Quyết định 1626/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 1626/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1626/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành giao thông vận tải quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1626/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a b é  tr n g  b é   ë giao th«ng v Ë n    S è  1626/1999/Q§­B G T V T  n g µ y  06  t¶i th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   é t s è  q ui  Þ n h  trong c«n g  t¸c 7  m ®   ® Ê u  th Ç u  x © y   ¾ p   è i víi l ®  c¸c d ù  ¸n  Ç u  t thu é c n g µ n h  Giao th«ng  ® v Ë n  t¶i u ¶ n   ý  q l B é   ë ng b é   tr giao th«ng v Ë n t¶i ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng 3  ng 22    n¨m 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ    nh  Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   qui®Þ nhi v  h    qu¶n  ýNhµ   ícvµ  ¬  Êu   l  n  cc tæ chøc  ña  é  c B Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i ­ C¨n  §iÒu  Ö    cø  l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  îc ban  µnh  l  tv x d ®  h theo NghÞ   ®Þnh  è  s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  1996  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 92/CP  µy    ng 23 th¸ng 8    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ C¨n  Qui  Õ   u   Çu  îc ban  µnh    cø  ch ®Ê th ®   h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/CP   ngµy  th¸ng 7  16    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v NghÞ   nh  è  ®Þ s 93/CP  µy    ng 23 th¸ng 8    n¨m  1997  Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Qui  Õ   u   ch ®Ê thÇu; ­  Ðt  ×nh  ×nh  ùc  Õ  ùc  Ön  Xt h th t th hi Qui  Õ   u   Çu  ©y  ¾p  ch ®Ê th x l trong  ngµnh  GTVT,    ©ng  ®Ó n cao  Êt îng  chøc  u   Çu  ¶m   ch l tæ  ®Ê th ® b¶o  Ón  tuy chän  îc nhµ  Çu  õa  ¸p  ®  th v ® øng  yªu  Çu  Êt l ng  µ  Õn      c ch  î v ti ®é thic«ng  ©y   x l¾p  õa  ÕtkiÖm   ¹    µnh  ng  Én  v ti   h gi¸th nh v duy  × vµ  tr   ph¸ttr Ón n¨ng  ùc cña   i   l  nhµ  Çu; th quy Õt  ® Þ nh   §i Ò u      1:   Nay ban  µnh  ét sè    nh  h "M   qui®Þ trong c«ng    u   Çu    t¸c®Ê th x©y  ¾p  i víic¸c dù    u    éc ngµnh  l ®è       ¸n ®Ç tthu   Giao  th«ng  Ën    v t¶iqu¶n  ý"kÌm  l  theo quyÕt ®Þnh  µy.     n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k C¸c    nh  íc®©y    íi ÷ng    nh  µy  u   Þ  ñy  á. qui®Þ tr   tr¸v   i nh qui®Þ n ®Ò b h b §i Ò u    «ng  3: C¸c  Ch¸nh    v¨n phßng  é, Vô  ëng    ô  éc Bé, Côc  B   tr c¸cv thu     tr ng  ôc  ë C Gi¸m  nh   µ  ®Þ v Qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  tr giao th«ng, Ch¸nh    thanh    é,  ôc  ëng    ôc  traB C tr c¸c C qu¶n  ýchuyªn ngµnh, Tæng   l      gi¸m  c    ®è Liªn hiÖp  êng  ¾t  Öt  ® s Vi nam,  Tæng  gi¸m  c  ®è c¸c  Ban  QLDA   ùc thuéc  é, tr   B  Tæng  gi¸m  c    ®è c¸c Tæng   c«ng    ty,c«ng    ùc thuéc  é,  ty tr   B Gi¸m  c    ë   ®è c¸c S GTVT   vµ  ñ  ëng    ¬    th tr c¸c c quan, ®¬n  Þ    v trong ngµnh    GTVT   ã  c tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 M é t s è  q ui  Þ n h  trong c«n g  t¸c ® Ê u  th Ç u  x © y   ¾ p   è i víi ®   l ®  c¸c d ù  ¸n  ® Ç u    thu é c n g µ n h  Giao th«ng  Ë n  t¶i q u ¶ n  lý t v   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1626/1999/Q§­BGTVT   µy  / ng 06  7/1999) §i Ò u  V Ò   Öc  ©n    ãithÇu: 1: vi ph chiag   G ãi  Çu  µc¨n cø    chøc  u   Çu  µ  Ðt thÇu.ViÖc  ©n  th l     ®Ó tæ  ®Ê th v x     ph chia   dù  thµnh    ãi thÇu  ¸n  c¸c g   ph¶ihîp  ý,ph¶i®¶m     l    b¶o  ù  ng  é  Ò   Æt   ü  s ®å bvm k thuËt c«ng    nghÖ   µ  ×nh  ù thùc  Ön    ¹ng  ôc  v tr t  hi c¸c h m trong  ù  ®¶m     d ¸n  b¶o kh¶ n¨ng khaith¸csö  ông     d ngay  sau    µn  µnh  ãithÇu. khiho th g    Kh«ng  chiadù    µnh    ãithÇu    á    õm ét  è  êng  îp ® Æc     ¸n th c¸cg   qu¸ nh ( tr   s tr h  biÖt). ù     îcph©n    ¸n ®   D chiathµnh    ãithÇu    c¸cg   theo quim«   èn        v nh sau: a. Dù     ã m   1  n   gãithÇu.Dù     ã    ¸n nh C:  ®Õ 2      ¸n c tæng  møc  u    íi tû ®Ç td   15    chiathµnh  gãithÇu.   1    b.Dù     ã m       ãithÇu  ã    ÞÝt  Êt kho¶ng  tû®ång.   ¸n nh B: c¸cg   c gi¸tr   nh   30    c.Dù     ã m   c¸cgãithÇu  ã    ÞÝt  Êt kho¶ng  tû®ång.   ¸n nh A:      c gi¸tr   nh   50    §i Ò u    Ò   Öc  ùachän  µ  Çu    Õn hµnh  ¬  Ón  2: V vi l   nh th khiti   s tuy hoÆc   ­ ® a  µo  v danh  s¸ch ng ¾n:   1­  è  îng  µ  Çu  S l nh th tham  ù  u   Çu  d ®Ê th sau    ¬  Ón  ®èivíih×nh  khis tuy (     thøc  u   Çu  éng  i hoÆc   îc lùa chän  a  µo  ®Ê th r r∙   ) ®   ® v danh  s¸ch ng ¾n   ®èivíi   (    h×nh  thøc  u   Çu  ¹n  Õ)  ®Ê th h ch kh«ng  îc Ýt  ¬n  nhµ  Çu  µ  ®   h 4  th v kh«ng  îc ®  nhiÒu  ¬n  nhµ  Çu. h 8  th 2­  Öc  ùa chän  µ  Çu  a  µo  Vi l   nh th ® v danh s¸ch  ¾n,  i  íi®Êu   Çu  ng ®è v   th h¹n chÕ:   Tïy theo      ãi thÇu  µ  qui m« g   v møc     ®é phøc  ¹p vÒ   Æt   ü  Ët cña  t  m k thu   c«ng  ×nh ®Ó   êi    µ  Çu  ã    tr   m c¸c nh th c ®ñ n¨ng  ùcvµ  ïng chuyªn ngµnh tham   l  c       dù  u  Çu.Cô   Ó    ®Ê th   th nh sau: a. §èi víic¸c gãi thÇu  éc  ù  nhã m   tæ           thu d ¸n  A:  chøc  u   Çu    ïng  ®Ê th ë c cÊp  tæng  c«ng    µ  ªndanh    tyv li   c¸cc«ng  ty. b. §èi víic¸c gãi thÇu  éc  ù  nhã m   tæ           thu d ¸n  B:  chøc  u   Çu    ïng  ®Ê th ë c cÊp  c«ng   tyhoÆc   ïng cÊp  c  tæng c«ng    µ  ªndanh    tyv li   c¸cc«ng  ty. c. §èi víic¸c gãi thÇu  éc  ù  nhã m   tæ           thu d ¸n  C:  chøc  u   Çu    ïng  ®Ê th ë c cÊp  c«ng  ty. d. Tæng    c«ng    µ  tyv c«ng    µnh    ña  × nh  tyth viªnc m kh«ng  îc®éc  Ëp  ù  ®  ld thÇu  trongcïng m ét  ãithÇu.     g    e. Kh«ng  îctæ    ®   chøc  u   Çu  µ   Êtc¶    µ  Çu  ®Ê th m t   c¸c nh th tham  ù  d trong  m ét  ãithÇu  u   µc¸cc«ng    g  ®Ò l     tytrong cïng 1      Tæng  c«ng  ty. 3­ Khi  Õn  µnh  ¬  Ón  ti h s tuy hoÆc   ùa  än  l ch danh  s¸ch  ¾n   ng ph¶i qui    ®Þnh    Èn  tiªntheo  è  tiªuchu u    s n¨m, sè îng c«ng  ×nh ®¹tchÊt l ng tètvµ  è   l  tr      î     s l ng c«ng  ×nh t ng  ù®∙  µ  ang  ùc hiÖn  î  tr  ¬ t   v ® th   cho  µnh  ng giao th«ng  Ën    ¹   v t¶i  ti
  3. 3 ViÖt nam  nh»m   ¶m   ® b¶o  Êt îng  ña  ch l c c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  ngµnh giao th«ng:   a. §èivíic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  nhã m          tr   d ¸n  A,B  µ    v c¸c c«ng  ×nh thuéc tr     dù    ã m     ã  Ýnh  Êt chuyªn ngµnh  Æc   Öt,yªu  Çu  µ  Çu  ¸n nh Cc t ch     ® bi   c nh th ph¶i   cã  t  Êt 5  Ý nh   n¨m  tham    ©y  ùng  gia x d chuyªn ngµnh  µ    v ph¶icã    c«ng  ×nh t tr  ­ ¬ng  ù ®∙    t   thic«ng  îcc«ng  Ën  µc«ng  ×nh chÊt l ng tètvµ  ¶m   ®  nh l   tr    î     ® b¶o  Õn ti   ®é. b. §èi víic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  nhã m            tr thu d ¸n  C cßn  ¹ yªu  Çu  µ  Çu  li  c nh th ph¶icã  t  Êt 2    Ý nh   n¨m  tham    ©y  ùng  gia x d chuyªn ngµnh    giao th«ng    hoÆc   ã  c c«ng  ×nh ¬ng  ù ®∙    tr t t   thic«ng  îc chñ  u      Ën  t chÊt l ng  ètvµ  ®  ®Ç t x¸c nh ®¹    î t   ®¶m   b¶o  Õn ®é. ti   §i Ò u  Gi¸dù  Çu: 3:    th 1­  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  µ   íc ®Ó   Nh n   b¶o  µn  èn  ña  µ   íc vµ  to v c Nh n   ph¸ttr Ón n¨ng  ùc doanh   i   l  nghiÖp, khi tÝnh     to¸n gi¸dù  Çu, nhµ  Çu      th   th ph¶i   ®¶m  b¶o  Õ     Ò   Ýnh  Êu  ch ®é v t kh hao  ¬ng  Ön,thiÕtbÞ     ph ti     thic«ng, chÕ       ®é chÝnh  s¸ch ®èi víi êilao ®éng, chÕ     Ò   Õ       ng       ®é v thu theo    nh  Ön  µnh  qui®Þ hi h cña  µ   ícvµ    ¹ phÝ  Ó   lÖ  Ý  Nh n   c¸clo   i k c¶  ph giao th«ng    . Trong  ¬ng  ph ph¸p ®¸nh    Çu,bªn  êi  Çu    gi¸th   m th ph¶inghiªncøu    Êt     ®Ò xu   gi¶iph¸p  Ých  îp ®Ó     th h  b¶o  î tr cho  µ  Çu  Öt nam   ã  îc sù  nh th Vi   c ®   c«ng  b»ng  víi µ  Çu  ícngoµikhithùc hiÖn  ñ  ¬ng  trªn.  nh th n        ch tr nªu  2­ Trong  å  ¬  ù  Çu     µ  Çu  ¾t  éc    h s d th ,c¸c nh th b bu ph¶icã  ©n  Ých      ph t chi tiÕt®¬n    ù  Çu  Ìm    gi¸d th k theo  n    m¸y, gi¸vËt liÖu c¸c lo¹  n   ©n  ®¬ gi¸ca         i ®Õ ch c«ng  ×nh ®Ó   ã  ¬  ë  ¸nh   thÇu  îchîp lýkh¸ch quan, tr   c c s ® gi¸  ®        3­    Ðt  Çu  µ  Khi x th v c«ng  Ën  óng  Çu  µi c¸c ®iÒu  Ön  ∙    nh tr th ngo     ki ® qui ®Þnh, cÇn    ph¶ixem   Ðt     x  møc    ®é kh¶    îp lývÒ     ña    å  ¬  ù  Çu. thi h     gi¸c c¸ch s d th   , §Æc   ÖtcÇn  bi   xem   Ðt kü  ù  Êt hîp lýcña    n    ù  Çu  i víi x   s b      c¸c ®¬ gi¸d th ®è     c¸c h¹ng  ôc  ã  Ýnh  Êt quan  äng    m ct ch   tr hoÆc   ¹ng  ôc  ã    Þ chiÕm   û h m c gi¸tr   t  träng tõ 15%     Ðt thÇu  ëlªnhoÆc     ¹ng  ôc  ã     gi¸x   tr     c¸ch m c kh¶ n¨ng    ph¸tsinh lín    do  iÒu  Ön  ® ki kh¶o   s¸tban  u   a êng  Õt   vÐt  ïn,n¹o  Ðt  íi®¸y  ®Ç ch l h (nh b  v d  s«ng,biÓn,xö  ýn Òn  Õu      l  y v.v. . .) 4­ §èivíidù    ö  ông  èn        ¸n s d v trong níc,Nhµ   Çu  ù c©n  i c¸c chiphÝ     th t   ®è       phôc  ô  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho   Ên  v t  ki thu l   i tv gi¸m    µm  Öc  ¹ hiÖn  êng    s¸tl vi t i   tr ®Ó ph©n    bæ trong gi¸dù  Çu  ña  × nh  ét      th c m m c¸ch thÝch  îp.   h 5­ C¸c    nh  trªnph¶i® îcnªu  â trong hå  ¬  êi  Çu  µ  îccô    qui®Þ nªu        r    s m th v ®   thÓ  ãa  h trong  ¬ng  ph ph¸p  ¸nh    ® gi¸hoÆc  b»ng    Èn  iÓ m   ¸nh    tiªuchu ® ® gi¸. TiªuchuÈn  ¸nh      ® gi¸ph¶i® îcc«ng  è  íckhim ë   Çu.    b tr     th §i Ò u  V Ò   Çu  ô 4: th ph 1­  êng  îp  ã  ö  ông  µ  Çu  ô, nhµ  Çu  Ýnh  Tr h csd nh th ph   th ch ph¶igií thiÖu  i     b»ng    v¨n b¶n trong hå  ¬  ù  Çu  µ  Þu    s d th v ch tr¸chnhiÖm   Ò     µ  Çu  ô    v c¸c nh th ph cïng tham    µ   Çu  ô  òng    gia.Nh th ph c ph¶icã       ®ñ tc¸ch ph¸p nh©n, n¨ng  ùct ng        l  ¬ øng  íiphÇn  v  c«ng  Öc  îc giao.Tæng     Þ c«ng  Öc  c¸c nhµ  Çu  vi ®     gi¸tr   vi do    th phô  ¶m   Ën  ® nh kh«ng  îc vîtqu¸  ®   50%     Þ hîp  ng  µ  gi¸tr   ®å v ph¶i cã    v¨n   b¶n giao nhiÖ m  ô  ô  Ó  ña  µ  Çu  Ýnh    v c th c nh th ch cho  õng nhµ  Çu  ô. t  th ph
  4. 4 2­ Nhµ   Çu  Ýnh    th ch ph¶ichÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖ m   ícChñ   u    µ    tr   ®Ç tv ph¸p luËtvÒ   Êt l ng vµ  Õn ®é         ch  î   ti   thi c«ng  c«ng  ×nh thuéc ph¹m    îp ®ång  tr     vih   x©y  ùng.ViÖc  d   thay ® æi  µ  Çu  ô    nh th ph ph¶i® îcChñ  u    Êp  Ën.    ®Ç tch thu §i Ò u    Ò   ªndanh 5: V li   1­ Trong  êng  îp  ªndanh    ù  Çu,tÊtc¶    µ  Çu  tr h li   ®Ó d th     c¸c nh th tham    gia li   ªndanh ph¶icã       ®ñ tc¸ch ph¸p nh©n  µ      v n¨ng  ùc.§¬n  ù  Çu  1  idiÖn  l  d th do  ®¹   cña  µ  Çu  øng  u   ªndanh  ã  Êy  y  Òn  îp ph¸p  øng    çi  nh th ® ®Ç li   c gi ñ quy h  ® tªn.M li   ªndanh chØ  îc nép  ®¬n  ù  Çu  ®  1  d th cho  gãi thÇu    Êy  y  Òn  êi 1    . Gi ñ quy ng   ® øng   u   ªndanh  ®Ç li   hoÆc   áa  Ën  ªndanh  th thu li   ph¶i ® îc c«ng     chøng    x¸c nhËn. 2­ M çi li       ªndanh kh«ng  îccã    thµnh  ®   qu¸ 3  viªn.   M çi nhµ  Çu    th chØ  uîc tham    µo  li   ®  giav 1  ªndanh  trong1  ãithÇu.  g   3­ Nhµ   Çu  øng  u   ªndanh    th ® ®Ç li   ph¶ilµm ét     øng  Çu  îp ph¸p  ña  ãi th h   c g  thÇu  ,  ùc sù  ã  ®ã th   c n¨ng  ùc x©y  ¾p,n¨ng  ùc ®iÒu  µnh    l  l  l  h thic«ng  ©y  ¾p  xl gãithÇu  µ  îc®¶m   Ën  Çn  èil ng c«ng  Öc    v®  nh ph kh  î   vi theo tûlÖ    nh      qui®Þ sau: * lính¬n     50%     ÞgãithÇu,n Õu  ªndanh  ã  thµnh  gi¸tr       li   c 2  viªn; * lính¬n     35%     ÞgãithÇu,n Õu  ªndanh  ã  thµnh  gi¸tr       li   c 3  viªn. 4­ C¸c  µnh    th viªncßn  ¹ trong li   li    ªndanh ph¶i®¶m   Ën  èil ng    nh kh  î c«ng  viÖc  ã    ÞÝt  Êt b»ng  c gi¸tr   nh   25%     ÞgãithÇu. gi¸tr     5­ Trong  å  ¬  ù  Çu    h s d th ph¶icã    b¶n cam   Õt  ÷a c¸cthµnh    ña  ªn k gi     viªnc li   danh  áa  Ën  ªndanh)  ña    µnh    (th thu li   c c¸c th viªn trong  ªndanh  Çu. Tháa  li   th   thuËn  ªndanh  li   ph¶iqui®Þnh  â  µ  Çu  øng  u   ªndanh, tû lÖ  ng     r nh th ® ®Ç li       ®ã gãp  trong li     ªndanh,ph©n    chialînhuËn,ph©n    i   chiakhèil ng c«ng  Öc,ph©n     î   vi   râ tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n cña  õng thµnh        v quy h   t  viªntrong li     ªndanh. Liªndanh    kh«ng  îc thay ® æi  û lÖ  ®    t   c«ng  Öc  îc ph©n  vi ®   c«ng  ña  çi c m  thµnh      nh  viªnqui ®Þ trong hîp  ng  ªndanh, trõkhicã  ù  Êp  Ën  ña    ®å li         s ch thu c Chñ  u  .  ®Ç t   6­ TÊt  c¸cthµnh      c¶    viªntrong li     ªndanh  ph¶icïng nhau  Þu      ch tr¸chnhiÖm     chung  Ò   Êtc¶    Üa  ô  v t   c¸c ngh v ph¶i®¶m   ¬ng    ® trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp        h  ®ång, kÓ   nh÷ng    c¶  c«ng  Öc  îc bæ   vi ®   sung. Nhµ   Çu  øng  u   ªndanh    th ® ®Ç li   chÞu tr¸ch nhiÖ m   íc chñ  u    vÒ   äi    tr   ®Ç t m c«ng  Öc, m äi  vi   giao  Þch  ã  ªn d c li   quan  n   Öc  ùc hiÖn  ãithÇu. ®Õ vi th   g  7­ Ng êi® øng  u   ªndanh  ã  Òn  iÒu  ng  ¬ng  Ön,thiÕtbÞ,     ®Ç li   c quy ® ®é ph ti      nh©n  ùc,tiÒn vèn  Ó  vèn  l    (k c¶  øng  íc)trong li   tr     ªndanh    ¶m   ®Ó ® b¶o  Êtl ng ch  î   vµ  Õn ®é   ùc hiÖn  ãithÇu. ti   th   g    §i Ò u    Ò   µn  Õp  Çu,mua    Çu 6: V d x th   b¸n th 1­    Nghiªm  Ê m     µ  Çu  µn  Õp  Çu    c c¸cnh th d x th khitham    ù  Çu  giad th 2­ C Ê m   l¹ thÇu    b¸n    i sau    óng thÇu.ViÖc  khitr     giao l¹ c«ng  Öc     i vi cho  µ  nh thÇu  kh«ng  ã    c tªntrong danh    s¸ch nhµ  Çu  ∙  ¨ng  ý    th ® ® k trong hå  ¬  ù  Çu    s d th hoÆc  cho  µ  Çu  ô  a  îcchñ  u    Êp  Ën  îchiÓu  µb¸n thÇu. nh th ph ch ®   ®Ç tch thu ®   l   
  5. 5 §i Ò u  Tr¸chnhiÖm  ñ  u    7:   ch ®Ç t 1­ C¸c  ñ  u      ch ®Ç tph¶inghiªm  ócthùc hiÖn      nh  Ön  µnh  ña    t    c¸cqui®Þ hi h c §iÒu  Ö  l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng,Qui  Õ   u  Çu,c¸c v¨n b¶n  l  tv x d   ch ®Ê th       ph¸p    qui cña    é, ngµnh  ªnquan  c¸cB   li   trong c«ng      t¸cqu¶n  ý®Êu  Çu  µ      nh   l  th v c¸cqui®Þ vÒ   u  Çu  ña    chøc  µitrî èc  Õ   i víi   ù    ö  ông  èn  ­ ®Ê th c c¸ctæ  t   qu t (®è     d ¸n s d c¸c vn ícngoµi).   2­ Kh«ng  îctæ    ®   chøc  u  Çu    ù    a  îcghikÕ   ¹ch vèn. ®Ê th khid ¸n ch ®     ho     3­ Kh«ng cho  Ðp  ph ph¸thµnh  å  ¬  êi  Çu    å  ¬  ÕtkÕ   ü    h s m th khi h s thi   k thuËtvµ  å  ¬  êi  Çu  a  îcduyÖt.   h s m th ch ®   §i Ò u  Ph¹m      ông 8: vi¸p d 1­  ÷ng    nh  µy  îc ¸p  ông  i  íic¸c dù  ® îc ®Ç u    Nh qui ®Þ n ® d ®è v     ¸n    t b»ng  nguån  èn  µ   íctheo    nh  v Nh n   qui®Þ trong §iÒu  Ö    l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d do  é  B Giao  th«ng  Ën    v t¶i qu¶n  ý. l 2­ §èivíi ù    u          ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  d ngu v ODA,  Õu  ã    nh  n c qui®Þ kh¸c biÖt     sÏ ® îc thùc hiÖn       theo    nh  ña  Öp  nh   ∙  ý  ÷a Ch Ýnh  ñ  Öt qui ®Þ c Hi ®Þ ® k gi   ph Vi   nam   íi   v   chøc  µitrî ícngoµi. tæ  t     n   §i Ò u  §iÒu  9: kho¶n    µnh thih 1­ C¸c  êng  îp ® Æc   Öttr¸víi   nh  trong v¨n b¶n  µy    tr h  bi       ®Þ i qui nªu     n ph¶i® ­   îcBé  ëng  é    tr B Giao  th«ng  Ën    v t¶i cho  Ðp. ph 2­ Nh÷ng    nh  íc®©y    íi   qui®Þ tr   tr¸v   i b¶n    nh  µy  u   Þ    á. qui®Þ n ®Ò b b∙i b 3­ Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng m ¾ c   qu¸ tr       cv   b¸o  Bé   c¸o  Giao th«ng  vËn        Õt. t¶i®Ó gi¶i quy  
Đồng bộ tài khoản