Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1510/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1510/2003/Q -BGTVT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M TRONG QU N LÝ, B O TRÌ K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Lao ng ngày 23/6/1994 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 12/4/2002; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Pháp l nh Cán b , Công ch c ngày 26/02/1998; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m trong qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b ". i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3.- Chánh văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), T ng Giám c Ban Qu n lý d án, T ng Giám c các Khu Qu n lý ư ng b và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
 2. QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M TRONG QU N LÝ, B O TRÌ K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG B (Ban hành kèm theo quy t nh s 1510/2003/Q -BGTVT ngày 27 tháng 05 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. - Ph m vi áp d ng 1- Quy nh này xác nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b thu c h th ng qu c l do Nhà nư c u tư. 2- Vi c xác nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý b o trì các h th ng ư ng a phương ( ư ng t nh, ư ng ô th , ư ng huy n, ư ng xã), h th ng ư ng chuyên dùng, ư ng xây d ng theo phương th c BOT ( ư ng BOT) thì Ch t ch U ban nhân dân t nh và Ch u tư căn c vào b n Quy nh này quy nh c th phù h p v i c i m qu n lý c a t ng a phương ho c t ch c có ư ng chuyên dùng, ư ng BOT. i u 2.- 1- Các t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy nh này g m: a- C c ư ng b Vi t Nam, Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính), các ơn v qu n lý và s a ch a ư ng b , C m phà, B n phà (C u phao), H t Qu n lý ư ng b ; b- C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ban Qu n lý d án, Nhà th u xây l p; 2- Cá nhân quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy nh này g m: a- C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam; T ng Giám c Khu qu n lý ư ng b ; Giám c S Giao thông v n t i ( S Giao thông công chính); Giám c ơn v qu n lý và s a ch a ư ng b ; Giám c C m phà, B n trư ng b n phà (C u phao); H t trư ng H t Qu n lý ư ng b , công nhân b o dư ng ư ng b , nhân viên tu n ư ng; b- C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, T ng Giám c Ban Qu n lý d án, ngư i ng u các nhà th u. i u 3.- Ngoài Quy nh này, các t ch c, cá nhân nêu trong i u 2 c a Quy nh này còn ph i ch u s i u ch nh c a các văn b n pháp lu t liên quan khác. Chương 2:
 3. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN A - TRÁCH NHI M C A T CH C i u 4.- Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1- Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và chính sách u tư phát tri n giao thông ư ng b ; xây d ng và ch o th c hi n chương trình qu c gia v an toàn giao thông và các bi n pháp m b o giao thông ư ng b thông su t, an toàn; 2- Ch trì ho c ph i h p v i các B , ngành xây d ng các văn b n pháp lu t v giao thông ư ng b trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n; 3- Ph i h p v i các B , ngành, chính quy n a phương tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng b ; 4- Hư ng d n vi c qu n lý, b o trì, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b trong ph m vi toàn qu c và tr c ti p t ch c qu n lý, b o trì, b o v k t c u h t ng giao thông h th ng qu c l ; 5- Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m theo thNm quy n. i u 5.- Trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam 1- Xây d ng k ho ch qu n lý, b o trì ư ng b dài h n và hàng năm i v i h th ng qu c l trình B Giao thông v n t i phê duy t; t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t; 2- Nghiên c u xây d ng quy ch qu n lý, b o trì; nh m c kinh t k thu t b o trì ư ng b trình B Giao thông v n t i. T ch c hư ng d n th c hi n các văn b n pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b ; 3- Thanh tra, ki m tra và x lý theo thNm quy n i v i vi c th c hi n qu n lý, b o trì c a các ơn v qu n lý và s a ư ng b , công tác m b o giao thông c a các nhà th u thi công trên ư ng b ang khai thác; 4- Theo dõi, t ng h p tình tr ng k t c u h t ng giao thông ư ng b , phân lo i hàng năm, t ch c ki m tra, ki m nh c u, c ng ư ng b i v i h th ng qu c l ; 5- Ph i h p v i chính quy n a phương th c hi n vi c b o v công trình và hành lang h th ng qu c l ; 6- T ch c th c hi n vi c c p gi y phép thi công, gi y lưu hành c bi t; 7- Xây d ng k ho ch phòng ch ng bão l t và t ch c kh c ph c k p th i các s c c u ư ng. i u 6.- Trách nhi m c a Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính)
 4. 1- Xây d ng k ho ch qu n lý b o trì ư ng b hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n vi c qu n lý, b o trì ư ng b trong ph m vi ư c giao qu n lý; 2- Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v qu n lý ư ng b tr c thu c th c hi n các quy nh trong công tác qu n lý, b o trì ư ng b ; 3- Ph i h p v i chính quy n a phương th c hi n vi c b o v công trình và hành lang ư ng b theo phân c p qu n lý; 4-Ki m tra, thanh tra và x lý theo thNm quy n i v i vi c th c hi n qu n lý, b o trì các ơn v qu n lý và s a ch a ư ng b , công tác m b o giao thông c a các nhà th u thi công trên ư ng b ang khai thác thu c ph m vi ư c giao qu n lý; 5- Th c hi n công tác phòng ch ng và kh c ph c thi t h i do bão l t, ng c u m b o giao thông k p th i, thông su t, an toàn; 6- Lưu tr và b o qu n h sơ qu n lý k t c u h t ng giao thông ư ng b theo phân c p. i u 7.- Trách nhi m c a các ơn v qu n lý và s a ch a ư ng b tr c thu c Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính: 1- L p k ho ch qu n lý, b o trì ư ng b , hành làng an toàn ư ng b do ơn v qu n lý Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i ( S Giao thông công chính) t ng h p trình C c ư ng b Vi t Nam ( i v i qu c l ); trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i h th ng ư ng t nh, ư ng a phương). 2- Ch o, i u hành công tác tu n ư ng; s a ch a k p th i các hư h ng c u, c ng, ư ng; t ch c phân lu ng m b o giao thông. Trư ng h p hư h ng n ng vư t quá kh năng thì v a t ch c m b o giao thông v a báo cáo k p th i c p trên tr c ti p qu n lý. Ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương , Thanh tra giao thông ư ng b b o v công trình giao thông và hành lang an toàn ư ng b . 3- L p k ho ch, phương án phòng, ch ng bão l t; t ch c ng c u, kh c ph c k p th i khi có s c ; 4- Tham gia ki m tra an toàn giao thông i v i các công trình ang hoàn thi n chuNn b bàn giao ưa vào khai thác s d ng; 5- T ch c m xe, phân lo i c u ư ng, c p nh t tình tr ng c u ư ng và báo cáo theo quy nh; 6- L p h sơ qu n lý, lưu gi , b o qu n và thư ng xuyên b sung y di n bi n và bi n pháp kh c ph c hư h ng c u ư ng. Qu n lý h sơ b ng c văn b n và ph n m m vi tính;
 5. 7- Ki n ngh và xu t c p trên gi i quy t nh ng vư ng m c trong nhi m v qu n lý, b o trì ư ng b . i u 8.- Trách nhi m c a H t Qu n lý ư ng b 1- Th c hi n có hi u qu nhi m v qu n lý, b o trì ư ng b . Ki m tra, ôn c và giám sát vi c th c hi n nhi m v ã giao cho các t , nhân viên c a H t; 2- T ch c tu n ư ng, m xe, c p nh t tình hình c u ư ng và báo cáo c p trên theo quy nh; 3- Ki m tra, x lý và báo cáo k p th i khi có thông tin v s c c u ư ng, tai n n giao thông. Trư ng h p vư t quá kh năng x lý, ph i v a t ch c m b o giao thông v a ph i báo cáo k p th i cho cơ quan ư ng b c p trên; 4- Ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương , công an, thanh tra giao thông trong vi c tuyên truy n, v n ng ch ng l n chi m và gi i to các hành vi vi ph m hành lang an toàn giao thông ư ng b ; 5- Lưu gi và b o qu n h sơ qu n lý k t c u h t ng giao thông ư ng b theo phân c p; 6- Ph n ánh k p th i v i c p trên v nh ng vư ng m c v ch , chính sách trong công tác b o trì ư ng b . i u 9.- Trách nhi m c a C m phà, B n phà (C u phao) 1- Th c hi n k ho ch b o dư ng thư ng xuyên, s a ch a nh kỳ ư ng ra vào b n, c u d n, Ponton, b n ho c lư i b n, báo hi u ư ng sông, báo hi u ư ng b mb o an toàn cho ngư i, phương ti n qua sông; 2- m b o các trang thi t b c u sinh c n thi t. Các phương ti n n i ph c v qua sông như Ponton, phà, phao, ca nô ph i ư c ăng ki m theo úng nh kỳ và luôn m b o tr ng thái tiêu chuNn k thu t. 3- T ch c, hư ng d n B n trư ng, thuy n trư ng, thu th và nhân viên c a b n th c hi n úng quy trình ch y phà và các văn b n c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam v m b o an toàn giao thông các b n phà và trên sông. Thư ng xuyên ki m tra, phát hi n k p th i các hư h ng x lý theo kh năng ho c báo cáo c p trên x lý. i u 10.- Trách nhi m c a C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông i v i các d án xây d ng cơ b n trên ư ng b ang khai thác 1- Nghiên c u, xây d ng cơ ch qu n lý m b o an toàn giao thông, m b o an toàn thi công và v sinh môi trư ng; 2- Khi thNm nh d án ph i thNm nh c v an toàn giao thông trong các giai o n l p d án, thi t k , thi công;
 6. 3- Ch o các Ban Qu n lý d án l p h sơ t ch c m b o giao thông và ti n hành các bư c tho thu n, xin phép thi công v i cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n; 4- Thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t vi c th c hi n công tác m b o an toàn giao thông trong thi công i v i các Ban Qu n lý d án, Nhà th u thi công theo úng quy nh c a pháp lu t và quy nh trong d án; 5- Ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam x lý vi ph m quy nh v m b o an toàn giao thông i v i Ban Qu n lý d án, các nhà th u, n u nhà th u vi ph m nhi u l n thì báo cáo B Giao thông v n t i x lý. i u 11.- Trách nhi m c a các Ban Qu n lý d án( i di n ch u tư) trong qu n lý các d án xây d ng cơ b n, s a ch a ư ng b trên ư ng b ang khai thác 1- Khi l p h sơ m i th u ph i có y yêu c u, tiêu chuNn ánh giá phương án t ch c m b o an toàn giao thông cho các phương ti n tham gia giao thông; 2- Không xét th u i v i các h sơ d th u không có phương án t ch c mb o giao thông, an toàn giao thông và b o v môi trư ng; 3- Ki m tra nhà th u trong su t quá trình thi công v công tác m b o giao thông, an toàn giao thông, trư ng h p nhà th u th c hi n không t yêu c u thì xem xét x ph t theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; 4- Ch o tư v n giám sát, tư v n i u hành th c hi n úng yêu c u m b o an toàn giao thông và v sinh môi trư ng. i u 12.- Trách nhi m c a các nhà th u thi công trên ư ng b ang khai thác: 1- L p h sơ m b o an toàn giao thông và trình cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p phép thi công sau khi có s th ng nh t v i Ban Qu n lý d án; Sau khi ã ư c c p phép thi công ph i n ơn v qu n lý ư ng b nh n bàn giao m t b ng thi công và tri n khai các bư c ti p theo. K t ngày nh n bàn giao m t b ng thi công ph i ch u trách nhi m qu n lý và m b o giao thông thông su t, an toàn. 2- Tri n khai công tác m b o giao thông trư c khi thi công công trình chính. Trong su t quá trình thi công ph i th c hi n úng phương án, bi n pháp, th i gian thi công ã ư c th ng nh t và không ư c gây hư h i các công trình ư ng b hi n có; ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a cơ quan qu n lý ư ng b và thanh tra giao thông ư ng b trong vi c th c hi n các quy nh b o m an toàn giao thông trong khi thi công theo quy nh c a gi y phép và c a pháp lu t. 3- Ch u trách nhi m s a ch a c u ư ng m b o giao thông trong khi thi công. Khi thi công xong ph i thu d n v t li u th a, thi t b ra kh i công trình và l p h sơ hoàn công k p th i bàn giao cho ơn v qu n lý. B- TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN
 7. i u 13.- Trách nhi m c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. 1- Ch o các cơ quan tham mưu, nghi p v hoàn thành trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam ã quy nh t i i u 5 c a Quy nh này; 2- T ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t t ng m t ho c toàn b ho t ng qu n lý, b o trì ư ng b do các Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) và các ơn v qu n lý s a ch a ư ng b th c hi n; x lý vi ph m theo thNm quy n; 3- Ch u trách nhi m tr c ti p và liên i ch u trách nhi m v tình tr ng hư h ng c a c u ư ng. Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nhi m v ư c phân công. i u 14.- Trách nhi m c a T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b 1- Ch o cơ quan tham mưu, nghi p v hoàn thành t t nhi m v c a Khu Qu n lý ư ng b ư c quy nh t i i u 6 c a Quy nh này và ch u trách nhi m tr c ti p trư c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam v k t qu qu n lý, b o trì ư ng b ; 2- Căn c ngu n v n ư c giao và các tiêu chuNn k thu t, nh m c b o dư ng thư ng xuyên và các văn b n pháp lu t liên quan hư ng d n, ch o các ơn v qu n lý, s a ch a ư ng b th c hi n nhi m v qu n lý, b o trì; 3- T ch c thanh tra, ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ, t xu t vi c th c hi n qu n lý, b o trì ư ng b c a các ơn v qu n lý s a ch a ư ng b và vi c th c hi n phương án m b o giao thông c a các Ban qu n lý d án, nhà th u; x lý các vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; Phó T ng Giám c ch u trách nhi m trư c T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b v nhi m v ư c phân công. i u 15.- Trách nhi m c a Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) 1- Ch o cơ quan tham mưu, nghi p v hoàn thành t t nhi m v c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ã quy nh t i i u 6 c a Quy nh này và ch u trách nhi m tr c ti p trư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam v k t qu qu n lý, b o trì ư ng b ư c giao; 2- Căn c ngu n v n ư c giao và các tiêu chuNn k thu t, nh m c b o dư ng thư ng xuyên và các văn b n pháp lu t liên quan hư ng d n, ch o các ơn v qu n lý, s a ch a ư ng b th c hi n nhi m v qu n lý, b o trì; 3 - T ch c thanh tra, ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ, t xu t vi c th c hi n qu n lý, b o trì ư ng b c a các ơn v qu n lý s a ch a ư ng b ; vi c th c hi n phương án m b o giao thông c a các Ban qu n lý d án, nhà th u; x lý các vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý;
 8. Phó Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) ch u trách nhi m trư c Giám c S v nhi m v ư c phân công. i u 16.- Trách nhi m c a Giám c ơn v qu n lý và s a ch a ư ng b 1- T ch c th c hi n công tác qu n lý, b o trì ư ng b c a các H t qu n lý ư ng b tr c thu c; th c hi n trách nhi m c a ơn v qu n lý, s a ch a ư ng b ã quy nh t i i u 7 c a Quy nh này; 2- Ki m tra thư ng xuyên, t xu t công tác m b o giao thông c a các Ban qu n lý d án, nhà th u trong quá trình thi công trên ư ng ư c giao qu n lý; x lý vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; 3- m b o trang thi t b cho ho t ng qu n lý, b o dư ng thư ng xuyên c a các H t Qu n lý ư ng b và th c hi n qu n lý tài s n theo quy nh; 4- Ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên v nhi m ư c giao ho c liên i ch u trách nhi m v các vi ph m x y ra m t an toàn giao thông trong ph m vi c u ư ng do ơn v ph trách. Phó Giám c ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. i u 17.- Trách nhi m c a H t trư ng H t qu n lý ư ng b 1- T ch c i u hành, giám sát cán b , công nhân viên c a h t th c hi n trách nhi m c a H t qu n lý ư ng b ã quy nh t i i u 8 c a Quy nh này; 2- Ch u trách nhi m trư c giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b v nhi m v ư c giao; ch u trách nhi m tr c ti p ho c liên i v vi c hư h ng công trình ư ng b , l n chi m hành lang an toàn ư ng b trong ph m vi ư c giao qu n lý. H t phó ch u trách nhi m trư c H t trư ng v nhi m v ư c phân công. i u 18.- Trách nhi m c a Giám c C m phà, B n trư ng B n phà(c u phao) 1- T ch c i u hành th c hi n nhi m v m b o giao thông qua sông ã quy nh t i i u 9 c a Quy nh này; 2- Ki m tra thư ng xuyên, t xu t công tác m b o giao thông c a các Ban qu n lý d án, nhà th u th c hi n d án s a ch a, nâng c p công trình b n trong trư ng h p v a thi công v a m b o giao thông; x lý vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; 3- Ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên v nhi m v ư c giao qu n lý ho c liên i ch u trách nhi m v m t an toàn giao thông do nguyên nhân ư ng d n, b n phà, phà, phao không m b o an toàn. Phó Giám c, B n phó ch u trách nhi m trư c Giám c, B n trư ng v nhi m v ư c phân công.
 9. i u 19.- Trách nhi m c a nhân viên tu n ư ng 1- Th c hi n nhi m v do H t trư ng phân công và tuân theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b ; 2- Thư ng xuyên ki m tra, phát hi n hư h ng công trình ư ng b , l n chi m hành lang; tình tr ng gây m t an toàn giao thông c a nhà th u khi thi công và ghi chép y vào s tu n ư ng, báo cáo c p trên theo quy nh; 3- Ph i h p v i c nh sát giao thông, c nh sát tr t t , thanh tra giao thông, chính quy n a phương trong vi c ch ng l n chi m, x lý tai n n giao thông và c p nh t th ng kê y các v tai n n giao thông; 4- Khi phát hi n s c công trình giao thông d n n ùn t c, m t an toàn giao thông ph i có bi n pháp báo hi u nguy hi m, phân lu ng và k p th i báo cáo c p trên. Ch u trách nhi m v vi c m t an toàn giao thông do không phát hi n ơc hư h ng c a công trình giao thông. i u 20.- Trách nhi m c a công nhân b o dư ng thư ng xuyên 1- Th c hi n nhi m v do H t trư ng ho c H t phó phân công; 2- S a ch a g n, nhanh công vi c ư c giao; không làm vi c khác khi chưa hoàn thành nhi m v ; 3- Ph i t bi n báo công trư ng, rào ch n trong su t quá trình s a ch a và ch ư c di chuy n i nơi khác khi ã s a ch a xong. Khi phát hi n hư h ng nh như san s a l ư ng, khơi nư c rãnh ngang, vét rãnh d c ho c các công vi c tương t , ph i s a ch a ngay, s a ch a úng yêu c u k thu t. Trư ng h p hư h ng l n hơn vư t kh năng ph i báo cáo ngay cho H t trư ng ho c H t phó; i u 21.- Trách nhi m c a C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông Ch o cán b , công nhân viên trong C c th c hi n các n i dung ã quy nh t i i u 10 c a Quy nh này. i u 22.- Trách nhi m c a T ng Giám c các Ban Qu n lý d án Ch o cán b , công nhân viên th c hi n các n i dung ã quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. i u 23.- Trách nhi m Ngư i ng u nhà th u Ch o t ch c th c hi n các n i dung ã quy nh t i i u 12 c a Quy nh này và n i dung Quy nh thi công công trình trên ư ng b ang khai thác ban hành theo Quy t nh s 4213/2001/Q -BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i.
 10. Chương 3: HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ M C A- HÌNH TH C X LÝ I V I LÃNH O C P TRÊN DO TRÁCH NHI M LIÊN I i u 24.- Hình th c x lý i v i lãnh o C c ư ng b Vi t Nam Lãnh o C c ư ng b Vi t Nam, lãnh o cơ quan tham mưu c a C c ph i ng ch u trách nhi m gián ti p và b x lý tuỳ theo trách nhi m cá nhân ư c giao và m c b x lý c a c p dư i trong công tác qu n lý, i u hành công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b : 1- C c trư ng, Phó C c trư ng b phê bình, khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m. 2- Lãnh o các cơ quan tham mưu c a C c ư ng b Vi t Nam ư c giao nhi m v theo dõi, ch o, ki m tra b khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m. i u 25.- Hình th c x lý i v i T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b Không hoàn thành nhi m v quy nh t i i u 14 c a Quy nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b x lý k lu t và ch u trách nhi m liên i trong các trư ng h p sau: 1- B khi n trách khi: a- 2 H t trư ng ho c 2 B n trư ng thu c quy n qu n lý b bu c thôi vi c. b- 1 Giám c ơn v Qu n lý s a ch a ư ng b , C m phà b c nh cáo liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). 2- B c nh cáo khi: a- 2 H t trư ng, B n trư ng thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao); b- 1 Giám c ơn v Qu n lý s a ch a ư ng b ho c C m phà b cách ch c liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). 3- B cách ch c khi: a- 3 H t trư ng ho c B n trư ng tr lên thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao); b- 1 Giám c ơn v Qu n lý s a ch a ư ng b , C m phà b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao).
 11. Phó T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b ch u trách nhi m và b x lý như T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b trong lĩnh v c ư c phân công. i u 26.- Hình th c x lý i v i Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính): Không hoàn thành nhi m v quy nh t i i u 15 c a Quy nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b x lý k lu t và ch u trách nhi m liên i trong các trư ng h p sau: 1- B khi n trách khi: a- 2 H t trư ng thu c quy n qu n lý b bu c thôi vi c; b- 1 Giám c ơn v Qu n lý s a ch a ư ng b ho c B n trư ng b n phà thu c quy n qu n lý b c nh cáo liên quan n qu n lý b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). 2- B c nh cáo khi: a- 2 H t trư ng thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b ; b- 1 Giám c ơn v Qu n lý s a ch a ư ng b ho c B n trư ng b n phà thu c quy n qu n lý b cách ch c liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). 3- B cách ch c khi: a- 3 H t trư ng tr lên thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b ; b- 1 Giám c ơn v Qu n lý s a ch a ư ng b ho c B n trư ng b n phà thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). Phó Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ch u trách nhi m và b x lý như Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) trong lĩnh v c ư c phân công. i u 27.- Hình th c x lý i v i lãnh o cơ quan tham mưu nghi p v c a Khu Qu n lý ư ng b Lãnh o các cơ quan tham mưu không hoàn thành nhi m ư c giao thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t và ch u trách nhi m liên i i v i các vi ph m c a nhân viên và Giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b , C m phà, B n phà (c u phao), b x lý v i m c th p hơn 1 b c so v i Giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b , C m phà.
 12. i u 28.- Hình th c x lý i v i lãnh o cơ quan tham mưu nghi p v c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) Lãnh o các cơ quan tham mưu không hoàn thành nhi m v ư c giao thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t và ch u trách nhi m liên i i v i các vi ph m c a nhân viên và Giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b , C m phà, B n phà (c u phao), b x lý v i m c th p hơn 1 b c so v i Giám c ơn v qu n lý, s a ch a ư ng b , B n trư ng b n phà (c u phao). i u 29.- Hình th c x lý i v i Giám c ơn v qu n lý, s a ch a ư ng b , Giám c C m phà 1- B khi n trách khi: a- Không hoàn thành 1 trong nh ng nhi m v quy nh i u 16 c a Quy nh này ( i v i ơn v qu n lý s a ch a ư ng b ) ho c i u 18 c a Quy nh này ( i v i c m phà); b- H t trư ng, B n trư ng thu c quy n qu n lý b x lý v i hình th c bu c thôi vi c. 2- B c nh cáo khi: a- Không hoàn thành 2 trong nh ng nhi m v ã quy nh i u 16 c a Quy nh này ( i v i ơn v qu n lý s a ch a ư ng b ) ho c i u 18 c a Quy nh này ( i v i c m phà). b- H t trư ng, B n trư ng b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). 3- B cách ch c khi: a- Không hoàn thành nh ng nhi m v ã quy nh i u 7 c a Quy nh này ( i v i ơn v qu n lý s a ch a ư ng b ) ho c i u 9 c a Quy nh này ( i v i c m phà). b- 2 H t trư ng ho c 2 B n trư ng b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). 4- B bu c thôi vi c khi: a- 3 H t trư ng ho c 3 B n trư ng b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b , b n phà (c u phao). b- B x ph t theo quy t nh c a toà án. i u 30.- X lý i v i lãnh o C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông V i ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các d án xây d ng cơ b n trên ư ng b ang khai thác, lãnh o C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông
 13. và lãnh o cơ quan tham mưu c a C c ph i ng th i ch u trách nhi m gián ti p và b x lý tuỳ theo trách nhi m cá nhân và m c b x lý c a c p dư i và các Ban Qu n lý d án, Nhà th u trong công tác qu n lý, i u hành các d án xây d ng cơ b n trên ư ng b ang khai thác. M c x lý như sau: a- C c trư ng (Phó C c trư ng), Trư ng Ban (Phó Ban): b phê bình, khi n trách n c nh cáo, ch m lên lương, h ng ch, h b c lương ho c b cách ch c. b- Chuyên viên ph trách, theo dõi tr c ti p: b khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h ng ch, h b c lương ho c b i u ng làm công tác khác. i u 31.- X lý i v i lãnh o Ban Qu n lý d án ( i di n ch u tư): V i ch c năng ư c giao i di n ch u tư qu n lý các d án xây d ng cơ b n, s a ch a ư ng b trên ư ng b ang khai thác, lãnh o Ban Qu n lý d án và lãnh o các phòng, ban tham mưu c a Ban Qu n lý d án ph i ng th i ch u trách nhi m gián ti p v các sai ph m trong thi công các d án xây d ng cơ b n, s a ch a ư ng b trên ư ng b ang khai thác. M c x lý như sau: 1- T ng Giám c (Phó T ng Giám c), Trư ng phòng (Phó Trư ng phòng) b phê bình, khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h ng ch, h b c lương ho c b cách ch c. 2- Chuyên viên ph trách, theo dõi tr c ti p: b khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h ng ch, h b c lương, b i u ng làm công vi c khác ho c b bu c thôi vi c. i u 32.- Hình th c x lý i v i ngư i ng u nhà th u xây l p Các nhà th u chính, nhà th u ph khi thi công các d án xây d ng cơ b n, s a ch a ư ng b trên ư ng b ang khai thác: 1- B c nh cáo khi không th c hi n kho n 1, 3 t i i u 12 c a Quy nh này và b cơ quan có thNm quy n l p biên b n l n u, trong trư ng h p b l p biên b n l n 2 thì không ư c tham gia u th u, thi công các d án ti p theo trong th i gian 1 năm; ng th i v n ph i th c hi n các kho n 1, 3 i u 12 c a Quy nh này. 2- B ình ch thi công khi không th c hi n kho n 2 t i i u 12 c a Quy nh này và không ư c tham gia u th u, thi công các d án ti p theo trong th i gian 1 năm; ng th i v n ph i th c hi n kho n 2 i u 12 c a Quy nh này 3- Ph i b i thư ng thi t h i và không ư c tham gia u th u, thi công các d án ti p theo khi không th c hi n kho n 2 i u 12 c a Quy nh này d n n x y ra tai n n giao thông nghiêm tr ng. M C B- I V I H T TRƯ NG i u 33.- Hành vi vi ph m
 14. 1- Không thu th p, c p nh t s li u, tình tr ng c u ư ng theo quy nh v qu n lý và báo cáo theo bi u m u, không ki m tra, ôn c tu n ư ng th c hi n úng nhi m v phân công và ghi chép báo cáo. 2- Thi u ki m tra, ôn c công nhân duy tu vi ph m các quy t c an toàn lao ng, an toàn giao thông khi thi công. 3- Không làm t t nhi m v qu n lý, lưu tr h sơ ã phân c p cho H t. 4- Không ki m tra, x lý ngay các hư h ng, các vi ph m m t an toàn giao thông theo quy nh khi nh n ư c thông tin t t ch c, cá nhân ho c t báo cáo t Tu n ư ng. 5- t 3 công nhân tr lên b c nh cáo vì vi ph m quy nh M c E i u 40 c a Quy nh này. 6- t ba công nhân tr lên b c nh cáo và h 1 b c lư ng vì vi ph m quy nh M c E i u 40 c a Quy nh này. 7- 2 công nhân tr lên bu c thôi vi c do vi ph m quy nh M c E i u 40 c a Quy nh này. 8- Không ki m tra, ôn c th c hi n phòng v khi s a ch a công trình d n n tai n n giao thông nguy hi m. i u 34.- Hình th c x lý 1- B c nh cáo khi vi ph m l n u m t trong các kho n 1, 2, 3, 4 i u 33 c a Quy nh này; 2- B c nh cáo và h m t b c lương khi: a- Vi ph m l n 2 m t trong các kho n 1, 2, 3, 4 i u 33 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n u kho n 5 i u 33 c a Quy nh này; 3- B cách ch c khi: a- Vi ph m l n 3 m t trong các kho n 1, 2 , 3, 4 i u 33 c a Quy nh này; b- Khi vi ph m l n 2 kho n 5 i u 33 c a Quy nh này; c- Khi vi ph m m t trong các kho n 6, 7, 8 i u 33 c a Quy nh này. H t phó ch u trách nhi m và b x lý như H t trư ng trong lĩnh v c ư c phân công. M C C- I V I B N TRƯ NG B N PHÀ (C U PHAO) i u 35.- Hành vi vi ph m
 15. 1- Không ôn c nhân viên, thu th , thuy n trư ng th c hi n úng n i quy, quy trình ch y phà, l p ráp, tháo d c u phao. 2- Không ki m tra, ôn c các nhân viên làm vi c trên b th c hi n vi c i u hành giao thông d n n ùn t c hai u ư ng xu ng b n. 3- Không th c hi n công tác qu n lý cơ s h t ng b n; c p nh t, phân lo i lưu lư ng xe; ch thu tri u; tình tr ng mưa bão; tình tr ng ư ng d n xu ng b n phà, c u phao và báo cáo theo quy nh. 4- Thi u ki m tra, ôn c l c lư ng b o dư ng thư ng xuyên công trình b n ho c thuy n trư ng, thu th v n hành sai quy trình ch y phà d n n hư h ng phà, công trình b n, m t mát báo hi u ư ng sông, ư ng b . i u 36.- Hình th c x lý 1- B khi n trách khi vi ph m l n u m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 35 c a Quy nh này; 2- B c nh cáo khi: a- Vi ph m l n 2 m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 35 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n u kho n 4 i u 35 c a Quy nh này; 3- B c nh cáo và h m t b c lương khi: a- Vi ph m l n 3 m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 35 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n 2 kho n 4 i u 35 c a Quy nh này; 4- B cách ch c khi: a- Vi ph m l n 4 m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 35 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n 3 kho n 4 i u 35 c a Quy nh này; c- Vi ph m kho n 4 i u 35 c a Quy nh này d n n công trình b n hư h ng n ng ph i ng ng ch y phà; B n phó ch u trách nhi m và b x lý như B n trư ng trong lĩnh v c ư c phân công. M C D- I V I NHÂN VIÊN TU N Ư NG i u 37.- Hành vi vi ph m 1- ang nhi m v mà trong máu có c n vư t quá 80miligam/100mililít máu ho c 80miligam/1lít khí th ho c có các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng.
 16. 2- Có thái hách d ch, thi u văn minh l ch s v i ngư i có hành vi vi ph m l n chi m trái phép hành lang ho c làm hư h i công trình. 3- T ý b nhi m v ư c phân công ho c làm trái nhi m v ư c giao. 4- Không phát hi n ra nh ng hư h ng c u ư ng và các hành vi xâm ph m ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b . 5- Phát hi n ra các hư h ng công trình nhưng không báo cáo k p th i theo quy nh. 6- Không ghi chép các n i dung tu n ư ng vào s tu n ư ng theo quy nh. 7- Khi phát hi n ra các hư h ng công trình giao thông mà không có bi n pháp báo hi u ho c phân lu ng d n n m t an toàn giao thông. 8- Phát hi n ra các hành vi vi ph m công trình giao thông mà không x lý theo thNm quy n. 9- Ti p tay cho hành vi vi ph m công trình giao thông. i u 38.- Hình th c x lý 1- B phê bình khi vi ph m l n u m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 37 c a Quy nh này 2- B khi n trách khi: a- Vi ph m l n 2 m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 37 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n u m t trong các kho n 4, 5, 6 i u 37 c a Quy nh này. 3- B c nh cáo khi: a- Vi ph m l n 3 m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 37 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n 2 m t trong các kho n 4, 5, 6 i u 37 c a Quy nh này; c- Vi ph m l n u m t trong các kho n 7, 8 i u 37 c a Quy nh này. 4- B chuy n công tác khác khi: a- Vi ph m l n 4 m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 37 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n 3 m t trong các kho n 4, 5, 6 i u 37 c a Quy nh này; 5- B bu c thôi vi c khi: a- Vi ph m l n 2 m t trong các kho n 7, 8 i u 37 c a Quy nh này; b- Vi ph m kho n 9 i u 37 c a Quy nh này;
 17. M C E- I V I CÔNG NHÂN B O DƯ NG THƯ NG XUYÊN i u 39.- Hành vi vi ph m 1- vS a ch a không úng trình t công vi c quy nh; 2- Không th c hi n nhi m v theo úng phân công; 3- B i nơi khác khi công vi c giao chưa hoàn thành; 4- Phát hi n ra hư h ng không báo cáo; 5- Ph m vi thi công không có bi n báo hi u, rào ch n, èn báo ban êm theo quy nh. i u 40.- Hình th c x lý 1- B phê bình khi vi ph m l n u kho n 4 i u 39 c a Quy nh này 2- B khi n trách khi: a- Vi ph m l n 2 kho n 4 i u 39 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n u m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 39 c a Quy nh này. 3- B c nh cáo khi vi ph m l n u kho n 5 i u 39 c a Quy nh này. 4- B c nh cáo và h m t b c lương khi: a- Vi ph m l n 3 kho n 4 i u 39 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n 2 m t trong các Kho n 1, 2, 3 i u 39 c a Quy nh này 5- B bu c thôi vi c khi: a- Vi ph m l n 3 m t trong các kho n 1, 2, 3 i u 39 c a Quy nh này; b- Vi ph m l n 2 kho n 5 i u 39 c a Quy nh này. M C G- TH M QUY N X LÝ VI PH M i u 41.- B trư ng B Giao thông v n t i x lý k lu t C c trư ng, Phó C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ;C c trư ng, Phó C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông; T ng Giám c, Phó T ng Giám c Ban Qu n lý d án tr c thu c B ; T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b . i u 42.- Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý k lu t Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) và các ch c danh khác theo thNm quy n trên cơ s ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam.
 18. i u 43.- C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam x lý k lu t: 1- Cán b nhân viên các cơ quan tham mưu c a C c; 2- Phó T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b , T ng Giám c (Phó T ng Giám c) Ban Qu n lý d án tr c thu c C c; 3- Giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b , Giám c C m phà thu c quy n qu n lý c a C c. i u 44.- T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b x lý k lu t: 1- Cán b nhân viên các cơ quan tham mưu c a Khu Qu n lý ư ng b ; 2- Phó Giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b , Phó Giám c C m phà thu c quy n qu n lý c a Khu Qu n lý ư ng b . i u 45.- Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) x lý k lu t: 1- Cán b nhân viên các cơ quan tham mưu c a S Giao thông v n t i (Giao thông công chính); 2- Phó Giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b và các ch c danh thu c thNm quy n; i u 46.- Giám c ơn v qu n lý s a ch a ư ng b , Giám c C m phà; B n trư ng b n phà x lý k lu t cán b nhân viên thu c quy n qu n lý. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 47.- C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Giám c S Giao thông v n t i( S Giao thông công chính), T ng Giám c Ban Qu n lý d án, T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b có trách nhi m ph bi n và hư ng d n Quy nh này t i các ơn v , cá nhân tr c thu c th c hi n. i u 48.- C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Chánh Thanh tra B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch có trách nhi m ki m tra và t ch c th c hi n Quy nh này. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i b ng văn b n v B Giao thông v n t i nghiên c u b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản