Quyết định 1556/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
205
lượt xem
26
download

Quyết định 1556/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1556/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1556/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1556/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI NGHIÊN C U C I CÁCH T NG TH CHÍNH SÁCH TI N LƯƠNG VÀO NĂM 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c K t lu n s 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương khóa X v c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012; Căn c Quy t nh s 858/Q -TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 282/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân công tri n khai th c hi n K t lu n s 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương khóa X v c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012; Căn c Quy t nh s 12/Q -BC CCTL ngày 06 tháng 11 năm 2007 c a Trư ng Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai nghiên c u c i cách t ng th chính sách ti n lương vào năm 2011. i u 2. B trư ng B Tài chính b trí kinh phí t ngân sách nhà nư c th c hi n các nhi m v t i Quy t nh này theo ngh c a B trư ng B N i v . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các thành viên Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ;
  2. - Các thành viên Ban Ch o; -B N iv ; - Lưu: VT, KGVX (2). Nguy n Sinh Hùng K HO CH TRI N KHAI NGHIÊN C U C I CÁCH T NG TH CHÍNH SÁCH TI N LƯƠNG VÀO NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1556/Q -TTg ngày 29 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Căn c K t lu n s 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương khóa X và án “C i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012” ã ư c H i ngh Trung ương thông qua, Th tư ng Chính ph phân công các B , cơ quan thành viên Ban Ch o th c hi n nhi m v nghiên c u c i cách t ng th chính sách ti n lương vào năm 2011 như sau: N i dung công vi c Cơ quan Cơ quan ph i Th i gian hoàn ch trì h p thành I. Các nhi m v tri n khai th c hi n trong năm 2009 1. T ch c sơ k t 3 năm (2008 – B N i B Tài chính, Tháng 11/2009 g i 2010) th c hi n K t lu n s 20- v B Lao ng – báo cáo v Thư ng KL/TW ngày 28/01/2008 c a Thương binh tr c Ban Ch o H i ngh l n th sáu Ban Ch p và Xã h i, các (B N i v ) t ng hành trung ương khóa X v c i cơ quan liên h p báo cáo Th cách chính sách ti n lương, b o quan, các t nh, tư ng Chính ph hi m xã h i và tr c p ưu ãi thành ph tr c ngư i có công giai o n 2008 - thu c Trung 2012. ương 2. Nghiên c u xây d ng m i v B Lao B N iv ,B Tháng 12/2009 g i quan h m c lương t i thi u – ng – Tài chính và báo cáo v Thư ng trung bình – t i a. Thương các cơ quan tr c Ban Ch o binh và liên quan (B N i v ) t ng Xã h i h p báo cáo Ban Ch o làm cơ s cho vi c nghiên c u xây d ng m i h th ng b ng lương và các ch ph c p 3. Trình c p có thNm quy n cơ B Giáo B Tài chính, Tháng 12/2009 ch ti n lương, các ch ph d c và B N i v và c p và khung giá d ch v iv i ào t o các cơ quan các ơn v s nghi p công l p liên quan thu c ngành giáo d c, ào t o
  3. và d y ngh theo án ã ư c Qu c h i thông qua. 4. Trình c p có thNm quy n cơ B Yt B Tài chính, Tháng 12/2009 ch ti n lương và khung giá d ch B N i v và v i v i các ơn v s nghi p các cơ quan công l p thu c ngành y t theo liên quan án ã ư c B Chính tr thông qua. II. Các nhi m v tri n khai th c hi n trong năm 2010 1. Nghiên c u xây d ng ch ti n lương m i trên cơ s quan h m c lương t i thi u – trung bình – t i a m i a) Nghiên c u xây d ng m i Ban T B N iv ,B Quý I năm 2010 g i ch ti n lương i v i cán ch c Tài chính và báo cáo v Thư ng b , công ch c, viên ch c cơ Trung các cơ quan tr c Ban Ch o quan ng, M t tr n và các ương liên quan (B N i v ) t ng oàn th . h p b) Nghiên c u xây d ng m i B N i Tòa án nhân Quý I năm 2010 b ng lương ch c v , b ng ph v , Văn dân t i cao, c p ch c v i v i cán b lãnh phòng Vi n Ki m sát o c a Nhà nư c; b ng lương Qu c h i nhân dân t i chuyên môn, nghi p v ngành cao, Ki m toán Tòa án, ngành Ki m sát, Ki m Nhà nư c, Ban toán nhà nư c và ngành Tư T ch c TW, pháp B Tài chính, B Tư pháp và các cơ quan liên quan c) Nghiên c u xây d ng m i B N iv Ban T ch c Quý I năm 2010 ch ti n lương i v i cán TW, B Tài b , công ch c, viên ch c trong chính và các các cơ quan, ơn v s nghi p cơ quan liên c a Nhà nư c; cán b , công quan ch c xã, phư ng, th tr n. d) Nghiên c u xây d ng m i B Qu c B N iv ,B Quý I năm 2010 g i ch ti n lương i v i sĩ phòng Tài chính, B báo cáo v Thư ng quan, h sĩ quan, binh sĩ, quân Lao ng – tr c Ban Ch o nhân chuyên nghi p, công nhân Thương binh (B N i v ) t ng viên ch c qu c phòng thu c và Xã h i và h p Quân i nhân dân Vi t Nam. các cơ quan liên quan ) Nghiên c u xây d ng m i B Công B N iv ,B Quý I năm 2010 g i ch ti n lương i v i sĩ an Tài chính, B báo cáo v Thư ng quan, h sĩ quan, chi n sĩ, công Lao ng – tr c Ban Ch o nhân, nhân viên thu c Công an Thương binh (B N i v ) t ng nhân dân. và Xã h i và h p các cơ quan
  4. liên quan e) Nghiên c u xây d ng m i B Lao B N iv ,B Quý I năm 2010 g i ch ti n lương trong các công ng – Tài chính, báo cáo v Thư ng ty nhà nư c Thương T ng tr c Ban Ch o binh và L L VN và (B N i v ) t ng Xã h i các cơ quan h p liên quan g) Nghiên c u xây d ng cơ ch B Tài B N iv ,B Quý I năm 2010 g i t o ngu n tài chính th c hi n chính Lao ng – báo cáo v B N i ch ti n lương m i. Thương binh v t ng h p và Xã h i và các cơ quan liên quan 2. Trình c p có thNm quy n cơ B Khoa B Tài chính, Quý I/2010 ch ti n lương và khung giá d ch h c và B N i v và v i v i các ơn v s nghi p Công các cơ quan công l p thu c ngành khoa h c ngh liên quan và công ngh 3. Trình c p có thNm quy n cơ B Văn B Tài chính, Quý I/2010 ch ti n lương và khung giá d ch hóa, th B N i v và v i v i các ơn v s nghi p thao và các cơ quan công l p thu c ngành văn hóa, Du l ch liên quan th thao và du l ch 4. Trình c p có thNm quy n cơ B Tài B N i v và Quý I/2010 ch ti n lương và khung giá d ch chính các cơ quan v i v i các ơn v s nghi p liên quan công l p thu c lĩnh v c kinh t 5. Báo cáo Ban Ch o trình B N iv B Tài chính, Tháng 4/2010 Chính ph v d ki n xây d ng B Lao ng – ch ti n lương m i i v i Thương binh cán b , công ch c, viên ch c, và Xã h i, Ban l c lư ng vũ trang và ngư i lao T ch c Trung ng trong các công ty nhà ương và các cơ nư c. quan liên quan 6. Trình Chính ph v d ki n Ban Ch Tháng 5/2010 xây d ng ch ti n lương m i o i v i cán b , công ch c, viên ch c, l c lư ng vũ trang và ngư i lao ng trong các công ty nhà nư c 7. Trình B Chính tr v d ki n Ban Ch Tháng 6/2010 xây d ng ch ti n lương m i o trình i v i cán b , công ch c, viên Ban cán ch c, l c lư ng vũ trang và s ng ngư i lao ng trong các công chính ph ty nhà nư c.
  5. 8. Trình y ban Thư ng v Ban Ch Quý III năm 2010 Qu c h i v d ki n xây d ng o trình ch ti n lương m i i v i Chính ph cán b , công ch c, viên ch c, l c lư ng vũ trang và ngư i lao ng trong các công ty nhà nư c 9. Trình Qu c h i v d ki n Ban Ch Quý IV năm 2010 xây d ng ch ti n lương m i o trình i v i cán b , công ch c, viên Chính ph ch c, l c lư ng vũ trang và ngư i lao ng trong các công ty nhà nư c 10. Căn c ý ki n c a Qu c h i, các cơ quan thành viên Ban Ch o trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ti n lương m i th c hi n t năm 2011, c th như sau: a) Quy t nh c a Ban Bí thư Ban T B N iv ,B Tháng 12/2010 Trung ương v ch ti n ch c Tài chính và lương i v i cán b , công Trung các cơ quan ch c, viên ch c cơ quan ng, ương liên quan M t tr n và các oàn th . b) Ngh quy t c a y ban B N i Ban T ch c Tháng 12/2010 Thư ng v Qu c h i v vi c v , Văn TW, B Tài phê chuNn b ng lương ch c v , phòng chính, B Lao b ng ph c p ch c v iv i Qu c h i ng – cán b lãnh o c a Nhà nư c; Thương binh b ng lương chuyên môn, nghi p và Xã h i và v ngành Tòa án, ngành Ki m các cơ quan sát và ngành Ki m toán nhà liên quan nư c. c) Ngh nh c a Chính ph v B N iv Ban T ch c Tháng 12/2010 ch ti n lương i v i cán TW, B Tài b , công ch c, viên ch c và l c chính, B Lao lư ng vũ trang ng – Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan d) Ngh nh c a Chính ph v B Lao B N iv ,B Tháng 12/2010 ch ti n lương trong các công ng – Tài chính, ty nhà nư c Thương T ng Liên binh và oàn Lao ng Xã h i Vi t Nam và các cơ quan liên quan ) Căn c các văn b n c a Ban Bí thư Trung ương, y ban Tháng 12/2010 thư ng v Qu c h i và Chính ph , các B , cơ quan ch c năng
  6. ban hành các văn b n hư ng d n tri n khai th c hi n. III. Các nhi m v v m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công theo bư c i c a án c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012 ã ư c H i ngh Trung ương sáu khóa X thông qua th c hi n theo Phân công t i Quy t nh s 282/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan thành viên Ban Ch o ch trì th c hi n các nhi m v ch ng ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n t t các nhi m v theo phân công này, b o m th i gian hoàn thành theo úng ti n ra.
Đồng bộ tài khoản