Quyết định 1586/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định 1586/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1586/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1586/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1586/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU KINH T QU NG NINH, T NH QU NG NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i t trình s 3081/TTr- UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009; c a B trư ng B N i v t i công văn s 2906/BNV-TCBC ngày 07 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. V thành l p và quy nh v trí, ch c năng c a Ban Qu n lý Khu kinh t Qu ng Ninh, t nh Qu ng Ninh 1. Thành l p Ban Qu n lý khu kinh t Qu ng Ninh, t nh Qu ng Ninh (sau ây g i t t là Ban Qu n lý) trên cơ s h p nh t Ban Qu n lý Khu kinh t Vân n, t nh Qu ng Ninh ( ư c thành l p theo Quy t nh s 06/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) v i Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Ninh ( ư c thành l p theo Quy t nh s 893/1997/Q -TTg ngày 21 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ). 2. Ban Qu n lý là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i các khu công nghi p, khu kinh t và khu kinh t c a khNu trên a bàn t nh Qu ng Ninh; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh cho nhà u tư trong khu kinh t , các khu công nghi p và khu kinh t c a khNu trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân, có tài kho n, con d u có hình Qu c huy; tr s làm vi c t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh; là u m i k ho ch ngân sách t nh Qu ng Ninh; ư c cân i riêng v v n u tư phát tri n t ngu n ngân sách trung ương. Kinh phí qu n lý hành chính nhà nư c, kinh phí ho t ng s nghi p c a Ban Qu n lý do ngân sách nhà nư c c p theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Ban Qu n lý th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i: 1. i u 81 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; 2. Các i u 37 và 38 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; 3. Các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Qu n lý 1. Lãnh o Ban Qu n lý: Ban Qu n lý có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban. Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn ch c danh do B K ho ch và u tư ban hành; Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý. 2. Cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý: a) Các t ch c hành chính g m: văn phòng; các phòng chuyên môn, nghi p v ; i di n Ban Qu n lý t i các khu công nghi p, khu kinh t , khu kinh t c a khNu. b) Các t ch c s nghi p tr c thu c Căn c yêu c u, nhi m v phát tri n các khu công nghi p, khu kinh t và khu kinh t c a khNu trên a bàn t nh Qu ng Ninh trong t ng giai o n c th , Trư ng ban Ban Qu n lý ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành liên quan trình Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh quy t nh thành l p t ch c s nghi p thu c Ban Qu n lý. 3. Biên ch : a) Biên ch hành chính c a Ban Qu n lý do y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh quy t nh trong t ng biên ch hành chính ư c giao g m: Trư ng ban, các Phó Trư ng ban chuyên trách, biên ch c a văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v và i di n Ban Qu n lý t i các khu công nghi p, khu kinh t , khu kinh t c a khNu trên a bàn t nh Qu ng Ninh. b) Biên ch s nghi p c a Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p và cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a Nhà nư c. 4. Trư ng ban Ban Qu n lý trình y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t.
  3. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 893/1997/Q -TTg ngày 21 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Ninh và Quy t nh s 06/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t Vân n, t nh Qu ng Ninh. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, Trư ng ban Ban Qu n lý khu kinh t Qu ng Ninh, t nh Qu ng Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban Qu n lý Khu kinh t Qu ng Ninh, t nh Qu ng Ninh; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản