Quyết định 1666/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định 1666/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1666/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1666/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  Giao th«ng v Ë n    s è  1666/Q§­G T V T   ë t¶i n g µ y 09  th¸ng 7 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t ® i Ò u   h Ø n h   c ti Õ n ® é  gi¶i p h ã n g  m Æ t  b » n g  d ù  ¸n c¶i t¹o n © n g   Ê p     c q u è c lé 10, q u è c lé 18 v µ  c Ç u  B∙i C h¸y   B é   ë ng B é   tr giao th«ng v Ë n t¶i ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 22/CP  µy  ng 22/3/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ vÒ   Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   nhi v  h    qu¶n  ýNhµ   ícvµ  ¬  Êu  chøc  é   l  n   c c tæ  b m¸y  ña  é  c B Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i ­ C¨n  Quy Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  è  299/Q§­   cø  ®Þ c Th t Ch ph s   TTg  µy  ng 13/04/1998  Ò   Öc  u    ù      ¹on©ng  Êp  èc  é10; sè  v vi ®Ç td ¸n c¶it   c qu l     18/Q§­ TTg   ngµy  07/01/1998  Ò   Öc  u    c¶i t¹o n©ng  Êp  èc  é 18, sè  v vi ®Ç t     c qu l     634/TTg  ngµy  20/7/1998  Ò   Öc  v vi phª  Öt  u    ù  x©y  ùng  Çu    duy ®Ç t d ¸n  d c B∙iCh¸y    trªn quèc  é18  µ  l   v giao nhiÖ m   ô    v cho  é   B GTVT   ñ  ×,chØ  o,phèihîp víi   ch tr   ®¹        c¸c tØnh,thµnh  è  µ    é,ngµnh  ã  ªnquan    ph v c¸c b   c li   trong viÖc  n   ï,gi¶iphãng    ®Ò b     m Æt   b»ng  ¸p  ® øng  Õn ®é   ña  ù    ti   c d ¸n; ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  n   ï thiÖth¹ikhiNhµ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch   vi ®Ò b       n      ®Ó s d vm ®Ý quèc phßng,an    ninh,lîÝch  èc    îÝch    i qu gia,l  i c«ng  éng; c ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 592/1999/Q§­GTVT   µy  ng 11/3/1999 cña  é  ­   B tr ëng  é   B GTVT   Ò   Öc  v vi ban  µnh  ÷ng  h nh quy  nh  Ò   ü  Ët,tr×nh tù khi ®Þ v k thu        tiÕn hµnh    ãng  Æt     gi¶iph m b»ng  ôc  ô    ù    ©y  ùng  ph v c¸c d ¸n x d c«ng  ×nh giao  tr   th«ng; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 2348/Q§/GTVT/CG§  µy  ng 19/9/1998  ña  é   cB GTVT  phª  Öt  Õ   ¹ch    ¬ng    µ      duy K ho ­ Ph ¸n v kh¸ito¸nkinh phÝ  MB   ù         GP D ¸n c¶i t¹on©ng  Êp  èc  é10  µ quèc  é18;   c qu l   v   l  ­ C¨n  chÝnh    cø  s¸ch  µ  n    n   ï GPMB   ∙  îc UBND     v ®¬ gi¸®Ò b   ®®  c¸c tØnh  cã  ù    i  d ¸n ® qua    Öt; phª duy ­ C¨n  tr×nh sè    cø    1703/GPMB   ngµy  2  17/6/1999 cña    Ban QLCDA   vÒ   18  viÖc    iÒu  xin ® chØnh  Õn    ti ®é GPMB   ù   c¶i t¹o n©ng  Êp  èc  é 10,  D ¸n      c Qu l  Quèc  é18,cÇu    l    B∙ich¸yvµ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña   t h th   c c«ng    t¸cGPMB; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c «ng  ôc  ëng  ôc  C tr C Gi¸m  nh  QLCL  ®Þ &  CTGT; Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1:  Òu  §i chØnh  Õn      ãng  Æt   ti ®é gi¶iph m b»ng  ù   Quèc  é D ¸n  l  10,Quèc  é18  µ  Çu      l   v c B∙iCh¸y  µn  µnh  ¬  ho th c b¶n  µo  ý    v Qu II n¨m 2000. §i Ò u  2: Chi  Ý   êng  ph th xuyªn cho c«ng    ¹t ®éng  t¸c ho   GPMB   chØ   tÝnh  íi êih¹n  v     sau  th¸ng kÓ   õ khikhëic«ng  ©y  ùng  th 6    t      xd c«ng  ×nh.Trêng  tr  
  2. 2 hîp  Æc   Öt kÐo  µi thªm  Õn  ,  ñ   u    µ  ® bi   d  ti ®é Ch ®Ç t v Ban  GPMB   tØnh, thµnh    phè    ×nh vµ  gi¶itr   ph¶i® îc Bé       GTVT   Êp  Ën  ô  Ó. Chñ   u    ã  ch thu c th   ®Ç t c tr¸ch   nhiÖ m  èihîp víi ph       Ban GPMB     c¸ctØnh  ùc hiÖn  th   theo tiÕn ®é     nh.     qui®Þ §i Ò u    Õn    3: Ti ®é GPMB   ¹  Õt  nh  µy    Õ  Õn ®é   ∙  îc tiQuy ®Þ n thay th ti   ® ®   qui ®Þnh   ¹    t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 2348/Q§­GTVT.CG§   µy  ng 19/9/1998  ña  é   cB GTVT. §i Ò u 4: C¸c «ng: Côc  ëng  ôc    tr C Gi¸m  nh    ®Þ & QLCL  CTGT, Tæng   gi¸m  c  ®è Ban  QLCDA   18,  ñ   ëng  Th tr c¸c  ¬  c quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản