intTypePromotion=1

Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
97
lượt xem
2
download

Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § c ñ a B é  tr n g  B é  Giao th«ng v Ë n    s è  1467/2003/Q§­B G T V T  n g µ y  22  ë t¶i th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c q u y  ® Þ n h  t¹ m th êi 5    tr¸ch n hi Ö m  c ñ a t æ   h øc, c¸ n h © n  v µ  h × n h  thøc x ö  lý  c vi p h ¹ m  ® è i víi  c¸  h © n  trong h o ¹t ® é n g  thanh tra  n ch uyªn n g µ n h  giao th«ng v Ë n  t¶i ® ê n g  b é,    ® ê n g  s ¾ t, ® ê n g  th ñ y  éi ® Þ a n B é   R ¦ë N G   é  GI A O  T H ¤ N G   Ë N  T¶I T B V C¨n  Bé   ËtLao  ng  µy  th¸ng 6  cø  lu   ®é ng 23    n¨m 1994  µ  Ët söa  æi,  v Lu   ® bæ   sung  ét  è  iÒu  ña  é  ËtLao  ng  µy  th¸ng4  m s® c B lu   ®é ng 12    n¨m 2002;  C¨n  LuËt Giao  cø    th«ng  êng  é  µy  th¸ng6  ® b ng 29    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l B¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  µy  th¸ng 12  ng 10    n¨m   1994, C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 34/2003/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 04    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é  B Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 80/CP  µy  th¸ng 12  ng 05    n¨m  1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ tæ  v ho   c Thanh    trachuyªn ngµnh    giao th«ng    vËn  ; t¶i Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam,  ôc  ëng  ôc  ­ ®Ò ngh c C tr C§ b Vi   C tr C§ êng s«ng  Öt Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  ¾t  Öt Nam.  ô   ëng  ô     Vi   C tr C § s Vi   V tr V Tæ chøc    é,Vô  ëng  ô  c¸n b   tr V Ph¸p  Õ, ch Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n “Quy  nh   ¹m  êi ®Þ t th   tr¸chnhiÖm   ña  chøc,c¸ nh©n  µ  ×nh    c tæ     vh thøc xö  ýviph¹m  i víi   ©n     l    ®è     nh c¸ trong  ¹t®éng  ho   thanh    tra chuyªn  µnh  ng giao th«ng  Ën    êng  é, ® êng  v t¶i® b  s ¾t,® êng  ñy néi®Þa".   th     §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng  é, Vô  ëng  ô    V¨n  B   tr V Tæ chøc    é,Vô   ëng  c¸n b   tr Vô  Ph¸p  Õ,  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  ch C tr C § b Vi   C tr C § s«ng  ViÖt Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  ¾t  Öt Nam,    C tr C § s Vi   Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën  v t¶i  ,Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng c«ng  Ýnh, Thñ  ëng  ¬  ch   tr c quan, ®¬n  Þ  ã  ªn   v c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q U Y   ÞNH   § t¹ m th êi tr¸ch  hi Ö m  c ñ a  æ  ch øc,    n t c¸ n h © n   µ  h × n h  thøc  v x ö  lý vi p h ¹ m  ® è i víi  c¸ n h © n  trong h o ¹t  é n g  thanh  ® tra  h u yªn n g µ n h   c giao th«ng v Ë n  t¶i ® ê n g  b é,    ® ê n g  s ¾ t, ® ê n g  th ñ y  éi ® Þ a n (ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1467/2003/Q§­BGTVT   ngµy  th¸ng5  22    n¨m  2003  ña  é  ëng  é  c B tr B Giao th«ng  Ën  v t¶i) C h ¬ n g  I Q U Y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     1.  Quy   nh   µy  ®Þ n x¸c  nh   ®Þ tr¸ch nhiÖ m   ña  chøc, c¸  ©n   µm    c tæ    nh l nhiÖ m   ô  v thanh    trachuyªn ngµnh    giao th«ng  Ën    êng  é, ® êng  ñy néi   v t¶i® b  th     ®Þa,  êng  ¾t  ® s (sau  y   äit¾t lµ thanh    ®© g       tragiao th«ng)vµ  ×nh     h thøc  ö  ý x l  viph¹m  i víi   ©n    ®è     nh c¸ trong ho¹t®éng     thanh    tragiao th«ng.   2. Quy  nh  µy    ông  i víi chøc,c¸ nh©n  ã    ®Þ n ¸p d ®è    tæ     c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  lý tæ    chøc  thanh    tra giao th«ng c¸c  Êp  µ  ùc tiÕp  ùc  Ön  Ö m   ô  c v tr   th hi nhi v thanh    tragiao th«ng.   §i Ò u  2. C¸c  chøc, c¸  ©n   tæ    nh quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  quy  2  1  ®Þnh  µy  å m: ng 1.Tæ     chøc: a) Bé    Giao  th«ng  Ën  . v t¶i b)  ôc  êng  é  Öt  C § b Vi Nam,  ôc  êng  C § s«ng  Öt  Vi Nam,  ôc  êng  ¾t  C § s ViÖtNam;   c) Khu    qu¶n  ý® êng  é, Tæng  l  b  c«ng    êng  ¾t  Öt Nam,    ôc  ­ ty§ s Vi   Chi c § êng  s«ng. d) Së    Giao  th«ng  Ën    ë  v t¶i S Giao  , th«ng  c«ng  Ýnh; ch ®)  Phßng  (Ban)Thanh      tragiao th«ng;     e) Thanh      tragiao th«ng    khu  ùc; v g) §éithanh       tragiao th«ng.   2.C¸  ©n:   nh a)  é   ëng  é   B tr B Giao  th«ng  Ën  , ñ  ëng  ¬  v t¶i  Th tr c quan tham  u  m cho  é  B tr ng, Côc  ëng  ôc  êng  é   Öt  ë  tr C § b Vi Nam,  ôc  ëng  ùc  êng  C tr C § s«ng  Öt Vi   Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  ¾t  Öt Nam,  C tr C § s Vi   Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën  , v t¶i   Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh, Tæng  ch   gi¸m  c  ®è Khu qu¶n  ý® êng  é, l  b  Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    êng  ¾t  Öt ty§ s Vi   Nam,    ôc  ëng    ôc  êng  Chi c tr Chi c § s«ng; 
 3. 3 b) Thanh      traviªnthanh    tragiao th«ng,l∙nh®¹o  chøc     tæ  thanh    tragiao  th«ng    Êp. c¸cc §i Ò u 3. Tæ  chøc  µ  nh©n  îc quy  nh   ¹  Òu  ngoµi viÖc  v c¸  ®  ®Þ t i§i 2    thùc hiÖn    quy  nh  µy  ®Þ n ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña    th     ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   thanh  tragiao th«ng,c¸cquy  nh         ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   C h ¬ n g  II Q U Y  § Þ N H  T R¸ C H  N HI Ö M   M ô c  A. T R¸ C H  N HI Ö M   ñ A  T æ  C H ø C   C §i Ò u    é  4. B Giao  th«ng  Ën  v t¶i 1. ChØ   o  ùc hiÖn  µ  èng  Êt tæ    ®¹ th   v th nh   chøc,ho¹t®éng  ña     c thanh    tra giao th«ng    trong ph¹m    níc.   vic¶  2. Ban  µnh      h v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  h  th   v tæ  v ho   c thanh    tragiao th«ng.   3.Phèihîp víi   é, ngµnh  ªnquan,Uû          B   c¸c li     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  µnh  v th phè  ùcthuéc Trung  ng  chøc  µ  tr     ¬ tæ  v b¶o  ¶m   ¹t®éng  ña  ® ho   c thanh    tragiao  th«ng. 4. Thanh    Óm     µ  ö  ýviph¹m    tra,ki trav x l     trong ho¹t®éng      thanh    tragiao  th«ng. §i Ò u    ôc  êng  é  ÖtNam,  ôc  êng  5. C § b Vi   C§ s«ng  ÖtNam,  ôc  êng  Vi   C§ s ¾t  ÖtNam   Vi   1. Tæ     chøc  ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh  ña  é   ®Þ c B Giao  th«ng  Ën    Ò   ¹t v t¶iv ho   ®éng  ña  c thanh    tragiao th«ng    trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     vµ  Ëttùan  µn  tr     to giao th«ng.   2.  ChØ   o  µ  ùc tiÕp  ®¹ v tr   qu¶n  ý ho¹t ®éng  ña  l    c thanh    tra giao th«ng  trong ph¹m      viqu¶n  ýchuyªn ngµnh.Riªng ®èi víi l           Thanh    tragiao th«ng  êng    ® s ¾t  Tæng  do  c«ng    êng  ¾t  ÖtNam   ùc hiÖn  ty§ s Vi   th   tr¸chnhiÖ m    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  µy. n 3.Phèihîp víi Ýnh  Òn  a  ¬ng    íng dÉn    Ön         ch quy ®Þ ph ®Ó h   c¸cbi ph¸p b¶o    vÖ   c«ng  ×nh giao th«ng tr     4. Tæ     chøc thanh    Óm     µ  ö  ý vi ph¹m  tra,ki tra v x l     trong  ¹t®éng  ña  ho   c thanh    tragiao th«ng    theo tõng chuyªn ngµnh        trong ph¹m    níc.   vic¶  §i Ò u    ë  6. S Giao  th«ng  Ën    ë  v t¶i S Giao  , th«ng  c«ng  Ýnh ch 1.Qu¶n  ý, chøc  µn  é  ¹t®éng  ña    l  tæ  to b ho   c thanh    tragiao th«ng.   2. Tæ     chøc  iÓn khaithùc hiÖn    tr       c¸c quy  nh  ña  é   ®Þ c B Giao  th«ng  Ën  v t¶i  û   , ban  ©n  ©n  U nh d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  v th ph tr   Trung  ng  µ  íng  Én  ¬ vh d
 4. 4 nghiÖp  ô  ña  ¬  v c c quan  qu¶n  ý chuyªn  µnh  Ò   ¹t®éng  ña  l  ng v ho   c thanh    tra giao th«ng    trong viÖc    b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng,b¶o  ¶m   Ëttùan  µn  tr       ® tr     to giao th«ng.   3. Thanh    Óm     µ  ö  ý vi ph¹m    tra,ki tra v x l     trong  ¹t®éng  ña  ho   c thanh    tra giao th«ng  éc ph¹m      thu   viqu¶n  ý. l §i Ò u 7. Khu qu¶n  ý ® êng  é, Tæng   l  b  c«ng    êng  ¾t  Öt Nam,  ty § s Vi   Chi côc  êng    § s«ng  1.Qu¶n  ývµ    l   chØ  o  ¹t®éng  ña  ®¹ ho   c thanh    tragiao th«ng  éc ph¹m      thu   vi qu¶n  ý. l 2. Tæ     chøc  iÓn khai,thùc hiÖn    tr       c¸c quy  nh  ña  é   ®Þ c B Giao th«ng  Ën  v t¶i  ¬  , quan  c qu¶n  ýnhµ  íc chuyªn ngµnh  Ò   chøc  ¹t®éng  ña  l  n    v tæ  ho   c thanh  tragiao th«ng.     3. Thanh    Óm    ¹t®éng  ña    tra,ki traho   c thanh    tragiao th«ng  µ  ö  ýc¸cvi   v x l      ph¹m  éc thÈm  Òn. thu   quy 4. Phèi hîp víiSë           Giao  th«ng  Ën  , ë   v t¶i  Giao  S th«ng c«ng  Ýnh  ch trong  ho¹t®éng  ña    c thanh    tragiao th«ng.   §i Ò u    8. Phßng  (Ban)Thanh      tragiao th«ng    1. Tham   u    m cho    o  ¬  l∙nh®¹ c quan  qu¶n  ýnhµ  ícchuyªn ngµnh  l  n    hoÆc   Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën  , v t¶i Gi¸m  c  ë     ®è S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh  ch trong  c«ng    t¸cqu¶n  ýho¹t®éng  ña  l    c thanh    tragiao th«ng.   2. ChØ   o  µ  íng  Én  ¹t®éng  ña    ®¹ v h d ho   c Thanh    tragiao th«ng khu  ùc, v  §éithanh      tragiao th«ng.   3. § Ò   Êt vµ  ùc hiÖn    xu   th   thanh    Öc  Êp  µnh  travi ch h quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ     b¶o  Ö  v c«ng  ×nh giao th«ng,b¶o  ¶m   Ëttùan  µn  tr       ® tr     to giao th«ng   4. § Ò   Êt vµ  ùc hiÖn    Ön    xu   th   c¸c bi ph¸p  Óm    ki tra,gi¸m    ¹t®éng  ña  s¸tho   c Thanh    tragiao th«ng    khu  ùc,§éithanh    v   tragiao th«ng.   §i Ò u    9. Thanh      tragiao th«ng  khu  ùc  v 1. Tham   u    m cho    o  l∙nh®¹ Khu qu¶n  ý® êng  é,Tæng  l  b  c«ng    êng  ¾t  ty§ s ViÖt Nam,    ôc  êng    Chi c § s«ng  trong c«ng      t¸cqu¶n  ýho¹t®éng  ña  l    c thanh    tra giao th«ng  ùcthuéc.   tr   2.Trùc tiÕp chØ  o  ¹t®éng  ña    éithanh          ®¹ ho   c c¸c§   tragiao th«ng.   3. Thùc  Ön    hi thanh    Öc  Êp  µnh  travi ch h quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   b¶o vÖ   c«ng  ×nh giao th«ng,b¶o  ¶m   Ëttùan  µn  tr       ® tr     to giao th«ng.   4.KiÓ m       tra,gi¸m    ¹t®éng  ña    éithanh    s¸tho   c c¸c§   tragiao th«ng.  
 5. 5 §i Ò u    éiThanh      10. §   tragiao th«ng  1. Trùc  Õp thùc hiÖn    ti     thanh      a   µn  îcgiao ®èi víitæ  tratrªn®Þ b ®         chøc,   c¸nh©n    trong viÖc  Êp  µnh      ch h c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ:    a) B¶o  Ö     v c«ng  ×nh giao th«ng  µ  µnh  tr     vh lang an  µn    to giao th«ng,b¶o      ®¶m     Èn  ü  Ëtcña  tiªuchu k thu   c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  µ  ¬ng  Ön  v ph ti tham    gia giao th«ng;   b) Ho¹t®éng  Ën        v t¶itheo  quy  nh  îcph©n  Êp  ña  ¬  ®Þ ®  c c c quan  qu¶n  ý l  chuyªn ngµnh.   2. Phèi hîp víi®¬n  Þ         v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng,®Þa   ¬ng  l  tr       ph trong  khu  ùc  v qu¶n  ýthùc  Ön  Ön  l  hi bi ph¸p  b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  µ    v b¶o ®¶m   toµn  an  giao th«ng.   3.Xö  ¹thµnh  Ýnh    ph   ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt   M ô c  B. T R¸ C H  N HI Ö M  C ñ A  C¸  H ¢ N   N §i Ò u    é  ëng  é  11. B tr B Giao  th«ng  Ën    µ  ñ  ëng  ¬  v t¶i Th tr v c quan  tham  m u cho  é   ëng  ã  B tr c tr¸chnhiÖ m     thanh    Óm     ¹t®éng  ña  tra,ki traho   c thanh    tra giao th«ng    trong ph¹m    níc.   vic¶  §i Ò u 12. ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt   C tr C § b Vi Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  C tr C § s«ng  Öt Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  ¾t  Öt Nam   Þu  Vi   C tr C§ s Vi   ch tr¸chnhiÖm   ícBé    tr   tr ng  é  ë B Giao  th«ng  Ën    Ò   ÷ng  Öm  ô  v t¶i nh v nhi v sau  y: ®© 1. Qu¶n  ý ho¹t®éng  ña    l    c thanh    tra giao th«ng trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý l  chuyªn ngµnh.   2. Tæ     chøc  ùc l ng  l  î thanh    tragiao th«ng  ¹t®éng  ã  Öu  ho   c hi qu¶, ®óng    ph¸p luËt.   3. X ©y  ùng  µ  chøc  ùc hiÖn    d v tæ  th   quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   nghiÖp  ô  ña  vc thanh    tragiao th«ng.   4. ChØ   o    ®¹ c«ng    t¸cthanh    Óm     µ  ö  ýc¸c viph¹m  tra,ki trav x l       trong ho¹t     ®éng  ña  c thanh    tragiao th«ng.   §i Ò u    13. Tæng gi¸m  c  ®è Khu  qu¶n  ý® êng  é, Chñ   Þch  éi ®ång  l  b  t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    êng  ¾t  Öt Nam,    ôc  ëng  ty§ s Vi   Chi c tr Chi côc  êng    § s«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ícCôc  ëng  Ò   ÷ng  Ö m   ô      tr   tr v nh nhi v sau ®©y:  1.Tæ     chøc  ¹t®éng  ña  ùcl ng thanh    ho   c l  î   tragiao th«ng  ùcthuéc.   tr   2.Tæ     chøc  iÓnkhaithùc hiÖn  äi  Ö m  ô  µ  íng dÉn  ña  é, Côc  tr       m nhi vvh   c B  vÒ   c«ng    t¸cthanh    tragiao th«ng.   3. Thanh    Óm     ùc  Ön  tra,ki tra,th hi c¸c  Ön  bi ph¸p  ng¨n chÆn   Þp  êi k th   nh÷ng  Óu  Ön    ùc  µ  ö  ýc¸c viph¹m  bi hi tiªuc v x l       trong ho¹tdéng     thanh    tragiao  th«ng.
 6. 6 §i Ò u    14. Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën  , v t¶i  Gi¸m  c  ë   ®è S Giao th«ng  c«ng  Ýnh  Þu  ch ch tr¸chnhiÖ m   íc Chñ   Þch  û     tr   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  µ  é  ëng  é  tr     ¬ v B tr B Giao  th«ng  Ën    Ò   ÷ng  Ö m   v t¶i nh v nhi vô  sau  y: ®© 1. Tham   u    m cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  chøc  ùcl ng thanh    nh d tæ  l  î   tra giao th«ng  ¹t®éng  ã  Öu    ho   c hi qu¶,®óng    ph¸p luËt.   2. Qu¶n  ýho¹t®éng  ña    l    c thanh    tragiao th«ng    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËttrongph¹m        vitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 3.ChØ   o    ®¹ c«ng    t¸cthanh    Óm    µ  ö  ýviph¹m  tra,ki trav x l     trong ho¹t®éng     cña  Thanh    tragiao th«ng  ë.   S §i Ò u  15. Ch¸nh Thanh    tra giao th«ng  êng  é,  ® b Ch¸nh Thanh    tra giao th«ng  êng  ¾t,Ch¸nh  ® s  Thanh    tragiao th«ng  êng  ñy néi ®Þa   Þu  ® th     ch tr¸chnhiÖ m  ícl∙nh®¹o  ôc  Ò   ÷ng  Ö m  ô    tr     C v nh nhi v sau  y: ®© 1.Tham   u    m chØ  o  ®¹ c«ng    ña  t¸cc thanh    tragiao th«ng.   2. Tæ     chøc  ùc  Ön    ¬ng  ×nh  íng  Én  ¹t®éng  th hi c¸c ch tr h d ho   nghiÖp  ô  v cho  ùcl ng thanh    l  î   tragiao th«ng.   3. Thanh    Óm    ¹t®éng  ña    tra,ki traho   c thanh    tragiao th«ng  éc chuyªn   thu     ngµnh  qu¶n  ýtrongph¹m    níc. l    vic¶  4. LËp  Õ   ¹ch  o  ¹ovµ  chøc  åidìng nghiÖp  ô  µng    k ho ®µ t   tæ  b    vh n¨m    cho lùcl ng thanh     î   tragiao th«ng  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt.   tr   c th quy x  §i Ò u 16. Ch¸nh    Thanh    tragiao th«ng  ë   Þu  S ch tr¸chnhiÖ m   íc l∙nh   tr     ®¹o  ë   S Giao th«ng  Ën  , ë   v t¶i  Giao  S th«ng c«ng  Ýnh  Ò   ÷ng  Öm   ô  ch v nh nhi v sau  y: ®© 1. Trùc  Õp tæ    ti   chøc  µ  v qu¶n  ýho¹t®éng  ña  l    c thanh    tragiao th«ng  ùc   tr   thuéc. 2. Tham   u    m cho    o  ë   l∙nh ®¹ S Giao  th«ng  Ën  , ë   v t¶i  Giao  S th«ng c«ng  chÝnh  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   c¸c quy  nh  ña  é   ®Þ c B Giao  th«ng  Ën  , û     v t¶i  ban U nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ¬ v tæ  v ho   thanh    tra giao th«ng  µ  ùc  Ön    v th hi c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  Ò   h d v nghiÖp  ô  ña  vc Thanh    tragiao th«ng  êng  é,® êng  ñy néi®Þa,  êng  ¾t.   ® h  th     ® s 3. Phèihîp víi        Thanh    tragiao th«ng  êng  é, ® êng  ñy néi®Þa,  êng    ® b  th     ® s ¾t  Óm     ki tra,thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi  íi lu   v  tæ  chøc  µ    ©n  v c¸nh theo nhiÖm  ô  µ  Èm  Òn  îcgiao.   v v th quy ®   4. LËp  Õ   ¹ch  o  ¹ovµ  åi dìng    k ho ®µ t   b   nghiÖp  ô  µng  vh n¨m cho  ùc l ng l  î   thanh    tragiao th«ng  ùcthuéc Së, tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt.   tr        c th quy x   5.Xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch theo thÈm  Òn.   quy
 7. 7 §i Ò u    17. Ch¸nh Thanh    tragiao th«ng    khu  ùc  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Khu  qu¶n  ý® êng  é, Chñ   Þch  éi ®ång  l  b  t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    êng  ¾t  Öt  ty § s Vi Nam,  Chi  ôc  ëng  c tr Chi  ôc  êng  c§ s«ng,Ch¸nh    Thanh    tragiao th«ng  ¬    c quan  qu¶n  ýnhµ  ícchuyªn ngµnh  Ò   l  n    v nh÷ng  Ö m  ô  nhi v sau  y: ®© 1.Trùc tiÕp qu¶n  ýho¹t®éng  ña        l    c Thanh    tragiao th«ng    khu  ùc. v 2. Tham   u    m cho Tæng  gi¸m  c, Chi côc  ëng  iÓn khaithùc hiÖn    ®è     tr tr       c¸c quy  nh  ña  é  ®Þ c B Giao  th«ng  Ën    ôc  êng  é  ÖtNam,  ôc  êng  v t¶i C § , b Vi   C§ s«ng  ViÖt Nam,  ôc  êng  ¾t  Öt Nam   Ò   ¹t®éng  ña    C § s Vi   v ho   c Thanh   tragiao th«ng  khu  ùc. v 3. LËp  Õ   ¹ch  o  ¹ovµ  åi dìng    k ho ®µ t   b   nghiÖp  ô  µng  vh n¨m cho  ùc l ng l  î   Thanh    tragiao th«ng    khu  ùc  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. v tr   c th quy x   4.Xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ph     h ch v giao th«ng  êng  é,giao th«ng  êng    ® b    ® s ¾t,giao th«ng  êng  ñy néi®Þa      ® th     theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u 18. éi tr ng  éi thanh     §   ë §  tra giao th«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   Ch¸nh Thanh    tragiao th«ng    khu  ùc  v hoÆc   Ch¸nh Thanh    tragiao th«ng  ë  µ    Sv cÊp    Ò   ÷ng  Ö m  ô  trªnv nh nhi v sau  y:  ®© 1. Qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ùc tiÕp  ¹t ®éng  ña  éi thanh    l  ® h tr   ho   c §  tra giao  th«ng. 2.Qu¶n  ýc¬  ë  ËtchÊt,kü  Ëtvµ    ng  ña  i.   l  s v     thu   lao®é c ®é 3.Tæ     chøc  ùc hiÖn  ¹t®éng  ña  éithanh    th   ho   c §  tragiao th«ng    theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   4. Thêng    xuyªn  Óm     ki tra,gi¸m    ¹t®éng  ña  s¸tho   c thanh    tra viªn,nh©n     viªn. ñ  ng  ùc hiÖn    Ön   Ch ®é th   c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn     ùc.     tiªuc 5.Xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ph     h ch v giao th«ng  êng  é,® êng  ¾t,® êng    ® b  s  thñy néi®Þa     theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u    19. Thanh      Þu  traviªnch tr¸chnhiÖ m   íc§éitr ng  éithanh      tr     ë §   tra giao th«ng  µ  Êp    Ò   ÷ng  Ö m  ô    v c trªnv nh nhi v sau  y: ®© 1.Thùc  Ön  Öm  ô  îcl∙nh®¹o  i ph©n    hi nhi v®    ®é   c«ng. 2. Thùc  Ön  Ö m   ô    hi nhi v thanh    µ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  trav x ph     h ch trong  ®Þa  µn  îcgiao theo quy  nh  ña  b ®      ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  III VI P H ¹ M  V µ  X ö  L ý  VI P H ¹ M   M ô c  A. C¸ C  H µ N H  Vi VI P H ¹ M  V µ  H × N H  T H ø C  X ö  L ý   VI P H ¹ M  § èI V íI H A N H  T R A  VI£ N  T
 8. 8 §i Ò u    hµnh      ¹m 20. C¸c  viviph 1.Kh«ng  ùc hiÖn  y    Öm  ô  îcgiao.   th   ®Ç ®ñ nhi v®  2. ThiÕu    Çn    tinh th tr¸chnhiÖm   Én  í saisãt vÒ     d t i     chuyªn    m«n, nghiÖp  vô  µ  Óm    ö  ýviph¹m. v ki tra, l     x 3. Xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch kh«ng  ng  Èm  Òn  µ  ¹m      ®ó th quy v ph viquy ®Þnh. 4.Cè     µm    Öch  å  ¬,biªnb¶n.   ý l sail hs    5.Lîi ông  Òn  ¹n lµm         d quy h  tr¸c¸cquy  nh. i ®Þ 6.Thu  Òn ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ti       h ch kh«ng  ã  ãa  n. c h ®¬ 7.NhËn  èiléhoÆc   ßi  èilédíi äi  ×nh    h    ® h      mh thøc. §i Ò u    ×nh  21. H thøc xö  ýviph¹m   l    1. KhiÓn    tr¸chkhiviph¹m  ét       m trong c¸c quy  nh  ¹     ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n    2 §iÒu  20. 2. C¶nh    c¸o      ¹m  ét  khi vi ph m trong c¸c quy  nh  ¹     ®Þ tikho¶n    3, kho¶n    4, kho¶n    5,kho¶n  §iÒu  hoÆc     ¹m    µnh    Þ  Ón  6  20  t¸ ph c¸ch i vib khi tr¸ch. 3. Tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é     ¹m, bÞ  h¹  Ëc ¬ng,  ¹ ng¹ch, vi ph b l h   chuyÓn c«ng    t¸ckh¸c hoÆc   éc    Öc      ¹m    bu th«ivi khiviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    7 §iÒu  hoÆc   i ¹m  Òu  Çn    20  t¸ ph nhi l c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n  3,kho¶n      4,kho¶n    5,kho¶n  §iÒu  6  20. M ô c  B. C¸ C  H µ N H  VI VI P H ¹ M  V µ  H × N H  T H ø C  X ö  L ý   VI P H ¹ M  § èI V íI éI T R ¦ë N G  § éI T H A N H   R A  GI A O  T H ¤ N G  § T §i Ò u    hµnh      ¹m 22. C¸c  viviph 1. ThiÕu    Çn    tinh th tr¸chnhiÖm     trong viÖc    qu¶n  ý,tæ  l   chøc  ¹t®éng  ho   cña  i dÉn  n   Öc  ®é   ®Õ vi thanh   traviªn, ©n    Þ  û  Ëttõh×nh   nh viªnb k lu     thøc c¶nh    c¸o trëlªn.    2. Ph ©n     c«ng  Ö m   ô  nhi v cho  thanh    tra viªn,nh©n      viªn kh«ng  øng  íi ® v  chøc tr¸ch, Ö m   ô  Én  í viÖc   nhi v d t  i thanh    traviªn, ©n    Þ  û  Ëttõ h×nh   nh viªnb k lu     thøc khiÓn    tr¸chtrëlªn.    3. Kh«ng  chøc  ùc  Ön  y     tæ  th hi ®Ç ®ñ chøc  n¨ng  Ö m   ô  ¹t®éng   nhi v ho   cña  éithanh    §  tragiao th«ng  îcgiao qu¶n  ý.   ®    l 4.  ö   ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  X ph     h ch kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn hoÆc  t¨ng,   gi¶m  møc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch tr¸quy  nh. i ®Þ 5.Tæ     chøc  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  v thanh      íi   tratr¸v   quy  nh  ña  i c¸c ®Þ c ph¸p  luËtvµ  ¬    c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn. 6. Kh«ng  ã  Ön    c bi ph¸p  phßng  õa    ng ®Ó x¶y  c¸c saisãt chuyªn  ra        m«n   kÐo  µicña  d  thanh      éc ®éi phô  traviªnthu     tr¸ch.
 9. 9 7.Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n g©y  Òn  µ,s¸ch nhiÔu. v  h  phi h     8. Bao    che  cho  µnh      ùc  ña  h vitiªuc c thanh    traviªn,nh©n    íi   viªnd   Òn; quy   nhËn hoÆc   chøc  Ën  èilédíi äi  ×nh  tæ  nh h       mh thøc. §i Ò u    ×nh  23. H thøc xö  ýviph¹m   l    1. KhiÓn    tr¸chkhiviph¹m  ét       m trong c¸c quy  nh  ¹     ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n  §iÒu  3  22. 2. C¶nh    c¸o      ¹m  ét  khi vi ph m trong c¸c quy  nh  ¹     ®Þ tikho¶n    4, kho¶n    5, kho¶n    6,kho¶n  §iÒu  hoÆc     ¹m    µnh    Þ  Ón  7  22  t¸ ph c¸ch i vib khi tr¸ch. 3. Tïy    theo  Ýnh  Êt møc       ¹m,  Þ   ¹  Ëc ¬ng, h¹  ¹ch,c¸ch t ch   ®é viph b hb l   ng     chøc, chuyÓn    c«ng    t¸ckh¸c hoÆc   éc    Öc      ¹m    bu th«ivi khi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  hoÆc     ¹m  Òu  Çn    8  22  t¸ ph nhi l c¸cquy  nh  ¹ kho¶n    i ®Þ t  i 1,kho¶n    2, kho¶n    3,kho¶n    4,kho¶n    5,kho¶n    6,kho¶n  §iÒu  7  22. 4. Khi §éitr ng  éithanh         ë §   tragiao th«ng  ùc hiÖn  Ö m   ô  ña    th   nhi v c thanh  traviªnm µ     ¹m        viph c¸c quy  nh  ¹  Òu    ×  Þ   ö  ýtheo  ®Þ ti§i 20, th b x l   quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  . 21  M ô c  C. C¸ C  H µ N H  Vi VI P H ¹ M  V µ  H × N H  T H ø C  X ö  L ý  VI P H ¹ M   § èI V íI H¸ N H  T H A N H   R A  GI A O  T H ¤ N G  k h u  V ù C  C T §i Ò u    hµnh      ¹m 24. C¸c  viviph 1. ThiÕu    Çn    tinhth tr¸chnhiÖm     trong viÖc    qu¶n  ýho¹t®éng, kiÓm     l      tra ho¹t®éng  ña    c Thanh    tra giao th«ng khu  ùc  Én  n   Öc  vd ®Õ vi Thanh    tra giao  th«ng khu  ùc  v kh«ng  µn  µnh  Öm  ô  îcgiao. ho th nhi v®  2. Xö   ¹thµnh  Ýnh    ph   ch kh«ng  ng  Èm  Òn  ®ó th quy hoÆc  t¨ng,gi¶m    møc   ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh       h ch tr¸quy  nh. i ®Þ 3. Tæ     chøc  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  v thanh    tragiao th«ng    íiquy  nh     tr¸ v   i ®Þ cña  ph¸p luËt, é      Giao  B th«ng  Ën    ¬  v t¶i c quan  , qu¶n  ýnhµ  ícchuyªn ngµnh. l  n    4. § Ó     x¶y      ãt chuyªn m«n   Ðo  µië    éithanh    ra sais     k d   c¸c §   tragiao th«ng    thuéc ph¹m    ô    viph tr¸ch. 5. Bao    che cho    µnh      ùc  ña  Êp  íi  Ën  c¸c h vi tiªuc c c d, nh hoÆc   chøc  tæ  nhËn  èilédíi äi  ×nh  h      mh thøc. §i Ò u    ×nh  25. H thøc xö  ýviph¹m   l    1.KhiÓn    tr¸chkhiviph¹m       quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t  i 1  24. 2. C¶nh    c¸o      ¹m  ét  khi vi ph m trong c¸c quy  nh  ¹     ®Þ ti kho¶n    2, kho¶n    3, kho¶n  §iÒu  hoÆc     ¹m  µnh    Þ  Ón  4  24  t¸ ph h i vib khi tr¸ch. 3. Tïy    theo  Ýnh  Êt møc       ¹m,  Þ   ¹  Ëc ¬ng, h¹  ¹ch,c¸ch t ch   ®é viph b hb l   ng     chøc, chuyÓn    c«ng    t¸ckh¸c hoÆc   éc    Öc      ¹m    bu th«ivi khi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  hoÆc     ¹m  Òu  Çn    5  24  t¸ ph nhi l c¸cquy  nh  ¹ kho¶n    i ®Þ t  i 1,kho¶n    2, kho¶n    3,kho¶n  §iÒu  4  24.
 10. 10 4. Khi Ch¸nh     Thanh    tragiao th«ng    khu  ùc  ùc hiÖn  Ö m   ô  ña  éi v th   nhi vc §  tr ng  éithanh    ë §  tragiao th«ng  µ     ¹m      m viph c¸cquy  nh  ¹ §iÒu    × bÞ  ö  ®Þ t  i 22,th   x lýtheo quy  nh  ¹ §iÒu      ®Þ t i 23. M ô c  D. C¸ C  H × N H   H ø C  X ö   ý  T R¸ C H  N HI Ö M   O   T L D LI£N §íI §i Ò u 26. ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt   C tr C § b Vi Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  C tr C § s«ng  Öt Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  ¾t  Öt Nam   Þ   ö  ýkû  Ëttõ møc   Vi   C tr C § s Vi   b x l   lu     phª  ×nh, khiÓn  b   tr¸ch®Õ n     c¶nh    ¹  Ëc ¬ng, h¹  ¹ch  c¸o,h b l   ng hoÆc  c¸ch chøc  tïytheo møc      ¹m        ®é viph c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 12. §i Ò u    27. Tæng  gi¸m  c  ®è Khu qu¶n  ý® êng  é, Chñ   Þch  éi ®ång  l  b  t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    êng  ¾t  Öt Nam,    ôc  ëng  ty§ s Vi   Chi c tr Chi côc  êng    § s«ng  Þ   ö  ýkû  Ëttõ møc   b x l   lu     phª  ×nh, khiÓn  b   tr¸ch®Õ n     c¶nh  c¸o,h¹  Ëc ¬ng, h¹  ¹ch   b l   ng hoÆc  c¸ch chøc  ïytheo  t  møc       ¹m      ®é viph c¸c quy ®Þnh  ¹ §iÒu  t  i 13. §i Ò u    28. Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën  , v t¶i  Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh  Þ   ö  ýkû  Ëttõ møc  ch b x l   lu     phª  ×nh, khiÓn  b   tr¸ch®Õ n     c¶nh    ¹  c¸o,h bËc ¬ng,h¹ ng¹ch hoÆc   l      c¸ch chøc  ïytheo    t  møc      ¹m    ®é viph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu 14. §i Ò u  29. Ch¸nh  Thanh    tra giao th«ng  êng  é,  ® b Ch¸nh  Thanh    tra giao th«ng  êng  ¾t,Ch¸nh    ® s  Thanh    tragiao th«ng  êng  ñy néi®Þa   Þ   ö    ® th     bx lýkû  Ëttõ møc     lu     phª  ×nh, khiÓn  b   tr¸ch®Õ n     c¶nh    ¹ bËc ¬ng, h¹ ng¹ch c¸o,h   l      hoÆc  c¸ch chøc  ïytheo møc      ¹m      t    ®é viph c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 15. §i Ò u    30. Ch¸nh  Thanh    tragiao th«ng  ë   S Giao th«ng  Ën  , v t¶i  Ch¸nh  Thanh    tragiao th«ng  ë     S Giao  th«ng c«ng  Ýnh  Þ   ö  ýkû  Ëttõ møc    ch b x l   lu     phª b×nh, khiÓn    tr¸ch®Õ n     c¶nh    ¹  Ëc ¬ng, h¹  ¹ch  c¸o,h b l   ng hoÆc  c¸ch chøc  ïy t  theo møc    Þ  ¹m      ®é v ph c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 16. M ô c  E.  H È M  Q U Y Ò N  X ö  L ý  VI P H ¹ M   T §i Ò u    È m   Òn  ö  ýviph¹m  ña    Êp  îcthùc hiÖn  31. Th quy x l    c c¸c c ®     theo  ph©n  Êp  c qu¶n  ýc¸n bé. l    C h ¬ n g  IV T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  
 11. 11 §i Ò u 32. Côc  ëng  ôc  êng  ¾t  Öt Nam   èi hîp  íiChñ   Þch    tr C § s Vi   ph   v  t Héi ®ång    qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    êng  ¾t  Öt Nam     ty § s Vi   tæ chøc  Ö   èng  h th Thanh    tragiao th«ng  êng  ¾t    ùc hiÖn  Öm  ô    ® s ®Ó th   nhi v thanh  tra,kiÓm     Êp  µnh      trach h c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao tr     th«ng  µ  toµn  Ën    êng  ¾t  v an  v t¶i ® s theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h §i Ò u 33. ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt   C tr C § b Vi Nam,  ôc  ëng  ôc  êng  C tr C § s«ng  ÖtNam,  ôc  ëng  ôc  êng  ¾t  ÖtNam,  Vi   C tr C§ s Vi   Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  th«ng  vËn  , t¶i Gi¸m  c  ë     ®è S Giao  th«ng  c«ng  Ýnh,Thñ  ëng    ¬  ch   tr c¸c c quan  n  Þ  ®¬ v cã  ªnquan  Þu  li   ch tr¸ch nhiÖ m     phæ   Õn  µ  chøc  ùc  Ön  bi v tæ  th hi Quy  nh   ®Þ nµy. Qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    chøc,c¸ nh©n  tr     n cv   c¸c tæ     ph¶n    ¶nh kÞp  êib»ng  b¶n  Ò   é   th   v¨n  v B Giao  th«ng  Ën      v t¶i®Ó xem   Ðt    x bæ sung, söa    ® æi.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản