Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành bản Quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1550/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1550/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1550/2001/Q -TCHQ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH B N QUY NNH (T M TH I) TH T C H I QUAN I V I BƯU PH M, HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U G I QUA DNCH V BƯU CHÍNH VÀ V T PH M, HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U G I QUA DNCH V CHUY N PHÁT NHANH T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29/06/2001. Xét ngh c a ông C c trư ng C c Giám sát Qu n lý v H i quan. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh (t m th i) v th t c H i quan i v i bưu phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu g i qua d ch v bưu chính và v t phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu g i qua d ch v chuy n phát nhanh. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2002. Bãi b các văn b n hư ng d n trư c ây v v n này. i u 3: Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng H i quan t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng Cao ng H i quan và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) QUY NNH T M TH I TH T C H I QUAN I V I BƯU PH M, HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U G I QUA DNCH V BƯU CHÍNH VÀ V T PH M, HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U QUA DNCH V CHUY N PHÁT NHANH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1550/2001/Q -TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) I. QUY NNH CHUNG:
  2. 1. Bưu phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu (dư i ây g i chung là hàng hoá xu t khNu, nh p khNu) g i qua d ch v bưu chính làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan Bưu i n qu c t (Bưu c c ngo i d ch, Bưu c c c a khNu biên gi i). 2. V t phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu (dư i ây g i chung là hàng hoá xu t khNu, nh p khNu) g i qua d ch v chuy n phát nhanh (CPN): - Trư ng h p do doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính kinh doanh thì làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan Bưu c c ngo i d ch ho c Chi c c H i quan sân bay qu c t . - Trư ng h p do doanh nghi p khác kinh doanh thì làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan sân bay qu c t . 3. Doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính và doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát nhanh (dư i ây g i chung là doanh nghi p) là ngư i thay m t ch hàng tr c ti p làm th t c h i quan cho hàng hoá xu t khNu, nh p khNu (tr thư, túi ngo i giao, túi lãnh s ) và ph i th c hi n các quy n, nghĩa v sau ây c a ch hàng: a. Khai h i quan; b. Xu t trình hàng hoá H i quan ki m tra; c. N p thu , l phí và các kho n thu khác theo quy nh c a Pháp lu t (n u có); d. Nh n hàng xu t ra nư c ngoài ho c chuy n tr cho ch hàng. 4. Vi c nh n hàng xu t khNu và tr hàng nh p khNu: - i v i hàng hoá xu t khNu: Doanh nghi p t t ch c vi c nh n hàng hoá xu t khNu b t c âu, nhưng nơi làm th t c h i quan xu t khNu là các Chi c c H i quan quy nh t i i m1, i m 2 trên ây. - i v i hàng hoá nh p khNu: Doanh nghi p làm th t c h i quan thông quan t i các Chi c c H i quan quy nh t i i m 1, i m 2 trên ây. Sau khi thông quan hàng hoá, doanh nghi p ch u trách nhi m qu n lý bưu phNm, hàng hoá và t t ch c tr bưu phNm, hàng cho ch hàng. 5. Khai h i quan: - Doanh nghi p là ngư i khai h i quan. - Áp d ng hình th c khai theo chuy n bay, chuy n giao hàng ho c ca làm vi c (dư i ây g i là chuy n giao hàng). M i chuy n giao hàng doanh nghi p ph i ăng ký 1 t khai h i quan khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a nhi u ch hàng. - Ch ng t kèm t khai: b n kê chi ti t hàng hoá c a t ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu (theo m u HQ-01/B CPN ban hành kèm theo Quy t nh này).
  3. 6. Doanh nghi p thay m t ch hàng làm th t c h i quan, ch u trách nhi m th c hi n các chính sách v qu n lý xu t khNu, nh p khNu và các chính sách thu l phí, thu khác, k c vi c ký biên b n và th c hi n quy t nh x lý vi ph m hành chính c a cơ quan h i quan. II. TH T C C TH 1. Th t c xu t khNu: 1.1. Trách nhi m c a doanh nghi p: Th c hi n các quy nh t i i m 3, i m 5, i m 6 ph n I nêu trên. 1.2. Trách nhi m c a cơ quan h i quan: a. Làm th t c h i quan cho hàng hoá xu t khNu theo úng quy nh. b. Trư ng h p hàng hoá không i u ki n xu t khNu thì H i quan thông báo doanh nghi p làm th t c hoàn tr cho ch hàng (tr hàng hoá là m t hàng c m xu t khNu). c. Niêm phong h i quan xe chuyên d ng ch hàng xu t khNu ã hoàn thành th t c h i quan chuy n t i c a khNu xu t. 2. Th t c nh p khNu: 2.1. Trách nhi m c a doanh nghi p: a. Th c hi n các quy nh t i i m 3, i m 5, i m 6 ph n I nêu trên. b. Trư ng h p hàng hoá g i qua d ch v bưu chính không tr ư c cho ch hàng thì trư c khi chuy n hoàn nư c g c, doanh nghi p có trách nhi m xu t trình hàng hoá ó cho H i quan ki m tra l i và làm th t c hoàn tr cho doanh nghi p s ti n thu ã n p (n u có) theo quy nh v hoàn thu c a B Tài chính. 2.2. Trách nhi m c a Cơ quan H i quan: a. Làm th t c h i quan cho hàng hoá nh p khNu theo úng quy nh. b. Sau khi làm th t c h i quan, H i quan quy t nh thông quan hàng hoá. Doanh nghi p ch u trách nhi m qu n lý hàng hoá và t t ch c tr cho ch hàng. 3. Túi ngo i giao, túi lãnh s : Th c hi n theo quy nh t i i u 61, Lu t H i quan ngày 29/06/2001 và pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan c a i di n t ch c qu c t t i Vi t Nam. 4. Th t c chuy n c a khNu:
  4. - Ban hành kèm theo Quy t nh này Phi u chuy n bưu phNm, v t phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu (ký hi u HQ-02/CCK). - Phi u này ư c s d ng trong trư ng h p hàng hoá xu t khNu chuy n c a khNu t Chi c c H i quan Bưu i n qu c t n Chi c c H i quan c a khNu xu t và hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu t Chi c c H i quan c a khNu nh p n Chi c c H i quan Bưu i n qu c t . - Trách nhi m c a Chi c c H i quan l p phi u: l p 02 phi u và giao cho nhân viên doanh nghi p cùng hàng hoá chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu ti p nh n. - Trách nhi m c a Chi c c H i quan ti p nh n phi u: + Ti p nh n 02 phi u và hàng hoá; + Xác nh n y n i dung quy nh trên 02 phi u; + Lưu 01 phi u, chuy n tr 01 phi u cho Chi c c H i quan l p phi u. M u HQ-01/B CPN T NG C C H I QUAN B N KÊ CHI TI T HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U Kèm theo t khai h i quan s :......... ngày..... tháng... năm 200... STT Tên, a ch ngư i Tên S lư ng Tr ng S ti n Ghi g i/ ngư i nh n hàng lư ng thu n p chú
  5. Ghi chú: N u là hàng hoá xu t khNu thì g ch b ch nh p khNu, ch ngư i nh n và ngư c l i. Xác nh n c a H i quan làm th t c ... ngày.... tháng... năm... (Ký tên, óng d u) Doanh nghi p (Ký tên, óng d u) M u HQ-02/CCK T NG C C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨ VI T NAM QUAN c l p - T do - H nh phúc C c HQ t nh, TP.... Chi c c HQ:........... S .... ngày............... PHI U CHUY N BƯU PH M, V T PH M, HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U I. Ph n dành cho H i quan nơi l p phi u chuy n: Kính chuy n Chi c c H i quan:......................................................................... Lô hàng g m bưu phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ư c chuy n làm th t c h i quan Th i gian chuy n: H i......... gi .......... ngày....... tháng....... năm 200................ Phương ti n v n chuy n: ............... S hi u phương ti n v n chuy n:................ S lư ng túi, gói; s hi u cont:.......................... T ng tr ng lư ng:.................... Niêm phong H i quan: ........................................................................................ Gi y t kèm theo................................................................................................. ............................................................................................................................. Công ch c H i quan l p phi u chuy n ký tên, ghi rõ h tên:.............................. Nhân viên doanh nghi p nơi chuy n hàng hoá ký tên, ghi rõ h tên:..................
  6. II. Ph n dành cho H i quan nơi ti p nh n phi u chuy n: Th i gian ti p nh n: H i......... gi .......... ngày....... tháng....... năm 200.............. Xác nh n tình tr ng th c t v niêm phong h i quan, xi chì bưu i n, bao bì: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Công ch c H i quan nơi ti p nh n phi u chuy n ti p ký tên, ghi rõ h tên:....... Nhân viên doanh nghi p nơi ti p nh n bưu phNm, hàng hoá ký tên, ghi rõ h tên:........................................................ H i quan nơi l p phi u H i quan nơi ti p nh n phi u Ngày... tháng... năm 200... Ngày... tháng... năm 200... (Ký tên, óng d u nghi p v ) (Ký tên, óng d u nghi p v ) Ghi chú: - Trư ng h p lô hàng ư c chuy n nguyên cont. ch ghi s hi u cont., không ph i ghi s lư ng túi, gói. - N u là bưu phNm, v t phNm, hàng hoá xu t khNu thì g ch b ch nh p khNu và ngư c l i.
Đồng bộ tài khoản