Quyết định 16/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
6
download

Quyết định 16/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 16/2000/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Ư NG SÔNG VI T NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 2856/GTVT-KH T ngày 21 tháng 8 năm 1999) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (công văn s 8098/BKH-VPT ngày 13 tháng 12 năm 1999), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Quy ho ch t ng th phát tri n giao thông v n t i ư ng sông Vi t Nam n năm 2020" v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. M c tiêu quy ho ch a) Quy ho ch t ng th phát tri n giao thông v n t i ư ng sông n năm 2020 là cơ s u tư xây d ng và phát tri n m ng lư i giao thông ư ng sông h p lý và th ng nh t trong c nư c, có quy mô phù h p v i t ng vùng lãnh th , hình thành nh ng trung tâm n i k t cơ s h t ng, d ch v v n t i ư ng sông, t o i u ki n khai thác ti m năng hi n có và phát tri n năng l c c a ngành giao thông v n t i ư ng sông. T ng bư c xây d ng ngành giao thông v n t i ư ng sông Vi t Nam phát tri n ng b và hi n i c v lu ng tuy n, b n c ng, phương ti n v n t i và b c x p nh m áp ng nhu c u v n t i hàng hóa và hành khách v i ch t lư ng ngày càng cao, giá thành h p lý, nhanh chóng và an toàn. b) áp ng nhu c u công nghi p hóa và hi n i hóa ngành giao thông v n t i ư ng sông trên cơ s phát huy n i l c, u tư có tr ng tâm, tr ng i m b ng m i ngu n v n nh m phát tri n b n v ng, tăng cư ng năng l c c a h th ng qu n lý, m r ng ho t ng cung c p các d ch v , b o m an toàn giao thông, phát huy và nâng cao ưu th s n có v kinh t k thu t c a ngành. 2. N i dung và quy mô các y u t chính c a quy ho ch
  2. a) Giao thông v n t i ư ng sông chi m t tr ng 25 - 30% v t n và Tkm, 10 - 15% v hành khách và hành khách-Km trong t ng kh i lư ng v n t i c a toàn ngành giao thông v n t i. b) Phát tri n m nh i tàu sông theo hư ng a d ng có cơ c u h p lý, nhưng chú tr ng phát tri n tàu t hành, tàu ch container, tàu khách nhanh, ... áp d ng các công ngh tiên ti n trong v n t i và óng m i tàu sông nh m tăng t c v n chuy n c a phương ti n lên 10 - 12 Km/gi i v i oàn kéo Ny, và 20 Km/gi i v i tàu t hành. c) Xây d ng các c ng u m i khu v c, các c m c ng sau : c m c ng Ninh Bình - Ninh Phúc, c m c ng Hà N i - Khuy n Lương, c m c ng thành ph H Chí Minh, c ng Vi t Trì, c ng Hòa Bình, c ng a Phúc, c ng Cao Lãnh, c ng Long Xuyên, c ng Vĩnh Long, c ng Cà Mau. T ng bư c trang b cho các c ng thi t b x p d hi n i các c ng năng l c th c hi n nhi m v ti p chuy n hàng hóa cho khu v c và liên hi p v n chuy n gi a ư ng sông v i ư ng b và ư ng s t. D ki n công su t các c m c ng và các c ng u m i khu v c ghi t i ph l c 1 kèm theo Quy t nh này. d) Xây d ng m i t nh (ch y u phía Nam) m t c ng ho c b n có trang b thi t b b c x p phù h p ph c v thu gom hàng hóa. ) T p trung nâng c p, c i t o các lu ng tuy n chính, tr ng tâm là ưa vào c p các tuy n sau: + Các tuy n t tiêu chuNn c p 1 : C a áy - Ninh Bình, L ch Giàng - Hà N i, sông Ti n, sông H u; + Các tuy n t tiêu chuNn c p 2 : t Vi t Trì, Hà N i, Ninh Bình i H i Phòng, Qu ng Ninh qua sông u ng và sông Lu c; + Các tuy n t tiêu chuNn c p 3 : t thành ph H Chí Minh i Cà Mau (qua kênh Xà No), i Kiên Lương (qua kênh R ch Giá và qua kênh Tháp Mư i T giác Long Xuyên); + Các tuy n khác t n d ng i u ki n thiên nhiên k t h p v i c i t o lu ng t tiêu chuNn tuy n sông c p 3 ho c c p 4. e) Hi n i hóa h th ng báo hi u ư ng th y phù h p v i tiêu chuNn khu v c và qu c t . g) u tư xây d ng h t ng cơ s cho óng m i, s a ch a tàu sông, hoa tiêu, c ng v , tr c v t c u h ư ng sông khu v c ng b ng B c B và ng b ng Nam B . i u 2. V u tư nh m áp ng nhu c u phát tri n theo quy ho ch ư c duy t. a) B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph t ng d án trung h n và dài h n c th kèm theo các ki n ngh v t o ngu n u tư, các chính sách huy ng và s d ng v n c a t ng d án, các ngu n l c áp ng nhu c u công nghi p hóa, hi n i hóa, b o m cho tăng trư ng và phát tri n b n v ng ngành ư ng sông Vi t Nam.
  3. b) Nhu c u v n u tư cho các d án ưu tiên n năm 2005 là 2.239 t ng (v n trong nư c : 830 t ng, v n nư c ngoài : 1.409 t ng). Chi ti t ghi t i ph l c 2 kèm theo Quy t nh này. i u 3. Qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch. a) B Giao thông v n t i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v qu n lý và t ch c th c hi n Quy ho ch t ng th phát tri n giao thông v n t i ư ng sông Vi t Nam n năm 2020, và th c hi n nh ng nhi m v sau : - Phê duy t các quy ho ch phát tri n ư ng sông t ng khu v c phù h p v i Quy ho ch t ng th ã duy t; - Trình Th tư ng Chính ph phê duy t các i u ch nh ho c b sung Quy ho ch t ng th sau khi ã th ng nh t v i các B , ngành và các a phương; - Trình Th tư ng Chính ph quy t nh ho c quy t nh u tư các d án c th phù h p v i Quy ho ch t ng th ã duy t theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng; - Ch trì vi c nghiên c u và xây d ng cơ ch , chính sách t o ngu n v n u tư phát tri n cơ s h t ng, i tàu v n t i, trang thi t b b c x p, tăng cư ng năng l c qu n lý ngành ư ng sông trình Chính ph phê duy t; - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng và các a phương liên quan xu t phương án s d ng và qu n lý ch t ch qũy t, vùng m t nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t nh m áp ng yêu c u phát tri n h th ng c ng, cơ s h t ng và nâng cao năng l c v n t i c a ngành ư ng sông theo Quy ho ch ư c duy t. b) C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m qu n lý, khai thác các công trình cơ s h t ng, các d ch v khai thác ư ng sông theo quy ho ch ư c duy t và các quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. i u 5. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B K ho ch và u tư, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C 1 D KI N CÔNG SU T CÁC C M C NG VÀ CÁC C NG U M I KHU V C THEO QUY HO CH
  4. (Kèm theo Quy t nh s : 16/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ) S Tên c ng ơn v D ki n công su t Lo i c ng TT tính c ng n n 2020 2010 1 C m c ng Hà N i - Khuy n 103 t n 1.900 2.500 C ng t ng Lương h p 2 C m c ng Ninh Bình - Ninh " 1.900 2.500 " Phúc 3 C m c ng thành ph H Chí " 2.000 3.000 " Minh 4 C ng Vi t Trì " 735 1.230 " 5 C ng Hòa Bình " 450 550 " 6 C ng a Phúc " 200 200 " 7 C ng Vĩnh Long " 700 950 " 8 C ng Long Xuyên " 850 1.400 " 9 C ng Cao Lãnh " 700 1.150 " 10 C ng Cà Mau " 390 470 " 11 C ng Hà N i 103 320 550 C ng khách khách 12 C ng thành ph H Chí Minh " 1.500 2.400 " 13 C ng C n Thơ " 1.200 1.700 " PH L C 2 N I DUNG U TƯ VÀ NHU C U U TƯ THEO QUY HO CH N NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s : 16/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ) TT N i dung u tư theo giai o n T ng I Giai o n c p bách (1999 - 2000) 57 1 B sung báo hi u trên các tuy n ch d án 34,5 2 Xây d ng phao tiêu, báo hi u, PTQL các tuy n m i b sung ưa 22,5 v trung ương qu n lý
  5. II Giai o n 2000 - 2005 : 2.182 1 Hai tuy n ư ng th y phía Nam và c ng C n Thơ 984 2 Tuy n v n t i th y qua ng Tháp Mư i và T giác Long 75 Xuyên 3 Tuy n sông u ng (H i Phòng - Hà N i) 25 4 Tuy n C a áy - Ninh Bình và c ng Ninh Bình 15 5 Tuy n L ch Giang - Hà N i 55 6 Tuy n ra các o Cô Tô và c ng Cát Bà 35 7 C ng khách Hà N i 5 8 C ng khách thành ph H Chí Minh và C n Thơ 15 9 Thanh th i chư ng ng i v t 48 10 Xây d ng cơ s v t ch t C ng v 19 11 Kè b sông H ng o n Hà N i 740 12 Tuy n Qu ng Ninh - Ph L i 16 13 i u tra qu n lý c a các a phương và xây d ng m t s c ng t i 150 m t s t nh tr ng i m
Đồng bộ tài khoản