Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành bổ sung định mức dự toán công tác khoan lỗ cọc, khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña bé trëng bé x©y dùng sè 17/2004/q®­bxd  n g µ y   5   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   b æ   s u n g   ® Þ n h   m ø c  dù to¸n c«ng t¸c khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµ  thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt lîng cäc bª t«ng bé trëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 04/4/2003 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  38/1998/N§­CP ngµy 9/6/1998 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thùc hµnh   tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ. Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Vô   trëng   Vô   Kinh   tÕ   tµi   chÝnh   vµ   ViÖn trëng ViÖn Kinh tÕ x©y dùng. Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy  ®Þnh møc  dù  to¸n mét sè  lo¹i c«ng t¸c khoan t¹o lç  cäc khoan nhåi  vµ  thÝ  nghiÖm kiÓm tra chÊt lîng cäc bª t«ng bæ sung vµo  §Þnh møc dù  to¸n x©y dùng c¬  b¶n ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  1242/1998/Q§­BXD ngµy 25/11/1998  vµ  §Þnh møc dù  to¸n kh¶o  s¸t  x©y  dùng  ban hµnh kÌm theo QuyÕt   ®Þnh sè  06/2000/Q§­BXD ngµy 22/5/2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng. §i Ò u   2.  §Þnh møc dù  to¸n mét sè  lo¹i c«ng t¸c nªu  trªn   lµ   c¨n   cø   ®Ó   lËp   ®¬n   gi¸,   dù   to¸n   c«ng   tr×nh   x©y  dùng cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng. §i Ò u   3.  §Þnh møc dù  to¸n mét sè  lo¹i c«ng t¸c nªu  trªn ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc vµ  cã  hiÖu lùc sau  15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
  2. 2 ThuyÕt minh chung Ngµy 25/11/1998 Bé trëng Bé X©y dùng cã QuyÕt ®Þnh sè  1242/1998/Q§­BXD   ban   hµnh   §Þnh   møc   dù   to¸n   x©y   dùng   c¬  b¶n.  Ngµy 12/11/2002 Bé  trëng Bé  X©y dùng cã  QuyÕt  ®Þnh  sè   31/2002/Q§­BXD  bæ   sung  mét  sè   lo¹i  c«ng   t¸c   x©y   l¾p   cho   tËp   §Þnh   møc   dù   to¸n   x©y   dùng   c¬   b¶n   ban   hµnh   kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1242/1998/Q§­BXD.   Ngµy   22/05/2000   Bé  trëng   Bé   X©y   dùng   cã   QuyÕt   ®Þnh   sè   06/2000/Q§­BXD   ban  hµnh §Þnh møc dù  to¸n kh¶o s¸t x©y dùng. Trong hÖ  thèng  §Þnh møc dù  to¸n nªu trªn cha bao gåm  ®Þnh møc cho c¸c  c«ng t¸c: khoan t¹o lç  cäc khoan nhåi vµo  ®¸  ë  vÞ  trÝ  cã   hang   ®éng   Caster,   khoan   vµo   ®¸   må   c«i   vµ   c«ng   t¸c   thÝ  nghiÖm kiÓm tra chÊt lîng cäc bª t«ng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p  t¶i träng tÜnh  Ðp däc trôc; biÕn d¹ng nhá  (PIT) vµ  siªu  ©m. §Ó  cã  c¬  së  cho viÖc x¸c  ®Þnh  ®¬n gi¸, lËp   dù  to¸n   ®èi víi c¸c c«ng t¸c nµy, Bé  X©y dùng ban hµnh bæ sung  vµo c¸c tËp  ®Þnh møc dù  to¸n nãi trªn mét sè  c«ng t¸c nh   sau: C«ng t¸c x©y l¾p Tõ m∙ §Õn m∙ Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan  cã èng v¸ch: DA.2511 DA.2515 ­ Khoan t¹o lç  cäc khoan nhåi vµo ®¸  vÞ   trÝ   cã   hang   ®éng   Caster,   ®¸   må  DA.2521 DA.2522 c«i Trªn c¹n. ­ Khoan t¹o lç  cäc khoan nhåi vµo ®¸  vÞ   trÝ   cã   hang   ®éng   Caster,   ®¸   må  c«i Díi níc. Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p kho¶n  ph¶n tuÇn hoµn: DB.4211 DB.4215 ­ Khoan t¹o lç  cäc khoan nhåi vµo d¸  vÞ   trÝ   cã   hang   ®éng   Caster,   ®¸   må  DB.4221 DB.4225 c«i Trªn c¹n. ­ Khoan t¹o lç  cäc khoan nhåi vµo ®¸  vÞ   trÝ   cã   hang   ®éng   Caster,   ®¸   må  cåi Díi níc. C«ng t¸c thay thÕ r¨ng lîi gÇu: DA.1211 DA.1215 ThÝ nghiÖm b»ng t¶i träng tÜnh Ðp  13.1.171 13.1.174 däc trôc ThÝ nghiÖm biÕn d¹ng nhá (PIT) 13.1.18 13.1.18 ThÝ nghiÖm siªu ©m 13.1.19 13.1.19
  3. 3 C¸c lo¹i hao phÝ  cho c«ng t¸c khoan t¹o lç  cäc khoan  nhåi vµo ®¸ ë vÞ trÝ cã hang ®éng Caster, khoan vµo ®a må   c«i  ®îc  ®Þnh møc øng víi chiÒu s©u ngËp  ®¸  ≤  1 lÇn  ®êng  kÝnh cäc, nÕu chiÒu s©u ngËp ®¸ >  1 lÇn ®êng kÝnh cäc th×  cø 1m khoan s©u thªm vµo  ®¸ th×  c¸c hao phÝ  trong  ®Þnh  møc ®îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Ngoµi   c¸c   thuyÕt   minh   vµo   quy   ®Þnh   ¸p   dông   cho   c¸c  ®Þnh møc dù to¸n bæ sung nµy, c¸c thuyÕt minh vµ quy ®Þnh  ¸p dông kh¸c thùc hiÖn nh quy ®Þnh trong c¸c tËp ®Þnh møc  dù  to¸n ban hµnh theo c¸c QuyÕt  ®Þnh sè  1242/1998/Q§­BXD  ngµy   25/12/1998;   QuyÕt   ®Þnh   sè   31/2002/Q§­BXD   ngµy  12/11/2002   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   06/2000/Q§­BXD   ngµy  22/05/2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng. I. C«ng t¸c khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo ®¸  vÞ trÝ cã hang ®éng Caster, ®¸ må c«i DA.2500 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan  cã èng v¸ch. Thµnh phÇn c«ng viÖc: C¸c   c«ng   t¸c   chuÈn   bÞ,   khoan   t¹o   lç   chiÒu   s©u   lç   khoan vµo ®¸ ≤  1 lÇn  ®êng kÝnh cäc; h¹, nhæ  èng v¸ch b¶o  vÖ   phÇn   miÖng   lç   khoan,   xö   lý   l¾ng   cÆn,   thæi   röa   lç  khoan, kiÓm tra; hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Møc hao phÝ èng v¸ch ®îc tÝnh riªng theo c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh cho tõng lo¹i lç  khoan phï  hîp víi yªu cÇu cña  chØ dÉn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ. DA.2510 khoan vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng Caster,  ®¸ må c«i, trªn c¹n. §¬n vÞ tÝnh:  1m M∙  C«ng  Thµnh  §¬n  §êng kÝnh lç khoan (mm) hiÖu t¸c x©y  phÇn  vÞ 800 1000 1200 1500 2000 l¾p hao phÝ DA.251 Khoan  Nh©n c«ng C«ng 5,65 6,50 7,48 9,35 12,15 vµo   ®¸ 4,0/7 6 4 0 0 5 vÞ   trÝ M¸y   thi  cã  hang c«ng ca ®éng  M¸y khoan  0,51 0,59 0,68 0,85 1,105 Caster, QJ250 4 1 0 0 ®¸   må (hoÆc   t­
  4. 4 c«i,  ¬ng tù) ca trªn  CÇn   cÇu  % 1,105 c¹n 25T  0,51 0,59 0,68 0,85 5,0 M¸y kh¸c 4 1 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 1 2 3 4 5 DA.2520 khoan vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng Caster,  ®¸ må c«i, díi níc §¬n vÞ tÝnh:  1m M∙  C«ng  Thµnh  §¬n  §êng kÝnh lç khoan (mm) hiÖu t¸c x©y  phÇn  vÞ 800 1000 1200 1500 2000 l¾p hao phÝ DA.252 Khoan  Nh©n   c«ng  C«ng 6,787 7,805 8,97 11,22 14,58 vµo   ®¸  4,0/7 6 0 6 vÞ   trÝ  M¸y   thi  cã   hang c«ng ca 0,617 0,710 ®éng  M¸y   khoan  0,81 1,020 1,326 Caster, QJ250 6 ®¸   må  hoÆc t¬ng  ca 0,617 0,710 ( c«i,   d­ tù) ca 0,617 0,710 1,020 1,326 íi níc CÇn   cÇu  ca 0,617 0,710 0,81 1,020 1,326 25T  ca 0,309 0,355 6 1,020 1,326 Xµ   lan  % 5,0 5,0 0,81 0,525 0,720 400T 6 5,0 5,0 Xµ   lan  0,81 200T 6 Ca   n«  0,40 150CV 8 M¸y kh¸c 5,0 1 2 3 4 5 DB.4200 khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan  ph¶n tuÇn hoµn Thµnh phÇn c«ng viÖc: C¸c   c«ng   t¸c   chuÈn   bÞ,   khoan   t¹o   lç   chiÒu   s©u   lç   khoan vµo  ®¸ ≤ 1 lÇn  ®êng kÝnh cäc; h¹, nhæ  èng v¸ch b¶o  vÖ   phÇn   miÖng   lç   khoan,   xö   lý   l¾ng   cÆn,   thæi   röa   lç  khoan, kiÓm tra; hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Møc hao phÝ   èng v¸ch b¶o vÖ  phÇn miÖng lç  khoan  ®îc  tÝnh riªng theo c¸c qui  ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng lo¹i lç  khoan phï  hîp víi yªu cÇu cña chØ dÉn kü  thuËt vµ   ®iÒu  kiÖn thi c«ng cô  thÓ. C«ng t¸c b¬m cÊp, hót thu håi dung  dÞch   chèng   sôt   thµnh   lç   khoan,   c«ng   t¸c   thay   thÕ   r¨ng  gÇu, lîi gÇu ®îc tÝnh riªng.
  5. 5 DB.4210 khoan vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster,  ®¸ må c«i, trªn c¹n §¬n vÞ tÝnh:  1m M∙  C«ng t¸c Thµnh phÇn  §¬n  §êng kÝnh lç khoan (mm) hiÖu hao phÝ vÞ 800 1000 1200 1500 2000 x©y l¾p DB.42 Khoan  Nh©n   c«ng  c«ng 3,238 3,724 4,28 5,353 7,495 1 vµo   ®¸ 4,0/7  3 vÞ   trÝ M¸y   thi  cã   hang  c«ng ®éng  M¸y   khoan  ca 0,294 0,339 0,487 0,681 caster,  B250­B30  0,38 ®¸   må  (hoÆc   t¬ng  9 c«i,  tù) ca 0,294 0,339 0,487 0,681 trªn c¹n CÇn   cÈu  % 5,0 5,0 5,0 5,0 b¸nh   xÝch  0,38 40T 9 M¸y kh¸c 5,0 1 2 3 4 5 DB.4220 khoan vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster,  ®¸ må c«i, díi níc M∙  C«ng  Thµnh phÇn  §¬n  §êng kÝnh lç khoan (mm) hiÖu t¸c x©y  hao phÝ vÞ 800 1000 1200 1500 2000 l¾p DB.422 Khoan  Nh©n   c«ng  c«n 3,88 4,469 5,139 6,42 8,994 vµo   ®¸  4,0/7  g 6 4 vÞ   trÝ  M¸y   thi  cã   hang c«ng ®éng  M¸y   khoan  0,406 0,467 0,818 caster, B250­B30   ca 0,35 0,58 ®¸   må  (hoÆc   t¬ng  3 0,406 0,508 4 c«i,   d­ tù) ca 0,406 0,508 0,730 íi níc CÇn   cÈu  ca 0,35 0,406 0,508 0,58 0,730 b¸nh   xÝch  ca 3 0,203 0,254 4 0,730 40T ca 0,35 5,0 5,0 0,58 0,365 Xµ lan 400T % 3 4 5,0 Xµ lan 200T 0,35 0,58 Ca n« 150CV 3 4 M¸y kh¸c 0,17 0,29 7 2 5,0 5,0 1 2 3 4 5
  6. 6 DA.1200 c«ng t¸c thay thÕ r¨ng lîi gÇu Thµnh phÇn c«ng viÖc: C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, th¸o lîi gÇu, r¨ng gÇu lµm vÖ  sinh, hµn lîi gÇu, r¨ng gÇu  ®¶m b¶o yªu cÇu kü  thuËt (¸p  dông  ®èi víi trêng hîp khoan vµo  ®¸ cã  hang  ®éng Caster,   ®¸ må c«i) §¬n   vÞ   tÝnh:   1m  khoan M∙  C«ng  Thµnh phÇn  §¬n  §êng kÝnh lç khoan (mm) hiÖu t¸c x©y  hao phÝ vÞ 800 1000 1200 1500 2000 l¾p DA.121 Thay  VËt liÖu thÕ  R¨ng gÇu c¸i 3,50 4,025 4,629 7,040 8,096 r¨ng  Lîi gÇu c¸i 0 0,952 1,095 1,665 1,915 gÇu,  Que hµn kg 0,82 0,476 0,548 0,833 0,958 lîi gÇu VËt   liÖu  % 8 5 5 5 5 kh¸c 0,41 Nh©n   c«ng c«ng 4 0,381 0,438 0,666 0,766 4,0/7 5 M¸y   thi  c«ng ca 0,33 0,190 0,219 0,333 0,383 M¸y   hµn  % 1 5,0 5,0 5,0 5,0 ®iÖn 23Kw M¸y kh¸c 0,16 6 5,0 1 2 3 4 5 II. C«ng t¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt lîng  cäc bª t«ng 13.1.17.   C«ng   t¸c   thÝ   nghiÖm   b»ng   ph¬ng   ph¸p   t¶i  träng tÜnh Ðp däc trôc Thµnh phÇn c«ng viÖc: ­ ChuÈn bÞ  dông cô, trang thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm, kh¶o   s¸t hiÖn trêng. ­ §Ëp ®Çu cäc vµ gia c«ng ®Çu cäc, lµm nÒn gèi kª. ­ L¾p  ®Æt, th¸o dì  dµn chÊt t¶i,  ®èi träng bªt«ng vµ  thiÕt bÞ thÝ nghiÖm (kÝch, ®ång hå ®o...). ­ TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ ghi chÐp sè liÖu.
  7. 7 ­   ChØnh   lý   sè   liÖu,   hoµn   thµnh   c«ng   t¸c   thÝ   nghiÖm  theo ®óng yªu cÇu. ­ NghiÖm thu, bµn giao. C¸c c«ng viÖc cha tÝnh vµo møc gåm: ­ C«ng t¸c vËn chuyÓn hÖ  dÇm thÐp vµ   ®èi tîng bªt«ng  ®Õn vµ ra khái ®Þa ®iÓm thÝ nghiÖm. ­ C«ng t¸c trung chuyÓn hÖ  dÇm thÐp vµ   ®èi träng bª  t«ng gi÷a c¸c cäc thÝ nghiÖm trong c«ng tr×nh. ­ Xö  lý  nÒn  ®Êt yÕu phôc vô  c«ng t¸c thÝ  nghiÖm (nÕu  cã). Ghi   chó:   C«ng   t¸c   thÝ   nghiÖm   b»ng   ph ¬ng   ph¸p   t¶i  träng tÜnh  Ðp däc trôc cã  t¶i träng thÝ  nghiÖm 
  8. 8 ­   KÝch   500  tÊn ­   M¸y   thuû  b×nh ­   CÇn   cÈu  16 tÊn ­   CÇn   cÈu  25 tÊn ­ M¸y kh¸c 1 2 3 4 13.1.18.   C«ng   t¸c   thÝ   nghiÖm   b»ng   ph¬ng   ph¸p   biÕn  d¹ng nhá (PIT) Thµnh phÇn c«ng viÖc: NhËn nhiÖm vô, kh¶o s¸t hiÖn trêng. L¾p  ®Æt vµ  th¸o  dì  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm. TiÕn hµnh thÝ  nghiÖm vµ  ghi chÐp  sè  liÖu theo quy tr×nh quy ph¹m. ChØnh lý  tµi liÖu, kiÓm  tra chÊt lîng s¶n phÈm, nghiÖm thu, bµn giao.
  9. 9 §¬n   vÞ   tÝnh:   1   cäc/1   lÇn  thÝ nghiÖm M∙ hiÖu C«ng t¸c Thµnh phÇn hao phÝ §¬n  §Þnh  vÞ møc 13.1.18 ThÝ   nghiÖm  Ët liÖu V b»ng   ph¬ng  óa 2 kg ­ B c¸i 0,1 ph¸p   biÕn  ôc thÐp ­ § c¸i 0,1 d¹ng   nhá  ­ §¸ mµi ®Üa viªn 0,1 (PIT) ­ GiÊy r¸p tê 1,0 ­ VËt liÖu kh¸c % 5,0 Nh©n c«ng ­ Kü  s  cÊp bËc b×nh qu©n  c«ng 0,5 5/8 c«ng 0,8 ­ C«ng nh©n cÊp bËc b×nh  qu©n 4/7 ca 0,8 M¸y thi c«ng % 1,0 ­ ThiÕt bÞ ®o biÕn d¹ng ­ M¸y kh¸c 1 13.1.19. C«ng t¸c thÝ nghiÖm b»ng ph¬ng ph¸p siªu ©m Thµnh phÇn c«ng viÖc: NhËn nhiÖm vô, kh¶o s¸t hiÖn trêng. L¾p  ®Æt vµ  th¸o  dì  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm. TiÕn hµnh thÝ  nghiÖm vµ  ghi chÐp  sè  liÖu theo quy tr×nh quy ph¹m. ChØnh lý  tµi liÖu, kiÓm  tra chÊt lîng s¶n phÈm, nghiÖm thu, bµn giao. §¬n vÞ  tÝnh: 1 mÆt c¾t siªu  ©m/1  lÇn thÝ nghiÖm M∙ hiÖu C«ng t¸c Thµnh phÇn hao phÝ §¬n  §Þnh møc vÞ 13.1.19 ThÝ  VËt liÖu nghiÖm  ­ Thíc thÐp 5m c¸i 0,04 b»ng   ph­ ­ Thíc thÐp 42m c¸i 0,04 ¬ng   ph¸p  ­ VËt liÖu kh¸c % 5,0 siªu ©m Nh©n c«ng ­ Kü  s  cÊp bËc b×nh  c«ng 0,46 qu©n 5/8 ­ C«ng nh©n cÊp bËc  c«ng 1,12 b×nh qu©n 4/7 M¸y thi c«ng ca 0,32 ­ ThiÕt bÞ siªu ©m % 1,0 ­ M¸y kh¸c 1
Đồng bộ tài khoản