intTypePromotion=1

Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
239
lượt xem
23
download

Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 192/2004/Q§­TTg  ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 Ban hµnh Quy chÕ c«ng khai  t µ i   c h Ý n h   ® è i   v í i   c ¸ c   c Ê p   n g © n   s ¸ c h   n h µ   n í c ,   c ¸ c   ® ¬ n   v Þ   d ù  t o ¸ n   n g © n   s ¸ c h ,   c ¸ c   t æ   c h ø c   ® î c   n g © n   s ¸ c h   n h µ   n í c   h ç   t r î ,  c ¸ c   d ù   ¸ n   ® Ç u   t   x © y   d ù n g   c ¬   b ¶ n   c ã   s ö   d ô n g   v è n   n g © n   s ¸ c h  n h µ   n í c ,   c ¸ c   d o a n h   n g h i Ö p   n h µ   n í c ,   c ¸ c   q u ü   c ã   n g u å n   t õ  ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c quü cã nguån  tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m   2002; NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003   cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ   ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998; C¨n cø LuËt KÕ to¸n ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1 .   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  c«ng khai  tµi  chÝnh   ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch  nhµ  níc,  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch  nhµ  níc hç  trî, c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c  quü  cã  nguån tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån tõ  c¸c kho¶n   ®ãng  gãp cña nh©n d©n  ®îc thµnh lËp theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   2. QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá QuyÕt ®Þnh sè 225/1998/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng 11  n¨m 1998 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  c«ng khai  tµi  chÝnh   ®èi víi ng©n s¸ch  nhµ  níc c¸c cÊp,  c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ 
 2. 2 c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n  vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   182/2001/Q§­TTg   ngµy   20   th¸ng   11   n¨m  2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung QuyÕt ®Þnh sè  225/1998/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng 11   n¨m  1998  cña  Thñ  tíng  ChÝnh phñ. §i Ò u   3 .   Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm híng  dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  cÊp, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n  ng©n s¸ch,  Thñ  trëng  c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî, Trëng ban qu¶n  lý  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n  s¸ch nhµ  níc, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc,  Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n  lý  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc c¸c quü  cã  nguån tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc, Trëng ban qu¶n lý c¸c quü cã nguån tõ c¸c kho¶n ®ãng  gãp   cña   nh©n   d©n   ®îc   thµnh   lËp   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ  híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ trùc thuéc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 q uy ch Õ   c « n g   k h a i   t µ i   c h Ý n h   § è i   v í i   c ¸ c   c Ê p   n g © n   s ¸ c h   n h µ   n í c ,   c ¸ c  ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ n­ íc hç trî, c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cã  sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp  nhµ níc, c¸c quü cã nguån tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ  c¸c quü cã nguån tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 192/2004/Q§­ TTg  ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Môc ®Ých c«ng khai tµi chÝnh C«ng khai tµi chÝnh lµ  biÖn ph¸p nh»m ph¸t huy quyÒn  lµm chñ  cña c¸n bé, c«ng chøc Nhµ  níc, tËp thÓ  ngêi lao  ®éng   vµ   nh©n   d©n   trong   viÖc   thùc   hiÖn   quyÒn   kiÓm   tra,  gi¸m s¸t qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n Nhµ n ­ íc; huy  ®éng, qu¶n lý  vµ  sö  dông c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña  nh©n d©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; ph¸t hiÖn vµ  ng¨n  chÆn   kÞp   thêi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   chÕ   ®é   qu¶n   lý   tµi   chÝnh;   b¶o   ®¶m   sö   dông   cã   hiÖu   qu¶   ng©n   s¸ch   nhµ   níc,  thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ. §i Ò u  2.   Nguyªn t¾c c«ng khai tµi chÝnh 1. Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin   tµi chÝnh ph¶i c«ng khai, phï  hîp víi tõng  ®èi tîng cung  cÊp vµ  tiÕp nhËn th«ng tin th«ng qua nh÷ng h×nh thøc quy  ®Þnh trong Quy chÕ nµy. 2. ViÖc göi c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc  c¸c cÊp, b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh cña c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî,  c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c  kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cho  phÐp thµnh lËp thùc hiÖn theo chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  kÕ to¸n hiÖn hµnh. §i Ò u   3 .   §èi tîng vµ  ph¹m vi ¸p dông c«ng khai tµi  chÝnh 1.   §èi   tîng   ph¶i   c«ng   khai   tµi   chÝnh   gåm:   c¸c   cÊp  ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ  chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî, c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y 
 4. 4 dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c doanh  nghiÖp nhµ  níc, c¸c quü  cã  nguån tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  cho phÐp thµnh  lËp  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. C¸c  ®èi tîng nãi trªn sau  ®©y gäi t¾t lµ  c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. 2. Kh«ng c«ng khai nh÷ng tµi liÖu vµ sè liÖu thuéc bÝ   mËt nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh vÒ  b¶o vÖ  bÝ  mËt nhµ  níc sè  30/2000/PL­UBTVQH10 ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2000 cña  Uû  ban thêng vô  Quèc héi, QuyÕt  ®Þnh sè  237/2003/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  danh  môc bÝ  mËt nhµ  níc  ®é  TuyÖt mËt vµ  Tèi mËt trong ngµnh  tµi   chÝnh,   c¸c   tµi   liÖu,   sè   liÖu   thuéc   bÝ   mËt   cña   c¸c  ngµnh,  ®Þa ph¬ng theo quyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ cña Bé trëng Bé C«ng an. §i Ò u  4 .  H×nh thøc c«ng khai tµi chÝnh ViÖc   c«ng   khai   tµi   chÝnh   theo   qui   ®Þnh   cña   Quy   chÕ  nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c h×nh thøc sau: 1. C«ng bè  trong c¸c kú  häp thêng niªn cña c¬  quan,  tæ chøc, ®¬n vÞ;  2. Ph¸t hµnh Ên phÈm; 3.   Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   c¬  quan,  tæ chøc,   ®¬n vÞ. ViÖc niªm yÕt nµy ph¶i   ®îc thùc  hiÖn   Ýt   nhÊt   trong   thêi   gian   90   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   niªm  yÕt; 4. Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  ®Õn c¸c c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan; 5. §a lªn trang th«ng tin ®iÖn tö; 6. Th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Ch¬ng II c«ng khAi tµi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp  ng©n s¸ch nhµ níc  §i Ò u   5.  C«ng khai sè liÖu dù to¸n, quyÕt to¸n ng©n  s¸ch nhµ  níc,  ng©n  s¸ch trung  ¬ng hµng n¨m;  sè  liÖu  dù  to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng: 1.   C«ng   khai   chi   tiÕt   sè   liÖu   dù   to¸n,   quyÕt   to¸n  ng©n s¸ch nhµ níc theo c¸c chØ tiªu ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt  ®Þnh, phª chuÈn, gåm:
 5. 5 a) Dù to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc; b) Dù to¸n, quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc; c)   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   c©n   ®èi   thu,   chi   ng©n   s¸ch,  béi chi vµ nguån bï ®¾p béi chi ng©n s¸ch nhµ níc. 2.   C«ng   khai   chi   tiÕt   sè   liÖu   dù   to¸n,   quyÕt   to¸n  ng©n s¸ch trung ¬ng, gåm: a) Dù  to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch trung  ¬ng theo tõng  lÜnh vùc ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, phª chuÈn; b)  Tæng sè   vµ  chi tiÕt  dù  to¸n  ng©n  s¸ch  trung  ¬ng  cña tõng Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ,  c¬  quan kh¸c  ë  Trung  ¬ng theo tõng lÜnh vùc  ®∙  ®îc Quèc  héi quyÕt  ®Þnh, Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao; tæng sè  vµ  chi  tiÕt quyÕt to¸n ng©n s¸ch trung ¬ng cña tõng Bé, c¬  quan  ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ­ ¬ng theo tõng lÜnh vùc ®∙ ®îc Quèc héi phª chuÈn, trõ c¸c  tµi liÖu, sè liÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña Quy chÕ   nµy; c) Dù  to¸n, quyÕt to¸n sè  bæ sung tõ  ng©n s¸ch trung  ¬ng cho ng©n s¸ch tõng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, phª chuÈn, Thñ tíng ChÝnh  phñ giao, Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh. 3.  C«ng khai  tû  lÖ   phÇn tr¨m  ph©n  chia  ®èi víi  c¸c  kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch  tõng tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  ®∙  ®îc  ñy ban  thêng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh, Thñ tíng ChÝnh phñ giao. 4. C«ng khai dù  to¸n ng©n s¸ch cña tõng tØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao;  quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña tõng tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng ®∙ ®îc Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh. 5. ViÖc c«ng khai c¸c sè  liÖu quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy  do   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   c«ng   bè   b»ng   c¸c   h×nh   thøc:  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung  ¬ng, c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; ph¸t hµnh Ên phÈm; ®a lªn  trang th«ng tin ®iÖn tö cña Bé Tµi chÝnh. §i Ò u   6.   C«ng khai chi tiÕt sè  liÖu dù  to¸n, quyÕt   to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng 1.   C«ng   khai   chi   tiÕt   sè   liÖu   dù   to¸n,   quyÕt   to¸n  ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   theo   c¸c   chØ   tiªu   ®∙   ®îc   Héi   ®ång  nh©n d©n quyÕt ®Þnh, phª chuÈn, gåm:  a) Dù to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch nhµ n íc trªn ®Þa  bµn;  b) Dù to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng;
 6. 6 c) Dù to¸n, quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng; d) Riªng  ®èi víi ng©n s¸ch cÊp x∙, ph¶i c«ng khai dù  to¸n, quyÕt to¸n chi tiÕt  ®Õn tõng lÜnh vùc thu vµ  tû  lÖ  ph©n chia nguån thu ®îc ph©n cÊp, tõng lÜnh vùc chi, c«ng  khai chi tiÕt mét sè  ho¹t  ®éng tµi chÝnh kh¸c cña x∙ nh:  c¸c quü c«ng chuyªn dïng, c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp,… 2.   C«ng   khai   chi   tiÕt   sè   liÖu   dù   to¸n,   quyÕt   to¸n  ng©n s¸ch cÊp m×nh, gåm:  a) Dù  to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh theo tõng   lÜnh vùc ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh, phª chuÈn; b) Tæng sè  vµ  chi tiÕt dù  to¸n ng©n s¸ch cña c¸c c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  thuéc cÊp m×nh theo tõng lÜnh vùc  ®∙   ®îc   Héi   ®ång   nh©n   d©n   quyÕt   ®Þnh,   ñy  ban   nh©n   d©n  giao; tæng sè  vµ  chi tiÕt quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña c¸c c¬   quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thuéc cÊp m×nh theo tõng lÜnh vùc ®∙  ®îc Héi ®ång nh©n d©n phª chuÈn, trõ c¸c tµi liÖu, sè liÖu   quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña Quy chÕ nµy. c) Dù to¸n, quyÕt to¸n sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp m×nh  cho ng©n s¸ch cÊp díi ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh,  phª chuÈn, ñy ban nh©n d©n giao. 3.  C«ng khai  tû  lÖ   phÇn tr¨m  ph©n  chia  ®èi víi  c¸c  kho¶n thu ph©n chia gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch ë ®Þa ph¬ng do  Héi  ®ång nh©n  d©n  cÊp  tØnh  quyÕt  ®Þnh,   ñy ban  nh©n  d©n  cÊp tØnh giao. 4. C«ng khai dù  to¸n ng©n s¸ch cña tõng quËn, huyÖn,  thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh, x∙, phêng, trÞ  trÊn  ®∙  ®îc  Uû  ban nh©n d©n cÊp trªn giao; quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña  tõng quËn, huyÖn, thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh, x∙, ph­ êng,   trÞ   trÊn   ®∙   ®îc   c¬   quan   tµi   chÝnh   cÊp   trªn   thÈm  ®Þnh. 5. ViÖc c«ng khai c¸c sè  liÖu quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy  do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp c«ng bè hµng n¨m b»ng   c¸c h×nh thøc:  th«ng b¸o b»ng  v¨n  b¶n  cho  c¸c  c¬  quan,  ®¬n vÞ thuéc ng©n s¸ch cÊp m×nh, c¸c quËn, huyÖn, thÞ x∙,   thµnh phè  thuéc tØnh (®èi víi cÊp tØnh), x∙, phêng, thÞ  trÊn (®èi víi cÊp huyÖn); ph¸t hµnh Ên phÈm; ® a lªn trang  th«ng  tin   ®iÖn  tö  (ë  nh÷ng   ®Þa ph¬ng  ®∙ cã  trang  th«ng  tin  ®iÖn tö).  Riªng   ®èi víi cÊp x∙ thùc hiÖn b»ng  h×nh  thøc niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  Uû  ban nh©n d©n x∙;  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho §¶ng ñy, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi  ë  x∙ vµ  trëng c¸c th«n,  Êp, b¶n, lµng, tæ d©n  phè; th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin tuyªn truyÒn  ë c¬ së.
 7. 7 § i Ò u   7.  Thêi ®iÓm c«ng khai ng©n s¸ch hµng n¨m ®èi  víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ níc  Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   ng©n   s¸ch   ph¶i   ®îc   c«ng   khai  trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc Quèc héi, Héi ®ång  nh©n d©n quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. Ch¬ng III c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n  ng©n S¸ch, c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc  hç trî, c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n  cã sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc §i Ò u   8.  C«ng khai viÖc ph©n bæ vµ sö dông kinh phÝ  ng©n s¸ch hµng n¨m ®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch 1.   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   c«ng   bè  c«ng khai trong néi bé ®¬n vÞ vÒ dù to¸n ng©n s¸ch ®∙ ® îc  cÊp cã  thÈm quyÒn giao, quyÕt to¸n ng©n s¸ch  ®∙  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn duyÖt. 2.   Thñ   trëng   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   cÊp   trªn   c«ng   bè   c«ng  khai   dù   to¸n   ng©n   s¸ch,   kÓ   c¶   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   ®iÒu  chØnh   ®∙   giao   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   cÊp   díi;   c«ng   bè  c«ng khai quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®∙ duyÖt cho c¸c ®¬n vÞ dù  to¸n cÊp díi. 3.   ViÖc   c«ng   khai   nh÷ng   néi   dung   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu nµy ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc: th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n; niªm yÕt t¹i  ®¬n vÞ; c«ng bè  trong héi nghÞ  c¸n  bé, c«ng chøc cña ®¬n vÞ; ph¸t hµnh Ên phÈm (nÕu thÊy cÇn  thiÕt). Thêi  ®iÓm c«ng khai chËm nhÊt lµ  30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, duyÖt. §i Ò u   9.   C«ng   khai   viÖc   thu   vµ   sö   dông   c¸c   kho¶n  ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch Hµng n¨m, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch cã  nguån thu vµ  c¸c kho¶n chi tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, ph¶i c«ng  bè c«ng khai môc ®Ých huy ®éng, møc ®ãng gãp, kÕt qu¶ huy  ®éng vµ hiÖu qu¶ viÖc sö dông c¸c nguån huy ®éng. ViÖc c«ng khai nh÷ng th«ng tin quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy  ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc: niªm yÕt t¹i trô së ®¬n  vÞ; th«ng b¸o trùc tiÕp  ®Õn c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n tham  gia ®ãng gãp.
 8. 8 § i Ò u   10.   C«ng khai ng©n s¸ch vµ  kinh phÝ  cña c¸c  tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî   Thñ  trëng tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî, thùc  hiÖn c«ng khai sè  liÖu dù  to¸n, quyÕt to¸n thu, chi tµi  chÝnh,   c¸c   kho¶n   ®ãng   gãp   cña   tæ   chøc   vµ   c¸   nh©n   (nÕu  cã); c¬  së  x¸c  ®Þnh møc hç  trî  vµ  sè  tiÒn ng©n s¸ch nhµ  níc hç trî cho ®¬n vÞ. ViÖc c«ng khai ®îc thùc hiÖn th«ng  qua h×nh thøc: niªm yÕt t¹i trô së c¬ quan; c«ng bè trong  héi nghÞ cña tæ chøc. Thêi ®iÓm c«ng khai chËm nhÊt lµ 30  ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, xÐt duyÖt. §i Ò u   11.  C«ng khai viÖc ph©n bæ vµ sö dông vèn ®Çu  t  ®èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn  ng©n s¸ch nhµ níc 1.  Ngêi  cã  thÈm  quyÒn  quyÕt  ®Þnh ph©n  bæ vèn   ®Çu t  cho c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n  s¸ch nhµ  níc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i c«ng khai  viÖc ph©n bæ vèn ®Çu t trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®­ îc giao hµng n¨m cho c¸c dù ¸n. 2. Ngêi cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc ph¶i c«ng khai  c¸c néi dung sau:  a) Dù  to¸n ng©n s¸ch cña dù  ¸n  ®Çu t  theo kÕ  ho¹ch  ®Çu t  ®îc duyÖt, møc vèn  ®Çu t  cña dù  ¸n  ®îc giao trong  dù to¸n ng©n s¸ch n¨m; b) C«ng khai kÕt qu¶ lùa chän nhµ  thÇu  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; c) QuyÕt to¸n vèn  ®Çu t  cña dù  ¸n theo niªn  ®é  hµng  n¨m; d) QuyÕt to¸n vèn  ®Çu t  khi dù  ¸n hoµn thµnh  ®∙  ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. H×nh thøc c«ng khai: Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së   c¬  quan,  ®¬n vÞ; c«ng bè  trong héi nghÞ  cña c¬  quan,  ®¬n  vÞ.  4. Thêi ®iÓm c«ng khai: a)   C¸c   néi   dung   c«ng   khai   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ  ®iÓm a, ®iÓm c   kho¶n 2 §iÒu nµy ph¶i ®îc c«ng khai chËm  nhÊt lµ  30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy dù  to¸n, quyÕt to¸n vèn  ®Çu  t cña dù ¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, phª duyÖt; b)   Néi   dung   c«ng   khai   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   2  §iÒu   nµy   ph¶i   ®îc   thùc   hiÖn   c«ng   khai   chËm   nhÊt   lµ   15  ngµy, kÓ tõ ngµy cã kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu.
 9. 9 c)   Néi   dung   c«ng   khai   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   d   kho¶n   2  §iÒu   nµy   ph¶i   ®îc   thùc   hiÖn   c«ng   khai   chËm   nhÊt   lµ   30  ngµy, kÓ  tõ  ngµy quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt.    Ch¬ng IV c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c  doanh nghiÖp nhµ níc  §i Ò u   12 .   Néi   dung   c«ng   khai   tµi   chÝnh   ®èi   víi  doanh nghiÖp nhµ níc Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m   ®èc c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, thùc hiÖn c«ng khai c¸c néi  dung sau: 1. T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp; 2.   KÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   cña   doanh  nghiÖp; 3.   ViÖc   trÝch,   lËp   vµ   sö   dông   c¸c   quü   cña   doanh  nghiÖp; 4. C¸c kho¶n ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n íc cña doanh  nghiÖp; 5. C¸c kho¶n thu nhËp vµ  thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi  lao ®éng; 6.   Sè   vèn   gãp   vµ   hiÖu   qu¶   gãp   vèn   cña   Nhµ   níc   t¹i  doanh nghiÖp, tæ chøc kh¸c. §i Ò u   13.   H×nh   thøc   vµ   thêi   ®iÓm   c«ng   khai   tµi  chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc: ViÖc c«ng khai nh÷ng néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña  Quy chÕ nµy ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc: ph¸t hµnh Ên   phÈm; niªm yÕt t¹i doanh nghiÖp; c«ng bè trong héi nghÞ c¸n   bé, c«ng nh©n, viªn chøc cña doanh nghiÖp. ViÖc   c«ng   khai   tµi  chÝnh   ®îc   thùc  hiÖn   ®Þnh   kú   hµng  n¨m. Thêi  ®iÓm c«ng khai tµi chÝnh chËm nhÊt lµ  120 ngµy,  kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch.
 10. 10 Ch¬ng V c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c quü cã nguån  tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ  c¸c quü cã nguån tõ  c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸ nh©n,  tæ chøc kh¸c ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt §i Ò u   14.  C«ng khai tµi chÝnh  ®èi víi quü  cã  nguån  tõ ng©n s¸ch nhµ níc 1. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý  quü  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc  quü thùc hiÖn c«ng khai c¸c néi dung sau: a) Quy chÕ ho¹t ®éng vµ c¬ chÕ tµi chÝnh cña quü; b) KÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, trong ®ã chi tiÕt c¸c   kho¶n thu, chi cã  quan hÖ  víi ng©n s¸ch nhµ  níc theo quy  ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn; c) KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña quü; d) QuyÕt to¸n n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. H×nh thøc vµ thêi ®iÓm c«ng khai a) ViÖc c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1   §iÒu nµy ®îc thùc hiÖn b»ng h×nh thøc: niªm yÕt c«ng khai   t¹i trô  së  quü; ph¸t hµnh   Ên phÈm;  th«ng b¸o trong  héi  nghÞ hµng n¨m cña quü. b) §èi víi néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n  1 §iÒu nµy ph¶i  ®îc c«ng khai chËm nhÊt lµ  sau 30 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c)   §èi   víi   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   c,   ®iÓm   d,  kho¶n   1   §iÒu   nµy   ph¶i   ®îc   c«ng   khai   chËm   nhÊt   lµ   120  ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch.  §i Ò u   15.   Néi dung c«ng khai tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  quü cã nguån thu tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸   nh©n, tæ chøc kh¸c  ®îc thµnh lËp theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt (sau  ®©y gäi t¾t lµ  quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n). Ngêi cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  quü  thùc hiÖn c«ng khai   c¸c néi dung sau: 1.   Quy   chÕ   ho¹t   ®éng   cña   quü,   c¸c   ®iÒu   kiÖn,   tiªu  chuÈn, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi ®ãng gãp vµ ngêi ®­ îc hëng lîi tõ quü; 2.   Môc   ®Ých   huy   ®éng   vµ   sö   dông   c¸c   nguån   thu   cña  quü; 3. §èi tîng vµ h×nh thøc huy ®éng;
 11. 11 4. Møc huy ®éng; 5. KÕt qu¶ huy ®éng; 6. Sö dông quü trong n¨m cho c¸c môc tiªu; 7. B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m.  §i Ò u   16.  Néi dung c«ng khai tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  quü   cã   sö   dông   c¸c   kho¶n   ®ãng   gãp   cña   nh©n   d©n   ®Ó   x©y  dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c x∙, thÞ trÊn Ngoµi nh÷ng néi dung c«ng khai quy  ®Þnh t¹i §iÒu 15  Quy   chÕ   nµy,   ®èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   c¬   së   h¹  tÇng cã  sö  dông c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n, c¸c quü  cßn ph¶i c«ng bè c«ng khai nh÷ng néi dung sau: 1. Dù to¸n cho tõng c«ng tr×nh theo kÕ ho¹ch ®Çu t  ®­ îc duyÖt; 2. Chi tiÕt c¸c nguån vèn ®Çu t  cho tõng c«ng tr×nh; 3. KÕt qu¶ ®∙ huy ®éng cña tõng ®èi tîng cô thÓ, thêi  gian huy ®éng; 4. C«ng khai kÕt qu¶ lùa chän nhµ  thÇu  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; 5. TiÕn  ®é  thi c«ng vµ  kÕt qu¶ nghiÖm thu khèi lîng,  chÊt lîng c«ng tr×nh, quyÕt to¸n c«ng tr×nh. §i Ò u   17.   H×nh   thøc   vµ   thêi   ®iÓm   c«ng   khai   tµi  chÝnh  ®èi víi c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp  cña nh©n d©n 1. ViÖc c«ng khai tµi chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 15 vµ  §iÒu 16 cña Quy chÕ nµy ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc:  niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  quü; c«ng bè  trong kú  häp  víi c¸c ®èi tîng ®ãng gãp cho quü.  2. Thêi ®iÓm c«ng khai: a)   C¸c néi dung c«ng khai  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ kho¶n 2 §iÒu 15 cña Quy chÕ nµy ph¶i ® îc c«ng khai khi  vËn ®éng ®ãng gãp, tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. b)   C¸c   néi   dung   c«ng   khai   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   vµ  kho¶n 4 §iÒu 15, kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu 16 cña Quy chÕ  nµy ph¶i  ®îc c«ng khai tríc khi thùc hiÖn  Ýt nhÊt lµ  30  ngµy. c) C¸c néi dung c«ng khai quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 5, 6  vµ  7 §iÒu 15, kho¶n 3 vµ  kho¶n 5 §iÒu 16 cña Quy chÕ  nµy   ph¶i  ®îc c«ng  khai  hµng n¨m, chËm  nhÊt  lµ  tríc ngµy 31  th¸ng 3 n¨m sau.
 12. 12 d)  Néi dung  c«ng  khai quy   ®Þnh  t¹i kho¶n  4 §iÒu  16  cña Quy chÕ nµy ph¶i ®îc c«ng khai chËm nhÊt sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy cã kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu. ®) §èi víi c¸c quü  cã  sö  dông nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬  së h¹ tÇng, ngoµi viÖc c«ng khai theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c  kho¶n 2 §iÒu nµy, hµng n¨m cßn ph¶i c«ng khai quyÕt to¸n  tõng c«ng tr×nh cã  chi tiÕt  ®Õn h¹ng môc c«ng tr×nh chËm  nhÊt   lµ   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   quyÕt   to¸n   c«ng   tr×nh   ®îc  duyÖt.  Ch¬ng VI ChÕ ®é b¸o c¸o, KiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u   18.   ChÕ   ®é  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng  khai tµi chÝnh  1. §¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch göi b¸o c¸o  ®∙ c«ng khai  vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc  hiÖn  c«ng khai ng©n  s¸ch  cña  ®¬n vÞ  m×nh cho  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn,  ®¬n vÞ  dù  to¸n  cÊp trªn tæng hîp b¸o c¸o ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I. 2. §¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I göi b¸o c¸o  ®∙ c«ng khai vµ   tæng hîp kÕt qu¶ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai ng©n s¸ch  cña  ®¬n vÞ  m×nh vµ  c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc b¸o c¸o c¬  quan   tµi chÝnh cïng cÊp. 3. Thñ trëng c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî  b¸o c¸o c¸c tµi liÖu, sè liÖu ®∙ c«ng khai cña ®¬n vÞ cho   c¬ quan tµi chÝnh cña cÊp ng©n s¸ch ®∙ thùc hiÖn hç trî. 4. Ngêi cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  vèn  ®Çu t  ®èi víi c¸c  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ   níc,   b¸o   c¸o   c¬   quan   qu¶n   lý   cÊp   trªn   vµ   c¬   quan   tµi  chÝnh cïng cÊp sè  liÖu, tµi liÖu  ®∙ c«ng khai tµi chÝnh  cña dù ¸n ®Çu t. 5. Héi  ®ång qu¶n lý  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc quü  cã  nguån  tõ ng©n s¸ch nhµ níc b¸o c¸o c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp  vµ  c¬  quan tµi chÝnh cïng cÊp sè  liÖu, tµi liÖu  ®∙ c«ng  khai tµi chÝnh.  6.  Ngêi  cã  tr¸ch  nhiÖm  qu¶n  lý  quü  cã   nguån  thu tõ  c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n b¸o c¸o c¬ quan tµi chÝnh  cña cÊp cho phÐp thµnh lËp quü  c¸c sè  liÖu, tµi liÖu  ®∙  c«ng khai tµi chÝnh. 7.   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   hoÆc   Tæng   gi¸m   ®èc,  Gi¸m  ®èc c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc göi b¸o c¸o tµi liÖu,  sè  liÖu  ®∙ c«ng khai tµi chÝnh cña doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh   cña   Quy   chÕ   nµy   cho   Së   Tµi   chÝnh   (®èi   víi   doanh 
 13. 13 nghiÖp do  ñy ban nh©n d©n tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp), Bé  Tµi chÝnh (®èi víi doanh nghiÖp do c¸c c¬  quan Trung  ¬ng  quyÕt ®Þnh thµnh lËp). §i Ò u   19.   ChÕ   ®é  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng  khai tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn 1. C¬  quan tµi chÝnh c¸c cÊp  ë   ®Þa ph¬ng gióp  ñy ban  nh©n d©n cïng cÊp tæng hîp t×nh h×nh c«ng khai tµi chÝnh  cña  ®Þa ph¬ng m×nh, b¸o c¸o  ñy ban nh©n d©n vµ  c¬  quan  tµi chÝnh cÊp trªn; tæng hîp vµ c«ng bè sè liÖu c«ng khai  tµi chÝnh cña ®Þa ph¬ng. 2.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh:   tæng   hîp   t×nh   h×nh   thùc  hiÖn c«ng  khai  tµi chÝnh trong  c¶ níc b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh   phñ;   tæng   hîp   vµ   c«ng   bè   sè   liÖu   c«ng   khai   ng©n  s¸ch cña c¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng vµ  cña c¸c  ®Þa ph¬ng  b»ng h×nh thøc ph¸t hµnh Ên phÈm. §i Ò u  20.  MÉu biÓu vµ thêi gian b¸o c¸o: Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh   cô   thÓ   mÉu   biÓu   vµ  thêi gian göi b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn Quy chÕ c«ng  khai tµi chÝnh. §i Ò u  21.  KiÓm tra vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,   c¬  quan kh¸c  ë  Trung  ¬ng,  ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n  cÊp trªn chÞu tr¸ch  nhiÖm kiÓm  tra  viÖc  thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc ph¹m  vi qu¶n lý. 2. MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ ­  x∙   héi,   c¸c   tæ   chøc   ®oµn   thÓ   trong   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   vµ  nh©n d©n gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo   c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. §i Ò u  22.  Xö lý vi ph¹m Tæ chøc,  ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn  ®óng nh÷ng   quy  ®Þnh vÒ  c«ng khai tµi chÝnh quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy  th×   tuú   theo   tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi  ph¹m   sÏ  bÞ   xö   lý   kû  luËt, xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 14. 14 Ch¬ng VII ChÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn §i Ò u  23.  ChÊt vÊn C¸c tæ chøc,  ®¬n vÞ, c¸ nh©n thuéc  ®èi t îng  ®îc tiÕp  nhËn th«ng tin c«ng khai tµi chÝnh theo c¸c quy  ®Þnh cña  Quy chÕ nµy cã quyÒn chÊt vÊn c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vÒ   c¸c néi dung c«ng khai tµi chÝnh. §i Ò u  24.  Tr¶ lêi chÊt vÊn 1. Ngêi cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh  theo quy  ®Þnh   cña Quy chÕ  nµy ph¶i tr¶ lêi chÊt vÊn vÒ  c¸c néi dung c«ng khai tµi chÝnh. ViÖc tr¶ lêi chÊt vÊn  ph¶i ®îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ göi tíi ngêi chÊt vÊn. 2.  Ngêi  bÞ  chÊt  vÊn ph¶i  tr¶ lêi  cho ngêi  chÊt vÊn  chËm nhÊt sau 10 ngµy, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn néi dung chÊt  vÊn. Trêng hîp néi dung chÊt vÊn phøc t¹p, cÇn nhiÒu thêi   gian ®Ó chuÈn bÞ tr¶ lêi th× ph¶i cã  v¨n b¶n hÑn ngµy tr¶  lêi cô  thÓ  cho ngêi chÊt vÊn, nhng kh«ng qu¸ 45 ngµy, kÓ  tõ ngµy nhËn ®îc néi dung chÊt vÊn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2