Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
115
lượt xem
9
download

Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  S è  1494/2001/Q§­T C H Q  n g µ y  T ën c 26  th¸ng 12 n¨ m   2001 B a n   µ n h  q u y  ® Þ n h  t¹m thêi h   thñ tôc h ¶i q u a n   èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u ®  h T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  LuËt H¶i quan    cø      ngµy  29/6/2001; ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n    H¶i quan   lývÒ    ­Tæng   côc    H¶i quan; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  Quy  ®Þnh  thêithñ  t¹m    tôch¶iquan          ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. §iÒu  2:  QuyÕt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh  kÓ  tõ ngµy  01/01/2002.  bá c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 258/TCHQ­GQ  ngµy 14/07/1994,  B∙i   QuyÕt  ®Þnh   383/1998/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  17/11/1998  c¸c  vµ  v¨n b¶n ban  hµnh  íc ®©y   tr   quy ®Þnh     vÒ thñ      tôc h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp khÈu. §iÒu 3: C¸c «ng Côc  ëng, Vô  ëng    tr   tr c¸c Côc, Vô  Thñ  ëng      vµ  tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc H¶i quan, Côc  ëng    tr Côc H¶i quan tØnh,  thµnh phè, c¸c tæ      chøc, c¸    nh©n  lµm  thñ tôc    h¶i quan cho hµng ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. Q u y  ® Þ n h  t¹m thêi   thñ tôc h ¶i q u a n  ® èi víi   h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u (ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1494/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  th¸ng12  26    n¨m 2001 cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶iquan) I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1.§Ò     gi¶m    bítgiÊy têtheo yªu cÇu            c¶ic¸ch hµnh    chÝnh,nh÷ng    vÊn    ®Ò ®∙  quy  ®Þnh  thÓ  cô  trong LuËt H¶i quan,NghÞ          ®Þnh quy  ®Þnh      chitiÕtmét  sè §iÒu cña  LuËt H¶i quan  thñ tôch¶iquan,chÕ  kiÓm        vÒ          ®é  tragi¸m      s¸th¶i quan  th× trong Quy  ®Þnh   t¹m    thêinµy  kh«ng nh¾c   i Khi thùc  l¹     . hiÖn  Quy  ®Þnh  nµy ph¶i®èi chiÕu        víiLuËt H¶i quan  NghÞ      vµ  ®Þnh  trªn. nªu  2. Quy    tr×nh thñ tôc h¶iquan          quy ®Þnh  i t¹ PhÇn  IPhÇn  Quy    II   , IV  ®Þnh  nµy    lµquy tr×nh c¬    b¶n    ¸p dông  cho  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo hîp     ®ång mua          b¸n.§èivíi hµng  l« xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  miÔn kiÓm    trathùc tÕ,     hµng  thuÕ  cã  xuÊt khÈu    b»ng 0%,  hµng thuéc  ®èi îng  t miÔn  thuÕ  th×  îc ®   phÐp  qua  bá  mét  bíctrong quy  sè      tr×nh c¬    b¶n  nµy. 3. Chi côc  ëng        tr Chi côc    H¶i quan chÞu  tr¸chnhiÖm   chøc,chØ    tæ    ®¹o  thùc hiÖn  Quy  ®Þnh  nµy. Trùc    tiÕp phô tr¸chquy    tr×nh thñ      tôc h¶i quan    lµ mét L∙nh ®¹o      Chi côc    ®Ó quyÕt ®Þnh    h×nh thøc,tûlÖ      kiÓm   trathùc tÕ    hµng  ho¸  gi¶iquyÕt  ichç  vµ    t¹  c¸c víng  ¾c   m ph¸t sinh  c¸c    vµ  vÊn      ®Ò vîtthÈm  quyÒn  cña  c«ng chøc    h¶iquan  lµm    trùctiÕp t¹ c¸ckh©u        i nghiÖp  trong quy  vô    tr×nh. 4. §èivíi         hµng  l« xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  i     t¹ c¸cbíc®¨ng  tê khai,   ký     kiÓm  tra tÝnh    thuÕ, mçi    îc giao    bíc ®   cho  mét  c«ng  chøc    h¶i quan  thùc  hiÖn  vµ  chÞu  tr¸chnhiÖm,    kh«ng  ph©n  chia thµnh      c¸c kh©u, c¸c viÖc      nhá  nhiÒu  do  ngêi thùc hiÖn      nh»m   h¹n chÕ       s¬    tèi®a hå  h¶i quan  ph¶ilu©n    chuyÓn  qua  nhiÒu  c«ng  chøc   h¶iquan. §éitr     ëng          §éithñ tôc trùctiÕp  ®iÒu  hµnh      c¸c bíc trong quy    tr×nh.C¸c      bíc kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸,kiÓm       tra tÝnh  thuÕ do  mét  L∙nh  ®¹o      §éitrùctiÕp  ®iÒu  hµnh  c«ng  viÖc  thùc hiÖn  vµ    mét  nhiÖm  sè  vô quy  ®Þnh  it¹  §iÓm   díi®©y.  6    L∙nh  ®¹o    §éi kh«ng  lµm  thay    c¸c viÖc    mµ c«ng  chøc  thõa  hµnh  lµm    trùctiÕp ®∙    thùc hiÖn.Trong        qu¸ tr×nh ®iÒu    hµnh  c«ng  viÖc, nÕu     ph¸t hiÖn    c«ng  chøc    h¶i quan  lµm  trùc tiÕp  ic¸c    t¹  kh©u  nghiÖp  cã        vô  saisãt,saiph¹m  L∙nh  th×  ®¹o    §éiph¶ikÞp      thêing¨n  chÆn   vµ  b¸o    c¸o ngay  L∙nh  ®¹o    Chi côc    trùctiÕp phô    tr¸chquy    tr×nh gi¶iquyÕt.§èivíi           Chi côc      H¶i quan  kh«ng  cÊp      cã  §éith× L∙nh  ®¹o    Chi côc    trùctiÕp ®iÒu    hµnh  c¸cbíctrong quy        tr×nh. 5. C«ng    chøc    h¶i quan  îc giao  ®   nhiÖm   thùc  vô  hiÖn viÖc  ®¨ng  tê ký    khai,kiÓm       trathùc tÕ    hµng   ho¸,kiÓm     tratÝnh thuÕ    l« hµng nµo  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  lµm cña m×nh        ®èi víi hµng  l« ®ã,  êng    tr hîp nÕu  víng cã    m ¾c     vîtthÈm  quyÒn ph¶ib¸o c¸o L∙nh ®¹o            trùctiÕp ®Ó       gi¶i quyÕt. 6.L«    hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  îcth«ng  ®   quan      lµl«hµng  ® îcL∙nh ®∙      ®¹o    Chi côc hoÆc     l∙nh®¹o      §éix¸c nhËn  ®ãng  vµ  dÊu  nghiÖp  "®∙lµm    vô    thñ tôc h¶iquan" vµo  sè  tê khaih¶iquan        «  38        hµng ho¸ nhËp khÈu, «  26      sè  tê khaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu.  
  3. ViÖc    x¸c nhËn  lµm        ®∙  thñ tôc h¶iquan  th«ng  vµ  quan  hµng    îcquy  ho¸ ®   ®Þnh  sau: nh  a)        §èi víil« hµng ph¶i kiÓm       tra thùc  nhng  thuÕ  tÕ  cã  suÊt b»ng    0%,  hoÆc   thuéc ®èi  îng  t miÔn  thuÕ  th× sau    khi hoµn thµnh kiÓm     tra thùc tÕ  hµng  ho¸,L∙nh    ®¹o      §éi trùc tiÕp ®iÒu  hµnh  i t¹ kh©u kiÓm     trathùc tÕ    hµng  ho¸ thùc hiÖn;     b)        §èi víil« hµng thuéc ®èi îng  t miÔn  thuÕ, hµng  thuÕ    cã  suÊt 0%     vµ  ® îcmiÔn    kiÓm     trathùc tÕ  do    th×  L∙nh  ®¹o    Chi côc phô tr¸chquy    tr×nh thùc     hiÖn  ngay  sau    khiquyÕt ®Þnh    miÔn  kiÓm  tra; c) §èi víil« hµng  thuÕ          cã  th×  L∙nh  do  ®¹o      §éi trùc tiÕp ®iÒu hµnh  i t¹  kh©u kiÓm    tratÝnh  thuÕ thùc hiÖn.   7.Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  ph¶ilÊymÉu, u      l mÉu   trongc¸ctr     êng    hîp sau: a) Khingêikhaih¶iquan  yªu cÇu              cã    lÊy mÉu     ®Ó phôc  viÖc  vô  khaib¸o    h¶iquan;   b) Hµng gia c«ng, hµng    thuéc diÖn b¾t buéc ph¶i lÊy    mÉu  theo quy  ®Þnh; c) Khi hµng        ho¸ nhËp khÈu ph¶ikiÓm       trathùc tÕ,nh÷ng      c«ng  chøc    h¶i quan lµm  nhiÖm   kiÓm    vô  trathùc tÕ    hµng    ho¸ kh«ng    x¸c ®Þnh  îcchÊt l   ®    îng vµ  sè  m∙  hµng  ho¸ ph¶i lÊy    mÉu     ®Ó ph©n  tÝch, ph©n  ihoÆc   ng    lo¹  tr cÇu  gi¸m  ®Þnh; d)    Khi ngêi khai h¶i quan        kh«ng ®ång  víikÕt  ý    qu¶ kiÓm     tra thùc tÕ  hµng      ho¸ th× ngêikhaih¶iquan  îcphÐp          ®   lÊy mÉu   hµng      ho¸ ®Ó gi¸m ®Þnh. ViÖc    lÊymÉu, u  l mÉu   thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 8. C«ng    chøc    h¶iquan  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn    ngêikhaih¶iquan        lµm  thñ tôch¶iquan  c¸cnéidung  li         vµ      cã  ªnquan theo ®óng    quy ®Þnh. 9. ViÖc    thùc hiÖn thñ      tôc h¶i quan  ®èi    víihµng  ho¸  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  i t¹ Quy ®Þnh  nµy ph¶i g¾n     liÒn    víinghiÖp  kiÓm   vô  so¸t,gi¸m        s¸th¶i quan  kiÓm     vµ  trasau th«ng  quan. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  iÓn khaic¸c biÖn  tæ  tr       ph¸p kiÓm      trasau  th«ng quan      ®èi víitõng    l« hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îc miÔn  ®   kiÓm     tra thùc    tÕ, kiÓm       tra x¸c suÊt  ngay sau        khic¸cl«hµng  nµy  îcth«ng  ®   quan. 10. Quy    tr×nh nµy    ph¶ig¾n       víiviÖc  dông  ¸p  c«ng nghÖ  th«ng    tin.C¸c  Chi côc      H¶i quan    ¸p dông    tinhäc  trong lµm          thñ tôc h¶iquan ph¶isö    dông    hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng    chøc  tin®a  n¨ng cña Tæng  côc    H¶iquan. II. u y  ® Þ n h  v Ò  h å  s ¬ lµ m  thñ tôc h ¶i q u a n:  Q Khi lµm  tôc h¶iquan    thñ      cho    l« hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, ngêi khai       h¶i quan    ph¶i nép  s¬      hå  h¶i quan  i   Chi  t¹  së  trô côc H¶i quan  ph¶i chÞu  vµ    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt vÒ     tÝnh hîp ph¸p cña  s¬    hå  h¶i quan  tÝnh  vµ  chÝnh    x¸ccña      c¸cnéidung    kª khaitrong têkhaih¶iquan.           1.Hå  h¶iquan        s¬    ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu:   a) Chøng      tõph¶inép:  
  4. ­Tê    khaih¶iquan      hµng    ho¸ xuÊtkhÈu:02      b¶n  chÝnh; ­ Hîp ®ång mua  b¸n hµng ho¸ hoÆc  giÊy    gi¸trÞ t tê cã      ¬ng  ¬ng    ® hîp ®ång: 01    b¶n  sao; ­ Ho¸ ®¬n   ¬ng  th m¹i (nÕu hµng thuéc ®èi  îng  t chÞu thuÕ): 01    b¶n  chÝnh. b) Chøng      tõph¶inép    thªm        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau  ®©y: ­ B¶n          kª chitiÕthµng    ho¸ (®èivíi     hµng    ho¸ ®ãng    gãikh«ng  ®ång  nhÊt):   02  b¶n  chÝnh; ­ V¨n b¶n cho  phÐp xuÊt khÈu  cña  quan  c¬  Nhµ     thÈm   níc cã  quyÒn  (®èivíi Æt       m hµng  thuéc danh    môc  hµng cÊm  xuÊt khÈu    hoÆc  xuÊt khÈu    cã  ®iÒu kiÖn):01    b¶n  chÝnh (nÕu xuÊtkhÈu    mét lÇn); Trêng hîp v¨n b¶n nµy  îc sö  ®   dông  xuÊt khÈu    nhiÒu lÇn th× nép b¶n  sao,xuÊt tr×nh b¶n        chÝnh.Chi côc        H¶i quan  lµm      ®Çu   thñ tôclÇn  cÊp phiÕu  theo      i®ãng  dâitrõlï , dÊu  nghiÖp  sè  vµo  vô  02  b¶n chÝnh    v¨n b¶n  cho phÐp  vµ      ghi: cÊp  §∙ phiÕu  theo dâitrõlï        ingµy,th¸ng,n¨m. B¶n  ,       chÝnh    tr¶chñ  hµng  vµ b¶n sao u    l H¶iquan. ­ Hîp ®ång  th¸c xuÊt  uû    khÈu (nÕu nhËn  th¸c xuÊt khÈu):01  uû        b¶n  sao. c)Chøng      tõph¶ixuÊttr×nh:     ­ GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  m∙  kinh doanh  ký  sè    xuÊt nhËp    khÈu: 01    b¶n  (b¶n  sao  hoÆc  b¶n chÝnh). 2.Hå  h¶iquan        s¬    ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu: a) Chøng      tõph¶inép:     ­Tê    khaih¶iquan      hµng    ho¸ nhËp  khÈu:02    b¶n  chÝnh; ­ Hîp ®ång mua  b¸n hµng ho¸ hoÆc  giÊy    gi¸trÞ t tê cã      ¬ng  ¬ng    ® hîp ®ång: 01    b¶n  sao: ­Ho¸    ®¬n  ¬ng    b¶n  th m¹i:01  chÝnh; ­VËn      t¶i®¬n: 01    b¶n  i lo¹ copy.   b) Chøng      tõph¶inép    thªm        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau  ®©y: ­ B¶n          kª chitiÕthµng    ho¸ (®èivíi     hµng    ho¸ ®ãng    gãikh«ng  ®ång  nhÊt):   01  b¶n  chÝnh  1  vµ  b¶n  sao; ­Tê    khaitrÞgi¸hµng        nhËp  khÈu (®èivíi êng        tr hîp quy  ®Þnh  hµng  thuéc  diÖn  ph¶ikhaitêkhaitrÞgi¸) 02              b¶n  : chÝnh; ­ V¨n    b¶n cho phÐp  nhËp khÈu cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  (®èi víihµng      ho¸ thuéc danh môc  hµng ho¸ cÊm  nhËp khÈu  hoÆc  nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn):01    b¶n  chÝnh (nÕu nhËp khÈu  mét  lÇn); Trêng  v¨n  hîp  b¶n  nµy  îc sö  ®   dông  nhËp khÈu  nhiÒu lÇn th× nép b¶n  sao,xuÊt tr×nh b¶n        chÝnh.Chi côc        H¶i quan lµm      ®Çu   thñ tôclÇn  cÊp  phiÕu  theo      i®ãng  dâitrõlï , dÊu nghiÖp  sè  vµo  vô  02  b¶n chÝnh    v¨n b¶n cho phÐp  vµ      ghi: cÊp  §∙ phiÕu theo dâitrõlï        ingµy,th¸ng,n¨m. B¶n  ,       chÝnh    tr¶chñ  hµng  vµ b¶n sao u    l H¶iquan.
  5. ­ GiÊy    chøng  nhËn xuÊt xø    hµng    ho¸ (C/O) hoÆc     chøng    ¬ng  ¬ng  tõ t ® (®èivíi êng        tr hîp quy  ®Þnh  ph¶inép):01      b¶n  chÝnh; ­ Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu (nÕu nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu):01    b¶n  sao; ­GiÊy    ®¨ng  kiÓm    ký  trachÊtl    îng hµng    ho¸ hoÆc   Th«ng    b¸o miÔn kiÓm  tra do  quan    c¬  kiÓm     tra Nhµ       níc vÒ chÊt îng  l cÊp  (®èi víihµng      ho¸ nhËp  khÈu  thuéc danh    môc ph¶ikiÓm      traNhµ    chÊtl nícvÒ   îng): b¶n   01  chÝnh; ­ GiÊy chøng nhËn kiÓm  dÞch hoÆc  giÊy ®¨ng  kiÓm   ký  dÞch  c¬  do  quan kiÓm  dÞch  thÈm   cã  quyÒn  cÊp (®èi víihµng      ho¸ nhËp khÈu thuéc  diÖn  ph¶ikiÓm    dÞch):01    b¶n chÝnh. c)Chøng      tõph¶ixuÊttr×nh:     ­ GiÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh: 01    b¶n (b¶n sao hoÆc  b¶n  chÝnh); ­ GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  m∙  kinh doanh  ký  sè    xuÊt nhËp    khÈu: 01    b¶n  (b¶n  sao  hoÆc  b¶n chÝnh). 3.Quy    ®Þnh  ®Þnh  kh¸cvÒ      c¸cchøng    tõtrong hå  h¶iquan:   s¬    a) Quy    ®Þnh  chøng    îcnép  vÒ  tõ ®   chËm,    bæ sung,thay thÕ, söa        ch÷a  chøng    s¬  tõ,hå  chê  kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i     quan  thñ tôch¶iquan,c¸cchÕ  kiÓm    vÒ            ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan; b) C¸c  chøng  trong  s¬    tõ  hå  h¶i quan  nÕu  quy ®Þnh     lµ b¶n sao  th×  Gi¸m ®èc  hoÆc  Phã Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp hoÆc  ngêi ® îcuû      quyÒn  cña  Gi¸m  ®èc  doanh nghiÖp    x¸c nhËn sao  b¶n  y  chÝnh, ký      tªn,®ãng  dÊu      lªnc¸c chøng    chÞu  tõ vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p    tÝnh      tr   luËtvÒ  hîp ph¸p cña    c¸c chøng  tõ®ã.   III.Q u y  tr×nh thñ tôc h ¶i q u a n  ® èi víi     h µ n g  x u Êt k h È u  theo hîp ® å n g: Bíc 1: TiÕp      nhËn, ®¨ng  tê khaih¶iquan  QuyÕt    ký        vµ  ®Þnh h×nh thøc  kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸. 1. NhiÖm   cña  vô  c«ng chøc    h¶i quan tiÕp nhËn, ®¨ng  tê  ký  khai h¶i     quan. ViÖc tiÕp nhËn, ®¨ng  tê khai h¶i quan    ký        cho  l« hµng  01  01    do  c«ng  chøc    h¶iquan thùc hiÖn  chÞu    vµ  tr¸chnhiÖm     lµm ®Çy  c¸cc«ng  ®ñ    viÖc  sau  ®©y: a) KiÓm     ®ång  vµ    trasù  bé  ®Çy  cña  s¬    ®ñ  hå  h¶iquan  theo  quy ®Þnh.  Trêng    hîp kh«ng chÊp  nhËn  ®¨ng  hå  h¶iquan  ph¶ith«ng  lýdo  ký  s¬    th×    b¸o    cho ngêikhaih¶iquan        biÕt: b) KiÓm     tra viÖc  khai theo    kª    néi dung yªu cÇu      trªntê khai h¶i quan,       chøng  thuéc  s¬    tõ  hå  h¶i quan, sù      phï hîp  cña    néi dung khai h¶i quan        víi chøng    tõthuéc hå  h¶iquan;   s¬   
  6. c) §èichiÕu        víichÝnh s¸ch qu¶n      lýxuÊt khÈu, chÝnh      s¸ch vÒ    thuÕ, gi¸     ®èi víi       hµng  l« xuÊtkhÈu;   d) NhËp  liÖu cña      d÷    tê khaih¶iquan      vµo  m¸y    vitÝnh  ®¨ng  tê khai vµ  ký      h¶iquan;     e) ChuyÓn  s¬      hå  H¶iquan  cho  L∙nh ®¹o      Chi côc. f)LËp      biªnb¶n    viph¹m  (nÕu    cã)vµ: ­§Ò    xuÊtxö          lý®èi víihµnh      viviph¹m  thuéc thÈm    quyÒn  cña    xö  Chi côc  tr ëng;hoÆc:    ­ Hoµn    chØnh  s¬    hå  ®Ó L∙nh  ®¹o    Chi côc b¸o    c¸o cÊp    lý®èi víi trªnxö        tr êng      hîp vîtthÈm  quyÒn cña    Chi côc  ëng. tr 2. NhiÖm   cña  vô  L∙nh ®¹o Chi Côc phô tr¸ch quy    tr×nh thñ    tôc hµng  xuÊtkhÈu:   a) QuyÕt    ®Þnh  h×nh  thøc,tûlÖ      kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸; b)  x¸c nhËn  lµm        Ký    ®∙  thñ tôc h¶iquan  th«ng  vµ  quan      êng    ®èi víitr hîp quy  ®Þnh   t¹ §iÓm   i 6.(b)phÇn     IhoÆc: ChuyÓn  s¬  hå  cho  phËn  bé  lµm nhiÖm   kiÓm     vô  trathùc tÕ    hµng    ho¸, tÝnh  thuÕ (®èivíi êng       tr hîp hµng  xuÊtkhÈu    thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ  ph¶i vµ    kiÓm    trathùc tÕ);   c)Gi¶iquyÕt c¸cvíng m ¾c               vîtthÈm  quyÒn  cña  c«ng  chøc    h¶iquan  cÊp  díi. Bíc2:KiÓm         trathùc tÕ    hµng    ho¸,kiÓm    tratÝnh  thuÕ. Bícnµy  mét    do  L∙nh ®¹o    §éiphô tr¸ch.ViÖc    kiÓm     trathùc tÕ    hµng   ho¸ vµ kiÓm    tratÝnh  thuÕ  02  do  c«ng  chøc    h¶iquan cïng thùc hiÖn      (kh«ng  ph©n  biÖtmçi    ngêimét    viÖc).C¸c    c«ng chøc thùc hiÖn    nhiÖm   ë    nµy  vô  bíc2  ph¶i  lµm ®Çy  vµ  ®ñ  chÞu  tr¸chnhiÖm  c¸cc«ng    vÒ    viÖc sau ®©y: a)        §èi víil« hµng ph¶i kiÓm       tra:KiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸ theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  quyÕt  vµ  ®Þnh  cña L∙nh ®¹o  Chi côc; x¸c nhËn      kÕt qu¶  kiÓm    trathùc tÕ    hµng   ho¸ vµo    têkhaih¶iquan;     b)      §èi víihµng thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ: KiÓm       tra viÖc    tù tÝnh thuÕ  cña ngêikhaih¶iquan,®èi chiÕu              néidung      tù kª khai,tù tÝnh      thuÕ cña  ngêi  khaih¶i quan        víikÕt qu¶ kiÓm     trathùc tÕ    hµng  ho¸ (nÕu    th«ng    cã),ra  b¸o thuÕ; c) ChuyÓn  s¬      hå  h¶iquan cho  L∙nh ®¹o      §éitrùctiÕp ®iÒu hµnh kh©u  kiÓm     trathùc tÕ    hµng ho¸,kiÓm       tra tÝnh thuÕ    x¸c nhËn    ®Ó ký    l« hµng ®∙  lµm        thñ tôch¶iquan; d) §èivíi         hµng  l« ph¶ilËp biªnb¶n          viph¹m  th×: ­ §Ò     xuÊt xö          lý®èi víihµnh      viviph¹m  thuéc thÈm    quyÒn  lýcña    xö    Chi côc  ëng;hoÆc: tr   ­ Hoµn    chØnh  s¬    hå  ®Ó L∙nh  ®¹o    Chi côc b¸o    c¸o cÊp    lý®èi víi trªnxö        tr êng      hîp vîtthÈm  quyÒn cña    Chi côc  ëng. tr c) NhËp  liÖu      d÷  vÒ kÕt qu¶ kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸  tÝnh  vµ  thuÕ  vµo  m¸y   vitÝnh;
  7. f)§ãng    dÊu nghiÖp  :"®∙ lµm  tôc    vô    thñ  h¶i quan" vµo    tê khai hµng      ho¸ xuÊtkhÈu  tr¶cho    vµ    chñ hµng; g) ChuyÓn  s¬    hå  cho    to¸nthuÕ  phóc  hå  h¶iquan. ®éi kÕ    vµ  tËp  s¬    (Xem  ®å  quitr×nh thñ tôc h¶iquan      s¬  1            ®èi víimét   hµng  l«  xuÊt khÈu    theo hîp ®ång      kÌm). IV. u y  tr×nh thñ tôc h ¶i q u a n  ® èi víi  Q   h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  theo hîp ® å n g: Bíc 1: TiÕp      nhËn, ®¨ng  tê khaih¶i quan  quyÕt    ký        vµ  ®Þnh h×nh thøc  kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸. 1. NhiÖm   cña  vô  c«ng chøc    h¶i quan tiÕp nhËn, ®¨ng  tê  ký  khai h¶i     quan: ViÖc  tiÕp nhËn, ®¨ng  tê khai h¶i quan    ký        cho  l« hµng  01  01    do  c«ng  chøc    h¶i quan thùc hiÖn  chÞu  vµ  tr¸ch nhiÖm     ®Çy       ®ñ c¸c c«ng viÖc sau  ®©y: a) KiÓm     tra danh s¸ch doanh nghiÖp ph¶i cìng    chÕ  lµm thñ tôc    h¶i quan; b) C¸c    c«ng  viÖc  îcquy  ®   ®Þnh    t¹ ®iÓm   Bíc1  i 1    PhÇn  I II . 2. NhiÖm   cña  vô  L∙nh ®¹o Chi Côc phô tr¸ch quy    tr×nh thñ    tôc nhËp  khÈu; a) QuyÕt    ®Þnh  h×nh  thøc,tûlÖ      kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸; b)  Gi¶i quyÕt      c¸c víng  ¾c     m vîtthÈm   quyÒn  cña c«ng  chøc    h¶i quan  cÊp  ; díi c) Ký      x¸c nhËn  lµm  tôc h¶iquan  th«ng  ®∙  thñ      vµ  quan  ®èi    êng    víitr hîp quy ®Þnh  it¹ §iÓm         6. (b)phÇn   I;hoÆc   chuyÓn  s¬    hå  h¶iquan  cho    ®èi Bíc2    víi     hµng  l« ph¶ikiÓm      trathùc tÕ;hoÆc       chuyÓn  s¬    hå  h¶iquan  cho    ®èi Bíc3    víi     hµng  l« miÔn  kiÓm    trathùc tÕ.   Bíc2:KiÓm         trathùc tÕ    hµng  ho¸. Bícnµy  mét    do  L∙nh  ®¹o    §éiphô  tr¸ch.ViÖc    kiÓm     trahµng   ho¸ ph¶ido    Ýt nhÊt haic«ng      chøc    h¶iquan  thùc hiÖn  chÞu    vµ  tr¸chnhiÖm   c¸c c«ng    vÒ    viÖc sau  ®©y: a) KiÓm     trathùc tÕ    hµng    ho¸ theo  quy ®Þnh  quyÕt  vµ  ®Þnh  cña  L∙nh  ®¹o    Chi côc; b) X¸c    nhËn  kÕt qu¶  kiÓm    trathùc tÕ    hµng    ho¸ vµo    têkhaih¶iquan;     c)§èivíi         hµng  l« ph¶ilËp biªnb¶n          viph¹m  th×: ­ §Ò     xuÊt xö          lý®èi víihµnh     viviph¹m  thuéc thÈm    quyÒn  lýcña    xö    Chi côc  ëng;hoÆc: tr   ­Hoµn    chØnh  s¬      hå  ®Ó l∙nh®¹o    Chi côc  c¸o cÊp    lý®èi víi ­ b¸o    trªnxö        tr êng      hîp vîtthÈm  quyÒn  cña    Chi côc  ëng. tr d) NhËp  liÖu vÒ    d÷    kÕt  qu¶  kiÓm   trathùc tÕ    hµng    ho¸ vµo m¸y    vitÝnh; e) ChuyÓn  s¬    hå  cho  kh©u  nghiÖp  tiÕp theo nh  vô      sau:
  8. ­ ChuyÓn  cho    ®èi      Bíc 3  víil« hµng  thuÕ, cã  phÝ    cã    lÖ  h¶i quan    ®Ó c«ng  chøc    h¶iquan  kiÓm    traviÖc  tÝnh  thuÕ  cña chñ  hµng; ­ ChuyÓn    cho  L∙nh ®¹o      §éitrùctiÕp  ®iÒu hµnh  kh©u  kiÓm     trathùc tÕ    hµng          ho¸ ®èi víi hµng  l« kh«ng  thuÕ      ®Ó x¸c nhËn  lµm        ®∙  thñ tôc h¶iquan  vµ  th«ng  quan  theo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm       6. (a)phÇn   tr¶tê khaih¶iquan  Ivµ          cho  chñ  hµng; ­ ChuyÓn    cho    l∙nh®¹o    Chi côc  phô  tr¸chqui tr×nh        gi¶iquyÕt    êng  c¸c tr hîp nªu      t¹ ®iÓm           PhÇn  i 2.(b), Bíc1  (c) IV. Bíc3:KiÓm         tratÝnh  thuÕ. Bícnµy  mét    do  L∙nh ®¹o      §éiphô  tr¸ch. ViÖc kiÓm   tratÝnh  thuÕ  cho  mét  l«hµng  mét    do  c«ng  chøc  thùc hiÖn      (trõviÖc    thu tiÒn do      thñ quü  thùc hiÖn).     C«ng  chøc    h¶i quan  lµm nhiÖm   kiÓm     vô  tratÝnh  thuÕ  ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  ®ñ  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm          ®èi víi c«ng  c¸c viÖc  sau ®©y: a) C¨n  vµo      cø  c¸c quy ®Þnh  ph¸p    luËthiÖn  hµnh,kÕt    qu¶    tù tÝnh  thuÕ  cña  ngêi khaih¶i quan  kÕt        vµ  qu¶  kiÓm     trathùc tÕ    hµng  ho¸ (nÕu      cã) ®Ó kiÓm      trax¸c®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    cña    l«hµng; b) Ra    th«ng  thuÕ  b¸o  hoÆc           viÕtbiªnlai thu thuÕ  (nÕu          cã),viÕtbiªnlai lÖ phÝ   h¶iquan; c)ChuyÓn          biªnlai thuÕ  biªnlai phÝ  thu vµ      lÖ  cho    thñ quü; d) NhËp  liÖu vµo    d÷    m¸y    vitÝnh; e)  ChuyÓn  s¬  hå  cho  L∙nh  ®¹o      §éi trùctiÕp  ®iÒu  hµnh  kh©u  kiÓm    tra tÝnh  thuÕ    ®Ó x¸c  nhËn  lµm  ®∙  thñ  tôc    h¶i quan  th«ng  vµ  quan  theo  quy  ®Þnh   t¹ ®iÓm       i 6.(c)PhÇn   tr¶têkhaih¶iquan  Ivµ          cho  chñ hµng; f)ChuyÓn  s¬      hå  h¶iquan  cho    to¸n thuÕ  phóc  §éikÕ    vµ  tËp  s¬    hå  h¶i quan.   (Xem  ®å  quy  s¬  2  tr×nh thñ tôch¶iquan              ®èi víimét    l«hµng  nhËp  khÈu  theo hîp ®ång      kÌm).
  9. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA S¬  1 ®å  S ¬  ® å  q u y  tr×nh thñ tôc H ¶i q u a n § èi víi é t l« h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u  theo hîp ® å n g  m u a  b¸n  m (ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1494/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  26/12/2001 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan)                   íc1                     íc2                 B                     B   C «ng  ® ng  L∙ ® ¹ chicôc  chøc  ¨ nh  o       «ng   C chøc  Ó m   ki ký ê khaih¶i t       ta    hùc Õ   r    t t hµng  quan ho¸    vµ Ýnh        t Thu huÕ ,l   t  Ö phÝ thuÕ 1. Q uyÕ t ® Þnh      h×nh t høc, û l    t Ö 1. Ki m   r hå    Ó ta  s¬  ki m  r hµng  Ó ta  ho¸ 1.Ki m  r t   Ó ta hùc Õ t   hµng h¶iquan   2. G i   quyÕ t   ¶i  v­ hµng ho¸ C hñ  í m ¾ c  tsi ng  ph¸  nh 2. Ó m  ta khai  Ki r   2. Ki m   ta  t   Ó r Ýnh  KÕ  o¸ t t n huÕ     vµ  b¸ cña  o  chñ  hµng 3.X¸ nhËn  ∙   c  ®   t huÕ phóc Ëp  s¬ t hå  l  hñ ôc    µm t t h¶i 3.N hËp  lÖ u    d÷ i vµo  3. hËp d÷ lÖ u   N i vµo m ¸y vµ ® ¨ ng  m¸y 4. R a  t   h«ng  b¸o  t huÕ , ª ai huÕ ,  bin l  t   H µng  i n  Ó m  r   m Ô ki ta,kh«ng  t cã huÕ
  10. 10 S¬  2 ®å  S ¬  ® å  q u y  tr×nh thñ tôc H ¶i q u a n § èi víi é t l« h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  theo hîp ® å n g  m u a  b¸n  m (ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1494/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  26/12/2001 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan)           Bíc1                          Bíc2                               Bíc3 C «ng  chøc  ¨ ® ng  L∙ ® ¹ chicôc nh  o    C «ng chøc  Ó m   ki C «ng chøc  Ó m   ki ký ê khaih¶i   t         ta hùc Õ   r t t hµng  ta Ýnh huÕ r t t quan ho¸  1.Ki m  r vi c      Ó ta  Ö Thu huÕ ,l   t  Ö phÝ 1. Q uyÕ t ® Þnh      h×nh thøc, û l    t Ö   tÝnh  t huÕ   cña  ki m  r Ó ta 1. Ó m  ta t  Ki r hùc  chñ  hµng 1. §èi chi u  2. i  quyÕ t     Õ  G ¶i  v­ t   Õ hµng ho¸ 2. TÝnh li huÕ   ¹ t   hµng danh  s¸ ch c­ì ng  í ng  m ¾ c  ph¸ t 2. hËp d÷ lÖ u   N i ( u  nÕ cã) KÕ  o¸ t t n huÕ   vµ  C hñ  chÕ  l  t µm hñ t ôc  si phóc Ëp  s¬ t hå  nh vµo  ¸ m y 3. R a  TBT, l       Ö h¶iquan   phÝ 3. X¸ nhËn  ® ∙   c    2. Ó m  ta hå   Ki r 4. hËp d÷ lÖ u   N i s¬    h¶iquan  3.§¨ ký ê    ng  t khai   vµ nhËp  lÖ u  d÷ i H µng  ph¶iki m  r     Ó ta,kh«ng   t    huÕ H µng  i n  Ó m  r   t m Ô ki ta,cã huÕ ,l    Ö phÝ H µng  ­î m i n  Ó m  r   ® c  Ô ki ta,kh«ng huÕ t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản