Quyết định 1943/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
89
lượt xem
5
download

Quyết định 1943/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1943/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đoạn Lạng Sơn - Hà Nội QL1 mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1943/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1943/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1943/2003/Q -BGTVT NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG O N L NG SƠN - HÀ N I QL1 M I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph Qui nh ch c năng, nhi m v và cơ c u b máy c a B Giao thông V n t i; qu n lý, khai thác có hi u qu , m b o an toàn giao thông, an toàn công trình o n Hà N i - L ng Sơn QL 1 m i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông o n L ng Sơn - Hà N i QL1 m i". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Các ông (bà): Chánh văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , các Giám c S Giao thông Công chính Thành ph Hà N i, S Giao thông V n t i t nh B c Ninh, S Giao thông V n t i t nh B c Giang, S Giao thông V n t i t nh L ng Sơn và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ngô Th nh c ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG O N L NG SƠN - HÀ N I QL1 M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1943/2003/Q -GTVT ngày 4 tháng 7 năm 2003) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Quy ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng, khai thác o n QL1 m i t H u Ngh Quan - L ng Sơn (Km0) n Gia Lâm - Hà N i (Km160+100) g p QL5 t i Km5+300 (dư i ây g i t t là ư ng L ng Sơn - Hà N i) nh m hư ng d n cho m i i tư ng tham gia giao thông, các cơ quan qu n lý nhà nư c, các ơn v liên quan và nhân dân hai bên ư ng th c hi n, m b o an toàn giao thông, an toàn công trình và khai thác công trình có hi u qu . Ngoài vi c th c hi n nghiêm ch nh Quy ch này, m i cơ quan, t ch c, cá nhân cư trú ho c ho t ng hai bên ư ng và phương ti n, ngư i tham gia giao thông còn ph i ch u s i u ch nh c a Lu t giao thông ư ng b và các văn b n pháp lu t khác liên quan. i u 2: Các t ng dùng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. t c a ư ng L ng Sơn - Hà N i: là ph n t trên ó ư c xây d ng công trình ư ng g m c u, ư ng, ư ng gom, c u vư t, nút giao, nơi d ng xe, h th ng thoát nư c, d i phân cách, h th ng báo hi u ư ng b và các công trình, thi t b ph tr khác. 2. Hành lang an toàn ư ng L ng Sơn - Hà N i: là d i t d c hai bên ư ng b m b o an toàn giao thông và b o v công trình ư ng ư c gi i h n b i h th ng c c m c l gi i. 3. Hành lang gi i phóng m t b ng: là ph n t ã ư c n bù thu h i t xây d ng ư ng và ư c gi i h n b ng h th ng c c m c gi i phóng m t b ng. 4. Ph n ư ng xe cơ gi i ch y: là ph n ư ng ư c s d ng cho các phương ti n giao thông cơ gi i qua l i. 5. Ph n ư ng xe thô sơ và ngư i i b : là ph n ư ng ư c s d ng cho các phương ti n giao thông thô sơ, ngư i i b qua l i. 6. Làn ư ng : là m t ph n c a ph n ư ng xe ch y ư c chia theo chi u d c c a ư ng, có chi u r ng cho xe ch y an toàn . 7. Làn nh p, tách dòng: là làn ư ng dành cho phương ti n giao thông cơ gi i vào ho c ra kh i ư ng chính. 8. D i phân cách gi a: là b ph n c a ư ng phân chia m t ư ng thành hai chi u xe ch y riêng bi t.
