ång cho 1 USD kim ng¹ch vît. §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2