intTypePromotion=1

Quyết định 1594/QĐ-TTg năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 1594/QĐ-TTg năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1594/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; báo cáo đánh giá tác động xã hội của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1594/QĐ-TTg năm 2013

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1594/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ; BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM SỬ DỤNG VỐN VAY WB THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 9106/TTr-BGTVT ngày 03 tháng 9 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đồng ý Đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án "Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam" (VRAMP) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản trên. Điều 2. Ủy quyền cho Bộ Giao thông vận tải phê duyệt báo cáo đánh giá tác động xã hội; kế hoạch tái định cư của các tiểu dự án thuộc hợp phần xây lắp của Dự án VRAMP. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - TTg, các PTTg; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ngoại Hoàng Trung Hải giao; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - UBND các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT; - Lưu: VT, QHQT(3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2