intTypePromotion=1

Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
99
lượt xem
10
download

Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định tạm thời về địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1495/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1495/2001/Q§­T C H Q   g µy  26  t c ën q n th¸ng  12 n¨ m  2001 ba n  h µ n h  q u y  ® Þ n h  t¹m thêi Ò    v ®Þa   Ó m   m  ®i lµ thñ tôc H ¶i  u a n  vµ thñ  q tôc  ¶i q u a n   H ® èi víi µ n g  h o¸  h u y Ó n  c öa kh È u  h c T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  LuËt H¶i quan    cø      ngµy  29/6/2001. ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸tqu¶n    h¶iquan    lývÒ    ­ Tæng   côc    H¶i quan  ; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  nµy  Quy ®Þnh  thêivÒ  t¹m    ®Þa  ®iÓm   lµm        thñ tôch¶iquan vµ          thñ tôch¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ chuyÓn  cöa  khÈu. §iÒu  2:  QuyÕt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh  kÓ  tõ ngµy  01/01/2002.B∙ibá        c¸c quy  ®Þnh  ®Þa   vÒ  ®iÓm  lµm  tôc h¶iquan  thñ  thñ      vµ  tôch¶iquan          ®èi víihµng    ho¸ chuyÓn cöa  khÈu  îcban  ®   hµnh  íc®©y. tr   §iÒu 3:  C¸c «ng Côc  ëng, Vô  ëng    tr   tr c¸c Côc, Vô  thñ  ëng      vµ  tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc  H¶i quan, Côc  ëng    tr Côc  H¶i quan tØnh,   thµnh phè, c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n  hµng      cã  ho¸ chuyÓn  cöa khÈu  chÞu tr¸ch  nhiÖm    thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy   Þ nh   ® t¹m thêi   v Ò  ® Þ a  ®i Ó m  lµ m  thñ tôc h¶i q u a n  vµ thñ tôc h ¶i q u a n   ® èi   h µ n g  h o¸ ch uy Ó n   öa k h È u   víi c (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1495/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  26/12/2001 cña    Tæng  côc    H¶iquan) I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Hµng      ho¸ xuÊt khÈu    chuyÓn  cöa khÈu    lµ hµng    ho¸ xuÊt khÈu    ®ang  chÞu  kiÓm     sù  tra,gi¸m      s¸th¶i quan  îc vËn  ®   chuyÓn    tõ ®Þa  ®iÓm  lµm    thñ tôch¶iquan      ngoµicöa    khÈu  ®Õn  cöa khÈu xuÊt: a) Tõ    ®Þa  ®iÓm   th«ng quan    néi®Þa         (gäit¾t lµICD)  chuyÓn  ®Õn   cöa  khÈu  xuÊt; b)  ®Þa   Tõ  ®iÓm   lµm  tôc h¶iquan  thñ      ngoµi cöa    khÈu, c¸c ®Þa       ®iÓm   lµm    h¶iquan  i t¹ Khu    c«ng  nghiÖp,Khu    chÕ xuÊt,cöa    khÈu nhng  kh«ng  ph¶i   lµ cöa    khÈu xuÊt hµng  (sau ®©y     gäi chung    lµ ®Þa  ®iÓm  lµm  thñ tôc    h¶i quan ngoµicöa    khÈu) chuyÓn    ®Õn   cöa  khÈu xuÊt; c) Tõ    ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trahµng ho¸ ngoµi cöa    khÈu chuyÓn ®Õn  cöa  khÈu  xuÊt. 2. Hµng      ho¸ nhËp khÈu chuyÓn cöa  khÈu    lµhµng    ho¸ nhËp  khÈu ®ang  chÞu  kiÓm    sù  tra,giÊm      s¸th¶iquan  îcvËn  ®   chuyÓn    tõcöa khÈu nhËp  ®Õn: a) §Þa    ®iÓm   lµm        thñ tôch¶iquan  ngoµicöa    khÈu; b) Cöa    khÈu  nhng  kh«ng  ph¶ilµcöa      khÈu  nhËp  hµng; c)§Þa    ®iÓm   kiÓm    trahµng    ho¸ thuéc Chi côc        H¶i quan  ngoµicöa    khÈu. 3. Hµng  ho¸ chuyÓn  cöa khÈu  ph¶i ®¶m     b¶o nguyªn tr¹ng,®i    ®óng  tuyÕn  êng,®óng    ®   thêigian ghitronghå        s¬. 4. Niªm    phong    h¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  chuyÓn  cöa  khÈu: a) §èivíi       hµng  nhËp  khÈu  chuyÓn  cöa  khÈu: Hµng    ho¸ nhËp  khÈu chuyÓn cöa  khÈu  ph¶i® îcchøa      trong con­ n¬    ten­ hoÆc     i c¸clo¹ ph¬ng    tiÖn vËn      t¶i®¸p  øng    yªu cÇu  niªm phong    h¶iquan. b) §èivíi       hµng  xuÊtkhÈu    chuyÓn  cöa  khÈu: NÕu   hµng  lµm        thñ tôct¹ ICD      i th× Chi côc    H¶iquan  ICD  niªm  phong; ­ NÕu     hµng  ® îckiÓm     ®∙    trathùc tÕ  i   t¹ ®Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶iquan  ngoµicöa    khÈu      th× Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu  niªm phong; ­ Trêng  hµng    hîp  ph¶ikiÓm       trathùc tÕ    nhng   H¶i quan ngoµicöa    khÈu  cha  kiÓm      tramµ chuyÓn    H¶i quan cöa khÈu xuÊtkiÓm        trath× c«ng chøc    h¶i quan kiÓm    trathùc tÕ    hµng    cöa  ho¸ ë  khÈu xuÊtniªm    phong; ­Trêng      hîp hµng    îcmiÔn  ho¸ ®   kiÓm    trathùc tÕ:  
 3. 3 + NÕu  trong Khu    c«ng  nghiÖp,Khu    chÕ xuÊtcã    H¶i quan        trôsë    th× H¶i quan Khu c«ng nghiÖp,Khu    chÕ xuÊt li     ªm phong  íc khi® a  tr     hµng  ®Õn  cöa  khÈu  xuÊt; + NÕu   ngoµiKhu  ë    c«ng nghiÖp,Khu    chÕ xuÊt hoÆc     trong Khu    c«ng  nghiÖp,Khu    chÕ xuÊt nhng    kh«ng  trôsë    cã    H¶i quan      th× H¶i quan cöa  khÈu  xuÊtniªm    phong. 5. H¶i quan thùc hiÖn gi¸m    s¸thµng ho¸ chuyÓn cöa  khÈu b»ng    c¸c biÖn  ph¸p kü    thuËtnghiÖp  vµ    vô  øng  dông c«ng nghÖ th«ng  tin. II. Þ a  ®i Ó m  lµ m  thñ tôc h ¶i q u a n  v µ ® Þ a  ®i Ó m    § ki Ó m  tra h ¶i q u a n  n g o µi c ö a k h È u: 1. §Þa    ®iÓm  lµm thñ      tôc h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ chuyÓn cöa khÈu  bao  gåm: a) Trô  Chi   së  côc H¶i quan ICD  ®Þa   vµ  ®iÓm  lµm thñ      tôc h¶i quan  ngoµicöa    khÈu;  b) Trô  Chi côc      së    H¶iquan  cöa  khÈu  . 2. §Þa    ®iÓm   kiÓm     trahµng  ho¸ chuyÓn  cöa  khÈu    lµ ®Þa  ®iÓm     mµ ë  ®ã    H¶i quan  chØ  thùc hiÖn    viÖc  kiÓm   trathùc tÕ    hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu chuyÓn  cöa  khÈu,bao    gåm: a) C¸c    ®Þa  ®iÓm   quy  ®Þnh    t¹ §iÓm   PhÇn    i 1  IInµy; b) §Þa    ®iÓm  kiÓm    trahµng    trung:Lµ    kÕt  ho¸ tËp    n¬itËp  hµng    ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu    ®Ó H¶i  quan kiÓm     tra.ViÖc  chøc  tæ  kiÓm     tra thùc tÕ  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  i t¹ ®Þa  ®iÓm  nµy  mét    do  Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu  ®¶m  nhËn; c)Tr¹m    hµng    lÎ(CFS):Lµ      n¬igom  nhiÒu    l«hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    thµnh    l« lín®Ó     xuÊt khÈu  khaith¸cl«hµng    vµ        nhËp  khÈu chung mét vËn    t¶i®¬n  cña  nhiÒu chñ hµng. CFS   thÓ  trong    cã  ë  khu vùc cöa khÈu  hoÆc   ngoµi khu  ë    vùc cöa khÈu; d) Ch©n    c«ng  tr×nh:Lµ    kÕt    n¬itËp  thiÕtbÞ, m¸y      mãc, vËt t nhËp       khÈu  ®Ó   x©y  dùng  nhµ m¸y,c«ng    tr×nh; e) N¬i s¶n      xuÊt:ChØ       ¸p dông      ®èi víinh÷ng  Æt   m hµng xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  yªu  cã  cÇu  riªngvÒ    b¶o  qu¶n, ®ãng    sinh,c«ng    gãi,vÖ    nghÖ,  toµn  an  vµ    êng  c¸c tr hîp  Æc   ® biÖt kh¸c ® îc Côc  ëng        tr H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  chÊp nhËn. 3. §iÒu    kiÖn  thñ tôcthµnh    vµ      lËp ®Þa  ®iÓm   lµm        thñ tôch¶iquan  ngoµi   cöa  khÈu: a) §iÒu    kiÖn  thµnh    lËp: ­ Doanh nghiÖp  ®¨ng  kinh  cã  ký  doanh ngµnh nghÒ  giao nhËn, vËn  chuyÓn hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu; ­ §Þa    ®iÓm     xinthµnh    lËp ph¶ië      n¬ithuËn  tiÖn giao th«ng,cã îng hµng        l   ho¸ xuÊtnhËp      khÈu  trung; tËp 
 4. 4 ­ Kho      b∙iph¶icã êng    t ng¨n c¸ch    víikhu vùc xung quanh, cã      ®ñ ph¬ng  tiÖn xÕp      dìhµng ho¸; ­ §Þa    ®iÓm  ph¶ithuËn    tiÖn cho c«ng    t¸ckiÓm     trathùc tÕ    hµng   ho¸ vµ  gi¸m    s¸tcña  H¶i quan, cã    v¨n  phßng    ®Ó H¶i  quan  qu¶n    lý theo quy tr×nh  nghiÖp  vô; ­ Tæng     côc    H¶i quan  cø  c¨n  t×nh  h×nh  xuÊt nhËp    khÈu  thÓ  ®Þa  cô  ë  ph¬ng  v¨n  vµ  b¶n    ®Ò nghÞ  cña    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    ®Ó quyÕt  ®Þnh viÖc thµnh lËp ®Þa  ®iÓm  lµm  tôc H¶i quan  mçi  thñ      ë  ®Þa  ph­ ¬ng. b) Thñ      tôcthµnh  lËp: b.1.Doanh    nghiÖp ®¸p øng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  quy ®Þnh  i t¹ §iÓm           3. (a)trªn cã  nhu  cÇu kinh doanh    ®Þa  ®iÓm   lµm        thñ tôc h¶iquan ngoµicöa    khÈu ph¶i  nép  hå  cho  bé  s¬  Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    ®Þnh  n¬idù  thµnh  ®Þa  lËp  ®iÓm  lµm        thñ tôch¶iquan,hå  gåm:   s¬  ­ §¬n    ®Ò nghÞ thµnh lËp ®Þa  ®iÓm  lµm thñ      tôc h¶i quan ngoµi cöa    khÈu:02    b¶n chÝnh (theomÉu     phô    lôc1); ­QuyÕt    ®Þnh  thµnh    lËp doanh  nghiÖp:01    b¶n  sao; ­GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh:01  ký      b¶n  sao; ­LuËn    chøng  kinhtÕ,kü      thuËtx©y    dùng:01    b¶n  sao; ­Quy    chÕ    ho¹t®éng: 01    b¶n  chÝnh. b.2.Trong      thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  10  kÓ    nhËn    s¬, Côc  ëng  ®ñ hå    tr Côc  H¶i quan    tØnh, thµnh    phè tiÕn hµnh thÈm  ®Þnh ®Þa  ®iÓm  lµm  tôc h¶i thñ      quan theo ®Ò     nghÞ  cña doanh nghiÖp. b.3.trong      thêih¹n  ngµy      15  kÓ tõ ngµy nhËn    s¬, v¨n  ®ñ hå    b¶n thÈm   ®Þnh  c«ng  vµ  v¨n    ®Ò nghÞ  cña Côc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè, Tæng     côc  H¶i quan  quyÕt  ra  ®Þnh thµnh lËp.Trêng    hîp kh«ng chÊp nhËn  th× th«ng  b¸o cho    doanh nghiÖp. 4.Thñ      tôcchÊp  nhËn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm    trahµng    ho¸ ngoµicöa    khÈu: a)      §èi víi®Þa  ®iÓm  quy ®Þnh  i   t¹  ®iÓm   c¸c 2.(b),(c)PhÇn   :Kh«ng      II  ph¶ilµm        thñ tôcchÊp nhËn  quy  nh  ®Þnh   §iÓm   trªn; t¹   i 3  b)      §èi víi®Þa  ®iÓm  quy ®Þnh  i   t¹  ®iÓm   c¸c 2.(d),(e) PhÇn   :Doanh      II  nghiÖp  ®¬n    cã  göiCôc  ëng    tr H¶i quan tØnh,thµnh    phè xem    xÐt chÊp nhËn. III.T h ñ  tôc h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸     h x u Êt k h È u  c h u y Ó n  c ö a k h È u: 1. §èi víil« hµng          xuÊt khÈu  îc lµm    ®   thñ      tôc h¶i quan  giao  vµ  hµng  i t¹  ICD    (cã vËn    t¶i®¬n      ghin¬igiao hµng      lµICD): 1.1.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: a) Nép      tê khaih¶iquan  c¸cchøng        vµ    tõthuéc hå  h¶iquan  i     s¬    t¹ Chi côc    H¶i quan    ICD  theo quy    ®Þnh        ®èi víi hµng  l« xuÊtkhÈu;     b) §a    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    ®Õn   ICD    ®Ó lµm        thñ tôch¶iquan.  
 5. 5 1.2 Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ICD: a) TiÕp    nhËn  ®¨ng  hå  h¶iquan  lµm      vµ  ký  s¬    vµ  thñ tôc xuÊt khÈu    theo  ®óng quy ®Þnh    t¹ quy  i tr×nh nghiÖp  h¶iquan        vô    ®èi víihµng xuÊtkhÈu;   b) Gi¸m      s¸txÕp  hµng  xuÊtkhÈu  lµm          ®∙  thñ tôch¶iquan  vµo  con­ n¬; ten­ c) Niªm phong    h¶i quan con­ n¬  ten­ hµng xuÊt khÈu lµm thñ tôc    h¶i quan    t¹ ICD; i d)  hå  h¶iquan  Lu  s¬    gåm:  tê khaihµng    01      ho¸ xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    ®∙ lµm        thñ tôch¶iquan  c¸cchøng    vµ    tõ kh¸ctheo    quy ®Þnh, 01      biªnb¶n bµn  giao (theo phô        lôc2); e) Giao ngêi vËn    chuyÓn  biªn b¶n  01    bµn giao    ®Ó lµm chøng    tõ vËn  chuyÓn    êng; trªn® f)Niªm    phong  hå  h¶i quan, giao  bé  s¬      ngêi vËn    chuyÓn    ®Ó chuyÓn  ®Õn     Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu  xuÊt,hå  gåm:   s¬  ­Biªnb¶n      bµn  giao:02    b¶n; ­Tê    khaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu      x¸cnhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan:01    b¶n. g) Theo        dâil«hµng  cho ®Õn     khinhËn  îcbiªnb¶n  ®     bµn  giao do      Chi côc  H¶i quan    cöa khÈu  xuÊt (x¸cnhËn  tiÕp nhËn  hå  vµ        ®∙    ®ñ  s¬  l«hµng) göitr¶.       Trong    thêigian  ngµy      10  kÓ tõ ngµy  giao  s¬  hå  cho ngêi vËn    chuyÓn, nÕu  kh«ng nhËn    îcBiªn b¶n  l¹ ®   i   bµn giao vÒ      l«hµng  ph¶ith«ng  th×    b¸o cho    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu xuÊt®Ó     phèihîp x¸cminh,lµm          râ. 1.3 Tr¸chnhiÖm      cña  h∙ng tµu hoÆc       doanh  nghiÖp  kinh doanh    ICD: a) B¶o ®¶m   nguyªn tr¹ng hµng    ho¸,niªm    phong    h¶i quan, niªm    phong  h∙ng tµu trong    thêigian u    l tr÷ hµng  iICD  trong  t¹  vµ  qu¸ tr×nh vËn chuyÓn  hµng      ho¸ tõICD  ®Õn  cöa khÈu; b) Lu©n chuyÓn  s¬    hå  h¶i quan gi÷a Chi côc        H¶i quan ICD      víichicôc  H¶i quan    cöa  khÈu xuÊt. 1.4 Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    h¶iquan  cöa  khÈu  xuÊt: a) TiÕp    nhËn    l«hµng  xuÊt khÈu,®èi chiÕu          víi Biªnb¶n    bµn  giao do      Chi côc    H¶i quan ICD      lËp ®Ó thùc hiÖn      c¸cc«ng viÖc  cßn    thñ tôch¶iquan  l¹ vÒ        i cho    l« hµng xuÊt.Trêng    c¬  x¸c ®Þnh      hîp cã  së    l« hµng  saiph¹m  b¸o  cã    th×  c¸o Chi côc  ëng        tr H¶i quan cöa  khÈu xuÊt xem         xÐt gi¶iquyÕt,sau  th«ng    ®ã  b¸o kÕt    qu¶ cho    Chi côc    H¶i quan  ICD;  b) Ký      x¸c nhËn vµo    biªnb¶n bµn  giao,l 01   u  b¶n,chuyÓn    b¶n    l¹ 01  i cho  Chi côc      H¶iquan  ICD,ph¶i®¶m       b¶o viÖc    nhËn  s¬  göivµ  hå  kÞp thêi; c) §ãng    dÊu    x¸c nhËn  thùc xuÊt theo    mÉu   dÊu nghiÖp  sè  (ban  vô  02  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   1200/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  23/11/2001 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan) vµo  sè  cña      «  27  tê khaihµng      ho¸ xuÊt   khÈu,tr¶chñ      hµng  tê khaihµng    01      ho¸ xuÊt khÈu  x¸cnhËn  lµm        cã    ®∙  thñ tôc h¶iquan.ViÖc        x¸cnhËn  thùc xuÊt® îcquy        ®Þnh  sau: nh    c.1.§èi víihµng        xuÊt qua    cöa khÈu  êng  ® biÓn, ® êng    hµng  kh«ng ®∙  lµm        thñ tôc h¶iquan  i   t¹ Chi côc    H¶i quan ICD, khihµng      ®Õn   cöa  khÈu xuÊt  th× c«ng  chøc    h¶i quan  lµm  nhiÖm   gi¸m     vô  s¸t cæng  c¶ng  ic¶ng  t¹  biÓn,  hoÆc  c«ng  chøc    H¶i quan  lµm nhiÖm   gi¸m    vô  s¸tkho  hµng  i t¹ s©n  bay  quèc  tÕ cña    Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu xuÊt®ãng    dÊu    x¸cnhËn  thùc xuÊt;  
 6. 6 c.2.§èivíi       hµng  xuÊt qua    cöa khÈu  êng    êng  ® bé,® s«ng:ChØ       khihµng  thùc xuÊt qua      cöa khÈu    th× c«ng chøc    h¶iquan  îcgiao nhiÖm   x¸c nhËn  ®     vô    thùc xuÊt t¹        i Chi côc    H¶i quan cöa khÈu xuÊt míi x¸c nhËn        thùc xuÊt vµo        tê khaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu;   c.3.§èivíi       hµng  xuÊt qua  êng    ® s¾t,® êng  chÝnh:Thùc    bu    hiÖn      thñ tôc x¸cnhËn    thùc xuÊt theo      quy  ®Þnh  thñ tôc h¶iquan        ªnvËn  ­ vÒ        ®èi víitµu li   ® êng  s¾t quèc  vµ  tÕ  hµng    ho¸ vËn  chuyÓn  qua  êng  chÝnh. ® bu    d) Gi¸m    s¸thµng ho¸ xuÊt chuyÓn cöa khÈu cho ®Õn     khi hµng thùc  xuÊt; e) Cã    tr¸chnhiÖm         göitr¶Biªn b¶n    giao cho      Chi côc    H¶i quan ICD ngay  sau    khinhËn  îcbé  s¬  l«hµng  ®   hå  vµ    chuyÓn  cöa khÈu    tõICD  chuyÓn ®Õn. 2.        §èi víil« hµng xuÊt khÈu  îc lµm  ®   thñ      tôc h¶i quan  iChi  t¹  côc    H¶i quan  ngoµi cöa    khÈu  nhng    n¬i giao hµng    lµ cöa xuÊt (vËn      t¶i®¬n      ghi n¬i giao hµng      lµcöa  khÈu xuÊt): 2.1.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng:  a) Nép      tê khaih¶iquan  c¸cchøng        vµ    tõthuéc hå  h¶iquan  i     s¬    t¹ Chi côc    H¶i quan    ngoµicöa    khÈu theo quy    ®Þnh; b)  hµng  §a  ho¸ xuÊt khÈu    ®Õn  ®Þa  ®iÓm   lµm  tôc h¶i quan  thñ      ngoµi   cöa khÈu  theo quy ®Þnh    ®Ó kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸ (®èi víihµng      ph¶i   kiÓm    trathùc tÕ);   c) B¶o    ®¶m  nguyªn tr¹nghµng        ho¸,niªm  phong    h¶iquan trong qu¸ tr×nh       vËn chuyÓn  hµng ho¸  ®Þa   tõ  ®iÓm  kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸  ®Õn   cöa  khÈu xuÊt (®èivíil« hµng  ® îc kiÓm             ®∙    trathùc tÕ  i   t¹  ®Þa  ®iÓm  ngoµi cöa    khÈu); d) §a    hµng   ho¸ ®Õn   cöa khÈu xuÊt®Ó       Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu xuÊt  kiÓm    trathùc tÕ    (®èivíi       hµng  l« thuéc diÖn    ph¶ikiÓm      tranhng  cha  îckiÓm  ®   trat¹ ®Þa     i ®iÓm   ngoµicöa    khÈu); e) Lu©n  chuyÓn  s¬  hå  gi÷a Chi côc H¶i quan ngoµi cöa    khÈu      víiChi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt. 2.2 Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu: a) TiÕp  nhËn  s¬    hå  h¶i quan, lµm    thñ  tôc xuÊt khÈu theo ®óng quy  ®Þnh    t¹ quy  i tr×nh nghiÖp  h¶iquan        vô    ®èi víihµng  xuÊtkhÈu;   b)        §èi víil« hµng xuÊt khÈu  îc miÔn    ®   kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸    th× thùc hiÖn    viÖc  ®¨ng  hå  h¶iquan  th«ng  ký  s¬    vµ  quan  cho    l«hµng    s¬  trªnhå  h¶iquan,giao chñ        hµng    tù chuyÓn  s¬  hµng    hå  vµ  ho¸ ®Õn     Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu  xuÊt,kh«ng    ph¶ithùc hiÖn        c¸c§iÓm        díi 2.2 (d),     (e) ®©y; c) §èi víil« hµng          xuÊt khÈu  îc lµm    ®   ®Çy         ®ñ c¸c bíc thñ    tôc theo quy  tr×nh nghiÖp  h¶iquan      vô    th× kh«ng  ph¶ithùc hiÖn      §iÓm       2.2.(b)trªn;        d) Gi¸m      s¸txÕp  hµng xuÊt khÈu  lµm          ®∙  thñ tôch¶iquan  vµo  con­ n¬  ten­ (chØ    víinh÷ng    l« hµng xuÊt khÈu  ® îc Chi    ®∙    côc    H¶i quan ngoµi cöa    khÈu  kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸); e) Niªm phong    c¸c con­ n¬  ten­ hµng  xuÊt khÈu    (chØ    víinh÷ng   l« hµng  xuÊt khÈu  ® îc Chi    ®∙    côc    H¶i quan ngoµi cöa    khÈu kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸);
 7. 7 f)Lu  s¬      hå  h¶iquan  quy  nh  ®Þnh    t¹ §iÓm   i 1.2.(d); g) Giao chñ hµng  biªn b¶n  01    bµn giao    ®Ó lµm chøng    tõ vËn chuyÓn  hµng    êng; trªn® h) Niªm phong  s¬    hå  h¶iquan, giao    chñ hµng chuyÓn cho    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu,hå  gåm:   s¬  ­Biªnb¶n      bµn  giao:02    b¶n; ­ Tê    khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu  x¸c nhËn  lµm          cã    ®∙  thñ tôc h¶iquan (®èi  víil« hµng  kiÓm         ®∙  trathùc tÕ  i   t¹  ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trangoµi cöa    khÈu):01    b¶n;Ho Æc   Tê    02  khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu    (®èivíi       hµng  l« cha  kiÓm    trathùc  tÕ    t¹ ®Þa  i ®iÓm   kiÓm    trangoµicöa    khÈu). i)Cã    tr¸chnhiÖm     theo      dâil« hµng cho ®Õn     khinhËn  îcbiªnb¶n  ®     bµn  giao  Chi  do  côc H¶i quan cöa khÈu  xuÊt      göi tr¶ sau      khi x¸c nhËn  tiÕp  ®∙  nhËn  hå  vµ    ®ñ  s¬  l«hµng.Trong      thêigian 10    ngµy  tõngµy  kÓ    giao chñ    hµng  bé  s¬  hå  hµng  chuyÓn  cöa khÈu, nÕu    kh«ng  nhËn    îc biªnb¶n  l¹ ®     i bµn  giao  vÒ    l«hµng  ph¶ith«ng  cho    th×    b¸o  Chi côc    H¶i quan  cöa khÈu  xuÊt ®Ó     phèi  hîp x¸cminh,lµm        râ. 2.3.Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt: a) TiÕp nhËn    l« hµng xuÊt khÈu, ®èi      chiÕu    víibiªn b¶n    bµn giao cho  Chi côc      H¶i quan ngoµicöa    khÈu  ®Ó   lËp  thùc hiÖn      c¸c c«ng  viÖc cßn    l¹ vÒ  i thñ tôch¶iquan        cho    l«hµng xuÊt: ­        §èi víil« hµng xuÊt khÈu    thuéc diÖn miÔn  kiÓm     tra thùc  th×    tÕ  khi hµng  ®Õn  cöa khÈu  xuÊt Chi côc        H¶i quan cöa khÈu xuÊt niªm    phong hµng  ho¸; ­ §èivíi         hµng  l« xuÊt khÈu    ph¶ikiÓm      trathùc tÕ    nhng   Chi côc    h¶iquan  ngoµi cöa    khÈu cha  kiÓm     tra thùc  th×    tÕ  chi côc H¶i quan  cöa  khÈu  xuÊt  thùc hiÖn kiÓm     tra thùc  hµng, x¸c nhËn  tÕ      kÕt  qu¶ kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  vµo  tê khaihµng  02      xuÊt khÈu  thùc hiÖn    vµ    tiÕp c¸c§iÓm                 2.3 (c), (d),(e),(f) díi  ®©y; ­        §èi víil« hµng  xuÊt khÈu  ® îc Chi  ®∙    côc H¶i  quan  ngoµi cöa    khÈu  kiÓm     tra thùc  th×  tÕ  Chi côc H¶i quan cöa khÈu  xuÊt kiÓm     tra t×nh tr¹ng   niªm  phong  hµng    thùc hiÖn    ho¸ vµ    c¸c§iÓm                 2.3 (b),(c),(d),(e), díi (f) ®©y. b) Trêng    c¬  x¸c®Þnh      hîp cã  së    l«hµng  saiph¹m    c¸o Chi côc  cã    th× b¸o      tr ëng    H¶i quan cöa khÈu xuÊt xem     thÓ        xÐt cô  ®Ó gi¶iquyÕt,sau      ®ã th«ng  b¸o kÕt    qu¶ cho    Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu; c) Ký      x¸c nhËn  vµo    biªnb¶n bµn giao,l 01   u  b¶n,chuyÓn    Biªnb¶n    l¹ 01  i   bµn giao, 01  khai h¶i quan    tê      (®èi víitr     êng  hîp    l« hµng Chi côc  H¶i quan  ngoµicöa    khÈu cha kiÓm    trathùc tÕ) cho        Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu,  ph¶i®¶m     b¶o viÖc    nhËn  s¬  göivµ  hå  kÞp  thêi; d) §ãng dÊu    x¸c nhËn  thùc xuÊt (mÉu      dÊu nghiÖp  sè    vô  02) vµo  sè  «  27    tê khai hµng    ho¸ xuÊt khÈu. ViÖc        x¸c nhËn thùc xuÊt ® îc quy      ®Þnh nh  sau: ­      §èi víihµng xuÊt qua  cöa  khÈu  êng  ® biÓn, ® êng    hµng  kh«ng, khi     hµng  ®Õn  cöa khÈu xuÊt th× Chi côc          H¶i quan  cöa khÈu  xuÊt x¸c nhËn      thùc  xuÊttheo c¸ctr       êng  hîp:
 8. 8 +  hµng  hoµn  L«  ®∙  thµnh thñ      tôc h¶i quan  i t¹ Chi côc H¶i quan ngoµi  cöa khÈu,  ® îc niªm  ®∙    phong    h¶i quan  th×    khi hµng ®Õn   cöa khÈu  xuÊt,   c«ng chøc    h¶i quan  lµm nhiÖm   gi¸m    vô  s¸tcæng  c¶ng  i t¹ c¶ng biÓn, hoÆc     c«ng chøc    h¶i quan lµm  nhiÖm   gi¸m    vô  s¸tkho  hµng  is©n  t¹  bay  quèc tÕ  ®èng  dÊu    x¸cnhËn  thùc xuÊt;   +  hµng  îcmiÔn  L«  ®   kiÓm    trathùc tÕ    nhng   Chi côc    H¶i quan ngoµicöa    khÈu cha niªm phong  khihµng  th×    ®Õn  cöa  khÈu xuÊt,c«ng    chøc    h¶iquan  lµm nhiÖm   gi¸m    vô  s¸tkho    b∙icña Chi  côc H¶i quan Cöa  khÈu  xuÊt niªm  phong    h¶iquan  ®ãng  vµ  dÊu    x¸cnhËn thùc xuÊt;   +  hµng      L«  mµ Chi côc    H¶i quan  ®Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶iquan  ngoµi  cöa khÈu quyÕt  ®Þnh kiÓm    trathùc tÕ    nhng  cha kiÓm        trath× khihµng  ®Õn   cöa khÈu, c«ng    chøc    h¶iquan  lµm nhiÖm   kiÓm     vô  trathùc tÕ    hµng    ho¸ cña  Chi côc      H¶i quan cöa khÈu xuÊt phaØ     kiÓm     trathùc tÕ    hµng    ho¸ ngay theo  quy ®Þnh,  sau    ®ã tiÕn hµnh niªm phong    h¶iquan, ®ãng    dÊu    x¸c nhËn thùc  xuÊt. ­ §èi víihµng        xuÊt qua    cöa khÈu  êng    êng  ® bé, ® s«ng: ChØ       khihµng  thùc xuÊt qua      cöa  khÈu    th× c«ng  chøc    h¶iquan  îcgiao nhiÖm   x¸c nhËn  ®     vô    thùc xuÊt t¹      iChi côc    H¶i quan cöa khÈu      míi x¸c nhËn thùc xuÊt vµo        tê khai   hµng    ho¸ xuÊtkhÈu;   ­ §èi víihµng        xuÊt khÈu    qua  êng  ® s¾t, ® êng  ®iÖn: thùc    bu    hiÖn    thñ tôcx¸cnhËn      thùc xuÊt theo quy        ®Þnh  thñ tôch¶iquan        ªnvËn  vÒ        ®èi víi li   tµu ® êng s¾t quèc  vµ  tÕ  hµng    ho¸ vËn  chuyÓn qua  êng  ®iÖn. ® bu  e) Cã    tr¸chnhiÖm    gi¸m    s¸thµng    ho¸ cho  ®Õn     khihµng  thùc xuÊt.   f)Cã    tr¸chnhiÖm         göitr¶Biªn b¶n    bµn  giao cho      Chi côc    H¶i quan ngoµi   cöa khÈu ngay sau    khinhËn  îchå  vµ    ®   s¬  l«hµng    tõ ®Þa  ®iÓm  lµm      thñ tôc h¶iquan    ngoµicöa    khÈu chuyÓn  ®Õn. IV. h ñ  tôc H ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸   T  h n h Ë p  k h È u  c h u y Ó n  c ö a k h È u: 1.§èivíi         hµng  l« nhËp  khÈu  vËn  cã  ®¬n    ghi®Þa  ®iÓm   ®Õn     lµICD: 1.1 Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp: a) KiÓm       trat×nh tr¹ngbao  vµ    b×  ph¬ng  tiÖn vËn      t¶ihµng    ho¸,nÕu  bao  b×  ph¬ng  vµ  tiÖn vËn    ®iÒu    t¶i®ñ  kiÖn niªm phong    h¶iquan    th× cho chuyÓn  hµng  ICD    vÒ  ®Ó lµm      thñ tôc;nÕu    ph¸thiÖn bao  hµng    b×  ho¸ ph¬ng tiÖn vËn    t¶ikh«ng      ®ñ ®iÒu  kiÖn niªm phong, kh«ng    ®¶m  b¶o nguyªn  tr¹ng th×    yªu  cÇu ngêivËn    chuyÓn    bao    giacè  b×,gi¸m    s¸tviÖc      giacè;nÕu  dÊu  cã  hiÖu    vi ph¹m  ph¸p  luËth¶i quan      th× lËp Biªn b¶n    chøng nhËn  b¶n: 01  03    b¶n  giao  cho ngêivËn    chuyÓn, 01    b¶n  chuyÓn    Chi côc    h¶iquan ICD,l 01   u  b¶n; b) Trêng    c¨n cø      hîp cã    x¸c ®Þnh    viph¹m ph¸p luËth¶iquan    Biªn       th× lËp    b¶n    viph¹m  hµnh chÝnh      vÒ h¶i quan  tiÕn  vµ  hµnh  ngay    c¸c biÖn ph¸p    ®Ó ng¨n chÆn,    kiÓm    tratoµn  l«hµng  bé    theo quy ®Þnh  i   t¹ Chi côc      H¶i quan cöa  khÈu nhËp,th«ng      b¸o kÕt  qu¶ cho    Chi côc    H¶i quan ICD; c)Niªm    phong  con­ n¬  ten­ hµng  nhËp  khÈu  theo  quy  ®Þnh  (®èivíi êng      tr hîp quy    ®Þnh    t¹ §iÓm         i 1.1 (a)trªn®©y);
 9. 9 d) LËp  Biªn b¶n  04    bµn giao  (theo mÉu     phô      lôc 1),niªm phong  b¶n  02  giao ngêi vËn    chuyÓn  chuyÓn  cho  Chi côc H¶i quan  ICD, 01    b¶n  giao cho  ngêi vËn    chuyÓn  lµm chøng   tõ vËn  chuyÓn  hµng ho¸    êng, l 01  trªn®  u  b¶n  (®èivíi êng       tr hîp quy ®Þnh    t¹ §iÓm         i 1.1 (a)trªn®©y); e) Cã    tr¸chnhiÖm     theo      dâil«hµng  cho  ®Õn     îcnhËn  khi®   Biªn b¶n    bµn  giao cña      Chi côc    H¶i quan ICD    x¸c nhËn  tiÕp nhËn  hå  vµ    ®∙    ®ñ  s¬  l« hµng.   Trong    thêigian  ngµy      10  kÓ tõ ngµy cöa khÈu  nhËp    s¬    göi hå  h¶iquan  cho  Chi côc H¶i quan  ICD, nÕu  kh«ng nhËn  i îc Biªn b¶n  l¹    ®   bµn giao th× ph¶i   th«ng      b¸o Chi côc    H¶i quan ICD    ®Ó phèihîp x¸cminh,lµm          râ; f)Cung    cÊp    c¸cth«ng    tincÇn u  vÒ    l ý  l«hµng  cho    Chi côc    H¶i quan  ICD. 1.2.Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ICD: a) TiÕp nhËn    l« hµng  nhËp  khÈu, ®èi    chiÕu   víibiªn b¶n    bµn giao do  Chi côc      H¶i quan cöa khÈu  nhËp    lËp chuyÓn ®Õn.  Trêng      hîp ph¸thiÖn  sù  cã  sailÖch  hµng      vÒ  ho¸ hoÆc   s¬    hå  h¶iquan      th× lËp Biªnb¶n      ghinhËn  thÓ  cô  tõng tr   êng          hîp b¸o c¸o Chi côc  ëng    tr H¶i quan ICD  xem      xÐt gi¶i quyÕt,sau    ®ã  th«ng    b¸o cho    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu  nhËp; b) X¸c    nhËn vµo    biªnb¶n bµn giao,l 01   u  b¶n  giao ngêivËn  vµ      chuyÓn  chuyÓn cho    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu nhËp  b¶n,ph¶i®¶m   01      b¶o  viÖc    göi vµ  nhËn  s¬  hå  kÞp  thêi; c) TiÕp    nhËn  s¬    hå  h¶iquan, lµm  tôc nhËp    thñ    khÈu cho    l« hµng theo  ®óng quy tr×nh nghiÖp  thñ tôch¶iquan        vô        ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu; d) Th«ng  l¹ cho      b¸o    i Chi côc    H¶i quan cöa khÈu nhËp  kÕt qu¶ kiÓm    tra theo c¸cth«ng            tinmµ Chi côc    H¶iquan  cña  khÈu  nhËp u  l ý; g)    Cã tr¸chnhiÖm         göi tr¶Biªn b¶n    bµn giao cho Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu nhËp  viÖc  nhËn  hå  vµ    vÒ  ®∙  ®ñ  s¬  l«hµng  nhËp  khÈu ngay sau      khil« hµng  ®Õn   vÒ  ICD. 1.3.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: a) Nép      tê khaih¶iquan  c¸cchøng        vµ    tõthuéc hå  h¶iquan  i     s¬    t¹ Chi côc    H¶i quan    ICD  theo quy    ®Þnh; b) Lµm           thñ tôch¶iquan  theo quy    ®Þnh. 1.4.Tr¸chnhiÖm      cña  h∙ng tµu hoÆc       doanh  nghiÖp  kinhdoanh    ICD: a) B¶o ®¶m   nguyªn tr¹ng hµng    ho¸,niªm    phong    h¶i quan, niªm    phong  h∙ng tµu trong    thêigian u    l gi÷ hµng  i t¹ ICD  trong  vµ  qu¸ tr×nh vËn chuyÓn  gi÷a cöa khÈu nhËp vµ ICD  (nÕu ® îc uû quyÒn  vËn chuyÓn  hµng ho¸   chuyÓn  cöa khÈu); b) Lu©n    chuyÓn  s¬  hå  gi÷a Chi côc        H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp  Chi côc  vµ    H¶i quan    ICD; c)ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ    tr       viÖc thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh  trªn. 2.        §èi víil« hµng nhËp khÈu  vËn  cã  ®¬n     ghi ®Þa  ®iÓm  ®Õn     lµ cöa  khÈu  nhËp,nhng    lµm        thñ tôch¶iquan      t¹ Chi côc    i H¶i quan  ngoµicöa    khÈu: 2.1.Tr¸chnhiÖm      cña  chñ  hµng: a) Ph¶inép  s¬        hå  h¶iquan  theo quy    ®Þnh;
 10. 10 b) §¬n      ®Ò nghÞ chuyÓn cöa  khÈu (theomÉu     Phô          lôc2) göiChi côc    H¶i quan ngoµi cöa    khÈu    îc x¸c nhËn  ®Ó ®     cho chuyÓn    tõ cöa khÈu nhËp  vÒ  ®Þa ®iÓm  kiÓm    trangoµicöa    khÈu:02    b¶n  chÝnh; c)Lu©n    chuyÓn  s¬  hå  gi÷a Chi côc        H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp      víiChi côc  H¶i quan    ngoµicöa    khÈu; d) §¶m  b¶o  nguyªn  tr¹ng hµng    ho¸,niªm    phong    h¶i quan, niªm    phong  h∙ng tµu trong     qu¸ tr×nh vËn    chuyÓn    tõ cöa khÈu  nhËp    vÒ ®Þa   ®iÓm  lµm  thñ      tôc h¶iquan  ngoµicöa    khÈu, ®Þa     ®iÓm  kiÓm     trangoµicöa    khÈu (nÕu  uû quyÒn  cho ngêivËn    chuyÓn   th× tr¸chnhiÖm      trªnthuéc ngêiuû      quyÒn); e) XuÊt    tr×nh hµng        ho¸ ®Ó kiÓm     tra(®èivíil«hµng        ph¶ikiÓm      trathùc  tÕ); f)Nép    thuÕ  lÖ  vµ  phÝ  theo quy    ®Þnh  (nÕu  cã). 2.2.Tr¸chnhiÖm      cña    Chi côc    H¶i quan  ngoµicöa    khÈu: a) Sau    khi®¨ng  tê khaihµng  ký      nhËp  khÈu  theo ®óng  quy ®Þnh,    trªn c¬  §¬n    së  ®Ò nghÞ  chuyÓn  cöa khÈu,L∙nh ®¹o        Chi côc    H¶i quan ®Þa ®iÓm   ngoµicöa    khÈu    kiÕn  ghiý  cña m×nh vµo §¬n    ®Ò nghÞ  cña  chñ hµng, l 01   u  b¶n, 01    b¶n  giao cho chñ hµng  chuyÓn      tí Chi côc    i H¶i quan  cöa khÈu nhËp  ®Ó  lµm      thñ tôcchuyÓn  cöa khÈu cho    l«hµng  ®Þa  vÒ  ®iÓm   ngoµicöa    khÈu  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu; b) TiÕp    nhËn    l«hµng  nhËp  khÈu  ®èi chiÕu      vµ    víibiªnb¶n  bµn giao do    Chi côc      H¶i quan cöa khÈu nhËp    lËp.Trêng    sù    hîp cã  sailÖch  hµng    vÒ  ho¸ hoÆc   s¬    hå  h¶iquan        th× lËp biªnb¶n    ghinhËn    ®Ó lµm  së    c¬  gi¶i quyÕt tiÕp     theo,th«ng      b¸o cho    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu nhËp; c) X¸c    nhËn vµo    biªnb¶n bµn giao,l 01   u  b¶n  chuyÓn    b¶n  vµ  l¹ 01  i cho  Chi côc      H¶i quan  cöa khÈu  nhËp, ph¶i®¶m       b¶o  viÖc    nhËn  s¬  göivµ  hå  kÞp  thêi; d) Lµm       thñ tôc nhËp khÈu cho    l«hµng  theo ®óng quy tr×nh nghiÖp    vô  thñ tôch¶iquan            ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu; e) Th«ng  l¹ cho      b¸o    i Chi côc    H¶i quan cöa khÈu nhËp  kÕt qu¶ kiÓm    tra theo c¸cth«ng            tinmµ Chi côc    H¶iquan  cöa  khÈu  nhËp u  l ý; f)Cã     tr¸chnhiÖm         göi tr¶Biªn b¶n    bµn giao cho Chi côc    h¶i quan cöa  khÈu nhËp  viÖc  nhËn  hå  vµ    vÒ  ®∙  ®ñ  s¬  l«hµng  nhËp  khÈu ngay sau      khil« hµng  nhËp  khÈu  ®Õn   vÒ  ®Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôch¶iquan ngoµicöa    khÈu. 2.3 Tr¸chnhiÖm      cña    Chi Côc    H¶iquan  cöa  khÈu  nhËp: a) TiÕp nhËn §¬n    ®Ò nghÞ  chuyÓn cöa khÈu  chñ  do  hµng chuyÓn ®∙  ® îcchÊp    thuËn  cña    Chi côc    H¶i quan ®Þa   ®iÓm   lµm        thñ tôc h¶iquan  ngoµi  cöa  khÈu; b) Thùc    hiÖn    c¸cc«ng  viÖc  quy  ®Þnh    t¹ §iÓm     i 1.1 Môc  phÇn  nµy. 1  IV 
 11. 11 P h ô  lôc 1 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  thµn h lËp ® Þ a  ®i Ó m  lµ m   thñ tôc h ¶i q u a n  n g o µi c ö a k h È u KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan. §ång   kÝnh   göi:   Côc   H¶i   quan   tØnh,   thµnh  phè.. . ............. . . ............ C«ng  ty. . .................................................... . . .................................................... ®Ò  nghÞ quý  quan  c¬  xem  xÐt c«ng nhËn ®Þa  ®iÓm  lµm thñ      tôc h¶i quan   ngoµi   cöa   khÈu   cña   c«ng   ty   t¹ .. . ..............................................   . . .............................................. i KÌm   theo   ®¬n   nµy,   C«ng  ty. . ..................................... . . .................................... Xin    hå  theo  göibé  s¬  quy ®Þnh  i t¹ §iÓm   (b.1)phÇn      3    IIcña Quy  ®Þnh  vÒ ®Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôc h¶iquan  thñ tôc h¶iquan      vµ        ®èi víihµng chuyÓn  cöa khÈu  ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh   1495/ 2001/Q§­ sè    TCHQ   ngµy  26/12/2001 cña    Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶iquan,gåm:   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. C«ng      tyxincam   ®oan  chÞu  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ  hå  gåm     tr       bé  s¬  nh÷ng  i lo¹ giÊy        tê trªnlµ hîp ph¸p  C«ng      vµ  ty sÏ ®¸p øng ®Çy       ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm   (b.1)phÇn      3    IIcña Qui ®Þnh  ®Þa  vÒ  ®iÓm  lµm    thñ tôch¶iquan  thñ tôch¶iquan          vµ        ®èi víihµng chuyÓn  cöa khÈu ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  1495/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  26/12/2001    cña Tæng  côc  tr ëng Tæng  côc    h¶iquan.                                                     .. .ngµy.. th¸ng..  . ,   . .n¨m  . 200.. . . Gi¸m  ®èc  c«ng  ty
 12. 12 (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  dÊu) P h ô  lôc 2 Tæng  côc    H¶i quan Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    Côc    h¶iquan.. . ... . .... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Chi côc      H¶iquan.. . .. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Biªn b ¶ n  b µ n  giao Håi.. . . giê.. . .phót, . ... ..    ngµy.. . th¸ng.. .n¨m  200... ,Chi côc H¶i .. .  .    quan... . .... . ..... bµn giao  s¬    hå  h¶i quan  niªm  ®∙  phong cho «ng (bµ). . ........ . . ......  .GiÊy  CMTND sè.. . .........  do   c«ng   an   tØnh,   TP... . ......  cÊp  . . ......... . . ...... ngµy.. . ./... 200 . ®Ó  chuyÓn  ®Õn  Chi côc H¶i quan.. . ..........  . . ..../ . . . . . .........., . gåm: 1.Hå  h¶iquan:   s¬    ­Tê    khaih¶iquan     :. . ....... ¶n . . ...... b   chÝnh; ­§¬n      ®Ò nghÞ    xinchuyÓn  cöa  khÈu :. . ....... ¶n . . ...... b   chÝnh; ­VËn    chuyÓn  ®¬n :. . .......   . . ...... B¶nsao; ­B¶n          kª chitiÕt(nÕu  cã) :. . ....... ¶n . . ...... b   chÝnh; 2.Hµng    ho¸: STT Sè  hiÖu  Con­ten­ hoÆc   Sè  n¬  SEAL  Con­ Sè  SEAL    BiÓn  xe  H¶i sè  biÓn  kiÓm    chuyªn so¸txe    ten­ n¬ quan chë  hµng dông  
 13. 13 T×nh   tr¹ng   con­ n¬/xe ten­   chuyªn   dông/hµng  ho¸.. . .................... . . .................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. Biªn   b¶n   vÒ   t×nh   tr¹ng   con­ n¬/hµng   ho¸   (nÕu   cã), ten­   sè.. . .............. . . .............. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. Ng êivËn    chuyÓn Chi  côc    HQ ngoµi CK   Chi  côc    HQ cöa  khÈu (Ký      tªn) ghirâ hä  (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  dÊu) dÊu) P h ô  lôc 3 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ .. . ...ngµy.. th¸ng..n¨m... . . ..  .,   .   . . § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  c h u y Ó n  c ö a k h È u KÝnh   ­Chi côc    göi:     H¶i quan... . .................... . .................... ­Chi côc        H¶i quan  cöa  khÈu... . ............ . . ............ C«ng  . . ...®Ò   ty. . .... nghÞ  îc lµm    ®   thñ      tôc h¶i quan/kiÓm      tra h¶i quan  t¹ . ...... l« hµng... . .... i . ....  .cho    . . ....  thuéc vËn ®¬n  . . .........  .. . ........... .chuyªn chë  trªnPTVT... . ....tícöa    . . ...    . i , khÈu  nhËp  ngµy.. . ...../...../ 00. . .. . . ........... 2 . .. L«  hµng  nµy  ®ãng  trong.. . ...... . . ..... con­ n¬, sè  hiÖu  con­   . ten­ ten­ n¬... . ...... . . ..... TuyÕn   ® êng   vËn   chuyÓn... . ........... víi   chiÒu  . . ...........  dµi. . ...........Km . . ..........  .. Thêi   gian   vËn  chuyÓn... . .......................................... . . ......................................... C«ng  . . ..............  ty. . . ...............   .cam kÕt chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p      tr   luËt vÒ: 1. §¶m     b¶o  nguyªn tr¹nghµng    c¸c niªm phong    sù      ho¸ vµ      h¶iquan,niªm    phong  h∙ng    tµu cho      tí khibµn  i giao cho      Chi côc    H¶i quan  ®Þa ®iÓm   lµm thñ  tôc h¶i quan      ngoµi cöa    khÈu/®Þa ®iÓm   kiÓm       tra h¶i quan... . ...... . .......  gi¸m  s¸t.
 14. 14 2.VËn    chuyÓn    l«hµng  ®óng  tuyÕn  êng  thêigian. ® vµ    .. . . . . , ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 200... Gi¸m  ®èc  c«ng  ty (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  dÊu) KÝnh       göi: Chi côc    ­ H¶i quan... . ........... . ........... §Ò  nghÞ lµm thñ    tôc chuyÓn  cöa  khÈu cho    l« hµng  nªu    trªncña c«ng  ty. . .. . . .thuéc têkhaih¶iquan    .         sè.. . .......... . . .........ngµy. . ../.....200 . ..  . . ......./ . . ... . Chi  côc  H¶i  quan  (Ký      tªn, ghirâ hä    ®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2