Quyết định 1597/QĐ-TTG

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định 1597/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1597/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1597/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1597/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C SÂN KH U - I N NH THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 121/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng giai o n 2006 - 2020; Căn c Quy t nh s 07/2009/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v i u ki n và th t c thành l p, ình ch ho t ng, sáp nh p chia, tách, gi i th trư ng i h c; Xét ngh c a B Giáo d c và ào t o t i t trình s 63/TTr-BGD T ngày 12 tháng 02 năm 2009 và t trình s 625/TTr-BGD T ngày 07 tháng 9 năm 2009 v vi c thành l p Trư ng i h c Sân kh u - i n nh thành ph H Chí Minh trên cơ s nâng c p Trư ng Cao ng Sân kh u - i n nh thành ph H Chí Minh, QUY T NNH i u 1. Thành l p Trư ng i h c Sân kh u - i n nh thành ph H Chí Minh trên cơ s nâng c p Trư ng Cao ng Sân kh u - i n nh thành ph H Chí Minh, tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch. i u 2. Trư ng i h c Sân kh u - i n nh thành ph H Chí Minh là cơ s giáo d c i h c công l p, có tư cách pháp nhân, con d u và tài kho n riêng. i u 3. Trư ng i h c Sân kh u - i n nh thành ph H Chí Minh ph i tuân th Quy t nh s 07/2009/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 và ho t ng theo i u l trư ng i h c ban hành kèm theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng Cao ng Sân kh u - i n nh thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản