Quyết định 1557/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
20
lượt xem
2
download

Quyết định 1557/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1557/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1557/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1557/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai (T trình s 68/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1560/TTr-BT KT ngày 24 tháng 9 năm 2009), QUY T NNH i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho: 1. H i Khuy n h c t nh Lào Cai; 2. Ông Doãn Văn Hư ng, Giám c S K ho ch và u tư t nh Lào Cai. ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2008, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Lào Cai; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản