intTypePromotion=1

Quyết định 179/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 179/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  179  th /1999/Q§­T T g   n g µ y 30  th¸ng 8 n¨ m  1999 Q u y   Þ n h  v Ò  ch Õ   é  p h ô  c Ê p   ® ® q u ¶ n   ý tr¹it¹ m gia m, n h µ  t¹ m gi ÷ l   th ñ tíng C h Ý n h   ñ ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh   ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi cña  ®Þ t th   ®é ti l m  c«ng chøc, viªn chøc, hµnh        chÝnh  ù  s nghiÖp  µ  ùcl ng vò  v l  î   trang; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  an, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Quy  nh  Õ     ô  Êp  Ýnh   ¬ng  Êp  µ m,  ®Þ ch ®é ph c t trªnl ch hoÆc   phô  Êp  Êp  µ m   i víi   é  Õn  Ü   ùctiÕp lµm  Ö m   ô  cch ®è     b chi s tr   c¸n   nhi v qu¶n  ýtr¹ l    i t¹m  giam,nhµ  ¹m  ÷thuéc Bé    t gi     C«ng  nh  an  sau: ­ Phô  Êp    c 10%   i víi ®è    gi¸m  Þ,phã  th   gi¸m  Þ,tr     th   inhs¸t,qu¶n gi¸o,   é   b c¸n y  Õ  ùctiÕp  t tr   kh¸m, ch÷a  Önh    b cho  ¹m  ©n,  ph nh c¶nh    s¸tb¶o  Ö   v c«ng      t¸cë tr¹t¹m    giam; i ­ Phô  Êp    i víi   é,chiÕn  Ü    c 5% ®è     b   c¸n s cßn  ¹ t¹ c¸ctr¹t¹m  l   i     giam; c¸n bé, i  i     chiÕn  Ü   µm  Öm   ô  s l nhi v chuyªn tr¸chë  µ  ¹m  ÷ thuéc    Ën, huyÖn,   nh t gi   c¸c qu     thÞ    µnh  è  éc tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. x∙,th ph thu     ph tr     ¬ §i Ò u    Õ     ô  Êp  µy cã  Öu  ùcthihµnh  2. Ch ®é ph c n   hi l     sau  ngµy,kÓ   15    tõngµy  ý.Bé    k   C«ng  chñ  ×phèihîp cïng Bé  an  tr        Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héi, é  µichÝnh  íng dÉn    µnh    T  B h  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u  3. Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc   Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y    Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¸chnhiÖm    µnh  Õt  nh  µy. ¬ ch tr   thih Quy ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2