intTypePromotion=1

Quyết định 153/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
143
lượt xem
18
download

Quyết định 153/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 153/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 153/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   µi h Ý n h  S è  153/2003/Q§­B T C   ë t  c n g µ y  22 th¸ng 09 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  H Ö  th è ng  V c h Ø  tiªu gi¸m s¸t d o a n h  n g hi Ö p   ¶ o  hi Ó m   b b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  LuËt kinh doanh    cø      b¶o  Ó m   è  hi s 24/2000/QH10  µy  th¸ng 12   ng 09    n¨m  2000; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 77/2003/N§­   µy  CP ng 1/7/2003  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é   µi    v  h v c c tæ  c BT chÝnh; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh  ®Þ chiti    h m s® c Lu     b¶o  Ó m; hi ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íidoanh  ®Þ ch ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 175/2003/Q§­TTg  µy  ng 29/8/2003  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ    Öt    ph phª duy “ChiÕn îcph¸ttr Ón thÞ  êng  l     i   tr b¶o  Ó m   ÖtNam   hi Vi   tõn¨m    2003  n   ®Õ n¨m  2010”; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 71/2001/TT­BTC   µy  ng 28/8/2001 cña  é  µichÝnh    BT  híng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001 cña  Ýnh     Ch phñ  quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinh doanh  ®Þ chiti     m s® c Lu     b¶o  Ó m;  hi Th«ng   è  ts 72/2001/TT­ BTC   µy  ng 28/8/2001 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  ùc    BT  h  th hiÖn  Õ     µichÝnh  i víi ch ®é t   ®è    doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh nghiÖp    m«i giíb¶o  Ó m;   i hi Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V B¶o  Ó m, hi quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Ö   èng    ®Þ n H th chØ    tiªugi¸m  s¸tdoanh    nghiÖp  b¶o  Ó m. hi §i Ò u  2: H Ö   èng  th chØ     tiªugi¸m    s¸tdoanh nghiÖp b¶o  Ó m     hi ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  µy  dông  ®Þ n ¸p  cho  Êtc¶    t   c¸c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m   ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu kinh doanh    b¶o  Ó m   è  hi s 24/2000/QH10  µy    ng 09 th¸ng12    n¨m  2000. 
 2. 2 §i Ò u 3: C¸c doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ã  hi c tr¸chnhiÖ m   Ýnh    t to¸n c¸c    chØ    tiªugi¸m    µ  öikÕt  s¸tv g   qu¶  cho  é  µichÝnh  µo  êi®iÓ m   ép  c¸o BT  v th   n b¸o    tµichÝnh  µng    h n¨m theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   Trêng  îp  Õt  h k qu¶  Ýnh    ña    t to¸n c c¸c chØ    ã  ÷ng  Õn  ng  Êt tiªuc nh bi ®é b  th ng, c¸c doanh  ê   nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i b¸o    c¸o ngay  µ    ×nh  ÷ng  v gi¶itr nh yÕu  è g©y  t  nªn  Õn  ng    íi é   µichÝnh  µ  ã  ÷ng  Ön  bi ®é ®ã v   T   B v c nh bi ph¸p  iÒu  ® chØnh,kh ¾c  ôc  Þp  êi   ph k th   §i Ò u 4:  ô   V B¶o  Ó m   ã  hi c tr¸chnhiÖm   ©n  Ých,®¸nh    Õt      ph t   gi¸k qu¶ ho¹t®éng  ña      c c¸cdoanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi th«ng qua  Ö   èng  H th chØ   tiªugi¸m  s¸tdoanh    nghiÖp b¶o  Ó m   µ  Õn  µnh    Ön  hi v ti h c¸c bi ph¸p  Óm     ki tra,gi¸m    s¸t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  5: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  ® C«ng    Ö   èng  b¸o.H th chØ    tiªugi¸m    s¸tdoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îc¸p dông  õ hi ®    t  n¨m  µi Ýnh  t  ch 2003. §i Ò u 6:  ô   ëng  ô   V tr V b¶o  Ó m,  hi Ch¸nh V¨n phßng  é   µi chÝnh  µ  BT  v Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    Öc  s¸tvi thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 H Ö  th è ng c h Ø  tiªu gi¸m s¸t o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m    d (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 153/2003/Q§­ BTC   ngµy 22/9/2003 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT    I. u y  ® Þ n h  c h u n g  q 1. M ôc  ch  ùc hiÖn  Ö   èng    ®Ý th   H th chØ     tiªugi¸m    s¸tdoanh nghiÖp    b¶o hiÓ m   H Ö   èng  th chØ    tiªugi¸m    s¸tdoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µc«ng  ô  ç  î ¬   hi l  c h tr  C quan  qu¶n  ýb¶o  Ó m   l  hi theo  âi,kiÓm     ×nh  ×nh  ¹t®éng  d  trat h ho   kinh doanh,     viÖc  Êp  µnh    Ýnh  ch h c¸c ch s¸ch,ph¸p  Ët Nhµ   íc cña    lu   n  doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m  nh»m     Ön  ím  ÷ng  êng  îp doanh  ph¸thi s nh tr h  nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  hi c nguy  c¬ kh«ng  ¶m   ® b¶o  kh¶ n¨ng thanh      ã  Ön  to¸n®Ó c bi ph¸p kh ¾c  ôc  Þp  êi    ph k th , b¶o  Ö   Òn  î hîp  v quy l i ph¸p  ña  êi tham    c ng   gia b¶o  Ó m;  Ö   èng  hi H th chØ     tiªu gi¸m   doanh  s¸t nghiÖp b¶o  Ó m   ng   êi lµ  hi ®å th   c«ng  ô  ç  îc¸c  c h tr  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ù  hi t theo  âi qu¸  ×nh  ¹t ®éng  d  tr ho   kinh doanh  ña  ×nh,  cm nhËn  Õt ® îc nh÷ng  êng  îp  Êt  êng    ím  ã    bi     tr h b th ®Ó s c gi¶iph¸p  ¾c  ôc, kh ph   ph¸ttr Ón.  i 2.§èit ng ¸p dông    î     H Ö   èng  th chØ    tiªugi¸m    s¸tdoanh nghiÖp b¶o  Ó m   îc¸p dông  i víi hi ®    ®è     doanh nghiÖp b¶o hiÓ m  ho¹t ®éng  theo LuËt kinh doanh b¶o hiÓ m  sè    24/2000/QH10   µy  th¸ng  n¨m   ng 09  12  2000 bao  å m:  g doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m   µ   íc;C«ng      Çn   Nh n   ty cæ ph b¶o  Ó m;  chøc  hi tæ  b¶o  Ó m   ¬ng  ç; hi t h  doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ªndoanh  µ  hi li   v doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi 100%   èn  v ®Ç u    ícngoµi. tn   II. Ö  th è ng c h Ø  tiªu  h  gi¸ m s¸t o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m  d 1.C¸c    chØ    tiªugi¸m    s¸tdoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m     ©n  ä hi phinh th Nhã m   chØ    ¹t®éng  tiªuho   chung 1.1.ChØ        tiªuthay ® æi  Ò   ån  èn,quü   v ngu v   Møc     ®é thay  æi  Ò   ån  èn, quü  ÷a  ® v ngu v   gi n¨m  Ön  ¹  µ  hi t i n¨m  íc lµ v tr     m ét chØ    tiªuquan  äng     nh  tr   x¸c ®Þ møc      Ön  ®é c¶ithi hoÆc  gi¶m  ótvÒ     s   kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi trongn¨m.   ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Chªnh  Öch  ÷a nguån  èn,quü    l gi   v  n¨m hiÖn  ¹ vµ  t   n¨m  íc i tr ChØ     tiªuthay ® æi  Ò   ån    v ngu = vèn,quü    Nguån  èn,quü  v  n¨m  íc tr
 4. 4 1.2.ChØ       tiªutæng  doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m     ån  èn,quü hi trªnngu v   Nguån  èn, quü   ña  ét  v  c m doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ã      ¹o ra  hi c vai trß t   nguån  ù  ÷®Ó   ï ®¾ p   d tr   b  cho    c¸c tæn  Êtlính¬n  th     møc  trung b×nh  µ  îtqu¸   v v    kh¶ n¨ng      ña  ù  chitr¶c d phßng  nghiÖp  ô.  v  ChØ     tiªutæng  doanh    Ý    thu ph b¶o hiÓ m     ån  èn, quü  ¸nh    trªnngu v   ® gi¸møc     y     ña  ån  ù  ÷ nµy  ®é ®Ç ®ñ c ngu d tr   (kh«ng  Ýnh  í t¸  t ti i   b¶o  Ó m). ChØ     ã    Þ cµng  ínth×  hi   tiªuc gi¸tr   l  doanh  nghiÖp  cµng  ã  Òu  ñiro ®èi víi ån  èn,quü    i phã  íi ÷ng  Õn  ng   c nhi r         ngu v   ®Ó ®è   v nh bi ®é bÊt th ng vÒ     ê   tæn  Êt. th ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Tæng  doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m  hi ChØ     tiªuTæng  doanh    Ý  = thu ph b¶o  Ó m     ån  èn,quü hi trªnngu v   Nguån  èn,quü v  1.3.ChØ       tiªudoanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn    ån  èn,quü hi thu trªnngu v   Nguån  èn,quü  ña  v  c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   ã      ¹ora nguån  ù  hi c vaitrßt     d tr÷®Ó   ï ®¾ p     b  cho    c¸c tæn  Êtlính¬n  th     møc  trung b×nh. ChØ         tiªudoanh    thu phÝ  b¶o  Ó m   Çn    ån  èn, quü   ¸nh    hi thu trªn ngu v   ® gi¸møc     y     ña  ®é ®Ç ®ñ c nguån  ù  ÷nµy  ã  Ýnh  í t¸  d tr   (c t ti i   b¶o  Ó m). ChØ     ã    Þ cµng  ínth×  hi   tiªuc gi¸tr   l  c«ng    µng  ã  Òu  ñiro  i  íinguån  èn, quü    i  ã  íinh÷ng  ty c c nhi r   ®è v   v  ®Ó ®è ph v   biÕn  ng  Ò   ®é v tæn  Êt. th ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn hi thu ChØ     tiªuDoanh    Ý    thu ph b¶o = hiÓ m   Çn    ån  èn, thu trªnngu v   Nguån  èn,quü v  quü  1.4.ChØ       tiªuthay ® æi    doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn hi thu Nh÷ng  thay ® æi  ínvÒ     l   doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn  hi thu qua    c¸c n¨m  ­ th êng  µdÊu  Öu  ña  ù  Êt    nh  l  hi c s m æn ®Þ trong ho¹t®éng     kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.  hi Doanh  thu  Ý   ph b¶o  Ó m   hi t¨ng ®ét  Õn  ã  Ó  µ dÊu    bi c th l   hiÖu  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi tham  gia  µo    ¹  ×nh  v c¸c lo ih b¶o  Ó m   hi hoÆc   lÜnh  ùc  ¹t®éng  íim ét  v ho   m  c¸ch véiv∙,kh«ng  Ýnh  í hiÖu      t t i qu¶ kinh doanh.     Bªn  ¹nh  ,  c ®ã doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m     t  Õn  hi t¨ng®é bi cßn  ã  Ó  µdÊu  Öu  c th l   hi doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ang  è  ¾ng    ång  Òn ®Ó   ¸p  hi ® cg t¨nglu ti   ® øng    c¸ctr¸ch   nhiÖ m       åith ng  ña    îp ®ång  ∙  ý  íc®©y.  chitr¶b   ê c c¸c h   ® k tr   Doanh    Ý    thu ph b¶o hiÓ m  gi¶m  ¹nh  ã  Ó  µdÊu  Öu  m c th l   hi cho  Êy  th doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   Ê m   hi ch døt khai th¸c m ét  è      s nghiÖp  ô  µo  ,  vn ®ã thu  Ñp   ¹m    h ph vi khai th¸c do  ã     c nhiÒu  tæn  Êtë  ét  è  th   m s nghiÖp  ô,hoÆc   Êt  Þ  Çn  c¹nh tranh. v  m th ph do    ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn    hi thu n¨m hiÖn  ¹ ti ChØ     tiªuthay ® æi    doanh    thu trõ®i  
 5. 5 phÝ Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn    hi thu n¨m tr c í   b¶o  Ó m   Çn  hi thu = Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn    hi thu n¨m tr c í 1.5.ChØ     î èn    ån  èn,quü   tiªutr  v trªnngu v   ViÖc  ö  ông  îp  ng  i sd h ®å t¸ b¶o  Ó m   è  nh  hi c ®Þ nh»m   ç  îvÒ   èn  ã  h tr  v c thÓ  µdÊu  Öu  l  hi cho  Êy  th doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  ù  Õu  ôtvÒ   ån  hi c s thi h   ngu vèn,quü.N Õ u   Çn  ínnguån  èn,quü  ña      ph l  v  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îct¹o hi ®   thµnh  õ kho¶n  î èn  t  tr v th«ng  qua  ×nh  h thøc  i t¸ b¶o  Ó m   ×  hi th kh¶  n¨ng thanh  to¸ncña    doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  Ó  Þ   hi c th b ¶nh  ëng  Õu    µ  Ën  i h n c¸c nh nh t¸   b¶o  Ó m   hi kh«ng  îp t¸choÆc   h   gÆp   ã  kh kh¨n vÒ   µi Ýnh.   t  ch ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Trîvèn    ChØ     î èn    ån  èn, tiªutr  v trªnngu v   = quü Nguån  èn,quü v  Trong  :  ®ã Trîvèn = Hoa  ång  îng TBH        h nh   chiacho  Ý   îng TBH   ©n  íi   Ph nh   nh v  40%   Ý   Ph nhîng TBH   1.6.ChØ     ûlÖ  åith ng   tiªut   b   ê Tû  Ö  åith ng  µm ét  l b   ê l  trong c¸cchØ    Ó  Ön  Êt l ng khaith¸cvµ     tiªuth hi ch  î      qu¶n  ý rñiro  ña  l     c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.  µ   ét  hi Lm trong    Õu  è  Êu  hai y tc thµnh  chØ    û lÖ  Õt  îp,tû lÖ  åith ng  ã  tiªut   k h     b   ê c ¶nh  ëng  íntí kÕt  h l   i qu¶ kinh  doanh  b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi (kh«ng  Ýnh  í kÕt  t t i qu¶  õ ho¹t t    ®éng  u  ).Tû   Ö  åi th ng  ®Ç t   l b   ê cao  ã  c kh¶  n¨ng  µm  l cho  doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m   Þ   b thua  çtrong ho¹t®éng  l     kinh doanh    b¶o  Ó m,  µm  hi l ¶nh  ëng  í kh¶  h t i n¨ng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.   hi   ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Båith ng  éc tr¸chnhiÖ m  ÷l¹   ê thu     gi     i ±  t¨ng/gi¶m  ù d ChØ     ûlÖ  åith ng tiªut   b   ê = PhÝ   b¶o  Ó m   Çn  îchëng hi thu ®   1.7.ChØ     ûlÖ    Ý  ¹t®éng    tiªut   chiph ho   kinh doanh    b¶o  Ó m    hi   Tû   Ö    Ý   µ m ét  l chi ph l   trong    c¸c chØ     Ó  Ön  tiªuth hi kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh  cña  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi th«ng qua  Öc  èng  Õ     Ý    vi kh ch chiph ë møc  îp lý h    m µ   Én  ¶m   v® b¶o  Öu  hi qu¶  kinh doanh. T ¬ng  ù nh      t   chØ    û lÖ  åith ng, tiªut   b   ê   tû lÖ    Ý  µ m ét    chiph l   trong haiyÕu  è cÊu  µnh     t  th chØ    û lÖ  Õt  îp vµ    tiªut   k h   do ®ã   ã  c ¶nh  ëng  í  Õt  h t ik qu¶  kinh doanh  b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m  (kh«ng  Ýnh  í  Õt  t ti k qu¶  õ ho¹t®éng  u   ).Tû   Ö    Ý   t    ®Ç t   l chi ph cao  µm  l
 6. 6 gi¶m kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh  ña  c doanh  nghiÖp  òng    c nh ¶nh  ëng  Êt  î tí lî h b l  i   i i nhuËn    îctõho¹t®éng  thu ®       kinhdoanh    b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp.    ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Tæng    Ý ho¹t®éng  chiph     kinh doanh      b¶o hiÓ m ChØ     ûlÖ    Ý  tiªut   chiph = ho¹t®éng    kinh doanh    Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn hi thu b¶o  Ó m hi                                                          N h ã m  c h Ø  tiªu Ò  lîi h u Ë n  v  n 1.8.ChØ     ûlÖ  Õt  îp   tiªut   k h ChØ     û lÖ  Õt  îp lµ chØ    tiªut   k h     tiªutæng    Êt cho  ÕtkÕt  qu¸tnh   bi   qu¶  ¹t ho   ®éng  kinh doanh    b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi (kh«ng  Ýnh  í kÕt  t t i qu¶  ¹t®éng  u    µichÝnh).V Ò   ©u  µi,kÕt  ho   ®Ç t t     ld  qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µyÕu  èchñ  Õu  Õt ®Þnh  ù    hi l  t  y quy   s æn ®Þnh   Ò   Æt   µichÝnh  µ  vm t  v kh¶  n¨ng  thanh to¸n cña    doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m.  ChØ     µy  µsù  Õt  îp gi÷a chØ    û lÖ  åith ng  µ  tiªun l   k h     tiªut   b   ê v chØ    û tiªut   lÖ    Ý  ¹t®éng  chiph ho   kinh doanh    b¶o  Ó m.  hi ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: ChØ     û lÖ  Õt  îp =  û  Ö  åith ng  Tû  Ö    Ý  ¹t®éng  tiªut   k h   T l b   ê +  l chiph ho   kinh  doanh  b¶o  Ó m   hi 1.9.ChØ     ûsuÊtlînhuËn  u     tiªut     i ®Ç t ChØ     û suÊt lînhuËn  u    ¸nh    Öu  tiªut     i ®Ç t® gi¸hi qu¶  ña  ¹t®éng  u    c ho   ®Ç t tµis¶n  ña    c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  ét  Õu  è quan  äng ®ãng  ãp  µo  î hi my t  tr   g v l  i nhuËn  chung  ña  c doanh  nghiÖp.ChØ     òng    tiªuc cho  ÕtchÊt l ng chung  ña  bi    î   c danh  ôc  u    ña  m ®Ç tc doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.  hi   ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: 2  Thu  Ëp  Çn  ¹t®éng  u    x  nh thu ho   ®Ç t n¨m  Ön  ¹ hi t   i ChØ     ûsuÊtlînhuËn  tiªut      i = ®Ç u   t TiÒn  Æt   µ  µis¶n  u    m v t  ®Ç tn¨m  Ön  ¹ hi t   i vµ  n¨m  íctrõthu nhËp  Çn  ¹t®éng  tr       thu ho   ®Ç u    tn¨m  Ön  ¹ hi t   i Nhã m   chØ    Ò   Ýnh  tiªuv t thanh  kho¶n 1.10.ChØ       tiªuc«ng  îtrªntµi n      s¶n  ã  Ýnh  ct thanh  kho¶n ChØ     tiªuc«ng  î trªntµis¶n  ã  Ýnh  n      ct thanh kho¶n  µ th c ®o   l   í   kh¶  n¨ng  ®¸p øng    c¸c nhu  Çu  Ò   µichÝnh  ña  c v t  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m.  hi ChØ     tiªu
 7. 7 nµy  òng  c ®Þnh  c í  kh¶ n¨ng      chitr¶cho  êi tham    ng   gia b¶o  Ó m   hi trong tr ng   ê hîp cÇn  Õtph¶igi¶i Ó    thi      th doanh  nghiÖp b¶o  Ó m. hi ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Tæng  c«ng  î n ChØ     tiªuc«ng  îtrªntµi = n      s¶n  ã  Ýnh  ct thanh kho¶n Tµis¶n  ã  Ýnh    ct thanh  kho¶n 1.11.   ChØ     îphÝ    ån  èn,quü  tiªun   trªnngu v   ChØ     î phÝ     ån  èn, quü  tiªun   trªnngu v   cho  Õt møc     ô  éc  ña  bi   ®é ph thu c kh¶ n¨ng thanh to¸n cña    doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µo  ét  ¹  µis¶n  êng  hi v m lo i   t th kh«ng  Ó  th chuyÓn  æi  µnh  Òn  ® th ti (ph¶ithu  Ý     ph b¶o  Ó m   èc) trong tr ng  hi g   ê hîp doanh    nghiÖp  Þ    Ó.Ngoµira,chØ    µy  òng ¬ng  i hiÖu    b gi¶i th      tiªun c t ®è   qu¶ trong  Öc  ©n  Öt c¸c doanh  vi ph bi     nghiÖp  ¹t®éng  µnh  ¹nh  íic¸c doanh  ho   l m v    nghiÖp  ã  Ên  . c v ®Ò ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau:   Ph¶ithu phÝ     b¶o  Ó m   èc hi g ChØ     îphÝ    ån  èn, = tiªun   trªnngu v   quü  Nguån  èn,quü v  N h ã m   h Ø  tiªu Ò  d ù  p h ß n g   g hi Ö p  v ô c   v n 1.12.ChØ     ù    tiªud phßng  åith ng    Ý  b   ê trªnph b¶o  Ó m   Çn  îchëng hi thu ®   ChØ     µy  s¸nh  èi  ªnh Ö   ÷a dù  tiªun so  m li   gi   phßng  åith ng  îctrÝch lËp b  ê ®      víi Ý   ph b¶o  Ó m   Çn  îchëng      nh  hi thu ®   ®Ó x¸c®Þ xem   doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   hi cã  Ëp  ù  l d phßng  y     ®Ç ®ñ cho    Õu  ¹ithuéc  c¸c khi n   tr¸chnhiÖ m   åith ng  ña    b  ê c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   hi kh«ng. ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Dù   phßng  åith ng  b  ê ChØ     ù  tiªud phßng  åith ng    = b   ê trªn phÝ  b¶o  Ó m   îchëng hi ®  PhÝ   b¶o  Ó m   Çn  îchëng hi thu ®   2.C¸c    chØ    tiªugi¸m    s¸tdoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ©n  ä hi nh th n h ã m   h Ø  tiªu o ¹t ® é n g  c h u n g c  h 2.1.ChØ       tiªuthay ® æi  Ò   ån  èn,quü   v ngu v   Møc     ®é thay  æi  Ò   ån  èn, quü  ÷a  ® v ngu v   gi n¨m  Ön  ¹  µ  hi t i n¨m  íc lµ v tr     m ét chØ    tiªuquan  äng     nh  tr   x¸c ®Þ møc      Ön  ®é c¶ithi hoÆc  gi¶m  ótvÒ     s   kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi trongn¨m.   ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau:
 8. 8 Chªnh  Öch  ÷a nguån  èn,quü  l gi   v  n¨m  Ön  ¹ vµ  hi t   n¨m  íc i tr ChØ     tiªuthay ® æi  Ò   ån    v ngu = vèn,quü    Nguån  èn,quü  v  n¨m  íc tr 2.2.ChØ     ûlÖ    Ý  ¹t®éng    tiªut   chiph ho   kinh doanh    b¶o  Ó m hi Tû   Ö    Ý   l chi ph kinh  doanh  (kh«ng  bao  å m     Ý   g chi ph hoa  ång)  µ m ét  h l  trong c¸c chØ    Ó  Ön     tiªuth hi kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh cña    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi th«ng qua  Öc  èng  Õ     Ý     vi kh ch chiph ë møc  îp lým µ   Én  ¶m   h    v ® b¶o  Öu    hi qu¶ kinh doanh. Tû   Ö    Ý     l chi ph cao  µm  l gi¶m kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh  ña  c doanh  nghiÖp  òng    c nh ¶nh  ëng  Êt lîtí lînhuËn    îctõ ho¹t®éng  h b     iii thu ®       kinh doanh    b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp.    ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Chi phÝ    kinhdoanh    (kh«ng bao  å m     g chi phÝ hoa  ång) h   ChØ     ûlÖ    Ý  tiªut   chiph kinh =   doanh Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn hi thu   2.3.ChØ     ûlÖ    tiªut   hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi ChØ     û lÖ  tiªut   hoa  ång  h bao  å m   chØ    g ba  tiªu:chØ    û lÖ  tiªut   hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi n¨m  u,  û lÖ  ®Ç t   hoa  ång  h b¶o  Ó m   i ôc vµ  û lÖ  hi t¸    t   hoa  ång    t h b¶o hiÓ m  cho  îp  ng  ng  Ý   ét  Çn.ChØ     µy    nh  h ®å ®ã ph m l   tiªun x¸c ®Þ møc       tr¶hoa hång  cho  ilýcña  ®¹     doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   víi hi so    doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m. hi ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi n¨m  u ®Ç ChØ     ûlÖ  tiªut   hoa  ång  h b¶o  Ó m    = hi n¨m ®Ç u Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   hi khaith¸c    míi Hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi n¨m  hai+  thø    Hoa  ång  h b¶o  Ó m     ôc            hi t¸ t             i ChØ     ûlÖ  tiªut   hoa  ång  = h b¶o  Ó m     ôc hi t¸ t i Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m     ôc hi t¸ t i Hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi cho  îp ®ång  ng  h  ®ã phÝ  ét  Çn  ml ChØ     ûlÖ  tiªut   hoa  ång    h b¶o = hiÓ m   cho  îp ®ång  ng  h  ®ã PhÝ   b¶o  Ó m   ng  ét  Çn hi ®ã m l phÝ  ét  Çn ml 2.4.ChØ     ûlÖ    Òn b¶o  Ó m     tiªut   tr¶ti   hi   ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau:
 9. 9 Sè  Òn tr¶b¶o  Ó m       ti     hi ± t¨ng(gi¶m)dù    phßng    to¸n häc  µ  ù  v d phßng  åith ng  b  ê ChØ     ûlÖ tr¶ = tiªut       tiÒn b¶o  Ó m   hi Doanh    Çn  thu thu (DT  Ý  ph b¶o  Ó m   Çn  L∙i hi thu +    ®Ç u    õdù  tt   phßng) Trong  : ®ã  1 L∙i u    õdù    ®Ç tt   phßng  ix  o  V 1)x ­ ­ ­ =   (V +    ­ ­ ­ ­                                   2                                    (i) l∙ suÊt ®Ç u    ùa      Êt tr¸ phiÕu  Ýnh     :i   td trªnl∙ su     i i Ch phñ  êih¹n 10  th     n¨m (Vo): dù     phßng  to¸n häc  µ  ù     v d phßng  åi th ng  b  ê ®Ç u   ú k (V1): dù     phßng  to¸n häc  µ  ù     v d phßng  åi th ng  b  ê cuèikú    2.5.ChØ     ûlÖ    tiªut   duy  ×hîp ®ång tr     ChØ     µy  tiªun chØ    ông    Ýnh  ûlÖ  ¸p d ®Ó t t   duy  ×hîp ®ång  i víi   îp tr     ®è     h   c¸c ®ång  b¶o  Ó m   nh©n,  hi c¸  kh«ng  dông  i  íihîp  ng  ¸p  ®è v   ®å b¶o  Ó m   hi theo  nhã m   µ  îp ®ång  ng  Ý  ét  Çn.ChØ     ûlÖ  vh  ®ã ph m l   tiªut   duy  ×hîp ®ång  ã  Ó  tr     c th ® îctÝnh    riªngcho      c¸c s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   än ®êi vµ  hi tr     s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi hçn  îp.ChØ     û lÖ  h  tiªut   duy  ×hîp  ng  îc sö  ông    ¸nh    Êt l ng tr   ®å ® d ®Ó ® gi¸ch  î   khaith¸ccña     doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: PhÝ   b¶o  Ó m     ôcn¨m  Ön  ¹ hi t¸ t   i hi t   i Tû  Ö  l duy  ×hîp ®ång tr     = Tæng  doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m  hi n¨m  íc tr n h ã m  ch Ø  tiªu v Ò  thay ® æ i    o ¹t ® é n g   h 2.6.ChØ       tiªuthay ® æi  ¬  Êu    c c s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi   ChØ     tiªuthay  æi  ¬  Êu  ® cc s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi cho  Õt sù  bi   thay  æi  ® b×nh  ©n  ña  û lÖ    qu c t   % tæng  è  Ý   s ph b¶o  Ó m   ña  õng  ¹  hi ct lo is¶n  È m     ph b¶o hiÓ m. ChØ     ã    Þ cµng  tiªuc gi¸tr   cao  µng  Ó  Ön  ù  Õn  ng  ínvÒ   ¬  c th hi s bi ®é l  c cÊu  s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp,® ßi  áidoanh    h  nghiÖp b¶o  Ó m   hi cã  Ön  bi ph¸p  qu¶n  ýthÝch  îp ®Ó   l  h  lu«n lµm  ñ  ×nh  Õ  µ    nh    ch t th v æn ®Þ kinh  doanh. ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: S¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi PhÝ   Tû  Ö      PhÝ   Tû  Ö      Cét    l % so l % so (2)   b¶o  víi  tæng  b¶o  víi  tæng  Ý trõCét  ph   hiÓ m   phÝ    hiÓ m   b¶o  Ó m   (4)% b¶o hi   n¨m  hiÓ m     n¨m  íc n¨m  íc n¨m tr tr   hiÖn  ¹ hiÖn  ¹ (2) (3) t i t i (4) (5) (1) I. îp  ng   H ®å b¶o  Ó m     hi c¸
 10. 10 nh©n   a.B¶o  Ó m   än®êi      hi tr     b.B¶o  Ó m        hi sinh kú     c.B¶o  Ó m   ökú      hi t    d.B¶o  Ó m   çn  îp      hi hh     e. B¶o hiÓ m  tr¶ Òn  ti   ®Þnh  ú k II  Hîp  ®ång  b¶o  hiÓ m   . nhã m   a.B¶o  Ó m   än®êi      hi tr     b.B¶o  Ó m        hi sinh kú     c.B¶o  Ó m   ökú      hi t    d.B¶o  Ó m   çn  îp      hi hh     e. B¶o hiÓ m  tr¶ Òn  ti   ®Þnh  ú  k II   ITæng  è  Ý  . s ph b¶o  Ó m   hi IV. Tæng  gi¸ Þ chØ  sè   tr (cét5)   2.7.ChØ       tiªuthay ® æi  ¬  Êu  µis¶n    c c t  ChØ     tiªuthay ® æi  ¬  Êu  µis¶n    c c t  cho  Õtsù  bi   thay ® æi  ×nh  ©n  ña    b qu c tû lÖ      Þ cña  õng  ¹  µis¶n. ChØ     ã    Þ cµng    % gi¸tr   t lo i   t   tiªuc gi¸tr   cao  µng  Ó  c th hiÖn  ù  Õn  ng  ínvÒ   ¬  Êu  µis¶n  ña  s bi ®é l  c c t  c doanh  nghiÖp, ® ßi  ái doanh    h  nghiÖp b¶o  Ó m   ã  Ön  hi c bi ph¸p  qu¶n  ýthÝch  îp ®Ó   l  h  lu«n lµm  ñ  ×nh  Õ    ch t th vµ    nh  ¹t®éng  u  . æn ®Þ ho   ®Ç t ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Lo¹itµis¶n     Gi¸trÞ Tû  Ö      Gi¸trÞ Tû  Ö      Cét     l % so    l % so   tµi   víi  s¶n   tæng    tµi   víi gi¸  s¶n   tæng      õ gi¸(2)tr   n¨m  trÞtµis¶n  n¨m tr trÞtµis¶n  Cét      ­    hiÖn  ¹ n¨m  Ön  ¹ íc ti hi t i n¨m  íc (4)% tr   (2) (3) (4) (5) (1) 1.Tr¸i Õu  Ýnh  ñ    phi Ch ph   ­D íi n¨m       1    ­Tõ  ­5      1   n¨m   ­Tõ  ­10      5   n¨m   ­Trªn 10        n¨m 2.Tr¸i Õu     phi c«ng  ty   ­D íi n¨m       1    ­Tõ  ­5      1   n¨m   ­Tõ  ­10      5   n¨m   ­Trªn 10        n¨m 3.Cæ   Õu    phi niªm  Õt y 4.Cæ   Õu    phi kh«ng  niªm  Õt y 5.Cho    vay  ã  Õ  Êp c th ch 6.BÊt  ng    ®é s¶n  µm  ôsë l tr   7.BÊt  ng    ®é s¶n  kh¸c 8.Cho    vay theo H§    b¶o  Ó m   hi
 11. 11 9.G ãp  èn  ªndoanh   v li   10.§Çu   µo    tv c«ng    ªnkÕt tyli   11.Ký  ü   qu 12.TiÒn  Æt   µ  u    ¾n     m v ®Ç tng h¹n 13.C¸c    kho¶n  u    ®Ç tkh¸c 14.Tæng    Þtµi   gi¸tr    s¶n 15. Tæng     Þ chØ   è  ét   gi¸tr   s (c   5) 2.8.ChØ       tiªuthay ® æi  Ò   ù    v d phßng ChØ     tiªuthay ® æi  ù    d phßng  Ó  Ön  ù  th hi s chªnh  Öch  Ò   û lÖ    ÷a  l v t   % gi chØ     ù  tiªud phßng  n¨m  Ön  ¹  µ  hi t i chØ     ù  v tiªud phßng  n¨m  íc.ChØ     ù  tr   tiªud phßng  cho  õng  t n¨m  îc tÝnh  ®  b»ng  c¸ch chia kho¶n    t¨ng dù    phßng  ña    c c¸c hîp  ng  ®å b¶o  Ó m     ©n  hi c¸ nh cho tæng  è  Ý   s ph b¶o  Ó m   i ôc vµ  Ý     hi t¸    ph b¶o t hiÓ m   ng  ét  Çn  ña    îp ®ång    ©n. ®ã m l c c¸ch   c¸nh ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Kho¶n    ù  t¨ngd phßng    äc  to¸nh n¨m  Ön  ¹ hi t i ChØ     ù  tiªud phßng  = to¸nhäc    n¨m  Ön  ¹ hi t i PhÝ   b¶o  Ó m     ôc+  Ý   hi t¸ t   Ph b¶o  Ó m   ng  ét  i hi ®ã m lÇn n¨m  Ön  ¹   hi t  i Kho¶n    ù  t¨ngd phßng    äc  to¸nh n¨m  íc tr ChØ     ù  tiªud phßng  = n¨m  íc tr PhÝ   b¶o  Ó m     ôc+  Ý   hi t¸ t   Ph b¶o  Ó m   ng  ét  i hi ®ã m lÇn  n¨m  íc tr   ChØ        tiªuthay ® æi  =   ChØ     ù  tiªud phßng  n¨m  Ön  ¹ ­ChØ     ù  hi t    i tiªud       ù      d phßng phßng  n¨m  íc tr n h ã m  ch Ø  tiªu v Ò  t Ý nh thanh kh o¶ n   2.9.ChØ       tiªuthanh  kho¶n  ChØ     tiªuthanh kho¶n  s¸nh  so  tæng c«ng  î víitµis¶n  ã  Ýnh  n      ct thanh  kho¶n  iÒnm Æt   µ    µis¶n  ã  Ó  (t   v c¸ct   c th quy  æi  ® ngay  µnh  Òn). th ti ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Tæng  c«ng  î n ChØ     tiªuthanh  kho¶n  = Tµis¶n  ã  Ýnh    ct thanh  kho¶n  2.10.ChØ     ûlÖ  u    µo      tiªut   ®Ç tv c¸cc«ng    ªnkÕt tyli  
 12. 12 ChØ     û lÖ  u    µo  tiªut   ®Ç t v c«ng    ªnkÕt  Ýnh  û lÖ  Çn  ty li   t t   ph tr¨m  ña    c gi¸ trÞ tµis¶n  u    µo     ®Ç tv c«ng    ªnkÕt  tyli   (bao  å m   èn  u    µ    g v ®Ç t v c¸c kho¶n  ph¶i  thu  õ c«ng    ªnkÕt) so  íinguån  èn, quü  ña  t  ty li     v  v  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.  hi C«ng    ªnkÕt  µ m ét  n  Þ  ty li   l  ®¬ v trong h Ö   èng    th tæng  c«ng    ty hay  µ m ét  é  l  b phËn, trùctiÕp     hay    Õp,th«ng  gi¸nti   qua  ét  m hay  Òu  chøc  nhi tæ  trung gian,     kiÓm  so¸t, Þ   Óm      ki b so¸thay n»m   íi ù  Óm    d   ki s so¸tth«ng  êng  íi th v  c«ng    Ëp tyl   b¸o    c¸o.C«ng    ªnkÕt  ã  Ó  ty li   c th bao  å m   g c«ng    Ñ,  ty m c«ng    ty con, c«ng      ty thµnh  viªn,c«ng    ªndoanh  µ    ty li   v c«ng   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n.Tû   Ö  u     h h   l ®Ç t vµo    c¸cc«ng    ªnkÕt  µng  ínth× tÝnh  tyli   c l    thanh  kho¶n  ña  c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m   µng  c gi¶m. ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: C¸c  kho¶n  u    µo  ®Ç tv c«ng    ªnkÕt    tyli   + ph¶ithu tõc«ng    ªnkÕt      tyli   ChØ     ûlÖ  u    µo    tiªut   ®Ç tv c¸c = c«ng    ªnkÕt tyli   Nguån  èn,quü v  n h ã m  ch Ø  tiªu v Ò    h¶ n¨ng thanh    k to¸n 2.11.ChØ       tiªukh¶  n¨ng  thanh  to¸n ChØ     tiªuthanh    îctÝnh  to¸n®   b»ng  û lÖ  ÷a nguån  èn,quü    nh   t   gi   v  x¸c ®Þ biªnkh¶    n¨ng thanh    ña  to¸nc doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µ    hi v biªnkh¶  n¨ng thanh  to¸n tèithiÓu     theo quy  nh  Ön  µnh. Nguån  èn, quü      nh    ®Þ hi h   v  ®Ó x¸c ®Þ biªn kh¶ n¨ng  thanh    µ nguån  èn, quü  õ®i  è  èn  ãp  µo  to¸n l   v  tr   s v g v doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi kh¸c vµ  î kh«ng  ã    n  c kh¶ n¨ng    åi.Biªn kh¶  thu h     n¨ng thanh    èi to¸nt   thiÓu  b»ng  tæng  ña    ù  c 4% d phßng  nghiÖp  ô  µ  v v 0,1%   è  Òn  s ti b¶o  Ó m   hi chÞu  ñiro (®èivíihîp ®ång  ã  êih¹n  íi10  r        c th   d   n¨m)  hoÆc  0,3%  è  Òn    s ti b¶o hiÓ m   Þu  ñiro (®èivíi îp ®ång    n¨m). ch r          h trªn10  ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Nguån  èn,quü    nh    v  x¸c®Þ biªnkh¶  n¨ng  thanh  to¸n   ChØ     tiªukh¶ n¨ng  thanh  = to¸n   Biªnkh¶    n¨ng  thanh    èi Óu to¸nt   thi 2.12.ChØ     ån  èn,quü  iÒu    tiªungu v   ® chØnh    trªntæng  c«ng  î n ChØ     ån  èn, quü  iÒu  tiªungu v   ® chØnh    trªntæng c«ng  î  µ m ét  n l  trong  nh÷ng  chØ     ¸nh    tiªu® gi¸kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.  hi Nguån  èn,quü  iÒu  v  ® chØnh  µgi¸trÞnguån  èn,quü  ña  l      v  c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m  sau    iÒu  khi ® chØnh  gi¶m  i  íic¸c  µis¶n  ®è v   t  kh«ng  ã  Ýnh  ct thanh  kho¶n. ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Nguån  èn,quü  iÒu  v  ® chØnh  ChØ     ån  èn,quü  = tiªungu v  
 13. 13 ®iÒu  chØnh    trªntæng  Tæng  c«ng  î n c«ng  î n n h ã m  ch Ø  tiªu v Ò  lîi h u Ë n    n 2.13.ChØ     înhuËn   tiªul   i ChØ     î nhuËn  µ chØ     tiªul i   l  tiªutæng  qu¸t nhÊt    cho  Õt kÕt  bi   qu¶  ¹t ho   ®éng  ña  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi (bao  å m   kÕt  g c¶  qu¶  ¹t®éng  u    µi ho   ®Ç tt   chÝnh).   ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: Lîi   Ën  nhu (bao  å m   lînhuËn  õ®Ç u  ) g c¶    i t  t ChØ     înhuËn tiªul   i = Doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Çn  Lîi hi thu +    Ën  ¹t nhu ho   ®éng  tµichÝnh   2.14.ChØ     ûsuÊtlînhuËn  u    µis¶n   tiªut     i ®Ç tt   ChØ     û suÊt lî nhuËn  u    µis¶n  îc sö  ông    ¸nh    Öu  tiªut     i ®Ç tt   ® d ®Ó ® gi¸hi qu¶  trong viÖc  u    µis¶n  ña    ®Ç tt   c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m.  û  Êt lînhuËn  hi T su     i ®Ç u    µis¶n  Êp  µ dÊu  Öu  tt   th l   hi cho  Êy  th doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  Òu  hi c nhi tµis¶n    kh«ng sinhlêi ¼ng  ¹n c¸ckho¶n    (ch h   ph¶ithu,tµis¶n  è  nh...        c ®Þ ). ChØ     µy  îctÝnh    tiªun ®   nh sau: 2  Lîi x    Ën  ¹t®éng  µichÝnh    nhu ho   t  n¨m hiÖn  ¹ ti Tû  ÊtlînhuËn  u    µi = su    i ®Ç tt   s¶n  (Tµis¶n    n¨m  íc+  µis¶n  tr   t   n¨m  Ön  ¹ ­Lîi hi t      i nhuËn  ¹t®éng  µichÝnh  ho   t  n¨m  Ön  ¹ ) hi t i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2