Quyết định 182/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
343
lượt xem
5
download

Quyết định 182/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 182/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 182/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 182/2004/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 01/1998/N§-CP ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ hÖ thèng tæ chøc y tÕ ®Þa ph¬ng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi vµ NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Y tÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. C¸n bé y tÕ cã b»ng cÊp (b¸c sÜ, y sÜ, d îc sÜ, y t¸, n÷ hé sinh, dîc t¸, l¬ng y) cã thêi gian lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y ®îc gäi chung lµ cÊp x·) ®îc hëng sinh ho¹t phÝ theo QuyÕt ®Þnh sè 123/H§BT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1987 cña Héi ®ång Bé tr ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ viÖc söa ®æi chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn, liÒn sau ®ã ®îc ký hîp ®ång lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x· theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ b kho¶n 1 §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi y tÕ c¬ së th× thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 ®îc tÝnh lµ thêi gian c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó ®îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 2. C¸n bé y tÕ cÊp x· ®îc hëng l¬ng theo QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 131/TTg ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 1995 cña Thñ t íng ChÝnh phñ söa ®æi mét sè ®iÓm trong QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1994 vÒ tæ chøc vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi y tÕ c¬ së, nÕu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m
  2. 2 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 mµ ch a ®ãng b¶o hiÓm x· héi, th× ®îc truy nép b¶o hiÓm x· héi cho thêi gian cha tham gia b¶o hiÓm x· héi. Møc ®ãng b¶o hiÓm x· héi b»ng 15% tiÒn l¬ng th¸ng theo hîp ®ång lao ®éng, trong ®ã ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®ãng víi møc 10%, b¶n th©n c¸n bé y tÕ cÊp x· ®ãng víi møc 05% tiÒn l ¬ng th¸ng theo hîp ®ång lao ®éng vµo quü b¶o hiÓm x· héi ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. TiÒn l ¬ng lµm c¬ së truy nép b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm truy nép cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 4. Bé Y tÕ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản