Quyết định 1533/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
21
lượt xem
3
download

Quyết định 1533/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1533/QĐ-TTg về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1533/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1533/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T G O D TR QU C GIA H TR T NH KON TUM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i văn b n s 3262/L TBXH- BTXH ngày 01 tháng 9 năm 2009, ý ki n c a B Tài chính t i văn b n s 13045/BTC- DTQG ngày 15 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B Tài chính xu t c p (không thu ti n) 500 t n g o t ngu n D tr qu c gia cho t nh Kon Tum h tr c u ói cho nhân dân. y ban nhân dân t nh Kon Tum ti p nh n s g o nêu trên qu n lý và h tr k p th i, úng i tư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng CP, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - C c DTQG; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, C ng TT T, các V : KTN, P, KGVX; Nguy n Sinh Hùng - Lưu: Văn thư, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản