Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
149
lượt xem
17
download

Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuachia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 17/2004/Q§­NHNN  ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ  dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi  ViÖt Nam ­ Campuchia    Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè  01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè  10/2003/QH11 ngµy 17/06/2003; C¨n cø HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ   ChÝnh phñ Campuchia ký ngµy 24/3/1998; C¨n cø HiÖp ®Þnh mua b¸n trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô   th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam   vµ ChÝnh phñ Campuchia ký ngµy 26/11/2001; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng   v¨n sè 6179/VPCP­KTTH ngµy 06/11/2002 cña V¨n phßng ChÝnh   phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi, quyÕt ®Þnh: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy chÕ  thanh  to¸n  trong mua b¸n,  trao  ®æi hµng hãa vµ dÞch vô  th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi ViÖt Nam ­ Campuchia”.   §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.    §iÒu   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i  hèi, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m  ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung  ¬ng, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Quy chÕ thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi  ViÖt Nam ­ Campuchia (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 17/2004/Q§­NHNN ngµy 05/ 01/2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc). ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  1.   Quy   chÕ   nµy   ®iÒu   chØnh   c¸c   ho¹t   ®éng   thanh   to¸n  trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô  th¬ng   m¹i   gi÷a   th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   vµ   th¬ng   nh©n  Campuchia t¹i khu vùc biªn giíi ViÖt Nam ­ Campuchia.  2.   Ho¹t   ®éng   thanh   to¸n   ®èi   víi   c¸c   giao   dÞch   mua  b¸n, trao  ®æi  hµng  hãa vµ dÞch  vô gi÷a  th¬ng nh©n ViÖt  Nam vµ th¬ng nh©n Campuchia kh«ng thùc hiÖn t¹i khu vùc  biªn giíi ®îc ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n qua Ng©n  hµng b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi theo th«ng lÖ quèc tÕ  vµ kh«ng chÞu sù ®iÒu chØnh cña Quy chÕ nµy. §iÒu  2.  §èi tîng ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: 1. Th¬ng nh©n ViÖt Nam, gåm: a) C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®îc  thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam; b) C¸c hé c¸ thÓ ®îc phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c)  C d©n biªn giíi; 2.  C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam; 3. Th¬ng nh©n Campuchia (bao gåm tæ chøc vµ c¸ nh©n)  cã quan hÖ mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng  m¹i t¹i khu vùc biªn giíi víi th¬ng nh©n ViÖt Nam. §iÒu  3.  C¸c h×nh thøc thanh to¸n  Ho¹t   ®éng   thanh   to¸n   trong   c¸c   giao   dÞch   mua   b¸n,  trao ®æi hµng  hãa  vµ dÞch  vô th¬ng  m¹i  gi÷a  th¬ng  nh©n  hai níc t¹i khu vùc biªn giíi ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh  thøc sau:
 3. 3 a)   Thanh   to¸n   th«ng   qua   c¸c   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   cña  hai   níc   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi,   theo   th«ng   lÖ  quèc tÕ (bao gåm c¸c Ng©n hµng ®Æt trô së ë trong hoÆc  ngoµi tØnh cã biªn giíi gi¸p Campuchia); b)   Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi   hoÆc  §ång   ViÖt  Nam  (VND)   th«ng  qua  tµi  kho¶n   cña   th¬ng  nh©n  Campuchia më t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp ë ViÖt Nam (tµi  kho¶n ngo¹i tÖ vµ tµi kho¶n VND cña ngêi kh«ng c tró t¹i  ViÖt Nam); c) Thanh to¸n b»ng VND vµ Riel Campuchia (KHR) th«ng  qua tµi kho¶n t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i  hèi t¹i tØnh biªn  giíi  cña ViÖt Nam vµ Ng©n hµng th¬ng  m¹i Campuchia theo sù tho¶ thuËn vÒ quan hÖ ®¹i lý thanh  to¸n gi÷a hai Ng©n hµng nµy; d)   Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi   tiÒn  mÆt; e) Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR tiÒn mÆt; g) Thanh to¸n theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng. §iÒu  4.  §ång tiÒn thanh to¸n §ång tiÒn thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng hãa  vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n hai níc lµ ngo¹i tÖ  tù do chuyÓn ®æi (§« la Mü, Euro, B¶ng Anh vµ Yªn NhËt),  VND   vµ   KHR.   Th¬ng   nh©n   hai   níc   ®îc   lùa   chän   ®ång   tiÒn  thanh to¸n phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy vµ  c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Ch¬ng II C¸c quy ®Þnh cô thÓ §iÒu   5.   Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi  qua Ng©n hµng theo th«ng lÖ quèc tÕ Khi sö dông ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi lµm ®ång tiÒn  thanh   to¸n   trong   quan   hÖ   mua   b¸n   trao   ®æi   hµng   hãa   vµ  dÞch   vô   th¬ng   m¹i,   th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   vµ   th¬ng   nh©n  Campuchia  ®îc lùa chän c¸c Ng©n hµng  cã trô së ë trong  hoÆc ngoµi tØnh biªn giíi thùc hiÖn thanh to¸n theo th«ng  lÖ quèc tÕ phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña  mçi níc.
 4. 4 §iÒu   6.   Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi  hoÆc   VND   th«ng   qua   tµi   kho¶n   cña   ngêi   kh«ng   c  tró  Campuchia më t¹i c¸c Ng©n hµng ë ViÖt Nam Th¬ng nh©n Campuchia ®îc më tµi kho¶n ngo¹i tÖ tù do  chuyÓn ®æi hoÆc tµi kho¶n VND t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp  ë ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n c¸c giao dÞch mua b¸n,  trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn  giíi   gi÷a   ViÖt   Nam   vµ   Campuchia.   ViÖc   më,   sö   dông   tµi  kho¶n ngo¹i tÖ vµ tµi kho¶n VND cña th¬ng nh©n Campuchia  t¹i c¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp cña ViÖt Nam thùc  hiÖn  theo  quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi tµi kho¶n cña ngêi  kh«ng c tró. §iÒu   7.  Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR qua Ng©n hµng ®­ îc phÐp cña hai níc t¹i Khu vùc biªn giíi 1. ViÖc sö dông VND vµ KHR trong thanh to¸n mua b¸n  trao ®æi hµng  hãa  vµ dÞch  vô th¬ng  m¹i  gi÷a  th¬ng  nh©n  ViÖt Nam vµ th¬ng nh©n Campuchia ®îc thùc hiÖn theo c¸c  quy ®Þnh sau ®©y: a) Ng©n hµng ®îc phÐp cña ViÖt Nam t¹i tØnh biªn giíi  ®îc phÐp tho¶ thuËn víi Ng©n hµng cña Campuchia vÒ viÖc  më tµi kho¶n VND hoÆc tµi kho¶n KHR cho nhau ®Ó phôc vô  thanh to¸n cho th¬ng nh©n hai níc.  b) Ng©n hµng ®îc phÐp cña hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn  vÒ   sè  d  tèi   ®a   b»ng   VND   hoÆc  KHR  ®îc   duy   tr×   trªn  tµi  kho¶n  thanh  to¸n cña bªn nµy më t¹i Ng©n hµng  phÝa  bªn  kia. Trêng hîp sè d  trªn tµi kho¶n vît qu¸ sè d  tèi ®a  theo tho¶ thuËn th× c¸c Ng©n hµng cña hai bªn cã thÓ tho¶  thuËn   chuyÓn   ®æi   thµnh   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi   hoÆc  tiÒn cña mçi bªn ®Ó chuyÓn vÒ níc. c) Ng©n hµng ®îc phÐp cña hai bªn c¨n cø vµo kh¶ n¨ng  cña   Ng©n   hµng   vµ   ®iÒu   kiÖn   cô   thÓ   cña   tõng   khu   vùc   ®Ó  tho¶ thuËn ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n phï hîp, ®¸p  øng c¸c nhu cÇu giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ  dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n cña hai níc. d) Tû gi¸ gi÷a VND vµ KHR do Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)  c¸c   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   (hoÆc   ngêi   ®îc   uû   quyÒn)   quyÕt  ®Þnh   (trªn   c¬   së   tham   kh¶o   tû   gi¸   thÞ   trêng   vµ   tû   gi¸  tÝnh chÐo qua ®ång ®« la Mü hoÆc theo sù tho¶ thuËn gi÷a  Ng©n hµng cña hai níc cã quan hÖ ®¹i lý thanh to¸n). e)   C¸c   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   mua  b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a hai níc  b»ng VND vµ KHR ®îc xuÊt, nhËp khÈu VND vµ KHR tiÒn mÆt  ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ph¶i xin phÐp Ng©n  hµng Nhµ níc nhng ph¶i lµm thñ tôc khai b¸o H¶i quan cöa  khÈu khi xuÊt, nhËp khÈu tiÒn mÆt.
 5. 5 2. ViÖc kiÓm tra hå s¬ chøng tõ thanh to¸n theo tho¶  thuËn  gi÷a  Ng©n hµng hai bªn phï hîp víi quy ®Þnh  hiÖn  hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. §iÒu   8.   Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi  tiÒn mÆt 1. ViÖc sö dông ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt ®Ó  thanh to¸n trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa  vµ   dÞch   vô   th¬ng   m¹i   t¹i   khu   vùc   biªn   giíi   gi÷a   th¬ng  nh©n   ViÖt   Nam   vµ   th¬ng   nh©n   Campuchia   chØ   ®îc   ¸p   dông  trong  trêng   hîp   th¬ng   nh©n   cña   hai   bªn   kh«ng   thÓ   thanh  to¸n qua Ng©n hµng vµ chØ ®îc ¸p dông cho th¬ng nh©n ViÖt  Nam ®îc nhËn thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tiÒn mÆt th«ng qua  viÖc   b¸n   hµng   hãa   vµ   cung   cÊp   dÞch   vô   cho   th¬ng   nh©n  Campuchia,   kh«ng   ¸p   dông   cho   th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam     ®îc  dïng ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thanh to¸n cho hµng hãa nhËp khÈu  vµ cung øng dÞch vô tõ phÝa Campuchia. Khi cã nhu cÇu thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, th¬ng nh©n ViÖt  Nam ph¶i lµm thñ tôc xin phÐp Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh  tØnh   (thµnh   phè)   trªn  ®Þa  bµn  n¬i  doanh   nghiÖp   ®Æt   trô  së. Hå s¬ xin phÐp gåm: ­   §¬n   xin   phÐp   thu   ngo¹i   tÖ   tiÒn   mÆt   tõ   xuÊt   khÈu  sang Campuchia (theo mÉu t¹i Phô lôc 1); ­ B¶n sao cã c«ng chøng giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh  doanh cã ®¨ng ký m∙ sè doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu (®èi  víi doanh nghiÖp xin cÊp giÊy phÐp lÇn ®Çu); ­ B¶n sao v¨n b¶n chÊp nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn  ®èi víi trêng  hîp  hµng  hãa t¹m ngõng xuÊt  khÈu  vµ hµng  hãa xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn; ­   B¶n   sao   hîp   ®ång   th¬ng   m¹i   ®∙   ký   víi   th¬ng   nh©n  Campuchia cã tháa thuËn ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng ngo¹i  tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt (cã x¸c nhËn cña Thñ trëng  doanh nghiÖp).  Sau khi nhËn ®Çy ®ñ bé hå s¬ cña th¬ng nh©n ViÖt Nam  xin ®îc thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, Gi¸m ®èc Ng©n hµng nhµ níc  chi   nh¸nh  tØnh   (thµnh  phè)   xem   xÐt   vµ  gi¶i   quyÕt.  Gi¸m  ®èc   Ng©n   hµng   nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh   (thµnh   phè)   ®îc  quyÒn ký giÊy phÐp cho thu c¸c kho¶n tiÒn díi møc 500 000  USD (n¨m tr¨m ngh×n ®« la Mü) hoÆc c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c  cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng cho mçi mét hîp ®ång. §èi víi c¸c  hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 500 000 USD trë lªn, Ng©n hµng nhµ  níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n vµ  göi hå s¬ ®Õn Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi ­ Ng©n hµng Nhµ níc  xem xÐt gi¶i quyÕt.
 6. 6 Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ bé  hå s¬ hîp lÖ, Gi¸m ®èc Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh  (thµnh   phè)   hoÆc   Vô   trëng   Vô   Qu¶n   lý   ngo¹i   hèi   ­   Ng©n  hµng Nhµ níc cÊp theo thÈm quyÒn hoÆc kh«ng cÊp giÊy phÐp  cho doanh nghiÖp ®îc thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt (theo mÉu giÊy  phÐp   t¹i   Phô   lôc   2).   Trêng   hîp   tõ   chèi   cÊp   giÊy   phÐp,  ph¶i cã v¨n b¶n gi¶i thÝch lý do. Th¬ng nh©n ViÖt Nam ph¶i nép sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thu  ®îc   vµo   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   ngo¹i   tÖ   cña   m×nh   t¹i   Ng©n  hµng ®îc phÐp trong vßng 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ngo¹i  tÖ tiÒn mÆt ®îc mang vÒ níc theo x¸c nhËn cña H¶i quan  cöa khÈu. Khi nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n, ngoµi giÊy  phÐp thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt ®îc cÊp, th¬ng nh©n ViÖt Nam  ph¶i nép cho Ng©n hµng th¬ng m¹i c¸c giÊy tê sau: ­   B¶n   chÝnh   tê   khai   h¶i   quan   (cã   x¸c   nhËn   cña   H¶i  quan cöa khÈu vÒ sè ngo¹i tÖ mang tõ níc ngoµi vµo); ­   B¶n sao tê khai hµng hãa xuÊt khÈu (nép sau khi  xuÊt hµng).  2. Th¬ng nh©n ViÖt Nam nhËn thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  tù do chuyÓn  ®æi tiÒn  mÆt  trong  c¸c giao dÞch  mua  b¸n,  trao   ®æi   hµng   hãa   vµ   dÞch   vô   th¬ng   m¹i   víi   th¬ng   nh©n  Campuchia   t¹i   Khu   vùc   biªn   giíi   gi÷a   ViÖt   Nam   vµ  Campuchia   ph¶i   tù   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   ®¶m   b¶o   an   toµn   vµ  chÞu mäi rñi ro trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. §iÒu  9.  Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR tiÒn mÆt Th¬ng nh©n hai níc cã c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi  hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi ®îc  thùc hiÖn thanh to¸n b»ng VND tiÒn mÆt hoÆc KHR tiÒn mÆt  trong nh÷ng trêng hîp sau: 1. §èi víi th¬ng nh©n ViÖt Nam  xuÊt khÈu hµng hãa vµ  dÞch vô tõ ViÖt Nam sang Campuchia:  a)   NhËn   thanh   to¸n   b»ng   VND   hoÆc   KHR   tiÒn   mÆt   trªn  l∙nh thæ Campuchia: Ngêi ®¹i diÖn cho th¬ng nh©n ViÖt Nam  b¸n   hµng   cho   th¬ng   nh©n   Campuchia   cã  mang   VND   hoÆc   KHR  tiÒn mÆt khi nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam ph¶i lµm thñ tôc khai  b¸o H¶i quan cöa khÈu sè VND hoÆc KHR tiÒn mÆt mang theo,  xuÊt tr×nh  cho H¶i quan cöa khÈu Hîp ®ång  mua  b¸n  hµng  hãa vµ tê khai hµng hãa xuÊt khÈu ®Ó H¶i quan cöa khÈu  ®èi chiÕu kiÓm tra.  b)   NhËn   thanh   to¸n   b»ng   VND   hoÆc   KHR   b»ng   tiÒn   mÆt  trªn l∙nh thæ ViÖt Nam: Th¬ng nh©n Campuchia ®îc sö dông  VND hoÆc KHR tiÒn mÆt tõ c¸c nguån sau ®©y ®Ó thanh to¸n 
 7. 7 mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i víi th¬ng  nh©n ViÖt Nam: ­ VND tiÒn mÆt rót tõ tµi kho¶n VND më t¹i Ng©n hµng  ®îc phÐp ë ViÖt Nam hoÆc VND cã ®îc tõ nguån thu nhËp hîp  ph¸p t¹i ViÖt Nam; ­ VND mang tõ Campuchia vµo cã x¸c nhËn cña H¶i quan  cöa khÈu trªn tê khai H¶i quan khi nhËp c¶nh; ­ KHR tiÒn mÆt mang tõ Campuchia vµo cã x¸c nhËn cña  H¶i quan cöa khÈu hoÆc tõ c¸c nguån thu nhËp hîp ph¸p t¹i  ViÖt Nam. 2. §èi víi th¬ng nh©n ViÖt Nam nhËp khÈu hµng hãa vµ  dÞch vô tõ Campuchia vµo ViÖt Nam: a)   Thanh   to¸n   b»ng   VND   hoÆc   KHR   tiÒn   mÆt   trªn   l∙nh  thæ Campuchia: Th¬ng nh©n ViÖt Nam ®îc sö dông nguån thu  VND, KHR tiÒn mÆt tõ viÖc b¸n hµng hãa hay cung cÊp dÞch  vô   cho   phÝa   Campuchia   trªn   l∙nh   thæ   Campuchia   hoÆc   ®îc  mang tiÒn mÆt VND, KHR tõ ViÖt Nam sang Campuchia ®Ó thùc  hiÖn   thanh   to¸n   cho   th¬ng   nh©n   Campuchia.   Khi   mang   VND  hoÆc   KHR   tiÒn   mÆt   sang   Campuchia,   th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam  ph¶i lµm thñ tôc khai b¸o H¶i quan cöa khÈu sè VND hoÆc  KHR tiÒn mÆt mang theo, xuÊt tr×nh cho H¶i quan cöa khÈu  Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa vµ tê khai hµng hãa nhËp khÈu  ®Ó   H¶i   quan   cöa   khÈu   ®èi   chiÕu   kiÓm   tra   mµ   kh«ng   ph¶i  xuÊt   tr×nh   giÊy   phÐp   mang  ngo¹i   tÖ   tiÒn   mÆt,   ®ång  ViÖt  Nam b»ng tiÒn mÆt ra níc ngoµi do ng©n hµng cÊp. Sè tiÒn  VND hoÆc KHR tiÒn mÆt ph¶i phï hîp víi sè tiÒn thanh to¸n  trong hîp ®ång mua b¸n hµng hãa ®∙ ký.  b)   Thanh   to¸n   b»ng   VND   hoÆc   KHR   tiÒn   mÆt   trªn   l∙nh  thæ ViÖt Nam:  Th¬ng   nh©n   Campuchia   ®îc   nhËn   thanh   to¸n   b»ng   VND  hoÆc KHR tiÒn mÆt tõ b¸n hµng hãa vµ cung cÊp dÞch vô cho  th¬ng nh©n ViÖt Nam. Th¬ng nh©n Campuchia mang VND hoÆc  KHR   tiÒn   mÆt   tõ   ViÖt   Nam   sang   Campuchia   khi   xuÊt   c¶nh  ph¶i lµm thñ tôc khai b¸o H¶i quan cöa khÈu sè VND hoÆc  KHR tiÒn mÆt mang theo, xuÊt tr×nh cho H¶i quan cöa khÈu  Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa vµ tê khai hµng hãa nhËp khÈu  ®Ó   H¶i   quan   cöa   khÈu   ®èi   chiÕu   kiÓm   tra   mµ   kh«ng   ph¶i  xuÊt tr×nh giÊy phÐp mang ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, VND tiÒn mÆt  ra níc ngoµi do ng©n hµng cÊp. Sè tiÒn VND hoÆc KHR tiÒn  mÆt ph¶i phï hîp víi sè tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång ®∙  ký kÕt gi÷a th¬ng nh©n cña hai níc. Th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ Campuchia thanh to¸n b»ng VND  hoÆc KHR tiÒn mÆt trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi  hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a  ViÖt Nam vµ Campuchia ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc H¶i quan vÒ  khai b¸o xuÊt nhËp khÈu tiÒn mÆt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm 
 8. 8 ®¶m b¶o an toµn trong vËn chuyÓn vµ chÞu mäi rñi ro trong  qu¸ tr×nh thanh to¸n.  §iÒu  10.  Thanh to¸n theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng Th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   cã   c¸c   giao   dÞch   mua   b¸n,   trao  ®æi   hµng   hãa   vµ   dÞch   vô   th¬ng   m¹i   víi   th¬ng   nh©n  Campuchia   ®îc   tho¶   thuËn   thanh   to¸n   díi   h×nh   thøc   hµng  ®æi hµng theo c¸c quy ®Þnh sau: 1.  Hµng hãa  mua b¸n,  trao  ®æi ph¶i  phï  hîp víi  c¸c  quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt mçi níc vÒ qu¶n lý hµng  hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2.   §ång   tiÒn   sö   dông   ®Ó   tÝnh   to¸n   hoÆc   thanh   to¸n  chªnh lÖnh trong giao dÞch hµng ®æi hµng lµ ngo¹i tÖ tù  do chuyÓn ®æi hoÆc VND hoÆc KHR. 3. PhÇn chªnh lÖnh trong giao dÞch hµng ®æi hµng ®îc  thanh to¸n theo c¸c ph¬ng thøc nªu trªn. Chøng tõ thanh  to¸n phÇn chªnh lÖch ¸p dông nh  ®èi víi thanh to¸n xuÊt  khÈu, nhËp khÈu, phï hîp víi tõng h×nh thøc thanh to¸n. ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu  11.  Tæ chøc thùc hiÖn Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh biªn giíi qu¸n triÖt  néi dung Quy chÕ nµy, xin ý kiÕn chØ ®¹o cña cÊp Uû vµ  chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   tæ  chøc   vµ  triÓn   khai   thùc  hiÖn  th«ng tin tuyªn truyÒn trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i  chóng; phæ biÕn híng dÉn c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn;  thùc   hiÖn   phèi   hîp   cïng   c¸c   c¬   quan   h÷u   quan   nh  th¬ng  m¹i,   tµi   chÝnh,   h¶i   quan,  c«ng   an,   biªn   phßng…   tæ  chøc  triÓn  khai   tèt   ho¹t   ®éng   thanh   to¸n   hµng   hãa   xuÊt  nhËp  khÈu vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn giíi. Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) tæ chøc  triÓn khai viÖc cÊp phÐp theo Quy chÕ nµy, t¨ng cêng qu¶n  lý vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ®èi víi c¸c Ng©n hµng ®îc  phÐp vµ tæ chøc, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn cã tham gia thanh  to¸n biªn giíi. Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp chØ  ®¹o c¸c Chi nh¸nh  cña  Ng©n  hµng m×nh t¹i c¸c tØnh  biªn  giíi   ViÖt   Nam­Campuchia   chñ   ®éng   liªn   hÖ   víi   c¸c   Ng©n  hµng th¬ng m¹i phÝa Campuchia ®Ó tho¶ thuËn ®Æt quan hÖ 
 9. 9 ®¹i lý thanh to¸n  phôc  vô xuÊt  nhËp khÈu hµng  hãa  b»ng  ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, VND, KHR theo Quy chÕ nµy, ®¸p  øng nhu cÇu thanh to¸n trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao  ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n hai níc  t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a ViÖt Nam vµ Campuchia. §iÒu  12.  ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o 1. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng ®Çu quý sau,  c¸c   Ng©n   hµng  hoÆc   chi   nh¸nh   Ng©n  hµng   thùc   hiÖn   thanh  to¸n   víi   Campuchia   theo   Quy   chÕ   nµy   tæng   hîp   t×nh  h×nh  thanh  to¸n  theo c¸c quy ®Þnh trong  Quy chÕ, b¸o c¸o vÒ  Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn  (theo mÉu t¹i Phô lôc 3). 2. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng ®Çu quý sau,  c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thanh to¸n víi Campuchia b»ng  ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt lµm b¸o c¸o t×nh h×nh  thu vµ nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n vµ göi vÒ Ng©n  hµng   nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh   (thµnh   phè)   trªn   ®Þa   bµn  (theo mÉu t¹i Phô lôc 4). 3. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau,  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh   (thµnh   phè)   tæng   hîp  t×nh h×nh thanh to¸n theo c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy,  b¸o c¸o vÒ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i  hèi) (Theo mÉu t¹i Phô lôc 5). 4.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   Quy   chÕ   nµy,   nÕu   ph¸t  sinh víng m¾c cÇn b¸o c¸o ngay Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. §iÒu  13.  Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m Quy chÕ nµy th×  tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt,  xö lý hµnh  chÝnh hoÆc  bÞ truy  cøu  tr¸ch  nhiÖm  h×nh  sù,  nÕu g©y thiÖt h¹i ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt.
 10. 10 Phô lôc 1 t ª n   d o a n h   n g h i Ö p  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:_____/CV  ......,   ngµy.......th¸ng.....n¨m......... §¬n xin phÐp thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt tõ xuÊt khÈu sang Campuchia  KÝnh   göi:   Ng©n   hµng   nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh  (thµnh phè)............     (hoÆc Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi ­ Ng©n hµng   Nhµ níc) Tªn   doanh  nghiÖp:   ................................................. ........................................ Trô   së   chÝnh  t¹i:   .................................................... ......................................... Sè   ®iÖn  tho¹i:   .............................................Sè  Fax: ........................……....... GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   sè:   .... ………........…….....................                     C¬   quan   cÊp:   .......................................  ngµy cÊp..........………….................. LÜnh   vùc   kinh   doanh:   ............................... ………................…….................. ..................................................... ......................................................... ............. ..................................................... ..................……...................…………......... Tµi   kho¶n   tiÒn   göi   ngo¹i   tÖ   sè:   ............ ………......................……................ T¹i   Ng©n   hµng:................................. ………....................……......................
 11. 11 Hîp   ®ång   th¬ng   m¹i   ®∙   ký  víi   ..................................................  sè.............. ngµy......................... Ph¬ng thøc  thanh to¸n tho¶ thuËn trong hîp ®ång:  thanh to¸n b»ng…..  (tªn lo¹i ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi) tiÒn mÆt. Lý   do   kh«ng   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   qua   ng©n  hµng: .............….……....……. ..................................................... ............................................……... …........... ..................................................... ......................................................... .......… §Ò   nghÞ   c¬   quan   xem   xÐt,   cÊp   giÊy   phÐp   cho   doanh  nghiÖp   ®îc   thu   sè   ngo¹i   tÖ   tiÒn   mÆt   tõ   viÖc   xuÊt  khÈu ....................... theo hîp ®ång ®∙ ký.  Chóng t«i cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n  lý   ngo¹i   hèi   hiÖn   hµnh   cña   Nhµ   níc   vµ   tù   chÞu   toµn   bé  nh÷ng rñi ro liªn quan tríc khi mang sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt  nãi trªn nép vµo Ng©n hµng. Thñ trëng doanh nghiÖp (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) phô lôc 2 ng©n hµng nhµ níc VN Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam C h i   n h ¸ n h   t Ø n h . . . . . .   §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:        /       ......,   V/v:   thu   ngo¹i   tÖ  ngµy.......th¸ng.....n¨m......... tiÒn   mÆt   tõ   viÖc   xuÊt  khÈu KÝnh göi:  ...................................       Sau   khi   nghiªn   cøu   c«ng   v¨n   sè........   ngµy.....  cña..... (tªn C«ng ty).... vÒ viÖc ®Ò nghÞ ®îc thu ®« la  Mü tiÒn mÆt tõ........, Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh  (thµnh phè)....... cã ý kiÕn nh sau: §ång ý cho..... (tªn C«ng ty).... ®îc thu sè ngo¹i tÖ  tù   do   chuyÓn   ®æi   tiÒn   mÆt   lµ..........   (b»ng  ch÷:..........)   tõ   viÖc   xuÊt   khÈu..........   sang  Campuchia theo hîp ®ång sè......... ngµy................
 12. 12  Sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt nãi trªn ph¶i cã nguån gèc mang  tõ níc ngoµi vµo (cã x¸c nhËn cña H¶i quan cöa khÈu) vµ  ph¶i   ®îc   nép   vµo   tµi   kho¶n   ngo¹i   tÖ   cña.....   (tªn  C«ng  ty).....   më   t¹i   Ng©n   hµng...........   trong   vßng   3   ngµy  lµm viÖc kÓ tõ ngµy ngo¹i tÖ ®îc kª khai trªn tê khai H¶i  quan khi nhËp c¶nh..... (tªn C«ng ty)...... ph¶i tù chÞu  tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn vµ chÞu mäi rñi ro cã thÓ x¶y  ra trong qu¸ tr×nh thanh to¸n tríc  khi  nép tiÒn mÆt vµo  Ng©n hµng. Khi   nép   ngo¹i   tÖ   tiÒn   mÆt   vµo   tµi   kho¶n,.....   (tªn  C«ng   ty)......   ph¶i   xuÊt   tr×nh   cho   Ng©n   hµng......   (NH  n¬i nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt)...... c¸c giÊy tê sau: 1. B¶n chÝnh tê khai h¶i quan ( cã x¸c nhËn cña H¶i  quan cöa khÈu vÒ sè ngo¹i tÖ mang tõ níc ngoµi vµo); 2.  B¶n sao  tê khai  hµng hãa  xuÊt  khÈu (nép  sau  khi  xuÊt hµng).  Ng©n   hµng.....   (Ng©n   hµng   n¬i   nép   ngo¹i   tÖ   tiÒn  mÆt).... cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ gi¸m s¸t viÖc nép sè  ngo¹i  tÖ   tiÒn  mÆt  nµy  vµo  tµi  kho¶n   cña.....   (tªn  C«ng  ty).... theo c¸c quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 5 th¸ng ®Çu quý sau,....  (tªn C«ng ty)..... cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc   chi   nh¸nh   tØnh.....   t×nh  h×nh   nép   vµo   tµi   kho¶n   sè  ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thu ®îc tõ viÖc xuÊt khÈu..... cña.....  (tªn C«ng  ty).....    cho ®Õn khi thùc hiÖn  xong  v¨n b¶n  nµy.  V¨n b¶n nµy cã hiÖu lùc ®Õn hÕt ngµy..... (thêi h¹n  cña v¨n b¶n nµy ph¶i phï hîp víi giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng  hãa cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trêng hîp xuÊt khÈu hµng  hãa   kh«ng   cÇn   giÊy   phÐp   th×   ph¶i   phï   hîp   víi   hîp   ®ång  xuÊt nhËp khÈu).    N¬i nhËn:                               gi¸m ®èc nHNN  chi nh¸nh tØnh............ ­ Nh trªn;         ­ Ng©n hµng n¬i nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt; ­ Lu.  Phô lôc 3 n g © n   h µ n g . . . . . .  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:......... 
 13. 13 B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n  víi Campuchia Quý            n¨m KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh (thµnh  phè)………    §¬n vÞ: USD Sè  H×nh thøc thanh to¸n Sè tiÒn thanh  thø  to¸n (USD) tù XuÊt  NhËp  khÈu khÈu 1 Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù  do chuyÓn ®æi  th«ng qua ng©n  hµng   hai   níc   theo   th«ng   lÖ  quèc tÕ 2 Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù  do   chuyÓn   ®èi   hoÆc   VND   th«ng  qua   tµi   kho¶n   cña   th¬ng   nh©n  Campuchia   më   t¹i   c¸c   ng©n  hµng ViÖt Nam 3 Thanh   to¸n   b»ng   VND   vµ   KHR  qua ng©n hµng tØnh biªn giíi Tæng ……, ngµy …. th¸ng …. n¨m…. Gi¸m ®èc (ký tªn, ®ãng dÊu)
 14. 14 Phô lôc 4 Tªn doanh nghiÖp Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:............. ...       B¸o c¸o T×nh h×nh nép vµo tµi kho¶n sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thu ®îc tõ xuÊt khÈu  sang Campuchia  (Quý ......../N¨m.........) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh  phè)………… §¬n vÞ: USD Sè  Sè vµ ngµy  Sè ngo¹i  Sè ngo¹i tÖ  Sè ngo¹i tÖ  thø  ghi trªn  tÖ ®îc thu  ®îc thu vµ  nép vµo tµi  tù giÊy phÐp theo giÊy  nép vµo  kho¶n lòy  phÐp tµi kho¶n kÕ tõ ®Çu  n¨m Tæng (sè giÊy  phÐp) ..........,  ngµy......th¸ng.....n¨m..... Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 15. 15 Phô lôc 5 ng©n hµng nhµ níc VN Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam C h i   n h ¸ n h   t Ø n h . . . . . .   §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc B¸o c¸o T×nh h×nh thanh to¸n víi Campuchia  (Quý ......../N¨m.........) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam   (Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) 1. T×nh h×nh thu vµ nép ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn  mÆt vµo tµi kho¶n §¬n vÞ: USD Sè Tªn doanh  T×nh h×nh cÊp giÊy phÐp T×nh h×nh thu vµ  thø  nghiÖp nép ngo¹i tÖ tiÒn  tù mÆt vµo TK (quy  ra USD) Sè GP cÊp trong  Sè USD ®îc nép  Sè  Sè USD  Sè USD  kú theo GP USD  tiÒn mÆt tiÒn mÆt  Do  Do  Do  Do Ng©n  ®îc  thu vµ  nép vµo  Ng©n  Ng©n  Ng©n  hµng nép  nép vµo  tµi  hµng  hµng hµng  nhµ níc  lòy  tµi  kho¶n  Trung ­  nhµ  Trung  tØnh  kÕ tõ  kho¶n  lòy kÕ  ¬ng  níc  ¬ng  cÊp ®Çu  trong kú tõ ®Çu  cÊp tØnh  cÊp n¨m n¨m cÊp 1 ... Tæng céng 2. C¸c h×nh thøc kh¸c §¬n vÞ: USD Sè  H×nh thøc thanh to¸n Sè tiÒn thanh to¸n  thø  XuÊt khÈu NhËp khÈu tù 1 Thanh to¸n th«ng qua ng©n hµng  hai   níc   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do  chuyÓn ®æi   2 Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do  chuyÓn ®èi hoÆc VND th«ng qua  tµi   kho¶n   cña   th¬ng   nh©n  Campuchia më t¹i c¸c ng©n hµng  ViÖt Nam  
 16. 16 3 Thanh   to¸n   b»ng   VND   vµ   KHR  th«ng qua ng©n hµng tØnh biªn  giíi  Tæng céng ..........,  ngµy......th¸ng.....n¨m..... Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản