intTypePromotion=1

Quyết định 1836/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
111
lượt xem
12
download

Quyết định 1836/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1836/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quyết định số 1836/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục hàng hoá trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1836/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 1836/2004/Q§­BTM  ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh danh môc  h µ n g   h ã a   t r ä n g   ® i Ó m   v µ   d a n h   m ô c   t h Þ   t r ê n g   t r ä n g   ® i Ó m   x ó c  tiÕn th¬ng m¹i quèc gia n¨m 2005 Bé trëng bé th¬ng m¹i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 1 n¨m   2004  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i. C¨n cø NghÞ quyÕt sè 05/2002/NQ­CP ngµy 24 th¸ng 04  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p ®Ó triÓn khai   thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ ­ x∙ héi n¨m 2002; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 0104/2003/Q§­BTM ngµy 24 th¸ng   01 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ban hµnh Quy chÕ   x©y dùng vµ qu¶n lý ch¬ng tr×nh xóc tiÕn th¬ng m¹i träng   ®iÓm quèc gia, QuyÕt ®Þnh §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy c¸c Danh  môc: ­ Danh môc A: Hµng hãa träng ®iÓm xóc tiÕn th¬ng m¹i  quèc gia n¨m 2005. ­ Danh môc B: ThÞ trêng träng ®iÓm xóc tiÕn th¬ng m¹i  quèc gia n¨m 2005. §iÒu   2.   C¸c   ch¬ng   tr×nh   xóc   tiÕn   th¬ng   m¹i   n¨m  2005   do   c¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¸c   HiÖp   héi   ngµnh  hµng,  c¸c  Tæng  C«ng ty ngµnh hµng  ®Ò xuÊt,  ®¸p øng c¸c  quy ®Þnh t¹i Quy chÕ x©y dùng vµ qu¶n lý Ch¬ng tr×nh xóc  tiÕn   th¬ng   m¹i   träng   ®iÓm   quèc   gia   ban   hµnh   kÌm   theo  QuyÕt ®Þnh sè 0104/2003/Q§­BTM ngµy 24/01/2003 cña Bé tr­ ëng   Bé   Th¬ng   m¹i   vµ   thuéc   c¸c   danh   môc   hµng   hãa   träng  ®iÓm, thÞ trêng träng ®iÓm theo tr×nh tù kÕt hîp sau ®©y  sÏ ®îc Bé Th¬ng m¹i u tiªn thÈm ®Þnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh  phñ phª duyÖt: ­ XuÊt khÈu c¸c hµng hãa träng ®iÓm (Danh môc A) vµo  thÞ trêng träng ®iÓm (Danh môc B);
  2. 2 ­ XuÊt khÈu c¸c hµng hãa träng ®iÓm (Danh môc A) vµo  c¸c thÞ trêng kh¸c (c¸c thÞ trêng ngoµi Danh môc B); ­ XuÊt khÈu tÊt c¶ c¸c hµng hãa, kÓ c¶ nh÷ng hµng hãa  kh«ng thuéc danh môc A vµo c¸c níc thuéc Danh môc B. §iÒu   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  3. 3 Danh môc A Hµng hãa träng ®iÓm xóc tiÕn th¬ng m¹i  quèc gia n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1836/2004/Q§­BTM ngµy  09/12/2004  cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) 1. Thñy s¶n 2. G¹o 3. ChÌ 4. Cµ phª 5. Cao su vµ s¶n phÈm cao su 6. H¹t tiªu 7. H¹t ®iÒu 8. Rau, qu¶ vµ rau qu¶ chÕ biÕn 9. Hµng dÖt may 10. Giµy dÐp. 11. S¶n phÈm gç  12. Hµng thñ c«ng mü nghÖ 13. Hµng ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc (bao gåm c¶ phÇn mÒm) 14. S¶n phÈm nhùa 15. S¶n phÈm c¬ khÝ 16. ThÞt lîn, thùc phÈm chÕ biÕn 17. VËt liÖu, gèm sø x©y dùng 18.   MÆt   hµng   kh¸c:   mÆt   hµng   míi   xuÊt   khÈu   lÇn   ®Çu;  mÆt hµng xuÊt khÈu sau mét thêi gian gi¸n ®o¹n; mÆt hµng  chØ   xuÊt   khÈu   kh«ng   tiªu   thô   ®îc   ë   trong   níc   hoÆc   chØ  xuÊt   khÈu   ®îc   cho   mét   níc,   cÇn   më   réng   xuÊt   sang   níc  kh¸c; mÆt hµng ®Æc biÖt ®ét xuÊt sÏ ®îc c«ng bè bæ sung.
  4. 4 Danh môc B thÞ trêng träng ®iÓm xóc tiÕn th¬ng m¹i  quèc gia n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1836/2004/Q§­BTM ngµy  09/12/2004  cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) 1. ThÞ trêng Ch©u ¸ ­ Th¸i B×nh D¬ng ­ Trung Quèc (bao gåm c¶ Hång K«ng) ­ Hµn Quèc ­ NhËt B¶n ­ Australia vµ New Zealand ­ §µi Loan ­ C¸c níc Asean ­ M«ng Cæ 2. ThÞ trêng Ch©u ¢u ­ EU ­ C¸c níc SNG ­ C¸c níc thuéc Nam T cò 3. ThÞ trêng Ch©u Mü ­ Mü ­ Canada, Mªhi c« ­ Braxin, Chilª ­ Archentina 4. ThÞ trêng Ch©u Phi – T©y Nam ¸ ­ Nam Phi ­ Ai CËp ­ Pakistan ­ ArËp Xªót  ­ Ên §é ­ Angiªri ­ Kªnya ­ I­r¾c 5. C¸c thÞ trêng míi hoÆc thÞ trêng ®Æc biÖt ®ét xuÊt  sÏ ®îc c«ng bè bæ sung.
  5. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2