Quyết định 1588/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định 1588/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1588/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1588/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN N NNH DÂN CƯ, PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG CHUY N DÂN SÔNG À, T NH HÒA BÌNH GIAI O N 2009 - 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Hòa Bình t i t trình s 1260/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2009 và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 7253/BKH-GS&T T ngày 22 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án n nh dân cư, phát tri n kinh t - xã h i vùng chuy n dân sông à, t nh Hòa Bình giai o n 2009 – 2015 (g i t t là án) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi án: án th c hi n t i 36 xã, phư ng thu c 5 huy n ( à B c, Mai Châu, Tân L c, Cao Phong, Kim Bôi) và thành ph Hòa Bình, trong ó: 26 xã, phư ng n m trong vùng h sông à; 10 xã ngoài vùng h sông à tr c ti p ón nh n và b trí tái nh cư h dân vùng h sông à. 2. M c tiêu: a) M c tiêu t ng quát: n năm 2015 n nh ư c nơi c a nhân dân, không còn h có nguy cơ tái ói, gi m t l h nghèo b ng m c bình quân chung c a t nh; i s ng c a ngư i dân ư c b o m và ngày càng nâng cao. Chuy n d ch cơ c u lao ng theo hư ng gi m d n t l lao ng tr c ti p s n xu t nông nghi p, tăng t l lao ng ư c ào t o ngh nông thôn. u tư xây d ng ng b k t c u h t ng ph c v phát tri n kinh t - xã h i trong vùng theo hư ng phát tri n nông thôn m i. Nâng t l che ph r ng c a vùng h nh m tăng kh năng phòng h cho h th y i n Hòa Bình và b o v môi trư ng sinh thái. B o m an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. b) M c tiêu c th : - n năm 2015 gi i quy t cơ b n công tác b trí, n nh dân cư các xóm, b n t i các xã ven h , bao g m: di dân, tái nh cư t p trung t 250 – 300 h ; di dân xen ghép trong xã kho ng 1.000 h ;
  2. - Phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, công nghi p nh và v a; phát tri n các d ch v trên cơ s tăng cư ng năng l c cho nhân dân khai thác l i th a lý, ti m năng v t ai, sông h , tài nguyên ph c v s n xu t hàng hóa. Ph n u tăng t tr ng công nghi p và d ch v lên 20 – 25% trong cơ c u kinh t các xã vùng h ; t o i u ki n ngư i dân ti p c n ư c các d ch v s n xu t và th trư ng tiêu th s n phNm. Gi m t l lao ng nông nghi p xu ng còn 60% trong lao ng xã h i, tăng t l lao ng ư c ào t o ngh lên 40% trong nông thôn; - Xây d ng ng b h th ng k t c u h t ng ph c v phát tri n kinh t - xã h i, b o m phát tri n b n v ng cho nhân dân vùng h ; - Phát tri n giáo d c, y t , văn hóa – xã h i cho nhân dân vùng h ngang b ng v i các khu v c khác trong t nh; - u tư phát tri n r ng phòng h k t h p v i r ng kinh t nh m nâng cao thu nh p c a ngư i dân và b o v môi trư ng sinh thái. Nâng t l che ph r ng c a vùng h lên 60%. 3. Th i gian th c hi n án là 7 năm, t năm 2009 n năm 2015. 4. Các h ng m c u tư ch y u a) B trí n nh dân cư: - Xây d ng 3 i m tái nh cư t p trung trong các xã vùng h sông à v i t ng di n tích 380 ha b trí t 250 – 300 h v i 1.500 nhân khNu hi n ang s ng các i m có nguy cơ lũ quét, s t l t, thi u t s n xu t, thi u nư c và quá khó khăn v các i u ki n s n xu t khác; - H tr di dân kho ng 1.000 h v i 5.000 nhân khNu hi n ang sinh s ng các xóm, b n trong các xã vùng h có m t dân s cao, thi u t s n xu t, thi u nư c ph c v s n xu t và sinh ho t theo hình th c di dân trong n i b xã. b) u tư phát tri n s n xu t: khai hoang ru ng b c thang: 204 ha; tr ng r ng phòng h k t h p v i tr ng r ng kinh t : 3.050 ha; xây d ng 1.210 mô hình s n xu t i m; h tr phát tri n s n xu t 1.300 h ; h tr lãi su t ti n vay phát tri n s n xu t: 5.000 h ; ào t o ngh : 10.000 ngư i; t ch c 50 l p t p hu n chuy n giao k thu t s n xu t, công ngh m i. c) C ng c xây d ng h th ng cơ s h t ng: xây d ng và nâng c p h th ng giao thông 55 công trình, g m: ư ng, c u, ng m, b n thuy n; xây d ng và nâng c p 11 công trình i n lư i, 17 trư ng h c, 13 tr m y t , 11 công trình th y l i, 14 công trình nư c sinh ho t, 09 công trình văn hóa, 04 tr s y ban nhân dân xã. 5. T ng v n u tư và ngu n v n a) T ng v n u tư th c hi n án kho ng 898,597 t ng, bao g m: - B trí, n nh dân cư: 43,330 t ng;
  3. - u tư phát tri n s n xu t: 194,232 t ng; - Xây d ng k t c u h t ng: 626,830 t ng; - Chi phí khác và d phòng: 34,205 t ng. b) Ngu n v n: - Ngân sách Trung ương h tr có m c tiêu: 581,496 t ng; - Ngân sách a phương: 93,700 t ng; - L ng ghép các chương trình m c tiêu: 206,301 t ng; - Huy ng t doanh nghi p và nhân dân óng góp: 17,100 t ng. 6. Các gi i pháp th c hi n án a) V t ai: - Khai thác t i a di n tích t có kh năng s n xu t nông, lâm, ngư nghi p ưa vào s d ng. Thu h i t chưa s d ng ho c s d ng kém hi u qu c a các t ch c, nông, lâm trư ng giao cho h dân s n xu t; - Quy ho ch s d ng t nương r y, khai hoang t tr ng, i núi tr c giao cho h dân tr ng các loài cây có giá tr kinh t và tr ng r ng kinh t . b) Phát tri n s n xu t: - Th c hi n quy ho ch chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi theo hư ng s n xu t hàng hóa, bao g m: xây d ng m t s vùng chuyên canh s n xu t nguyên li u (mía ư ng, chè, tre lu ng, keo…); phát tri n chăn nuôi gia súc, gia c m (trâu, bò, dê, l n, gà, v t và nuôi tr ng th y s n); - Xây d ng chính sách h tr , khuy n khích phát tri n kinh t trang tr i, kinh t h p tác làm ng l c thúc Ny phát tri n kinh t h trong vi c s n xu t hàng hóa và tiêu th s n phNm cho nhân dân vùng h ; - Xây d ng các mô hình s n xu t và nhân r ng trên a bàn; chuy n giao cho h dân các gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng cao phù h p v i i u ki n c th t ng xã, b n; - Phát tri n cơ s ch bi n quy mô nh và v a ch bi n s n phNm nông, lâm, ngư nghi p nh m nâng cao giá tr s n phNm và tăng kh năng c nh tranh c a hàng hóa. c) Huy ng v n và qu n lý v n u tư: - Hàng năm căn c vào kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c b trí v n th c hi n các m c tiêu c th , trong ó ưu tiên b o m v n cho các d án c p bách, quan tr ng, tr c ti p t o i u ki n n nh i s ng ngư i dân và phát tri n kinh t - xã
  4. h i vùng h . Th c hi n có hi u qu vi c l ng ghép các chương trình, d án trên a bàn; ng th i b trí ngân sách a phương b o m th c hi n các d án úng ti n . Nghiên c u áp d ng cơ ch , chính sách t o i u ki n khuy n khích các nhà u tư thu c các thành ph n kinh t trong và ngoài t nh tham gia u tư vào vùng h ; - y ban nhân dân t nh Hòa Bình ch o vi c qu n lý, s d ng có hi u qu v n u tư c a Nhà nư c, t o i u ki n thu n l i b o m vi c gi i ngân v n u tư d án theo úng ti n ; th c hi n phân c p u tư phù h p v i năng l c và trình qu n lý c a các ngành, các c p và phù h p v i i u ki n c th c a m i a phương. d) Phát tri n ngu n nhân l c: - Th c hi n t t chính sách ưu ãi v giáo d c, ào t o ngh i v i con em các dân t c, ng th i có cơ ch , chính sách phù h p khuy n khích các doanh nghi p h tr kinh phí ào t o và s d ng lao ng t i ch ; - Xây d ng chính sách ào t o, b i dư ng i ngũ cán b t i ch nh m b sung l c lư ng cán b còn thi u trong vùng án. Có chính sách th a áng thu hút nhân tài n làm vi c t i vùng án, c bi t là cán b kinh t , khoa h c k thu t, công nhân lành ngh . ) áp ng chính sách: các d án u tư ư c áp d ng các ch chính sách theo Quy t nh s 78/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách th c hi n Chương trình b trí dân cư theo Quy t nh s 193/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; áp d ng m t s chính sách, cơ ch theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph h tr phát tri n s n xu t, h tr ào t o ngh và xu t khNu lao ng cho các i tư ng vùng án. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh Hòa Bình a) Trên cơ s chính sách ư c áp d ng quy nh t i i m kho n 6 i u 1 Quy t nh này và các chính sách có liên quan, th c hi n xây d ng và ban hành chính sách c th v u tư, h tr cho các i tư ng vùng án. b) Th c hi n vi c l ng ghép ngu n v n các chương trình, d án trên a bàn th c hi n án có hi u qu . Căn c vào kh năng huy ng v n và tính c p thi t c a t ng h ng m c u tư, l a ch n th t ưu tiên, ch o ch u tư l p các d án thành ph n trình c p có thNm quy n phê duy t; qu n lý, t ch c th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành. c) Th c hi n phân c p qu n lý và t ch c th c hi n các d án thành ph n phù h p v i ch c năng, nhi m v c a S , ngành, y ban nhân dân c p huy n. Ch o các S , ngành có liên quan, y ban nhân dân c p huy n, vùng án ph i h p ch t ch v i ch u tư trong quá trình th c hi n các d án thành ph n.
  5. d) Theo dõi, ki m tra, giám sát, t ng h p tình hình, x lý k p th i khó khăn, vư ng m c, không x y ra tiêu c c, tham nhũng, lãng phí trong quá trình th c hi n các d án. 2. Trách nhi m c a các B , ngành a) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan cân i ngu n v n h tr có m c tiêu trong k ho ch ngân sách hàng năm b trí cho t nh Hòa Bình th c hi n h ng m c u tư theo Quy t nh này. b) Các B , ngành căn c vào các chương trình, d án ã ư c giao, ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành qu n lý th c hi n vi c l ng ghép các chương trình, d án có liên quan n u tư t i vùng án; ph i h p v i y ban nhân dân t nh Hòa Bình t ch c, th c hi n các d án có hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hòa Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Ban Ch o Tây B c; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND t nh Hòa Bình; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản