Quyết định 1557/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
92
lượt xem
15
download

Quyết định 1557/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1557/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bản hướng dẫn tạm thời thực hiện Điều 29, Điều 30 Luật Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1557/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  S è  1557/2001/Q§­T C H Q  n g µ y  T ën c 28 th¸ng 12  m  2001 B a n  h µ n h  B ¶ n  h íng d É n   n¨ t¹m thêi thùc  Ö n  §iÒ u  hi 29, §iÒu  30  u Ët  H ¶i q u a n. L T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  LuËt H¶i quan    cø      ngµy  29/6/2001. ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n    h¶iquan    lývÒ    ­ Tæng   côc    H¶i quan  ;   uy Õt  Þ nh   Q ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy B¶n híng dÉn    t¹m    thêi thùc hiÖn    §iÒu    29,§iÒu  LuËt H¶i quan. 30      §iÒu  2:  QuyÕt ®Þnh  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh  kÓ  tõ ngµy  01/01/2002. §iÒu 3: C¸c «ng Côc  ëng, Vô  ëng    tr   tr c¸c Côc, Vô  Thñ  ëng      vµ  tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc H¶i quan, Côc  ëng    tr Côc H¶i quan tØnh,  thµnh  phè chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.  
  2. 2 B ¶ n  h íng d É n  t¹m thêi  thùc hi Ö n   §i Ò u 2 9, 3 0 L u Ët H ¶i q u a n (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1557/2001/Q§­ sè  TCHQ  ngµy   28/12/2001 cña    Tæng côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan  ) §Ó  ®¶m  b¶o thùc hiÖn    LuËt H¶i quan      ®óng   thêigian quy ®Þnh, trong  khichê    NghÞ  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña  Lu¹tH¶i quan        vÒ thñ      tôc h¶i quan, chÕ       ®é kiÓm     tragi¸m      s¸th¶i quan,  c¨n  vµo  cø  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    LuËt    29, 30  H¶i quan, NghÞ     quyÕt cña Quèc   héikho¸ X  nhiÖm   n¨m      vÒ  vô  2002  5  vµ  n¨m  2001  2005,Tæng  ­   côc    H¶i quan  híng dÉn  thêiviÖc      t¹m    ¸p dông    c¸ch×nh  thøc kiÓm      trathùc tÕ  sau:   nh  I. C¨n c ø  (tiªu h Ý) ® Ó  q u y Õt ® Þ n h  h × n h  thøc   c ki Ó m  tra thùc tÕ h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u: ­ Khi xem       xÐt,quyÕt    ®Þnh h×nh thøc kiÓm     trathùc tÕ    hµng ho¸,Chi     côc  ëng  tr ph¶ic¨n cø      vµo: 1. Qu¸    tr×nh chÊp    hµnh ph¸p    luËtcña chñ hµng ®èi    Æt   víim hµng xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu;   2.ChÝnh    s¸ch qu¶n      lýhµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; 3.TÝnh    chÊt,chñng  inguån    lo¹   , gèc  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu;  4.Hå  h¶iquan   s¬    5.C¸c    th«ng    tinkh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn   hµng  ho¸. ­ Trong      c¸c c¨n  trªnth×  cø    c¨n  tr   cø  íc hÕt, bao    trïm    lµ qu¸ tr×nh chÊp  hµnh  ph¸p    luËtcña chñ  hµng. Khi quyÕt      ®Þnh  chän h×nh  thøc kiÓm     tracô  thÓ  íchÕt  tr   ph¶ixem       xÐt ®Õn     nµy,sau  míitiÕp tôc xem     c¨n cø    ®ã        xÐt ®Õn   c¨n cø    kh¸c. ­KhuyÕn    khÝch    hµng    tèi®a  ho¸ xuÊtkhÈu,nªn        nãichung  chuyÓn  sang  kiÓm     trasau th«ng quan, chØ   dông    ¸p  kiÓm     trathùc tÕ    hµng  ho¸    khib»ng  c¸cbiÖn    ph¸p nghiÖp  H¶i quan      vô    ph¸thiÖn  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m ph¸p luËt.   ­ KiÓm     tra chÆt    chÏ,®óng  ph¸p luËt ®èi      víihµng ho¸ nhËp  khÈu    ®Ó thùc hiÖn    chñ  ¬ng  tr cña §¶ng  Nhµ    vµ  níc:X©y  dùng nÒn  kinh tÕ    ®éc      lËp,tù chñ theo ®Þnh  híng XHCN,    b¶o  s¶n  hé  xuÊt trong níctheo          létr×nh cam     kÕt  héinhËp    kinhtÕ    khu  vùc thÕ  i gií . II.  C¨n c ø  (tiªu h Ý) v µ c¸c h × n h  thøc ki Ó m  tra   c thùc t Õ: 1.MiÔn    kiÓm    trathùc tÕ:   a.1 Chñ    hµng  qu¸ tr×nh mét    cã      (1)n¨m  xuÊt khÈu    cha  xö      bÞ  lýviph¹m  hµnh chÝnh  h¶iquan  vÒ    hoÆc   bÞ  lýviph¹m  ®∙  xö      hµnh chÝnh  h¶iquan  vÒ    b»ng  h×nh  thøc ph¹ttiÒn víi         møc    ph¹ttrong thÈm    quyÒn  ph¹tcña    xö    Chi côc 
  3. 3 tr ëng    H¶i quan,vµ  i     t¹ thêi®iÓm   lµm        thñ tôc h¶iquan cho    l«hµng  xuÊt khÈu,     h¶i quan    kh«ng  th«ng    kh¸c vÒ   cã  ting×    viÖc  chÊp hµnh ph¸p luËtcña    chñ  hµng  vÒ    vµ  l«hµng. a.2  Æt   M hµng  xuÊt khÈu    sau ®©y  cña  chñ  hµng  ®¸p  øng  ®iÒu  kiÖn  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm       a.1 trªn®©y   îcmiÔn  ®   kiÓm     trathùc tÕ:hµng      n«ng  s¶n,   thuû s¶n, cao  tù nhiªn,hµng    su      thùc ph©mt  ¬i sèng, hµng    t     thùc phÈm     chÕ  biÕn; hµng    dÖt  may,  giÇy dÐp;  hµng  c«ng    thñ  mü nghÖ;  hµng    ho¸ cÇn  îc ®   b¶o qu¶n  Æc   ® biÖt;hµng    ®iÖn    tö,hµng  khÝ  c¬  ®iÖn  m¸y; hµng    láng,hµng    rêivµ    Æt     c¸c m hµng   mµ viÖc    x¸c ®Þnh  khèi l    îng,chÊt l    îng,chñng  i lo¹ ph¶i   c¨n cø    vµo  kÕt luËn cña    quan  c¸c c¬  qu¶n    lýNhµ    thÈm  níc cã  quyÒn  hoÆc   cña  chøc  tæ  gi¸m ®Þnh;  hµng  xuÊt khÈu    cña    c¸c doanh  nghiÖp  trong Khu  chÕ  xuÊt;hµng    xuÊtkhÈu  êng    th xuyªn. a.3 §èivíi       s¶n  phÈm     gia c«ng xuÊt khÈu  îcmiÔn    ®   kiÓm    trathùc tÕ      th× khi lµm    thñ      tôc h¶i quan  còng  îc miÔn  ®   ®èi chiÕu mÉu  nguyªn liÖu nhËp.  Doanh  nghiÖp chÞu  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       viÖc  dông  sö  ®óng  nguyªn  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊtra s¶n      phÈm  xuÊtkhÈu    ®ã. b) §èivíi       hµng  nhËp  khÈu: b.1.Chñ    hµng  qu¸ tr×nh hai(2)n¨m  cã          nhËp khÈu cha  xö      bÞ  lýviph¹m  hµnh  chÝnh  h¶iquan  vÒ    hoÆc   bÞ  lýviph¹m  ®∙  xö      hµnh chÝnh  h¶iquan  vÒ    b»ng h×nh  thøc ph¹ttiÒn víi         møc    ph¹ttrong thÈm    quyÒn  ph¹tcña    xö    Chi côc  tr ëng    H¶i quan,vµ        t¹ thêi®iÓm   i lµm        thñ tôch¶iquan cho    l«hµng nhËp khÈu,  h¶i quan    kh«ng  th«ng    kh¸c vÒ   cã  ting×    viÖc  chÊp hµnh ph¸p luËtcña    chñ  hµng  vÒ    vµ  l«hµng. b.2.M Æt     hµng  nhËp  khÈu  sau ®©y  cña  chñ  hµng  ®¸p øng  ®iÒu  kiÖn  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   b.1    trªn®©y   îc miÔn  ®   kiÓm     tra thùc    tÕ: thiÕtbÞ,    m¸y  mãc  cha qua  dông,hµng  sö    thùc phÈm  ¬isèng,hµng      t     ho¸ cÇn ph¶ib¶o    qu¶n  ® Æc  biÖt;hµng      göi Kho  ngo¹iquan, Kho      b¶o thuÕ,  hµng  a  ® vµo  khu  vùc  b¶o thuÕ, hµng  a    ® vµo  khu  ¬ng      vµ    th m¹i tù do  c¸c khu  vùc  ®∙ih¶i quan  u      kh¸c;hµng    láng,hµng    c¸c m Æt     rêivµ    hµng   mµ viÖc    x¸c ®Þnh  khèil    îng,chÊt   l   îng,chñng  ilo¹ ph¶ic¨n cø      vµo  kÕt luËn  cña    quan  c¸c c¬  qu¶n    lýNhµ   níccã  thÈm  quyÒn  hoÆc  cña  chøc  tæ  gi¸m ®Þnh;  Hµng  nhËp  khÈu  vµo  Khu  chÕ  xuÊt;hµng    nhËp  khÈu  êng  th xuyªn. c) ViÖc      x¸c nhËn thùc tÕ    hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ®èi    víihµng  ho¸ miÔn    kiÓm    trathùc tÕ  îcquy    ®   ®Þnh  sau: nh  c.1.NÕu     hµng  ho¸  kÕt  cã  qu¶  kiÓm     tra,kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  cña  c¬  quan qu¶n    lýnhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  hoÆc  cña  chøc  tæ  gi¸m ®Þnh  th× c¬  quan    h¶iquan      ghix¸cnhËn  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  thùc tÕ    theo kÕt    luËn  cña    quan,tæ  c¸cc¬    chøc  nµy. c.2.§èivíi       hµng    ho¸ kh¸c,c¬    quan    h¶iquan      ghix¸c nhËn  miÔn kiÓm    tra thùc  hµng  tÕ  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo    néi dung    khai cña  tù kª    ngêi  khaih¶iquan.Ngêikhaih¶iquan              chÞu  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ      tr       néidung  tù kª    khai cña    m×nh. Hµng  ho¸ miÔn kiÓm     tra thùc  lµ ®èi îng  tÕ    t kiÓm     tra sau th«ng quan. 2.KiÓm         trax¸csuÊtthùc tÕ      hµng  ho¸: a) Hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña chñ  hµng khong thuéc diÖn  îc   ®   miÔn kiÓm    trathùc tÕ    quy  ®Þnh    t¹ môc  trªn®©y  kh«ng  i 1    vµ  thuéc diÖn    ph¶i  
  4. 4 kiÓm     tratoµn  l«hµng  bé    quy ®Þnh  i t¹ môc  díi 3   ®©y   îc¸p dông  ®     h×nh  thøc  kiÓm      trax¸csuÊt. b) §èivíi       hµng  xuÊtkhÈu:   ­Tû  kiÓm          lÖ  tralµ3% hoÆc       5% l«hµng  xuÊtkhÈu   ­  Æt   M hµng thuéc diÖn kiÓm     tra x¸c xuÊt    lµ nh÷ng  Æt   m hµng  xuÊt  khÈu  kh«ng thuéc diÖn    miÔn  kiÓm    trathùc tÕ    quy  ®Þnh    t¹ môc  nãitrªn. i 1    c)§èivíi       hµng  nhËp  khÈu: ­Tû  kiÓm          lÖ  tralµ5% hoÆc   10%           ®èi víimçi l«hµng  nhËp  khÈu. ­  Æt   M hµng thuéc diÖn kiÓm     tra x¸c suÊt    lµ nh÷ng  Æt   m hµng  nhËp  khÈu  kh«ng thuéc diÖn    miÔn  kiÓm    trathùc tÕ    quy  ®Þnh    t¹ môc  trªn. i 1  d) Trong  qu¸ tr×nh kiÓm     tra,nÕu  ph¸thiÖn  vi ph¹m    cã    ph¸p luËt h¶i     quan   Chi côc  ëng    th×     tr h¶iquan  quyÕt ®Þnh      kiÓm    t¨ngtû lÖ  tra®Õn  100%.  M Æt   hµng,l«hµng      kiÓm      trax¸csuÊtlµ®èi t        îng kiÓm   trasau  th«ng quan. 3.KiÓm       trathùc tÕ    toµn  l«hµng  îc¸p trongtr bé    ®       êng    hîp sau: a) Trêng      hîp 1: ­Chñ    hµng  bÞ  lýviph¹m  ®∙  xö      hµnh chÝnh  h¶iquan    lÇn      vÒ    tõba  trëlªn víi  møc      ph¹tvîtthÈm quyÒn  ph¹tcña    xö    Chi côc  ëng    tr H¶i quan trong thêih¹n       hai (2) n¨m      ®èi    víiho¹t®éng    nhËp khÈu  mét    vµ  (1) n¨m ®èi    víiho¹t®éng    xuÊtkhÈu.   ­ Chñ    hµng, trong thêih¹n        quy ®Þnh  n¨m  (2  ®èi    víihµng xuÊt khÈu, 1      n¨m      ®èi víihµng nhËp  khÈu),bÞ  lýviph¹m    xö      hµnh chÝnh  h¶iquan  vÒ    mét  (1)lÇn      víi møc      ph¹tvîtthÈm  quyÒn  ph¹tcña  xö    Côc  ëng  tr Côc    h¶iquan  tØnh,  thµnh phè. b) Trêng      hîp 2: Chñ  hµng kh«ng thuéc diÖn    nhiÒu  lÇn    viph¹m ph¸p      luËth¶iquan  nhng  l« hµng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m ph¸p  luËth¶i quan, c¬        quan    h¶i quan tiÕn hµnh kiÓm     tra toµn  l« hµng  bé    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo quy    ®Þnh  sau; ­ NÕu     dÊu hiÖu    viph¹m    lµ gian lËn thuéc  chñ  vÒ  hµng  c«ng  th×  chøc  h¶iquan    ph¶ikiÓm  m     ®Õ hoÆc   c©n  toµn  l«hµng; ®o  bé    ­ NÕu     dÊu hiÖu    viph¹m    lµ gian lËn  chñng  i vÒ  lo¹ hµng  c«ng  th×  chøc  h¶iquan    ph¶ikiÓm        c¸ckiÖn    tral¹tÊtc¶    i hµng; ­NÕu     dÊu hiÖu    viph¹m    lµgian lËn vÒ      chÊtl    îng hµng    th× c«ng chøc    h¶i quan  cÇu    yªu  më toµn  hµng      bé  ®Ó lÊy mÉu  bÊt  hoÆc   kú  mÉu   nghivÊn  cã    ®Ó   kiÓm    tra,ph©n tÝch hoÆc   ng cÇu  tr   gi¸m  ®Þnh. 4.Ngêicã      thÈm  quyÒn  quyÕt ®Þnh  thay ® æi    vµ    h×nh  thøc kiÓm    tra; a) C¨n  vµo    cø  i   cø  c¸c c¨n  (t ªuchÝ) quy ®Þnh  i t¹ môc      trªn®©y,  1, 2, 3    Chi côc  ëng      tr h¶iquan  quyÕt ®Þnh    h×nh  thøc kiÓm      trathùc tÕ    hµng  ho¸. b) Trêng  l« hµng  hîp    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îc ®¨ng  t¹    ®   ký  i côc    chi h¶i quan ngoµi cöa    khÈu  nhng  viÖc kiÓm     tra thùc  do    tÕ  chi côc    h¶i quan cña  khÈu thùc hiÖn      vµit×nh    th× c¨n cø    h×nh  thùc tÕ,Chi côc  ëng          tr h¶iquan  cöa  khÈu  thÓ  cã  quyÕt ®Þnh      t¨nghoÆc  gi¶m  møc  kiÓm    ®é  tra,nhng kh«ng thay  ®æi h×nh thøc kiÓm    tra.
  5. 5 c) Trong    qu¸ tr×nh lµm thñ      tôc h¶i quan cho    l« hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu,c¨n cø      vµo  t×nh h×nh  thùc tÕ    cña   l«hµng  c¸cth«ng        vµ    tinmíithu nhËn  ® îc,th×:   ­ Chi côc  ëng  tr quyÕt ®Þnh  thay ®æi h×nh thøc kiÓm     m×nh  tra do  quyÕt ®Þnh    møc  ®ã. ­ Côc  ëng      tr h¶iquan tØnh,thµnh    phè quyÕt ®Þnh thay ®æi    h×nh thøc  kiÓm     Chi côc  ëng    trado    tr h¶iquan quyÕt ®Þnh  íc®ã  tr   (kÓ  chicôc  ëng  c¶    tr h¶iquan    thuéc tØnh,thµnh      phè  kh¸c). 5. Nh÷ng    c«ng viÖc  ph¶ilµm        ®Ó lùa chän  quyÕt  ®Þnh  h×nh  thøc kiÓm    trathùc tÕ      hµng  ho¸; a) C¬    quan    h¶iquan    c¸ccÊp  tr¸chnhiÖm   chøc    cã    tæ  thu thËp,trao® æi      th«ng      tin®Ó x©y  dùng  së  liÖu vÒ   c¬  d÷    qu¸  tr×nh chÊp hµnh ph¸p      luËth¶i quan  cña  chñ hµng, chÝnh    s¸ch qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, tÝnh    chÊt,  chñng  inguån  lo¹   , gèc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, vµ      c¸c th«ng    tinkh¸c  cã  ªnquan  li   ®Õn  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    kiÕn  ®Ó dù  h×nh thøc,tû     lÖ  kiÓm   trathùc tÕ    hµng  ho¸. b) C¨n  vµo    së  liÖu ®∙  nãi trªnvµ    cø  c¸c c¬  d÷    cã      c¸c th«ng      tinvÒ chñ  hµng,l«hµng      n¾m   îctõ B¶n îckhaihµng    tµu cung  ®     l     ho¸ do    cÊp, Chi côc  ­     tr ëng    h¶i quan ph©n  tÝch tõng  êng  tr hîp  dù  vµ  kiÕn  íc h×nh  tr   thøc  kiÓm     tra thùc tÕ        ®èi víi mçi    l«hµng.NÕu   i     t¹ thêi®iÓm   chñ  hµng lµm        thñ tôc h¶iquan  cho    l«hµng    mµ kh«ng  th«ng    kh¸cth× l«hµng  îc¸p dông  cã  ting×        ®     h×nh thøc  kiÓm    dù  tra®∙  kiÕn. 6.VÒ     kiÓm        tûlÖ  trax¸csuÊt: Tû  kiÓm     îc hiÓu      sè  lÖ  tra®   lµ tû lÖ  kiÖn,tû lÖ  con­ n¬      sè  ten­ hoÆc    tû lÖ    % trong tõng    kiÖn,tõng    con­ n¬. C¨n  vµo    kiÓm     Chi côc  tai­   cø  tû lÖ  trado    tr ëng quyÕt ®Þnh, c«ng      chøc kiÓm    trahµng    ho¸ quyÕt ®Þnh    c¸ch thøc kiÓm       tracô    thÓ. 7.C¸c    biÖn  ph¸p nghiÖp  kh¸c:   vô  ViÖc    ¸p dông h×nh  thøc miÔn    kiÓm    trathùc tÕ    hµng    kiÓm      ho¸ vµ  trax¸c suÊtph¶ig¾n            liÒn víi biÖn  c¸c ph¸p nghiÖp  kh¸c,cô    vô    thÓ  lµ: a) Sau      khith«ng quan  hµng      ho¸,Chi côc  ëng    tr Chi côc    h¶iquan ph¶itæ    chøc ngay viÖc phóc  hå  ®Ó   tËp  s¬  kÞp      thêiph¸thiÖn  xö        vµ  lýsaisãt,nhÇm   lÉn,gian lËn,nÕu          vîtthÈm quyÒn  b¸o    th×  c¸o Côc  ëng  tr côc    h¶iquan tØnh,   thµnh phè chØ ®¹o. Chi côc  ëng      tr Chi côc    h¶iquan  cöa khÈu  ph¶itæ    chøc   îng vµ    lùcl   t¨ngc­ êng  c«ng    t¸cgi¸m    s¸t,kiÓm    i so¸tt¹ khu vùc  cöa khÈu    trî ®Ó hç   cho viÖc lµm  thñ tôch¶iquan        ®óng  ph¸p luËt.   b) Côc  ëng  tr Côc H¶i quan  tØnh, thµnh    phè ph¶i tæ    chøc   îng  lùc l vµ  ®Èy  m¹nh c«ng    t¸ctham  u  m chèng  bu«n    lËu,kiÓm       so¸th¶iquan, thu    thËp,   ph©n  tÝch  th«ng      tin®Ó kÞp      thêiph¸thiÖn  xö      êng      vµ  lýc¸ctr hîp viph¹m ph¸p  luËt,     thÈm  vît quyÒn        th× b¸o c¸o Tæng côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. Trªn c¬  kÕt    së  qu¶ phóc tËp  s¬  hå  cña   Chi côc    h¶iquan  cöa khÈu vµ  th«ng    c¸c phßng, ®¬n  tham  u, gióp viÖc    tindo      vÞ  m     trùcthuéc Côc    cung cÊp  vµ    c¸c nguån th«ng    tinkh¸c,Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè ph¶i  kÞp    thêixem  xÐt,ra    quyÕt  ®Þnh kiÓm     trasau th«ng quan ®èi    víinh÷ng  ­ tr
  6. 6 êng hùp  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m  ph¸p    luËthoÆc     ph¸thiÖn  saisãt,nhÇm   cã      lÉn  khilµm        thñ tôcth«ng  quan hµng  ho¸.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản