Quyết định 172/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 172/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 172/2002/QĐ-TTg về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi Khoản 2 Điều 2 tại Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của TTCP về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg ngày 20/11/1997...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 172/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 172/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 172/2002/Q -TTG NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2002 S A I KHO N 2 I U 2 T I QUY T NNH S 144/2002/Q - TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S BI N PHÁP X LÝ N VAY V N S A CH A, ÓNG M I TÀU THUY N, MUA S M NGƯ C T NGU N V N TÍN D NG ƯU ÃI THEO QUY T NNH S 985/TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1997 C A TH TƯ NG CHÍNH PH . TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu cơn bão s 5, khôi ph c và phát tri n s n xu t cho các t nh ven bi n Nam B và Nam Trung B ; Căn c Quy t nh s 144/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp x lý n vay v n s a ch a, óng m i tàu thuy n, mua s m ngư c t ngu n v n tín d ng ưu ãi theo Quy t nh s 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (công văn s 1187/NHNN- TD ngày 01 tháng 11 năm 2002); ý ki n các B : Tài chính (công văn s 12094 TC/TCNH ngày 11 tháng 11 năm 2002), Thu s n (công văn s 2973/TS-NC ngày 07 tháng 11 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. S a i Kho n 2 i u 2 t i Quy t nh s 144/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp x lý n vay v n s a ch a, óng m i tàu thuy n, mua s m ngư c t ngu n v n tín d ng ưu ãi theo Quy t nh s 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph như sau: " i u 2: 2. V chuy n i ch tàu và n vay: a. Ch t ch U ban nhân dân các t nh ch o các cơ quan ch c năng c a a phương ph i h p v i các ngân hàng cho vay xem xét, x lý bán u giá công khai con tàu th c hi n vi c chuy n i ch tàu t ch cũ là nh ng h tay ngh kém, s n xu t kinh doanh kém hi u qu , thư ng xuyên thua l , không tr ư c n ngân hàng, ho c ch tàu b ch t, không có ngư i thay th t ch c s n xu t kinh doanh.
  2. b. Ch tàu m i chuy n tr ngân hàng kho n ti n b ng giá tr con tàu sau khi bán u giá và không ph i n p ti n thu chuy n quy n s h u tài s n m i nh n. Các ch tàu m i có th ư c các ngân hàng ho c t ch c tín d ng xem xét cho vay v n mua tàu theo các quy nh hi n hành v cho vay thương m i. c. Ch tàu cũ ti p t c ph i nh n n v i ngân hàng kho n chênh l ch thi u gi a dư n ngân hàng v i giá tr con tàu khi chuy n i. Trư ng h p ch tàu cũ không có kh năng tr ph n n này, thì cho phép th c hi n theo quy nh t i i m d, Kho n 1, i u 2." i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Thu s n; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thu n, Bà R a-Vũng Tàu, Thành ph H Chí Minh, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản