Quyết định 155/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định 155/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 155/2004/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 155/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 155/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 155/2004/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2004 V BAN HÀNH TIÊU CHÍ, DANH M C PHÂN LO I CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P THU C T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; tri n khai th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 9 và y m nh th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c và công ty thành viên h ch toán c l p thu c t ng công ty nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng c a Quy t nh này bao g m các công ty nhà nư c c l p, công ty thành viên h ch toán c l p c a các t ng công ty nhà nư c và các t ng công ty nhà nư c hi n có. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 có trách nhi m căn c vào Quy t nh này, ti p t c phân lo i, th c hi n s p x p các công ty nhà nư c và các công ty thành viên h ch toán c l p thu c t ng công ty nhà nư c hi n có thu c mình qu n lý báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 10 năm 2004. B K ho ch và u tư ph i h p Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p theo dõi, hư ng d n, ôn c các B , ngành, a phương, T ng công ty 91 th c hi n Quy t nh này và thư ng xuyên t ng h p tình hình báo cáo Th tư ng Chính ph .
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký) TIÊU CHÍ, DANH M C PHÂN LO I CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P THU C T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 155/2004/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) A. CÔNG TY NHÀ NƯ C C L P VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P THU C CÁC T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C (SAU ÂY G I T T LÀ CÔNG TY) I. Nhà nư c n m gi 100% v n i v i nh ng công ty ho t ng trong các ngành, lĩnh v c sau: 1. Nh ng công ty ho t ng trong m t s lĩnh v c quan tr ng: - S n xu t, cung ng v t li u n ; - S n xu t, cung ng hoá ch t c; - S n xu t, cung ng ch t phóng x ; - H th ng truy n t i i n qu c gia, - M ng tr c thông tin qu c gia và qu c t , - S n xu t thu c lá i u; - i u hành bay; -B o m hàng h i; - S n xu t s a ch a vũ khí, khí tài, trang b chuyên dùng cho qu c phòng, an ninh; trang thi t b , tài li u k thu t và cung ng d ch v b o m t thông tin b ng k thu t nghi p v m t mã; - Các công ty ư c giao th c hi n nhi m v qu c phòng, an ninh c bi t và các công ty óng t i các a bàn chi n lư c quan tr ng k t h p kinh t v i qu c phòng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - In ti n, ch ng ch có giá; s n xu t ti n kim lo i; - X s ki n thi t;
  3. - Các Nhà xu t b n; - S n xu t phim khoa h c, phim th i s , phim tài li u, phim cho thi u nhi; - o cb n ; - Qu n lý, b o trì h th ng ư ng s t qu c gia, c ng hàng không và c ng bi n có quy mô l n, v trí quan tr ng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - Qu n lý, khai thác công trình thu nông u ngu n, công trình thu nông có quy mô l n; - Tr ng và b o v r ng u ngu n, r ng phòng h , r ng c d ng; - Thoát nư c ô th l n; - Chi u sáng ô th ; - M t s lĩnh v c quan tr ng khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Nh ng công ty b o m nhu c u thi t y u cho phát tri n s n xu t và nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a ng bào dân t c mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 3. Nh ng công ty áp ng các i u ki n sau: v n nhà nư c t 30 t ng tr lên; m c thu n p ngân sách nhà nư c bình quân 3 năm li n k t 3 t ng tr lên; i u trong vi c ng d ng công ngh mũi nh n, công ngh cao; góp ph n quan tr ng n nh kinh t vĩ mô và ho t ng trong nh ng ngành, lĩnh v c sau: - Ch bi n d u m ; - Khai thác qu ng có ch t phóng x , - óng và s a ch a phương ti n v n t i ư ng không; - In sách, báo chính tr ; - Bán buôn thu c phòng b nh, ch a b nh, hoá dư c; - Bán buôn lương th c; - Bán buôn xăng d u; - V n t i ư ng không, ư ng s t. IL Nh ng công ty ti n hành a d ng hoá s h u dư i các hình th c: c ph n hoá, giao cho t p th ngư i lao ng ho c bán. 1. Nh ng công ty khi c ph n hoá, Nhà nư c n m gi trên 50% t ng s c ph n.
  4. a. Nh ng công ty có v n nhà nư c t 20 t ng tr lên; m c thu n p ngân sách nhà nư c bình quân 3 năm li n k t 2 t ng tr lên; ho t ng trong các ngành, lĩnh v c quy nh t i i m 3 m c I nêu trên và các ngành, lĩnh v c sau: - S n xu t i n; - Khai thác các khoáng s n quan tr ng: than, bô xít, qu ng ng, qu ng s t, qu ng thi c, vàng, á quý; - S n xu t các s n phNm cơ khí: thi t b k thu t i n và v t li u i n; máy công nghi p chuyên dùng; máy móc, thi t b ph c v nông, lâm, ngư nghi p; óng và s a ch a phương ti n v n t i ư ng bi n, ư ng s t; - Cung c p h t ng m ng vi n thông; - S n xu t kim lo i en (gang, thép) trên 100.000 t n/năm; - S n xu t xi măng công ngh hi n i, ch t lư ng cao, có công su t thi t k trên 1,5 tri u t n/năm; - S n xu t phân hoá h c, thu c b o v th c v t; - S n xu t m t s m t hàng tiêu dùng, th c phNm: mu i ăn; s a; bia trên 50 tri u lít/năm; c n và rư u trên 10 tri u lít/năm; - Khai thác, l c và cung c p nư c s ch các thành ph l n; - V n t i ư ng bi n; - Kinh doanh ti n t b o hi m. b. Nh ng công ty khác: - S n xu t gi ng g c cây tr ng, v t nuôi và tinh ông; - D ch v ánh b t h i s n xa b , - Qu n lý, b o trì h th ng ư ng b , ư ng thu quan tr ng; - Qu n lý, khai thác các công trình thu nông; - D ch v h p tác lao ng; - Kinh doanh m t b ng h i ch , tri n lãm. 2. Nh ng công ty không thu c i m 1 m c này, khi ti n hành c ph n hoá, cơ quan nhà nư c có thNm quy n căn c t ng trư ng h p c th , quy t nh vi c Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n.
  5. 3. Nh ng công ty không c ph n hoá ư c, thì th c hi n chuy n i s h u dư i hình th c giao công ty cho t p th ngư i lao ng ho c bán công ty theo quy nh c a Chính ph . III. Phương th c x lý i v i nh ng công ty không thu c m c i trên ây, ho t ng thua l kéo dài, không th c hi n ư c chuy n i s h u. 1. i v i công ty kinh doanh không có hi u qu , thua l 2 năm liên ti p nhưng chưa n m c ph i gi i th , phá s n thì th c hi n bi n pháp sáp nh p ho c h p nh t. 2. i v i công ty kinh doanh thua l 3 năm liên ti p và có s l lu k t 3/4 v n nhà nư c tr lên, nhưng chưa m t kh năng thanh toán n n h n, tuy ã áp d ng các bi n pháp t ch c l i nhưng không th kh c ph c ư c thì th c hi n gi i th . 3. i v i công ty kinh doanh b thua l 2 năm liên ti p, không có kh năng tr ư c các kho n n n h n thì th c hi n phá s n. B. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C 1. T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p ph i áp ng các i u ki n sau: a. Thu c các ngành, lĩnh v c: khai thác, ch bi n d u khí và kinh doanh bán buôn xăng d u; s n xu t và cung ng i n; khai thác, ch bi n, cung ng than, các khoáng s n quan tr ng; luy n kim; cơ khí ch t o; s n xu t xi măng; bưu chính, vi n thông, i n t ; hàng không; hàng h i; ư ng s t; hoá ch t và phân hoá h c; s n xu t m t s hàng tiêu dùng và công nghi p th c phNm quan tr ng (d t, gi y, mu i, cà phê, cao su, ch bi n g , rư u, bia, thu c lá); thu c ch a b nh, hoá dư c; xây d ng, kinh doanh bán buôn lương th c; ngân hàng; b o hi m. b. Có v n nhà nư c t 500 t ng tr lên, i v i ngành c thù theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph v n nhà nư c có th th p hơn, nhưng không dư i 100 t ng. c. Có m c thu n p ngân sách nhà nư c bình quân 3 năm li n k t 50 t ng tr lên, i v i ngành c thù theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph có th th p hơn, nhưng không dư i 20 t ng. d. Có trình công ngh và qu n lý tiên ti n, ch t lư ng s n phNm t t, hi u qu cao trong s n xu t kinh doanh, có kh năng c nh tranh trên th trư ng trong nư c và qu c t . 2. Nh ng t ng công ty nhà nư c không áp ng b n i u ki n trên, s ư c s p x p l i theo hư ng: sáp nh p, h p nh t ho c gi i th sau khi s p x p l i các công ty thành viên.
Đồng bộ tài khoản