  3. 9. D i phân cách bên: là b ph n c a ư ng phân chia ph n ư ng dành cho xe cơ gi i ư c i trên ư ng L ng Sơn - Hà N i v i ư ng gom ho c hành lang an toàn c a ư ng. 10. ư ng ngang: là ư ng b giao c t v i ư ng L ng Sơn - Hà N i b ng nút giao cùng m c ( o n L ng Sơn - B c Ninh) ho c nút giao khác m c liên thông ho c tr c thông ( o n B c Ninh - Hà N i). 11. ư ng gom: là ư ng ch y d c hai bên o n ư ng B c Ninh - Hà N i ư c ngăn cách v i ư ng chính b ng h lan tôn sóng và hàng rào dành cho ngư i i b , xe thô sơ, xe t c ch m có nhu c u i song song v i o n B c Ninh - Hà N i ho c có nhu c u i n ư ng ngang dư i c u dân sinh sang qua ư ng B c Ninh - Hà N i. 12. ư ng ngang dân sinh: là ư ng ngang dành cho ngư i i b , xe thô sơ, xe cơ gi i i dư i c u dân sinh sang qua ư ng L ng Sơn - Hà N i. 13. C u vư t: là c u n m trên ư ng ngang vư t qua ư ng L ng Sơn - Hà N i phía trên. 14. C u dân sinh: là c u trên ư ng L ng Sơn - Hà N i vư t phía trên ư ng ngang dân sinh. i u 3: Nghiêm c m xe công nông, xe cơ gi i t ch không úng tiêu chuNn k thu t quy nh, không ư c ăng ký ho c không ư c ăng ki m lưu thông trên ư ng. i u 4: Hành lang an toàn ư ng L ng Sơn - Hà N i : 1. Hành lang an toàn o n L ng Sơn - B c Ninh: Theo quy ho ch là ư ng c p I v i 6 làn xe, vì v y b r ng hành lang an toàn g m ph n t dành cho xây d ng ư ng theo quy ho ch và hành lang an toàn theo quy nh là 20m (c th tính t tim ư ng ra m i phía là 38m chưa k b r ng c a ta luy ư ng p ho c b r ng b trí h rãnh thoát nư c c ng v i ta luy ư ng ào). Khi c m m c ph i căn c vào t ng m t c t c m cho phù h p. 2. Hành lang an toàn o n t B c Ninh - Hà N i: tính t chân mái ư ng gom ho c mép ngoài cùng c a công trình ư ng d n, nút giao, c u vư t ra m i bên 20m. Nh ng công trình gây m t an toàn giao thông như: kho ch t n , ch t d cháy, hóa ch t, lò nung g ch ho c công trình tương t thì ngoài kho ng cách trên còn ph i có m t kho ng cách an toàn theo quy nh. 3. Hành lang an toàn i v i c u: - Theo chi u d c c u: t uôi m c u ra m i bên 50m i v i c u có chi u dài (tính t uôi m n uôi m ) t 60m tr lên; ra m i bên 30m i v i c u có chi u dài dư i 60m. Trư ng h p ư ng u c u d c lên ho c d c xu ng l n hơn quy nh thì ư c tính t uôi m c u ra h t d c. - Theo chi u ngang c u: k t i m ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i phía thư ng h lưu:
  4. + 150m i v i c u có chi u dài l n hơn 300m + 100m i v i c u có chi u dài t 60m n 300m + 50m i v i c u có chi u dài t 20m n 60m + 20m i v i c u có chi u dài dư i 20m. 4. Hành lang an toàn c a c u, ư ng ch y trong ô th theo quy nh. Chương 2: QUY NNH V S D NG Ư NG L NG SƠN - HÀ N I i u 5: U ban Nhân dân các c p căn c m c l gi i do cơ quan qu n lý ư ng b c m hư ng d n nhân dân s d ng t phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m vi c xây d ng m i, cơi n i công trình trong ph m vi t dành cho xây d ng ư ng theo qui ho ch và hành lang an toàn ư ng L ng Sơn - Hà N i . Nghiêm c m tái l n chi m ph n hành lang ã n bù gi i phóng m t b ng. Nghiêm c m vi c khai thác v t li u ho c xây d ng công trình không ph c v cho khai thác an toàn ư ng L ng Sơn - Hà N i. Trong ph m vi hành lang an toàn giao thông quy nh t i i u 4 ngoài các vi c nghiêm c m trên còn ph i tuân theo các quy nh dư i ây: 1. Không xây d ng ch , cơ s d ch v , trư ng h c, nhà và các công trình khác. 2. Không xây d ng bi n qu ng cáo nh t là các bi n phát sáng có n i dung không nh m m c ích an toàn giao thông . 3. Không ư c ào t, á, không ư c t á ph th i, ph li u làm nh hư ng n thoát nư c, n v sinh môi trư ng và an toàn c u, ư ng . i u 6: ư ng L ng Sơn - Hà N i theo quy ho ch ã duy t là ư ng c p cao, vì v y ư ng L ng Sơn - Hà N i là ư ng ưu tiên, trư c m t cho phép các ư ng ngang ã có trên o n L ng Sơn - B c Ninh giao cùng m c. Khi xây d ng giai o n sau ph i xây d ng khác m c. Riêng ư ng ngang n i vào o n B c Ninh - Hà N i ph i giao khác m c ngay khi xây d ng ư ng ngang. Nghiêm c m m ư ng ngang m i; trư ng h p xây d ng các tr m ngh -d ch v , khu công nghi p, khu dân cư theo quy ho ch ã ư c Chính ph , B Thương m i, B Xây d ng, B Giao thông V n t i, U ban Nhân dân c p t nh duy t theo phân c p qui nh thì m i khu, tr m ch ư c u n i v i ư ng L ng Sơn - Hà N i t i 1 v trí nút giao. Khi l p d án ph i th a thu n ngay v trí nút giao v i B Giao thông V n t i; vi c thi t k và t ch c giao thông t i nút giao ph i do cơ quan tư v n thi t k giao thông v n t i thi t k và ư c C c ư ng b Vi t Nam th a thu n b ng văn b n trư c khi
  5. trình cơ quan có thNm quy n duy t, nh m m b o an toàn giao thông cho ư ng L ng Sơn - Hà N i. i u 7: Căn c vào quy ho ch ã ư c duy t và công trình ã xây d ng bư c 1, C c ư ng b Vi t Nam, Khu Qu n lý ư ng b II, Công ty ư ng b 230 ph i h p v i U ban Nhân dân a phương thu c các t nh L ng Sơn, B c Giang, B c Ninh và thành ph Hà N i s a ch a, c m b sung y m c l gi i, m c gi i phóng m t b ng và l p h sơ bàn giao cho a phương qu n lý, b o v ; hàng năm cùng a phương ki m tra, tu b m b o m c l gi i, m c gi i phóng m t b ng an toàn, n nh. i u 8: T c lưu thông trên ư ng: 1. o n B c Ninh - Hà N i khai thác v i t c cao, vì v y gi a hai d i phân cách bên là ư ng dành cho xe cơ gi i có t c th c t cho phép t 60km/h tr lên lưu hành. Nghiêm c m ngư i i b , xe thô sơ, xe g n máy có dung tích xi-lanh dư i 70cm3, xe lam, xe công nông và các xe tương t khác lưu hành. Các phương ti n giao thông khi ra ho c vào ư ng B c Ninh - Hà N i u ph i nhanh chóng i vào làn ư ng tách, nh p dòng gi m d n ho c nâng cao t c , m b o an toàn ch y xe. 2. o n L ng Sơn - B c Ninh: Khi lưu thông trên ư ng nh ng nơi không có bi n h n ch t c , i u ki n trên ư ng khô ráo và th i ti t bình thư ng thì ngư i lái xe không ư c phép cho xe ch y quá t c t i a dư i ây: Lo i phương ti n Trong ô th Ngoài ô th (km/h) (km/h) - Xe con, xe t c xi n 9 ch ng i 45 70 - Xe mô tô 2 - 3 bánh, xe t i có t i tr ng 35 50 dư i 3500 kg, xe ôtô ch ngư i t 10 n 30 ch ng i - Xe t i có t i tr ng 3500 kg tr lên, xe ôtô 30 40 ch ngư i trên 30 ch ng i - Xe xích lô máy, xe g n máy 25 30 - Xe ôtô ch hàng quá kh , quá t i, xe sơ- 20 30 mi-rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc hay kéo xe khác b h ng Trong i u ki n th i ti t không bình thư ng, tr i mưa, ư ng trơn ư t, sương mù, ngư i lái xe ph i cho xe ch y v i t c phù h p, th p hơn so v i t c t i a quy nh trên. - i v i ngư i i b ph i luôn luôn i trên l ư ng ho c hè ư ng (nơi có b trí hè); khi qua ư ng ph i quan sát k và ch qua ư ng khi không có nguy hi m.
  6. - i v i xe thô sơ, xe súc v t kéo ph i luôn luôn i sát ph n ư ng bên ph i sát l ư ng, ngư i i u khi n xe súc v t kéo ph i i b và i bên trái súc v t kéo; nghiêm c m , d ng không úng nơi quy nh ho c chi m ph n ư ng dành cho xe cơ gi i. i u 9: Quy nh v s d ng ư ng 1. Ngư i và phương ti n tham gia giao thông ph i th c hi n nghiêm ch nh hư ng d n c a h th ng báo hi u; i úng làn ư ng; vư t xe, chuy n hư ng xe, tránh xe i ngư c chi u và lùi xe úng quy nh. 2. T t c các lo i phương ti n, ngư i i b khi tham gia giao thông ch ư c i trong làn ư ng và t c quy nh. Khi tr i mưa, ư ng trơn ph i gi m t c n m c an toàn nhưng không vư t quá quy nh t i i u 8 c a b n Quy ch này ho c bi n báo hư ng d n t c . 3. Các phương ti n tham gia giao thông khi n các khu v c có báo hi u nguy hi m, ch , trư ng h c, ư ng dành cho ngư i i b , nơi có thú r ng ho c các báo hi u tương t khác thì u ph i gi m t c xu ng t i thi u m b o an toàn. 4. Nghiêm c m ngư i i u khi n phương ti n d ng không úng quy nh, ch hàng hóa c ng k nh vư t quá t i tr ng, kích thư c quy nh gây c n tr giao thông. 5. Cán b , công nhân và các phương ti n c a ơn v qu n lý, s a ch a ư ng L ng Sơn - Hà N i ph i chi m d ng làn ư ng làm công tác b o trì thì ph i th c hi n g n gàng và có tín hi u, báo hi u, hàng rào ch n t theo quy nh và có ngư i gác hư ng d n giao thông; nghiêm c m thi công tràn lan c m t c t ngang ư ng. Trư ng h p b t bu c t c ư ng thì ơn v thi công ph i có bi n pháp làm ư ng tránh t m phân lu ng, có bi n báo hi u và ngư i gác phân lu ng. 6. Nghiêm c m v t li u, ph th i, d u, m trên m t ư ng . Ch hàng, lái xe các phương ti n ch hàng trên ph i ch ng bu c, che y hàng cNn th n và ch u trách nhi m v sinh, thu gom k p th i v t li u rơi vãi. 7. Không t t p ông ngư i trên ư ng; không ng i chơi trên m t ư ng, c c tiêu, h lan tôn sóng. 8. Không phơi rơm, r ho c các lo i cây, v t d ng khác trên hàng rào, d i phân cách, bi n báo và các b ph n khác c a ư ng . 9. Không chăn th trâu, bò và gia súc trên n n, m t ư ng . Khi c n di chuy n súc v t thì ph i có ngư i d n và i sát l ư ng bên ph i trên o n L ng Sơn - Hà N i ho c i trên ư ng gom o n B c Ninh - Hà N i. 10. Không ư c phá h y, t ý di chuy n i nơi khác bi n báo hi u, c c tiêu, v ch sơn, h lan tôn sóng và các thi t b báo hi u trên ư ng khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 11. Không ư c l i d ng h th ng báo hi u, d i phân cách, hàng rào, c c tiêu trưng bày, qu ng cáo hàng hóa làm m t m quan và m t an toàn giao thông.
  7. 12. Nghiêm c m vi c mua bán, kinh doanh hàng hóa trên m t ư ng l ư ng và hành lang an toàn. 13. Nghiêm c m m ư ng ngang ho c ào, khoan, x ư ng trái phép ho c th c hi n các hành vi làm hư h i công trình giao thông. i u 10: Quy nh v i ngang ư ng 1. Ngư i i b , phương ti n thô sơ, cơ gi i khi i ngang qua o n B c Ninh - Hà N i u ph i i theo ư ng gom n v trí ư ng dân sinh ho c nút giao, c u vư t sang ư ng. Nghiêm c m phá rào, vư t rào, vư t d i phân cách i qua ư ng. 2. Ngư i i b i ngang qua ư ng trên o n L ng Sơn - B c Ninh: - Ph i i trong ph m vi dành riêng cho ngư i i b nơi có b trí ư ng dành riêng cho ngư i i b . - nh ng nơi không b trí ư ng dành riêng cho ngư i i b thì ngư i i b ph i d ng l i quan sát và ch vư t qua ư ng khi không có phương ti n ang n g n và t ch u trách nhi m v hành ng c a mình. Chương 3: TRÁCH NHI M QU N LÝ i u 11: B Giao thông V n t i giao C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ư ng b th ng nh t qu n lý ư ng L ng Sơn - Hà N i. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m ch o, ôn c Khu Qu n lý ư ng b II, Công ty ư ng b 230, ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương, Ban An toàn Giao thông t nh, l c lư ng C nh sát Giao thông ư ng b , C nh sát Qu n lý Hành chính v Tr t t Xã h i th c hi n t t các vi c dư i ây: 1. Tuyên truy n, giáo d c Lu t Giao thông ư ng b , các Ngh nh, văn b n dư i Lu t và b n Quy ch này các cơ quan, t ch c, nhân dân hai bên ư ng và m i i tư ng tham gia giao thông hi u và cùng tham gia qu n lý, b o v ư ng L ng Sơn - Hà N i th c hi n úng phương châm "Toàn dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông". 2. Tri n khai th c hi n Ch th 22-CT/TW ngày 24 tháng 2 năm 2003 c a Ban Bí thư, Ngh quy t 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph nh m ki m ch tai n n giao thông, ti n t i gi m d n tai n n, ùn t c giao thông và l p l i tr t t an toàn giao thông trên ư ng L ng Sơn - Hà N i, Khu Qu n lý ư ng b II ph i t ch c th c hi n th t t t trách nhi m gìn gi n nh b n v ng công trình, m b o giao thông an toàn thông su t; phát hi n, h tr chính quy n a phương b o v công trình giao thông và hành lang an toàn ư ng L ng Sơn - Hà N i theo lu t nh. 3. Ph i h p v i l c lư ng C nh sát Qu n lý Hành chính v Tr t t Xã h i trong vi c qu n lý b n bãi, tr m ngh , hành lang an toàn và công trình giao thông tĩnh khác.
  8. 4. Ph i h p v i l c lư ng C nh sát Giao thông trong vi c m b o giao thông an toàn, thông su t. i u 12: Khu Qu n lý ư ng b II, Công ty ư ng b 230, Thanh tra Giao thông ư c giao qu n lý tr c ti p ư ng L ng Sơn - Hà N i có trách nhi m: 1. Qu n lý t t h th ng c u, ư ng, các thi t b an toàn giao thông ã ư c th c hi n trong d án. 2. Thư ng xuyên s a ch a, b o trì gi n nh tr ng thái c u, ư ng và các thi t b an toàn giao thông m b o an toàn cho ho t ng c a ngư i và phương ti n tham gia giao thông trên ư ng theo tiêu chuNn k thu t b o dư ng thư ng xuyên ư ng b 22TCN 306-03 ư c B Giao thông V n t i ban hành theo quy t nh s 1527/2003/Q -BGTVT ngày 28/5/2003. 3. Thư ng xuyên tu n tra, ki m tra, phát hi n các hư h ng, m t mát và các hành vi xâm h i khác x lý k p th i, m b o Quy ch ư c th c hi n m t cách nghiêm túc. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 13: Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c qu n lý, b o v công trình giao thông, m b o an toàn giao thông trên ư ng L ng Sơn - Hà N i thì ư c khen thư ng theo quy nh c a nhà nư c. i u 14: T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m nh ng quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b , các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b và b n Quy ch này thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc C C Ư NG B VI T NAM Hà N i, ngày tháng 6 năm 2003. Kính trình: Th trư ng Ngô Th nh c Qu c l 1 m i o n L ng Sơn - Hà N i ã hoàn thành giai o n u, C c ư ng b Vi t Nam ã d th o Qui ch qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông o n L ng Sơn - Hà N i QL1 m i; th c hi n ý ki n ch o c a Th trư ng ngày 06/5/2003, C c ư ng b Vi t Nam ã l y ý ki n c a V Pháp ch và C c Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng Công trình Giao thông, C c ư ng b Vi t Nam ã ti p thu các ý ki n óng góp và xin báo cáo Th trư ng như sau:
  9. 1. C c Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng Công trình Giao thông nh t trí hoàn toàn v i b n d th o. 2. V Pháp ch góp ý vào các i u 2,4,5,6,7,8,9,12 ch y u v câu ch . C c ư ng b Vi t Nam ã ti p thu ch nh s a và kính trình Th trư ng . C c trư ng c c ư ng b VN Thi u ăng Khoa B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc C C Ư NG B VI T NAM Hà N i, ngày tháng 6 năm 2003. Kính trình: Th trư ng Ngô Th nh c ư ng H Chí Minh giai o n 1 t Hoà L c (Hà Tây) n Tân C nh (Kon Tum) ã bàn giao cho C c ư ng b Vi t Nam lâm qu n. khai thác tuy n ư ng này an toàn, hi u qu , C c ư ng b Vi t Nam ã d th o Qui ch qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông ư ng H Chí Minh - giai o n 1; th c hi n ý ki n ch o c a Th trư ng ngày 06/5/2003, C c ư ng b Vi t Nam ã l y ý ki n c a V Pháp ch , Ban Qu n lý D án ư ng H Chí Minh và C c Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng Công trình Giao thông. Ngày 30/5/2003 dư i s ch trì c a Th trư ng, các thành viên d h p ã tham gia góp ý và Th trư ng ã có k t lu n cu i cùng. C c ư ng b Vi t Nam ã ti p thu các ý ki n óng góp và ch nh s a theo k t lu n c a Th trư ng. C c ư ng b Vi t Nam kính trình Th trư ng. C c trư ng c c ư ng b VN Thi u ăng Khoa
Đồng bộ tài khoản