intTypePromotion=1

Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  171/2000/Q§­N H N N 1 3  n g µ y     T n 25 th¸ng  n¨ m  2000 B a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   Ò  vi Ö c 5  v ® ¨n g  k ý  gi Ê y  ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n  t  n        Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt C¸c  tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,   ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë  ®è S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc,   Ng h Nh n quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi ®¨ng  ý  Êy têcã    ¾n  ¹n”. k gi     gi¸ng h §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Gi¸m  c  ë     ®è S giao  Þch, Thñ   ëng    d   tr c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  v c li   thu Ng h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)  c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td tham  gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   Þu  v th tr m ch tr¸ch  nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh   ® v Ò  vi Ö c ® ¨n g k ý  gi Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n  n Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 71/2000/Q§­NHNN13  ngµy    25 th¸ng5    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  Quy  nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   Öc  ¨ng  ý,l gi÷ c¸c lo¹  Êy  ê cã    ®Þ v vi ® k  u      i gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n  éc quyÒn  ë  ÷u  ña    chøc  Ýn  ông  h thu   s h c c¸ctæ  td tham    gia nghiÖp  ô  v thÞ  êng  ë   ¹ Ng ©n  µng  µ   íc®Ó   ùc hiÖn  tr m t  i h Nh n   th   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. v th tr m §i Ò u    lo¹  Êy  êcã    ¾n  ¹n  îc®¨ng  ý  2. C¸c  i gi t   gi¸ng h®  k bao  å m: g 1.TÝn  Õu    phi Kho  ¹c. b 2.TÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc.   phi Ng h Nh n 3. C¸c  ¹  Êy  ê cã    ¾n   ¹n    lo igi t   gi¸ng h kh¸c do  èng  c  ©n   µng  µ     Th ®è Ng h Nh nícquy  nh  ô  Ó    ®Þ c th trongtõng thêikú.      §i Ò u 3. ViÖc  ¨ng  ý, l gi÷ giÊy  ê  ã    ¾n   ¹n    ® k  u    t c gi¸ng h ®Ó tham    gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   îc thùc hiÖn  ¹  ë   v th tr m®    t i giao  Þch  ©n   µng  µ   íc S d Ng h Nh n   hoÆc     chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  îc Thèng  c  ©n   Ng h Nh n     ph ®   ®è Ng hµng  µ   ícchØ  nh  Nh n   ®Þ (sau  y   äit¾t lµBé   Ën  ¨ng  ý,l gi÷ giÊy tê ®© g       ph ® k  u       cã  . gi¸) C h ¬ n g  II   q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    Ë m   Êt vµo  óc10h00  µy    Þch  4. Ch nh   l  ng giao d nghiÖp  ô  Þ  ­ v th tr êng  ë,    µnh    m c¸cth viªntham    u  Çu  gia®Ê th ph¶i®¨ng  ý  µ  ép    ¹ giÊy tê   k v n c¸clo  i    cã    ¾n  ¹n t¹ Bé  Ën  ¨ng  ý,l gi÷giÊy têcã  gi¸ng h     ph ® i k  u        gi¸. §i Ò u 5. C¸c  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  gi t c gi¸ng h nªu  ¹  Òu  ph¶i cã      ti §i 2    ®ñ c¸c ®iÒu  Ön sau: ki   1.Cã   Ó giao dÞch  îc.   th     ® 2.Ph¸thµnh      b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   3.   Êy  ê cã    îcmua,  h ¼n     Gi t   gi¸®   b¸n  ph¶icã  êih¹n    th   cßn  ¹ tèi®a  µ 90  l    l  i ngµy.
  3. 3 4. GiÊy  ê cã    îcb¸n  µ    t   gi¸®   v cam   Õt  k mua   ¹ ph¶icã  êih¹n  l i   th   cßn  ¹ dµi l    i h¬n  êih¹n  îp ®ång    µ  th   h   b¸n v cam   Õt  k mua  ¹víi ©n  µng  µ   íc. l    i Ng h Nh n §i Ò u    ép  Êy têcã    ¾n  ¹n 6. N gi     gi¸ng h Khi ®¨ng  ý  Êy  ê cã    ¾n  ¹n,c¸c tæ    k gi t   gi¸ng h     chøc  Ýn  ông  Ëp  µ  öi2  td l vg  b¶n  Êy  ép  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  gi n gi t   gi¸ng h cho  é   Ën  ¨ng  ý,l gi÷ giÊy  ê cã  B ph ® k  u    t  gi¸(theom É u   è      s 01/§K)víi   éidung     n  c¸c sau  y: ®© Tªn  µ  sè  chøc  Ýn  ông  ép  Êy têcã    ¾n  ¹n. v m∙  tæ  td n gi     gi¸ng h Tªn  Êy têcã    ¾n  ¹n. gi     gi¸ng h 3.H×nh    thøc giÊy têcã    ¾n  ¹n.       gi¸ng h 4.Kú  ¹n giÊy têcã    ¾n  ¹n.   h      gi¸ng h 5.M Ö nh     Êy têcã    ¾n  ¹n.   gi¸gi     gi¸ng h 6.L∙i ÊtgiÊy têcã    ¾n  ¹n.    su       gi¸ng h 7.Ngµy,th¸ng,n¨m    µnh.       ph¸th 8.Ngµy,th¸ng,n¨m  n   ¹n thanh    ña  Êy têcã    ¾n  ¹n.       ®Õ h   to¸nc gi     gi¸ng h §i Ò u    Ën  Êy têcã    ¾n  ¹n 7. Nh gi     gi¸ng h 1. Khi nhËn  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  ña    chøc  Ýn  ông  é   Ën     gi t   gi¸ng h c c¸c tæ  td B ph ®¨ng  ý,l gi÷giÊy têcã    Õn hµnh    k  u        gi¸ti   c¸cquy  nh  ®Þ sau: a.KiÓ m     Ýnh    ùc cña  Êy têcã    ¾n  ¹n.   trat x¸cth   gi     gi¸ng h b.KiÓ m       Õu  èghitrªngiÊy nép  Êy têcã    ¾n  ¹n.   trac¸cy t        gi     gi¸ng h c.Lµ m   ñ tôcnhËn, l gi÷vµ    th      u    b¶o qu¶n  Êy tê cã    ¾n  ¹n  Õu  µ gi     gi¸ng h (n l   lo¹ chøng    i chØ). d. Lµ m   ñ tôc phong      Þ giÊy  ê cã    ¾n  ¹n  Õu  µlo¹      th     to¶ gi¸tr   t   gi¸ng h (n l   i ghi sæ). e. Ký    Ën    Êy nép  Êy têcã    ¾n  ¹n,göil¹ cho  chøc    x¸cnh trªngi   gi     gi¸ng h      i tæ  tÝn  ông  ¨ng  ý  b¶n  µ u  b¶n. d ® k 01  v l 01  2. ViÖc u  ÷ vµ    l gi   b¶o qu¶n  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  îc thùc hiÖn  gi t   gi¸ng h®    theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ hi h c Ng h Nh n §i Ò u    ót  Êy têcã    ¾n  ¹n  8. R gi     gi¸ng h 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  îc rótgiÊy  ê  ã    ¾n   ¹n  ∙  ¨ng  ý  tæ  td ®   t c gi¸ng h ®® k trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a.GiÊy  êcã    ¾n  ¹n ®Õ n   ¹n thanh    t   gi¸ng h  h  to¸n. b. Theo  cÇu  ña  chøc  Ýn  ông  ¨ng  ý  Êy  ê cã    ¾n  ¹n    yªu  c tæ  td ® k gi t   gi¸ng h (Tr ng  îp tæ  ê h   chøc  Ýn  ông  td kh«ng  óng thÇu). tr   2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc rótgiÊy  ê cã    ¾n   ¹n  ®   t   gi¸ng h trong thêi    gian ®ang  ùc hiÖn  îp ®ång    µ    th   h  b¸n v cam   Õt  k mua  ¹ . li
  4. 4 3. Khi rótgiÊy  ê cã    ¾n  ¹n  ∙  ¨ng  ý,c¸c tæ      t   gi¸ng h ®® k     chøc  Ýn  ông  Ëp  td l vµ  öi2  g   b¶n  Êy xinrótgiÊy tê cã    ¾n  ¹n  gi           gi¸ng h cho  é  Ën  ¨ng  ý,l gi÷ B ph ® k  u    giÊy têcã        gi¸(theo m É u   è    s 02/§K)víi   éidung     n  c¸c sau  y: ®© a.Tªn  µ  sè  chøc  Ýn  ông    ótgiÊy têcã    ¾n  ¹n.   v m∙  tæ  td xinr       gi¸ng h b.Tªn  Êy têcã    ¾n  ¹n.   gi     gi¸ng h c.H×nh    thøc giÊy têcã    ¾n  ¹n.       gi¸ng h  d.Kú  ¹n giÊy têcã    ¾n  ¹n.   h      gi¸ng h e.M Ö nh     Êy têcã    ¾n  ¹n.   gi¸gi     gi¸ng h f. L∙i ÊtgiÊy têcã    ¾n  ¹n.      su       gi¸ng h g.Ngµy,th¸ng,n¨m    µnh.       ph¸th h.Ngµy,th¸ng,n¨m  n   ¹n thanh    ña  Êy têcã    ¾n  ¹n.       ®Õ h   to¸nc gi     gi¸ng h i. Lý  xinrótgiÊy têcã    ¾n  ¹n.   do            gi¸ng h  4.KhinhËn  îcgiÊy xinrótgiÊy têcã    ¾n  ¹n  ña    chøc  Ýn     ®          gi¸ng h c c¸ctæ  t dông,   é   Ën  ¨ng  ý, l gi÷ giÊy  ê cã    Õn  µnh      B ph ® k  u    t   gi¸ti h c¸c c«ng  Öc    vi sau ®©y: a. KiÓ m       Õu  è trªngiÊy    ótgiÊy  ê cã    ¾n  ¹n  ∙  ¨ng    trac¸c y t    xin r   t   gi¸ng h ®® ký  ã  ïhîp víi   Êy têcã    ¾n  ¹n ®∙  ¨ng  ý. c ph       gi     gi¸ng c¸c h ® k b.Lµ m   ñ tôcrótgiÊy têcã    ¾n  ¹n.   th           gi¸ng h c. Ký    Ën    Êy    ótgiÊy  ê cã    ¾n   ¹n,göi l¹ cho      x¸c nh trªngi xin r   t   gi¸ng h    i   tæ chøc  Ýn  ông    ótgiÊy têcã    ¾n  ¹n 01  td xinr       gi¸ng h   b¶n  µ u  b¶n. v l 01  C h ¬ n g  III   §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    äi  öa  æi, bæ   9. M s ®   sung  Quy  nh  µy  Thèng  c  ©n   ®Þ n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2