Quyết định 1626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 1626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. q uyÕt ®Þnh cña Bé X©y dùng sè 1626/Q§-BXD ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ viÖc ®Ýnh chÝnh th«ng t sè 13/2005/TT-BXD ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé X©y dùng híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng Bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng; - Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc qu¶n lý nhµ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. §iÓm 1 PhÇn X cña Th«ng t sè 13/2005/TT-BXD ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé X©y dùng híng ®·n thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh: "Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 95/2005/ N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh" ®îc ®Ýnh chÝnh l¹i nh sau: "Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan trong viÖc thùc hiÖn Th«ng t sè 13/2005/TT-BXD ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé X©y dùng h íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản