Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
114
lượt xem
14
download

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 15/2009/Q -UBND C n Thơ, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 07/2007/Q -UBND NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2007 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V ƠN GIÁ THUÊ T, THUÊ M T NƯ C TRÊN NA BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Theo ngh c a S Tài chính và S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 07/2007/Q -UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v ơn giá thuê t, thuê m t nư c trên a bàn thành ph C n Thơ như sau : 1. S a i, b sung i m 2.5 kho n 2 i u 1 như sau : “2.5. Trong trư ng h p, u giá quy n s d ng t thuê ho c u th u d án có s d ng t thuê thì giá cho thuê t là ơn giá trúng u giá; trong trư ng h p này, ngư i n p ti n thuê t không ư c mi n gi m ti n thuê t ph i n p”. 2. S a i, b sung kho n 3 i u 2 như sau : “3. Trư ng h p ã có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho thuê t nhưng chưa n p ti n thuê t (ho c còn n ) thì ph i xác nh l i ơn giá thuê t theo quy nh t i Quy t nh này cho th i gian thuê chưa tr ti n thuê t (ho c còn n )”. 3. B kho n 4 i u 2. 4. S a i, b sung kho n 2 i u 3 như sau : “2. i v i trư ng h p ang s d ng t thuê trư c ngày Quy t nh này có hi u l c mà thu c trư ng h p ph i xác nh l i ơn giá thuê t theo quy nh, giao C c Thu thành ph ho c Chi c c Thu qu n, huy n căn c ơn giá thuê t hi n hành xác nh ti n thuê t theo quy nh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i ngày và ăng Báo C n Thơ ch m nh t là sau năm ngày, k t ngày ký.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c s , Th trư ng cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, các t ch c, h gia ình và cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t, thuê m t nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN HÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n : - VP Chính ph (HN-TPHCM); - B Tư pháp (C c KTVB); - B Tài chính; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - Th ng tr c Thành y; Tr n Thanh M n - TT.H ND thành ph ; - TV.UBND thành ph ; - oàn BQH thành ph ; - TT.UBMTTQ, các oàn th thành ph ; - VP Thành y, các Ban ng; - VP oàn BQH-H ND thành ph ; - S , ban ngành thành ph ; - TT.H ND và UBND qu n, huy n; - Website Chính ph ; - VPUBND thành ph (2ABC - TT Công báo; - Báo C n Thơ; - Lưu VT. TS.
Đồng bộ tài khoản