Quyết định 1944/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 1944/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1944/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1944/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1944/2003/Q -BGTVT Hà N i , ngày 04 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1944/2003/Q -BGTVT NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG H CHÍ MINH - GIAI O N 1 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001. Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph Qui nh ch c năng, nhi m v và cơ c u b máy c a B Giao thông V n t i. qu n lý, khai thác có hi u qu , m b o an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng H Chí Minh - giai o n 1. Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông ư ng H Chí Minh - giai o n 1". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Các ông (bà): Chánh văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng Công trình Giao thông, T ng Giám c Ban Qu n lý D án ư ng H Chí Minh, V trư ng V Pháp ch , các Giám c S Giao thông V n t i t nh Hà Tây, S Giao thông V n t i t nh Hoà Bình, S Giao thông V n t i t nh Thanh Hoá, S Giao thông V n t i t nh Ngh An, S Giao thông V n t i t nh Hà Tĩnh, S Giao thông V n t i t nh Qu ng Bình, S Giao thông V n t i t nh Qu ng Tr , S Giao thông V n t i t nh Th a Thiên - Hu , S Giao thông V n t i t nh Qu ng Nam, S Giao thông V n t i t nh Kon Tum và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ngô Th nh c ( ã ký)
  2. QUY CH QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG H CHÍ MINH - GIAI O N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1944/2003/Q -BGTVT ngày 4 tháng 7 năm 2003) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng, khai thác ư ng H Chí Minh giai o n I t Hoà L c (Hà Tây) n Tân C nh (Kon Tum) nh m hư ng d n các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c, nhân dân hai bên ư ng và các phương ti n, ngư i tham gia giao thông bi t th c hi n nh m m b o an toàn giao thông, an toàn công trình và khai thác công trình có hi u qu . Ngoài vi c th c hi n nghiêm ch nh qui ch này, m i cơ quan, t ch c, cá nhân cư trú ho c ho t ng hai bên ư ng và phương ti n, ngư i tham gia giao thông còn ph i tuân theo các qui nh c a Lu t Giao thông ư ng b và các văn b n pháp lu t khác liên quan. i u 2. Các t ng ư c dùng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. t c a ư ng H Chí Minh: là ph n t trên ó ư c xây d ng công trình ư ng H Chí Minh g m c u, ư ng, ư ng gom, c u vư t, nút giao, t ã gi i phóng m t b ng, i m giao thông tĩnh, tr m ngh , nhà qu n lý và các công trình ph tr khác. 2. Hành lang gi i phóng m t b ng: là ph n t ã ư c nhà nư c n bù thu h i xây d ng ư ng H Chí Minh theo qui ho ch và ư c gi i h n b ng h th ng c c m c gi i phóng m t b ng. 3. Hành lang an toàn ư ng H Chí Minh: là d i t d c hai bên ư ng H Chí Minh xây d ng theo qui ho ch, b o v công trình ư ng H Chí Minh và m b o an toàn giao thông, có b r ng theo qui nh c a Chính ph ư c gi i h n b i h th ng c c m c l gi i. 4. Ph n ư ng xe ch y: là ph n ư ng dành cho các phương ti n giao thông qua l i. 5. Làn ư ng: là m t ph n ư ng dành cho xe ch y ư c chia theo chi u d c c a ư ng, có chi u r ng cho xe ch y an toàn. 6. D i phân cách gi a: là b ph n c a ư ng phân chia m t ư ng thành hai chi u xe ch y, th hi n b ng v ch sơn ho c b ng h lan tôn sóng ho c b ng bê tông. 7. D i phân cách bên: là b ph n c a ư ng phân chia ư ng chính v i công trình giao thông tĩnh, ư ng gom ho c hành lang an toàn giao thông ư ng H Chí Minh, th hi n b ng v ch sơn ho c b ng h lan tôn sóng ho c rào b ng v t li u khác. 8. ư ng ngang: là ư ng b giao c t v i ư ng H Chí Minh cùng m c ho c khác m c.
  3. 9. ư ng ngang dân sinh: là ư ng ngang dành cho ngư i i b , xe thô sơ, xe cơ gi i nh i c t qua ư ng H Chí Minh. 10. ư ng gom: là nh ng o n ư ng ch y d c ư ng H Chí Minh dành cho giao thông c a khu v c trư c khi các phương ti n giao thông ư c phép nh p vào ư ng H Chí Minh t i nút giao. 11. C u dân sinh: là c u n m trên ư ng H Chí Minh vư t ư ng ngang dân sinh. 12. C u vư t: là c u n m trên ư ng ngang vư t qua ư ng H Chí Minh ho c c u trên ư ng H Chí Minh vư t ngang khi giao khác m c. i u 3. Nghiêm c m xe công nông, xe cơ gi i t ch không úng tiêu chuNn k thu t quy nh, không ư c ăng ký ho c không ư c ăng ki m lưu thông trên ư ng i u 4. Hành lang an toàn ư ng H Chí Minh: 1. i v i c u vư t sông, su i, kênh, r ch ngoài khu v c ô th : Theo chi u d c c u, t uôi m c u ra m i bên là: + 50m i v i c u có chi u dài t 60m tr lên + 30m i v i c u có chi u dài dư i 60m. Trư ng h p ư ng u c u d c lên, d c xu ng l n hơn quy nh trên thì gi i h n hành lang b o v ư c tính t uôi m c u ra n h t chân d c. - Theo chi u ngang c u: k t i m ngoài cùng c a k t c u c u theo qui ho ch tr ra m i phía là: + 150m i v i c u có chi u dài l n hơn 300m + 100m i v i c u có chi u dài t 60m n 300m + 50m i v i c u có chi u dài t 20m n dư i 60m + 20m i v i c u có chi u dài dư i 20m. 2. i v i ư ng ngoài khu v c ô th : - T chân n n ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào ho c t mép ngoài rãnh d c ho c rãnh nh c a ư ng theo qui ho ch ư c duy t tr ra m i bên 20m ho c 15m ( i v i nhánh phía Tây). 3. i v i các h m là vùng t, á, kho ng không, có kho ng cách t i m ngoài cùng c a các b ph n c u t o c a h m tr ra là 100m.
  4. 4. i v i các v trí nút giao thông, tùy theo th c t nút giao thông mà hành lang c a ư ng ư c c m cho phù h p nhưng sao cho hành lang tính t i m ngoài cùng c a nút ra ngoài ít nh t 20m. Chương 2: QUY NNH V S D NG Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N 1 i u 5. xây d ng giai o n II ư ng H Chí Minh t P c Bó v t Mũi Cà Mau tùy t ng o n có qui mô t 6 n 8 làn xe, chính quy n a phương căn c m c l gi i ã c m, hư ng d n nhân dân s d ng t phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m vi c xây d ng, cơi n i công trình trong ph m vi t dành cho xây d ng ư ng H Chí Minh theo qui ho ch và hành lang an toàn ư ng H Chí Minh . Nghiêm c m tái l n chi m ph n hành lang ã n bù gi i phóng m t b ng. Nghiêm c m vi c khai thác v t li u ho c xây d ng công trình không ph c v qu n lý khai thác an toàn ư ng H Chí Minh trong ph m vi t và hành lang an toàn ư ng H Chí Minh, tr các công trình c bi t, thi t y u nhưng ph i ư c tho thu n c a B Giao thông V n t i ngay t khi l p d án. Trong ph m vi hành lang an toàn giao thông quy nh t i i u 4 ngoài các vi c nghiêm c m trên còn ph i tuân theo các quy nh dư i ây: 1. Không t ch c xây d ng ch , cơ s d ch v , trư ng h c, nhà và các công trình khác. 2. Không xây d ng bi n qu ng cáo nh t là các bi n phát sáng có n i dung không nh m m c ích an toàn giao thông . 3. Không ư c ào t, á; không ư c ph th i, ph li u làm nh hư ng n thoát nư c, n v sinh môi trư ng và an toàn c u, ư ng . i u 6. Các Khu Qu n lý ư ng b ch o các Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b ti p nh n bàn giao y h th ng m c gi i phóng m t b ng, m c l gi i t Ban Qu n lý D án ư ng H Chí Minh, ti n hành thay th các c c t m, c c hư h ng và b sung áp ng cho vi c qu n lý gi i h n ph n hành lang ã n bù, hành lang an toàn giao thông ư ng H Chí Minh. L p thành h sơ và bàn giao cho U ban Nhân dân xã, huy n s t i làm cơ s qu n lý ch ng l n chi m và gi i t a; ng th i hàng năm ph i h p v i U ban Nhân dân xã, huy n b sung, sơn s a nh m gi gìn h th ng c c m c an toàn, y . i u 7. ư ng H Chí Minh là ư ng ưu tiên, các ư ng ngang giao v i ư ng H Chí Minh là ư ng không ưu tiên. Trong giai o n I các ư ng ngang có th giao cùng m c, khi th c hi n d án giai o n II ph i xây d ng khác m c; Nghiêm c m m ư ng ngang m i; trư ng h p xây d ng các tr m ngh -d ch v , khu công nghi p, khu dân cư theo quy ho ch ã ư c Chính ph , B Thương m i, B Xây d ng, B Giao thông V n t i, U ban Nhân dân c p t nh duy t theo phân c p qui nh
  5. thì m i khu, tr m ch ư c u n i v i ư ng H Chí Minh t i 1 v trí nút giao. Khi l p d án ph i th a thu n ngay v trí nút giao v i B Giao thông V n t i; vi c thi t k và t ch c giao thông t i nút giao ph i do cơ quan tư v n thi t k giao thông v n t i thi t k và ư c C c ư ng b Vi t Nam th a thu n b ng văn b n trư c khi trình cơ quan có thNm quy n duy t, nh m m b o an toàn giao thông cho ư ng H Chí Minh. i u 8. T c lưu thông trên ư ng ư c quy nh như sau: 1. Khi lưu thông trên ư ng nh ng nơi không có bi n h n ch t c , i u ki n trên ư ng khô ráo và th i ti t bình thư ng thì ngư i lái xe không ư c phép cho xe ch y quá t c t i a dư i ây: Lo i phương ti n Trong ô th Ngoài ô th (km/h) (km/h) - Xe con, xe t c xi n 9 ch ng i 45 70 - Xe mô tô 2 - 3 bánh, xe t i có t i tr ng 35 50 dư i 3500 kg, xe ôtô ch ngư i t 10 n 30 ch ng i - Xe t i có t i tr ng 3500 kg tr lên, xe ôtô 30 40 ch ngư i trên 30 ch ng i - Xe xích lô máy, xe g n máy 25 30 - Xe ôtô ch hàng quá kh , quá t i, xe sơ- 20 30 mi-rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc hay kéo xe khác b h ng Trong i u ki n th i ti t không bình thư ng, tr i mưa, ư ng trơn ư t, sương mù, ngư i lái xe ph i cho xe ch y v i t c phù h p, th p hơn so v i t c t i a quy nh trên. 2. i v i ngư i i b ph i luôn luôn i trên l ư ng ho c hè ư ng (nơi có b trí hè); khi qua ư ng ph i quan sát và ch qua ư ng khi không có nguy hi m. 3. i v i xe thô sơ, xe súc v t kéo ph i luôn luôn i sát ph n ư ng bên ph i sát l ư ng, ngư i i u khi n xe súc v t kéo ph i i b và i bên trái súc v t kéo; nghiêm c m , d ng không úng nơi quy nh ho c chi m ư ng dành cho xe cơ gi i. i u 9: Quy nh v s d ng ư ng 1. Ngư i và phương ti n khi tham gia giao thông ph i th c hi n nghiêm ch nh hư ng d n c a h th ng báo hi u; i úng làn ư ng; vư t xe, chuy n hư ng xe, tránh xe i ngư c chi u và lùi xe úng qui nh. 2. Các lo i phương ti n, ngư i i b khi tham gia giao thông trên ư ng H Chí Minh ch ư c i trong làn ư ng và t c quy nh. Khi tr i mưa, ư ng trơn ph i gi m t c n m c an toàn nhưng không vư t quá quy nh t i i u 8 c a b n Quy ch này ho c bi n báo hư ng d n t c .
  6. 3. Các phương ti n khi tham gia giao thông trên ư ng H Chí Minh khi n các khu v c có các báo hi u nguy hi m, ch , trư ng h c, ư ng dành cho ngư i i b , nơi có thú r ng ho c các báo hi u tương t khác thì u ph i gi m t c xu ng t i thi u m b o an toàn. 4. Nghiêm c m ngư i i u khi n phương ti n d ng không úng quy nh, ch hàng hóa c ng k nh vư t quá t i tr ng, kích thư c quy nh gây c n tr giao thông. 5. Cán b , công nhân và các phương ti n c a ơn v qu n lý, s a ch a ư ng H Chí Minh khi chi m d ng làn ư ng làm công tác b o trì ph i th c hi n g n gàng và có tín hi u, báo hi u, hàng rào ch n t theo quy nh và có ngư i gác hư ng d n giao thông; nghiêm c m thi công tràn lan c m t c t ngang ư ng gây ùn t c giao thông. Trư ng h p b t bu c t c ư ng thì ơn v thi công ph i có ngay bi n pháp phân lu ng, làm ư ng t m và có y bi n báo hi u, rào ch n, èn chi u sáng ban êm và ngư i gác hai u o n t c i u khi n giao thông. 6. Nghiêm c m v t li u, ph th i, d u, m trên m t ư ng. Ch hàng, lái xe các phương ti n v n chuy n hàng ph i ch ng bu c, che y hàng cNn th n và ch u trách nhi m v sinh, thu gom k p th i v t li u rơi vãi. 7. Không t t p ông ngư i trên ư ng; không ng i chơi trên m t ư ng, c c tiêu, h lan tôn sóng. 8. Không phơi rơm, r ho c các lo i cây, v t d ng khác trên hàng rào, d i phân cách, bi n báo và các b ph n khác c a ư ng . 9. Không chăn th trâu, bò và gia súc trên n n, m t ư ng. Khi c n di chuy n súc v t thì ph i có ngư i d n và i sát l ư ng bên ph i. 10. Không ư c phá h y, t ý di chuy n i nơi khác bi n báo hi u, c c tiêu, v ch sơn, h lan tôn sóng và các thi t b báo hi u khác trên ư ng khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 11. Không ư c l i d ng h th ng báo hi u, d i phân cách, hàng rào, c c tiêu trưng bày, qu ng cáo hàng hóa làm m t m quan và m t an toàn giao thông. 12. Nghiêm c m vi c mua bán, kinh doanh hàng hóa trên m t ư ng l ư ng, ta luy ư ng và hành lang an toàn. 13. Nghiêm c m các hành vi làm hư h i công trình giao thông; nghiêm c m m ư ng ngang trái phép ho c ào, khoan, x ư ng trái phép ho c t, các v t trái phép trên ư ng. i u 10: Quy nh v i ngang ư ng T i các khu v c ư ng i qua ô th có b trí nơi cho phép ngư i i b i ngang ư ng b ng v ch sơn và bi n báo hi u, ngư i i b c n qua ư ng thì nh t thi t ph i i trong ph m vi v ch sơn dành cho ngư i i b . Chương 3:
  7. TRÁCH NHI M QU N LÝ i u 11: B Giao thông V n t i giao C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ư ng b th ng nh t qu n lý ư ng H Chí Minh giai o n I. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m ch o, ôn c các Khu Qu n lý ư ng b , Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b , ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương, Ban An toàn Giao thông t nh, C nh sát Giao thông ư ng b , C nh sát Qu n lý Hành chính v Tr t t Xã h i th c hi n t t các vi c dư i ây: 1. Tuyên truy n, giáo d c Lu t Giao thông ư ng b , các Ngh nh, văn b n dư i Lu t và b n Quy ch này các cơ quan, t ch c, nhân dân hai bên ư ng và m i thành ph n tham gia giao thông hi u, ch p hành và cùng tham gia qu n lý, b o v ư ng H Chí Minh th c hi n úng phương châm "Toàn dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông". 2. Tri n khai th c hi n Ch th 22-CT/TW ngày 24 tháng 2 năm 2003 c a Ban Bí thư, Ngh quy t 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph nh m ki m ch tai n n giao thông, ti n t i gi m d n tai n n, ùn t c giao thông và l p l i tr t t an toàn giao thông trên ư ng H Chí Minh, các Khu Qu n lý ư ng b t ch c th c hi n th t t t trách nhi m gìn gi n nh, b n v ng công trình, m b o giao thông an toàn, thông su t. Các Khu Qu n lý ư ng b phát hi n, h tr chính quy n a phương b o v công trình giao thông và hành lang an toàn ư ng H Chí Minh theo lu t nh. 3. Ph i h p v i l c lư ng C nh sát Qu n lý Hành chính v Tr t t Xã h i trong vi c qu n lý b n bãi, tr m ngh , hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông tĩnh khác. Ph i h p v i l c lư ng C nh sát Giao thông ư ng b trong vi c m b o giao thông an toàn, thông su t. i u 12: Các Khu Qu n lý ư ng b , Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b , Thanh tra Giao thông ư c giao tr c ti p qu n lý ư ng H Chí Minh có trách nhi m: 1. Qu n lý t t h th ng c u, ư ng, các thi t b an toàn giao thông ã ư c th c hi n trong d án. 2. Thư ng xuyên s a ch a, b o trì gi n nh tr ng thái c u, ư ng và các thi t b an toàn giao thông m b o an toàn cho ho t ng c a ngư i và phương ti n tham gia giao thông trên ư ng theo tiêu chuNn k thu t b o dư ng thư ng xuyên ư ng b 22TCN 306-03 ư c B Giao thông V n t i ban hành theo Quy t nh s 1527/2003/Q -BGTVT ngày 28/5/2003. 3. Thư ng xuyên tu n tra, ki m tra, phát hi n các hư h ng, m t mát và các hành vi xâm h i khác x lý k p th i, m b o Quy ch này ư c th c hi n m t cách nghiêm túc. Chương 4:
  8. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 13: Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c qu n lý, b o v công trình giao thông, m b o an toàn giao thông trên ư ng H Chí Minh thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 14: T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m nh ng quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b , các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b và b n Quy ch này thì b x lý theo quy nh c a Pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản