Quyết định 189/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
146
lượt xem
37
download

Quyết định 189/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 189/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 189/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p – T do – H nh phúc ---------------------- S : 189/Qð-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T ð NH V VI C: PHÊ DUY T D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM 2009 CHO BAN QU N LÝ D ÁN ðƯ NG H CHÍ MINH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh ñ nh s 51/2008/Nð-CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; .vn Căn c Thông tư s 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án ñ u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; Căn c văn b n s 747/BTC-ðT ngày 16/01/2008 c a B Tài chính v ñăng ký gi i ngân am năm 2008 các d án Trái phi u Chính ph thu c B Giao thông v n t i qu n lý; tn Xét ñ ngh c a Ban qu n lý d án ñư ng H Chí Minh t i văn b n s 85/ðHCM-TCKT ie ngày 16/01/2009 xin trình duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009; tV Theo ñ ngh c a V trư ng V Tài chính, .Lua QUY T ð NH: www ði u 1. Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 cho Ban qu n lý d án ñư ng H Chí Minh v i s ti n là 17.224.475.000 ñ ng (B ng ch : Mư i b y t hai trăm hai b n tri u b n trăm b y lăm ngàn ñ ng). ði u 2. Căn c vào ngu n kinh phí ñư c trích t các d án do Ban qu n lý d án tr c ti p qu n lý theo quy ñ nh và d toán ñư c duy t, Ban qu n lý d án ñư ng H Chí Minh t ch c tri n khai th c hi n chi tiêu theo ñúng quy ñ nh c a Nhà nư c v ch ñ qu n lý ñ u tư xây d ng và ch ñ tài chính, k toán hi n hành. ði u 3. V trư ng V Tài chính, T ng giám ñ c Ban qu n lý d án ñư ng H Chí Minh, Th trư ng các ñơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t ñ nh này./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như ñi u 3; TH TRƯ NG - B trư ng (ñ b/c); - TTr Ngô Th nh ð c; - Kho b c Nhà nư c; - Ban QLDA ñư ng HCM(02 b n); - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản