Quyết định 1555/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định 1555/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1555/QĐ-TTg về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói do dịch bệnh hại lúa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1555/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1555/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T G O D TR QU C GIA H TR T NH NGH AN C U ÓI DO DNCH B NH H I LÚA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Ngh An (công văn s 5778/TTr-UBND. T ngày 7 tháng 9 năm 2009, B Tài chính (công văn s 13322/BTC-NSNN ngày 21 tháng 9 năm 2009), QUY T NNH: i u 1. B Tài chính xu t không thu ti n 4.000 (b n ngàn) t n g o t ngu n d tr qu c gia h tr t nh Ngh An c u ói do d ch b nh h i lúa. y ban nhân dân t nh Ngh An ti p nh n s g o nêu trên và h tr k p th i, úng i tư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng B : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTTg; - C c D tr Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, P, KGVX, TKBT, TH, C ng TT T; Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, KTN (3).
Đồng bộ tài khoản