Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định tạm thời về luồng, tuyến, thời gian hoạt động của phương tiện, bến bãi, nơi cấm đỗ, dừng xe khu vực nội ô thị xã Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B C LIÊU NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 18/2006/Q -UBND B c Liêu, ngày 22 tháng 8 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V LU NG, TUY N, TH I GIAN HO T NG C A PHƯƠNG TI N, B N BÃI, NƠI C M , D NG XE KHU V C N I Ô THN XÃ B C LIÊU. Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 14/2003/N - CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b ; Qua xem xét n i dung T trình s : 21/TTr-GTVT ngày 13/3/2006 c a S Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i v lu ng, tuy n, th i gian ho t ng c a phương ti n, b n bãi, nơi c m , d ng xe khu v c n i ô th xã B c Liêu". i u 2. UBND th xã B c Liêu ph i h p v i cơ quan ch c năng t ch c qu n lý m b o tr t t an toàn giao thông và v sinh công c ng. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Ban An toàn giao thông t nh, UBND th xã B c Liêu, các ngành, các c p, t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Hoàng Bê
  2. QUY NNH T M TH I V LU NG, TUY N, TH I GIAN HO T NG C A PHƯƠNG TI N, B N BÃI, NƠI C M , D NG XE KHU V C N I Ô THN XÃ B C LIÊU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2006/Q -UBND ngày 22/8/2006 c a UBND t nh B c Liêu) i u 1. Các ư ng sau ây là ư ng m t chi u: 1. ư ng Phan Ng c Hi n (T c u Kim Sơn n ư ng Lê Văn Duy t). Hư ng i b t u t c u Kim Sơn. 2. ư ng Lê Văn Duy t (T ư ng Phan Ng c Hi n n ư ng Hoàng Văn Th ). Hư ng i b t u t ư ng Phan Ng c Hi n. 3. ư ng Hoàng Văn Th (T ư ng Ninh Bình n c u Kim Sơn). Hư ng i b t u t ư ng Ninh Bình. 4. o n ư ng c p c u Kim Sơn (T ư ng Hoàng Văn Th n ư ng Phan Ng c Hi n). Hư ng i t ư ng Hoàng Văn Th . 5. ư ng Hà Huy T p (T ư ng Hoàng Văn Th n ư ng Phan Ng c Hi n). Hư ng i b t u t ư ng Hoàng Văn Th . i u 2. C m các lo i phương ti n thô sơ, cơ gi i lưu thông trên o n c p c u Kim Sơn theo hư ng t ư ng Hoàng Văn Th ra ư ng Tr n Phú. i u 3. C m các lo i phương ti n thô sơ, cơ gi i lưu thông t 6h30 n 18h30 trong ngày trên các o n ư ng sau ây: 1. ư ng c p hai bên c u Kim Sơn, o n t ư ng Phan Ng c Hi n n ư ng i n Biên Ph . 2. ư ng Hà Huy T p, o n t ư ng Phan Ng c Hi n n ư ng i n Biên Ph . 3. ư ng Lê Văn Duy t o n t ư ng Phan Ng c Hi n n ư ng i n Biên Ph . i u 4. 1. Xe 2 bánh ư c , d ng v bên ph i dư i lòng ư ng theo chi u xe ch y, bánh xe xa nh t không quá 1m tính t bó v a ra ư ng sau ây: a) ư ng Phan Ng c Hi n (T c u Kim Sơn n ư ng Lê Văn Duy t). b) ư ng Hoàng Văn Th (T ư ng Ninh Bình n c u Kim Sơn). 2. C m xe ôtô và phương ti n tương t u, t 5 gi n 20 gi trong ngày trên các o n ư ng trên.
  3. 3. Phương ti n kinh doanh v n t i hàng hóa ch ư c phép , d ng lên xu ng hàng hóa t 20 gi n 5 gi sáng ngày hôm sau trên các tuy n ư ng thu c n i ô th xã B c Liêu. Riêng ư ng Lê Văn Duy t ( o n t ư ng 30/4 n ư ng Bà Tri u) c m ôtô và phương ti n tương t ho t ng t 17 gi n 5 gi sáng hôm sau t ch c ch êm th xã B c Liêu trên hè ph . i u 5. T m th i cho phép xe t i lên, xu ng m t hàng rau, c , qu c ngày và êm t i bãi tr ng giáp ranh gi a 3 ư ng Lý T Tr ng Hai Bà Trưng Phan ình Phùng (trư c tr s T dân ph 3 - phư ng 3 - th xã B c Liêu). i u 6. C m các lo i xe ôtô t i, xe máy chuyên dùng, máy xay xát t hành lưu thông trên ư ng: Tr n Phú, Tr n Huỳnh, Giao Thông, Bà Tri u, Cách M ng, Lê H ng Phong, c u Kim Sơn vào các kho ng th i gian sau: + Sáng : T 6h00' n 8h00' + Trưa : T 10h30' n 13h30' + Chi u : T 16h30' n 18h00'
Đồng bộ tài khoản