Quyết định 1969/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 1969/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1969/QĐ-BKHCN về tổ chức hội thảo “Giám đốc các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ II” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1969/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1969/Q -BKHCN Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH T CH C H I TH O “GIÁM C CÁC TRUNG TÂM NG D NG TI N B KHOA H C VÀ CÔNG NGH NA PHƯƠNG L N TH II” B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 1397/Q -BKHCN ngày 28/7/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c giao nhi m v cho C c ng d ng và Phát tri n công ngh ; Xét ngh c a C c trư ng C c ng d ng và Phát tri n công ngh , QUY T NNH: i u 1. Giao C c ng d ng và Phát tri n công ngh ch trì, ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh H i Dương t ch c h i th o Giám c các Trung tâm ng d ng ti n b khoa h c và công ngh các t nh, thành ph l n th II. - Th i gian t ch c: 02 ngày, t ngày 29/10/2009 n ngày 30/10/2009 - a i m: Thành ph H i Dương - Thành ph n: 150 i bi u, g m Giám c Trung tâm ng d ng ti n b khoa h c và công ngh ; i di n Lãnh o B Khoa h c và Công ngh ; Lãnh o S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph . i u 2. Kinh phí t ch c h i th o do B Khoa h c và Công ngh c p (Quy t nh s 1397/Q -BKHCN ngày 28/7/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ), giao cho C c ng d ng và Phát tri n công ngh qu n lý. C c ng d ng và Phát tri n công ngh và các ơn v liên quan có trách nhi m t ch c h i th o k t qu t t theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 3. Nhi m v thông tin tuyên truy n ph c v H i th o giao Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n truy n thông KH&CN th c hi n, kinh phí l y t ngu n ngân sách ph c v thông tin tuyên truy n do Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n truy n thông KH&CN qu n lý. i u 4. Các ông C c trư ng C c ng d ng và Phát tri n công ngh ; Giám c S Khoa h c và Công ngh H i Dương và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Lưu: VT. Nguy n Quân
Đồng bộ tài khoản