Quyết định 1580/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định 1580/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1580/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1580/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1580/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ BƠM, TÁT NƯ C CH NG NG P ÚNG CHO M TS NA PHƯƠNG NG B NG SÔNG C U LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t trình s 2494/TTr-BNN- TL ngày 19 tháng 8 năm 2009) và ý ki n c a B Tài chính (công văn s 13906/BTC- NSNN ngày 30 tháng 9 năm 2009), QUY T NNH: i u 1. Trích 37,5 t ng (ba mươi b y t năm trăm tri u ng) t ngu n d phòng ngân sách Trung ương năm 2009 h tr kinh phí bơm, tát nư c ch ng ng p úng cho m ts a phương ng b ng sông C u Long. C th : - Ti n Giang: 2 t ng; - Vĩnh Long: 3 t ng; - H u Giang: 3 t ng; - B n Tre: 3 t ng; - Trà Vinh: 2 t ng; - Sóc Trăng: 2 t ng; - ng Tháp: 11,5 t ng; - B c Liêu: 3 t ng; - Kiên Giang: 2 t ng; - Cà Mau: 2 t ng; - Thành ph C n Thơ: 4 t ng;
  2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph nêu trên có trách nhi m qu n lý, s d ng kho n kinh phí h tr nêu trên úng m c ích, úng quy nh pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : Ti n Giang, B n Tre, Vĩnh Long, C n Thơ, H u Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, ng Tháp, B c Liêu, Kiên Giang, Cà Mau ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, P, TH; Nguy n Sinh Hùng - Lưu VT, KTN (3)
Đồng bộ tài khoản