intTypePromotion=1

Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
94
lượt xem
4
download

Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  170/1999/Q§­T T g   n g µ y  19 th¸ng   n¨ m  1999  Ò  vi Ö c kh uy Õ n   h Ý c h  N g êi  8  V k Vi Ö t  a m  ë  n íc n g o µ i c h u y Ó n  ti Ò n  Ò  n íc N v T h ñ  tíng ch Ý nh ph ñ   C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Q uy Õ t  Þ nh   ® : §i Ò u 1.  Ýnh  ñ  Ch ph khuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu  Ön    êi ViÖt kh v t  ki ®Ó Ng     Nam     íc ngoµi® îc chuyÓn  ¹itÖ  Ò   íc phï hîp víiph¸p  ËtViÖt Nam   ën      ngo   v n         lu     vµ ph¸p  Ëtcña    ícm µ   êiViÖt Nam   lu   c¸c n   ng     sinh sèng  µ  ã    v c nhu  Çu  öitiÒn c g    vÒ   íc. n Ng êi níc ngoµi chuyÓn  Òn  õ níc ngoµi vµo  Öt Nam   íim ôc  ch       ti t       Vi   v  ®Ý gióp    ®ì gia  nh,  ©n  ©n,  ®× th nh hay  ×  ôc   ch   õ  Ön  vm ®Ý t thi kh¸c  òng  îc c ®  khuyÕn  Ých  µ  ùc hiÖn    i  íiNg êi ViÖt Nam     íc ngoµi theo    kh v th   nh ®è v       ën     quy ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  µy. t i ®Þ n §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy Õt  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau  : 1. Ngo¹itÖ      quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  µy  µ c¸c ngo¹itÖ  ù do  ®Þ n l      t   chuyÓn   ® æi. 2. Ng êi thô  ëng  µ ngêi trong  íc ® îc hëng  è  ¹itÖ  Ng êi ViÖt     h l    n    s ngo   do      Nam     ícngoµi, ën    hoÆc   êinícngoµichuyÓn  õnícngoµivµo  ÖtNam. ng       t      Vi   3. Tæ     chøc  Ýn  ông  îc phÐp  µ   chøc  Ýn  ông    Öt Nam   îc td ®  l   tæ  td ë Vi   ®  Ng ©n  µng  µ   íccho  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi. h Nh n   ph ho   ngo     4. Doanh    nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  µichÝnh  u  Ýnh  èc  Õ  µ c¸c cd v t  b ch qu t l     doanh nghiÖp  îc Tæng   ôc  u  iÖn  Êp  Êy  Ðp  µm    Þch  ô  µi ®  c B® c gi ph l c¸c d v t  chÝnh  u  Ýnh  èc  Õ. b ch qu t 5. D Þch  ô  µichÝnh  u  Ýnh  èc  Õ  µ c¸c h×nh    v t  b ch qu t l     thøc chuyÓn  Òn ti   quèc  Õ  µ  Ðc  u  Ýnh  èc  Õ. t v s b ch qu t §i Ò u   p  ông  iÒu  cquèc  Õ 3. ¸ d ® í  t Trong  êng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   éng  µ    éi chñ  Üa  Öt tr h® í  tm C ho x∙ h   ngh Vi   Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh    iÒu  ®Þ c¸c® kho¶n  ªnquan  n   Öc  li   ®Õ vi
  2. 2 chuyÓn  ¹itÖ  õ níc ngoµi vµo  Öt Nam   ngo   t       Vi   kh¸c víiquy  nh   ña     ®Þ c Quy Õt  ®Þnh  µy,th× viÖc  n   chuyÓn  ¹itÖ    ông  ngo   ¸p d theo    c¸c quy  nh  ña  iÒu  c ®Þ c® í  quèc  Õ. t §i Ò u   C¸c  ×nh  4.   h thøc chuyÓn  ¹itÖ  õnícngoµivµo  ÖtNam   ngo   t       Vi   Ng êiViÖtNam     ícngoµivµ  êinícngoµi® îcchuyÓn  ¹itÖ  õ níc     ën     ng        ngo   t     ngoµivµo  ÖtNam   íi   ×nh    Vi   d  h c¸c thøc sau    : 1.ChuyÓn  ¹itÖ    ngo   th«ng  qua    chøc  Ýn  ông  îcphÐp; c¸ctæ  td ®  2. ChuyÓn  ¹itÖ    ngo   th«ng qua    c¸c doanh  Þªp  ngh cung  Êp  Þch  ô  µi cd v t  chÝnh  u  Ýnh  èc  Õ; b ch qu t 3.C¸  ©n    nh mang  theo ngêivµo  ÖtNam.     Vi   C¸  ©n    íc ngoµi khinhËp  nh ën      c¶nh  µo  Öt Nam   ã  v Vi   c mang  theo  ¹i ngo   tÖ  é  h cho  êi ViÖt Nam     íc ngoµiph¶ikª khaivíiH¶i quan  öa  Èu  è  Ng     ën             c kh s ngo¹itÖ    mang  é  õnícngoµigöivÒ   h t        cho  êithô hëng    Ng     ë trong níc.   §i Ò u    ®èi t ng ® îcphÐp  Ën  ¹itÖ  Ng êiViÖtNam     íc 5. C¸c   î     nh ngo   do      ën   ngoµichuyÓn  µo  µ        v v chitr¶cho  êithô hëng    Ng     ë trongníc   1.Tæ     chøc  Ýn  ông  îcphÐp. td ®  2.Doanh    nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  µi Ýnh  u  Ýnh  èc  Õ. cd v t  ch b ch qu t 3. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  îcNg ©n   µng  µ   íccho  Ðp  µm  Þch  ô   ®  h Nh n   ph ld v nhËn  µ      ¹itÖ  v chitr¶ngo   hoÆc   chøc  tæ  kinh tÕ  µm  i lýcho  chøc  Ýn    l ®¹     tæ  t dông  ùc hiÖn  Öc      ¹itÖ    th   vi chitr¶ngo   ë trong níc.   §i Ò u   Quy Òn  ña  êithô hëng 6.   c Ng     1.NhËn    b»ng  ¹itÖ  ngo   hoÆc   ng  ÖtNam   ®å Vi   theo yªu cÇu.    2.Trong  êng  îp nhËn    tr h  b»ng  ¹itÖ,ngêithô hëng  ã  Ó    ngo        c th b¸n cho    c¸c tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp, chuyÓn  td ®    kho¶n  µo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ    v t  ti       c¸ nh©n  µ  îcsö  ông  v®  d theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi,göi l      tiÕtkiÖm   ¹itÖ  ¹    chøc  Ýn  ông  îcphÐp    ngo   t i tæ  c¸c td ®  hoÆc   ö  ông  µo    sd v c¸c m ôc  ch  ®Ý kh¸ctheo c¸cquy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      3. Kh«ng ph¶i ®ãng  Õ     thu thu  Ëp  i  íic¸c  nh ®è v   kho¶n  ¹itÖ  õ  íc ngo   t n   ngoµichuyÓn  Ò.   v §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n  ña  ©n  µng  µ  íc   v quy h c Ng h Nh n 1.  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  chøc  Ph   v    ng tæ  tuyªn truyÒn  éng  ichñ  ¬ng    r r∙  tr khuyÕn  Ých  kh chuyÓn  ¹itÖ  Ò   íc. ngo   v n   2. Quy  nh    iÒu  Ön  µ  ñ tôc cÊp  Êy  Ðp  µm  Þch  ô      ®Þ c¸c ® ki v th     gi ph ld v thu nhËn  µ      ¹itÖ;quy  nh  v chitr¶ngo     ®Þ møc    Ö  Ý  thu l ph chuyÓn  Òn;chØ  o    ti   ®¹ c¸c tæ chøc  îc phÐp  µm  Þch  ô  Ën,      ¹itÖ    Õn  ñ  ôc t¹o ®  ld v nh chi tr¶ ngo   c¶i ti th t     thuËn  îcho  êithô hëng. l  i Ng    
  3. 3 3. C Êp   Êy  Ðp    gi ph cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ  ã    iÒu  Ön  µm  Þch    c ®ñ ® ki l d vô  Ën  µ      ¹itÖ  µ    åigiÊy phÐp  nh v chitr¶ngo   v thu h     hoÆc   ã  Õt  nh  nh   c quy ®Þ ®× chØ   ã  êih¹n  i  íic¸c tæ  c th   ®è v     chøc  Ýn  ông  îc phÐp,  chøc  td ®  tæ  kinh tÕ  ã   c hµnh      ¹m    viviph c¸cquy  nh  ®Þ trongQuy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    8. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ªnquan   c c¸cB   li   1. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  y    thu Ch ph v ñ ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ trong  ¹m    Ö m   ô, ph vi nhi v  quyÒn  ¹n  ña  × nh   ã  hcm c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íiNg ©n   µng  µ   íc thùc   ph   v  h Nh n     hiÖn  Öc  vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ. l  n  d v nh v chitr¶ngo   2. Tæng   ôc      c H¶i quan, Tæng     c«ng    u  Ýnh  Ôn  ty B ch Vi th«ng  Öt Nam   Vi   cã tr¸chnhiÖ m     b¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h chuyÓn  ¹itÖ  µo  Öt Nam   ngo   v Vi   cho  ©n   Ng hµng  µ   íc®Ó   ©n  µng  µ   íctæng  îp b¸o    ñ íng ChÝnh  ñ. Nh n   Ng h Nh n   h   c¸o Th t   ph   B¸o    è  Öu vµ  ×nh  ×nh  c¸o s li   t h chuyÓn  ¹itÖ  µo  Öt Nam   ùc hiÖn  ngo   v Vi   th   theo  quý  µ  v theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    ö  ýviph¹m  9. X l     Tæ  chøc, c¸  ©n  ã  µnh      ¹m  Ò   ¹t®éng  Ën  µ        nh ch vi vi ph v ho   nh v chi tr¶ ngo¹itÖ  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý hµnh  Ýnh    th t   t ch   ®é vi ph m b x l  ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù, n Õu  ©y  Öth¹iph¶i båi th ng    h s  g thi         ê theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Òu  10. §i kho¶n    µnh thih 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. 15  k t  k  Nh÷ng quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b 2. Thèng  c  ©n   µng  µ   ícchÞu    ®è Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    µnh    h  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2