Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xxa hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xxa hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xxa hội về việc ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xxa hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 198/2005/Q§-BL§TBXH ngµy 07/3/2005 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ t¹m thêi sö dông phiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Thanh tra ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 101/Q§-L§TBXH ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng; XÐt ®Ò nghÞ cña Ch¸nh Thanh tra Bé, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy chÕ t¹m thêi sö dông phiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy chÕ t¹m thêi sö dông PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng (kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 198/2005/Q§-BL§TBXH ngµy 07/3/2005 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ viÖc sö dông PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng (sau ®©y viÕt t¾t lµ phiÕu); nhiÖm vô, quyÒn h¹n; tr×nh tù, ph¬ng ph¸p ghi PhiÕu; ph¬ng ph¸p tæng hîp, thu thËp th«ng tin ghi trong PhiÕu vµ viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ tæng hîp PhiÕu cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 Quy chÕ nµy. §iÒu 2. §èi t¬ng ¸p dông Quy chÕ nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n sau: 1. Thanh tra Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y viÕt t¾t lµ Thanh tra Bé); 2. Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y viÕt t¾t lµ Gi¸m ®èc Së), Thanh tra Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y viÕt t¾t lµ Thanh tra Së); 3. Thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng (sau ®©y viÕt t¾t lµ thanh tra viªn lao ®éng); 4. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö dông lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c h×nh thøc së h÷u (sau ®©y viÕt t¾t lµ ng êi sö dông lao ®éng). §iÒu 3. PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng H×nh thøc vµ néi dung cña PhiÕu theo mÉu sè 1 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy. Ch¬ng II nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña thanh tra viªn lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng §iÒu 4. Thanh tra viªn lao ®éng Thanh tra viªn lao ®éng cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau:
 3. 3 1. Sö dông PhiÕu ®Ó kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng trªn ®Þa bµn ®îc giao phô tr¸ch, tõ ®ã x©y dùng, ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Yªu cÇu ngêi sö dông lao ®éng ghi PhiÕu tæng hîp vµ b¸o c¸o theo ®Þnh kú vÒ thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng. 3. TËp hîp kÕt qu¶ ghi PhiÕu, xö lý hoÆc kiÕn nghÞ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng. 4. Tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thanh tra ®ét xuÊt khi ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m nghiªm träng ph¸p luËt lao ®éng qua viÖc thu thËp th«ng tin ghi trong PhiÕu. §iÒu 5. Ngêi sö dông lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm: 1. Tæ chøc tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng vµ ghi kÕt qu¶ vµo PhiÕu do c¬ quan thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng ban hµnh. 2. Ghi PhiÕu chÝnh x¸c, trung thùc. 3. Cïng víi ®¹i diÖn Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së hoÆc ®¹i diÖn ng- êi lao ®éng ký ®ãng dÊu vµo PhiÕu sau khi ®· ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung. 4. Gi¶i tr×nh vÒ néi dung ghi trong PhiÕu khi cã yªu cÇu cña c¬ quan, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn. Ch¬ng III Ph¬ng ph¸p ghi phiÕu, b¸o c¸o kÕt qu¶ ghi phiÕu §iÒu 6. Ph¬ng ph¸p ghi PhiÕu Ngêi sö dông lao ®éng c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng hiÖn hµnh vµ thùc tÕ t¹i c¬ së ®Ó ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung trong PhiÕu. C¸ch ghi cô thÓ theo phô lôc ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy. § iÒu 7. B¸o c¸o kÕt qu¶ ghi PhiÕu PhiÕu sau khi cã ch÷ ký cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ban chÊp hµnh c«ng ®oµn hoÆc ®¹i diÖn ngêi lao ®éng (®èi víi nh÷ng n¬i cha thµnh lËp tæ chøc c«ng ®oµn) ®îc göi vÒ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty th× göi vÒ Tæng c«ng ty ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (qua Thanh tra Bé).
 4. 4 Ch¬ng IV Tæng hîp, thu thËp th«ng tin vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ tæng hîp phiÕu §iÒu 8. Tæng hîp vµ thu thËp th«ng tin trong PhiÕu C¸c c¬ quan, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu 2 Quy chÕ nµy cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ híng dÉn ngêi sö dông lao ®éng ghi phiÕu; C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng hiÖn hµnh ®èi chiÕu, so s¸nh, ph©n tÝch c¸c th«ng tin ghi trong phiÕu ®Ó tæng hîp, kÕt luËn, kiÕn nghÞ, b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 Quy chÕ nµy. §iÒu 9. B¸o c¸o kÕt qu¶ tæng hîp PhiÕu Ch¸nh Thanh tra Së tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ trong ph¹m vi ®Þa ph ¬ng víi Gi¸m ®èc Së, Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng. Thanh tra viªn lao ®éng phô tr¸ch vïng b¸o c¸o kÕt qu¶ tæng hîp phiÕu víi Ch¸nh Thanh tra Bé, Gi¸m ®èc Së ®Ó biÕt vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng. Ch¸nh Thanh tra Bé tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ trong ph¹m vi c¶ níc víi Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Ch¬ng V Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 10. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng, c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ lao ®éng vµ thanh tra viªn lao ®éng 1. §èi víi ngêi sö dông lao ®éng: Thùc hiÖn nghiªm chØnh viÖc ghi phiÕu tù kiÓm tra lÇn ®Çu (mÉu sè 1) vµ vµo ngµy 15 th¸ng 10 hµng n¨m thùc hiÖn b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ nh÷ng thay ®æi cña doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng (mÉu sè 2) víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ lao ®éng ë ®Þa ph¬ng hoÆc Thanh tra Bé (theo ph©n cÊp). §èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty th× b¸o c¸o cho Tæng c«ng ty. 2. Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: §«n ®èc, híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý thùc hiÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ tù kiÓm tra. Tæng hîp, b¸o c¸o Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè vµ Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (qua Thanh tra Bé) vÒ t×nh h×nh chÊp hµnh ph¸p luËt lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn; Thùc hiÖn viÖc thanh tra, kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp khi thÊy cÇn thiÕt. 3. Tæng c«ng ty: §«n ®èc, híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn ghi PhiÕu vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ghi PhiÕu. Tæng hîp, b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc vÒ lao ®éng ®Þa ph¬ng t¹i n¬i Tæng c«ng ty ®Æt trô së chÝnh vÒ t×nh h×nh chÊp hµnh
 5. 5 ph¸p luËt lao ®éng cña Tæng c«ng ty; Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra thêng xuyªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty. 4. C¬ quan thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng, Thanh tra viªn lao ®éng cã nhiÖm vô híng dÉn c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ghi phiÕu tù kiÓm tra, tæng hîp kÕt qu¶ vµ yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng; Khi cÇn thiÕt, trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 11. Khen thëng - Kû luËt 1. Khen thëng; - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi khen thëng hµng n¨m ®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn tèt viÖc tæng hîp, xö lý kÕt qu¶ ghi phiÕu vµ c«ng t¸c thanh tra lao ®éng. - Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thùc hiÖn viÖc khen thëng hµng n¨m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi ®Þa ph ¬ng qu¶n lý thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p luËt lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. - Tæng c«ng ty thùc hiÖn viÖc khen thëng hµng n¨m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p luËt lao ®éng vµ nghÜa vô b¸o c¸o kÕt qu¶ tù kiÓm tra theo PhiÕu. 2. Kû luËt: §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cè t×nh kh«ng thùc hiÖn tù kiÓm tra theo PhiÕu, kh«ng thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o ®Þnh kú th× tuú theo møc ®é vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng sÏ bÞ xö lý theo ph¸p luËt. §iÒu 12. §iÒu kho¶n thi hµnh Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c hoÆc vÊn ®Ò míi ph¸t sinh, c¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó söa ®æi, bæ sung Quy chÕ nµy cho phï hîp víi thùc tÕ vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.
 6. 6 Phô lôc (ban hµnh kÌm theo Quy chÕ t¹m thêi sö dông PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng) híng dÉn c¸ch ghi phiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng I. Th«ng tin chung C¸c néi dung cña phÇn nµy ghi theo QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp vµ giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh. Môc 1. Tªn doanh nghiÖp: Ghi râ tªn theo ®¨ng ký kinh doanh vµ ®ãng thuÕ. Môc 2. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Ghi râ h×nh thøc së h÷u: doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi, doanh nghiÖp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. §èi víi Doanh nghiÖp Nhµ níc ghi râ h¹ng doanh nghiÖp. Môc 3. Trô së chÝnh n¬i doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng: Ghi ®Þa chØ ®ãng doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam, ®iÖn tho¹i, fax giao dÞch cña doanh nghiÖp. Môc 6. Tæng sè lao ®éng cã mÆt ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra: Tæng sè lao ®éng doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra bao gåm: Sè lao ®éng cã mÆt, sè lao ®éng nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô c«ng d©n kh¸c (nh nghØ èm ®au, thai s¶n, huÊn luyÖn qu©n sù)... - Lao ®éng cha thµnh niªn: Lµ ngêi lao ®éng díi 18 tuæi. - Lao ®éng cao tuæi: Lµ lao ®éng nam trªn 60 tuæi, n÷ trªn 55 tuæi II. T×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i doanh nghiÖp Môc 1. C¸c lo¹i b¸o c¸o ®Þnh kú: c¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n sau ®Ó ghi phiÕu (trêng hîp kh«ng b¸o c¸o ph¶i ghi râ lý do t¹i sao): - §iÓm 1.1: Khai tr×nh, b¸o c¸o ®Þnh kú t×nh h×nh tuyÓn dông vµ nhu cÇu sö dông lao ®éng víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi theo §iÒu 10, NghÞ ®Þnh 39/2003/N§-CP ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. - §iÓm 1.2: B¸o c¸o ®Þnh kú c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 14/1998/TTLT-BL§TBXH- BYT-TL§L§VN ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 1998 cña liªn Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ, Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. - §iÓm 1.3: B¸o c¸o ®Þnh kú t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh v· X· héi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 23/L§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi.
 7. 7 Môc 3. Hîp ®ång lao ®éng: ghi tæng sè lao ®éng theo tõng lo¹i hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt. Môc 4. Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ: - §¨ng ký víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh - Trêng hîp cha ký kÕt nªu râ lý do. Môc 5. B¶o hiÓm x· héi: TÝnh t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, ghi râ lý do nî, chËm ®ãng. Môc 6. An toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng: - C¸c §iÓm: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 vµ 6.7 ghi c¸c néi dung ®· thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 14/1998/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 1998 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ, Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam h íng dÉn viÖc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh. - §iÓm 6.8: Tæng sè c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng: Theo danh môc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 23/2003/TT-BL§TBXH ngµy 03/11/2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh, híng dÉn thñ tôc ®¨ng ký vµ kiÓm ®Þnh c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. §iÓm 6.9: HuÊn luyÖn an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng: Theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 08/L§TBXH-TT ngµy 11/4/1995 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Ngêi qu¶n lý vµ phôc vô bé m¸y qu¶n lý bao gåm: + Chñ doanh nghiÖp hoÆc ngêi ®îc chñ doanh nghiÖp uû quyÒn + Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, thñ trëng c¬ quan, tæ chøc, c¸c c¬ quan trùc tiÕp sö dông lao ®éng + Ngêi chØ huy, ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c kh©u, c¸c bé phËn, c¸c ph©n x - ëng s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp + Ngêi lµm c«ng t¸c chuyªn tr¸ch vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. - §iÓm 6.10: Trang bÞ b¶o hé lao ®éng: Theo Th«ng t sè 10/1998/TT- BL§TBXH ngµy 28/5/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n vµ c¸c QuyÕt ®Þnh sè 955/1998/Q§-L§TBXH ngµy 22/9/1998, QuyÕt ®Þnh sè 1320/1999/Q§- L§TBXH ngµy 06/10/1999, QuyÕt ®Þnh sè 722/2000/Q§-L§TBXH ngµy 02/8/2000 vµ QuyÕt ®Þnh sè 205/2002/Q§-L§TBXH ngµy 21/02/2002 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh danh môc ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho ngêi lao ®éng lµm nghÒ, c«ng viÖc cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i. - §iÓm 6.12: Båi dìng cho ngêi lao ®éng lµm c¸c c«ng viÖc ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm thùc hiÖn theo Th«ng t sè 10/1999/TTLT-BL§TBXH-BYT ngµy 17/3/1999 cña liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Y tÕ h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i.
 8. 8 - §iÓm 6.13: ViÖc ph©n lo¹i tai n¹n lao ®éng thùc hiÖn theo Th«ng t liªn tÞch sè 03/1998/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 26/3/1998 cña liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Y tÕ - Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn vÒ khai b¸o vµ ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. - §iÓm 6.18: Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú: + Kh¸m Ýt nhÊt s¸u th¸ng mét lÇn cho nh÷ng lao ®éng lµm c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. + Kh¸m Ýt nhÊt mét lÇn trªn mét n¨m ®èi víi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng. + Danh môc c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn bé sè 08/TT-LB ngµy 19/5/1976 vµ Th«ng t liªn bé sè 29/TTLB ngµy 25/12/1991 cña liªn Bé Y tÕ - Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Môc 7. Kû luËt lao ®éng, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt: - §iÓm 7.1: §¨ng ký víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh. - §iÓm 7.3: Sè vô viÖc dïng h×nh thøc ph¹t tiÒn, cóp l¬ng thay cho xö lý kû luËt lao ®éng: ChØ liÖt kª nh÷ng vô ph¹t tiÒn, cóp l¬ng thay cho h×nh thøc kû luËt lao ®éng. §©y kh«ng ph¶i lµ c¸c trêng hîp båi thêng tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Môc 8. Tranh chÊp lao ®éng: §iÓm 8.1: Héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Môc 9. Sè vô khiÕu n¹i vÒ lao ®éng: C¸c trêng hîp ngêi sö dông lao ®éng gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ lao ®éng cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 04/2005/N§-CP ngµy 11/01/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ lao ®éng.
 9. 9 MÉu sè 1 (ban hµnh kÌm theo Quy chÕ t¹m thêi sö dông PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng). C¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn doanh nghiÖp:....... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:................. ......., ngµy...... th¸ng..... n¨m 200..... PhiÕu tù kiÓm tra Thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng I. Th«ng tin chung 1. Tªn doanh nghiÖp:........................................................................................ 2. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp:............................................................................... 3. Trô së chÝnh cña doanh nghiÖp (t¹i ViÖt Nam):............................................ .................................................................................................................... ...... 4. Sè tµi kho¶n:............................. Ng©n hµng giao dÞch:................................. 5. Sè ®iÖn tho¹i:................................................ Fax:........................................ 6. Tæng sè lao ®éng cã mÆt ®Õn thêi ®iÓm tù kiÓm tra:........................... ngêi Trong ®ã: - Sè lao ®éng n÷:........................................................... ngêi - Lao ®éng cha thµnh niªn:............,............................. ng- êi - Lao ®éng lµ ngêi cao tuæi:........................................ ng- êi - Lao ®éng lµ ngêi tµn tËt:........................................... ng- êi - Lao ®éng lµ ngêi níc ngoµi:.................................... ngêi - Sè lao ®éng võa häc, võa lµm:...................................... ngêi II. T×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng
 10. 10 1. C¸c lo¹i b¸o c¸o ®Þnh kú 1.1. Khai tr×nh, b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ tuyÓn dông, sö dông lao ®éng víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: Cã [] Kh«ng [] NÕu kh«ng, lý do?............................................................................................ 1.2. B¸o c¸o ®Þnh kú vÒ c«ng t¸c B¶o hé lao ®éng víi Së Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi: Cã [] Kh«ng [] NÕu kh«ng, lý do?.............................................................................................. 1.3. B¸o c¸o ®Þnh kú vÒ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: Cã [] Kh«ng [] NÕu kh«ng, lý do?.............................................................................................. 2. D¹y nghÒ §¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ; Cã [] Kh«ng [] 3. Hîp ®ång lao ®éng - Sè lao ®éng ph¶i ký kÕt H§L§:.............................................................. ngêi - Sè lao ®éng ®· ký kÕt H§L§:................................................... ngêi, chia ra: + H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n:.................................................... + H§L§ cã thêi h¹n x¸c ®Þnh tõ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng:.................. + H§L§ cã thêi h¹n tõ 3 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng:.......................... + H§L§ díi 3 th¸ng, mïa vô:......................................................... - Sè lao ®éng cha ký H§L§:...................................................... ngêi, lý do: 4. Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ 4.1. §· ký kÕt: [] §· ®¨ng ký: [] Cha ®¨ng ký: [] 4.2. Cha ký kÕt: [] lý do: 5. B¶o hiÓm x· héi 5.1. Tæng sè ngêi ph¶i tham gia B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc:.......................... 5.2. Tæng sè ngêi ®· tham gia:.......................................................................
 11. 11 5.3. Tæng sè tiÒn nî B¶o hiÓm x· héi (nÕu cã):................................................ Lý do?.............................................................................................................. 5.4. Tæng sè tiÒn chËm ®ãng b¶o hiÓm x· héi:..............................................., Lý do?.............................................................................................................. 6. An toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng 6.1. X©y dùng kÕ ho¹ch B¶o hé lao ®éng hµng n¨m: Cã [] Kh«ng [] 6.2. Héi ®ång B¶o hé lao ®éng: Cã [] Kh«ng [] 6.3. Sè lîng c¸n bé lµm c«ng t¸c an toµn chuyªn tr¸ch, b¸n chuyªn tr¸ch:........................... ngêi - Thµnh lËp phßng lµm c«ng t¸c an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng Cã [] Kh«ng [] 6.4. Sè lîng c¸n bé y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ:..................................... ngêi - Thµnh lËp phßng y tÕ Cã [] Kh«ng [] 6.5. M¹ng líi an toµn, vÖ sinh viªn: Cã [] Kh«ng [] 6.6. X©y dùng, ban hµnh chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ B¶o hé lao ®éng Cã [] Kh«ng [] 6.7 Thùc hiÖn chÕ ®é tù kiÓm tra vÒ c«ng t¸c B¶o hé lao ®éng t¹i doanh nghiÖp: Cã [] Kh«ng [] 6.8. Tæng sè c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng ®ang ®îc sö dông......................................, chia ra: - M¸y, thiÕt bÞ: + §· ®¨ng ký:.................................................................................................... + Cha ®¨ng ký:................................................................................................ Lý do?............................................................................................................... - VËt t vµ chÊt:
 12. 12 + §· ®¨ng ký:................................................................................................... + Cha ®¨ng ký:................................................................................................ Lý do?................................................................................................................ 6.9. §· huÊn luyÖn an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng - Cho ngêi qu¶n lý vµ phôc vô bé m¸y qu¶n lý: Cã [] Kh«ng [] Sè ngêi:..................... ngêi - Cho ngêi lao ®éng; Cã [] Kh«ng [] Sè ngêi:..................... ngêi Sè ngêi ph¶i cÊp thÎ an toµn :............. ngêi. Sè ngêi ®· cÊp thÎ an toµn:.............. ngêi. 6.10. Trang bÞ B¶o hé lao ®éng theo danh môc nghÒ: §ñ [] Kh«ng ®ñ [] Kh«ng trang cÊp [] 6.11. X©y dùng c¸c Néi quy, quy tr×nh vËn hµnh c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ vÒ c¸c biÖn ph¸p lµm viÖc an toµn, vÖ sinh lao ®éng: Cã [] Kh«ng [] Kh«ng ®Çy ®ñ [] 6.12. Båi dìng cho ngêi lao ®éng lµm c¸c c«ng viÖc ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm: - B»ng hiÖn vËt:................................ ngêi, - B»ng tiÒn:...................................... ngêi, lý do?.......................................... 6.13. Tæng sè vô tai n¹n lao ®éng:................................................................... - Tai n¹n nhÑ:....................... vô - Tai n¹n nÆng:..................... vô - Tai n¹n chÕt ngêi:...................... vô....................... ngêi - Tæng sè vô tai n¹n lao ®éng ®· ®iÒu tra:................. ngêi - Sè lao ®éng ®· gi¸m ®Þnh søc khoÎ:........................ ngêi - Sè lao ®éng cha gi¸m ®Þnh søc kháe:.................... ngêi - Sè ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng ®· bè trÝ trë l¹i lµm viÖc:............................ ngêi - Sè ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng cha bè trÝ trë l¹i lµm viÖc:........................ ngêi Lý do?................................................................................................................. 6.14. §o ®¹c, kiÓm tra m«i trêng t¹i n¬i lµm viÖc:
 13. 13 - Sè mÉu ®· ®o:......................... Trong ®ã: + Sè mÉu ®¹t tiªu chuÈn:................................................. + Sè mÉu kh«ng ®¹t:........................................................ 6.15. Trang bÞ ph¬ng tiÖn cÊp cøu: Cã [] Kh«ng [] 6.16. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn, m«i tr êng lµm viÖc: Cã [] Kh«ng [] 6.17. C¸c biÖn ph¸p xö lý chÊt th¶i láng, r¸c th¶i c«ng nghiÖp, khÝ th¶i: Cã [] Kh«ng [] 6.18. Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho ngêi lao ®éng: - §îc kh¸m:................ ngêi, cha ®îc kh¸m:.................. ngêi - Sè ngêi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp:......................................... ngêi Trong ®ã: §îc kh¸m, ®iÒu trÞ:............................................. ngêi 7. Kû luËt lao ®éng, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt 7.1. Néi quy lao ®éng ph¶i ®¨ng ký víi Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi + §· ®¨ng ký: [] Cha ®¨ng ký: [] Lý do cha ®¨ng ký:..................................................................................... .................................................................................................................... .. 7.2. Sè vô kû luËt lao ®éng (cã phô lôc):............................... vô + KhiÓn tr¸ch:...................................................... vô + KÐo dµi thêi h¹n n©ng l¬ng kh«ng qu¸ s¸u th¸ng hoÆc chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c cã møc l¬ng thÊp h¬n trong thêi h¹n tèi ®a lµ s¸u th¸ng hoÆc c¸ch chøc:.............................................. vô + Sa th¶i:....................................... vô 7.3. Sè vô viÖc dïng h×nh thøc ph¹t tiÒn, cóp l ¬ng thay cho xö lý kû luËt lao ®éng:......................... vô; sè tiÒn ph¹t:.................................................................... 8. Tranh chÊp lao ®éng 8.1. Héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së: Cã [] Kh«ng [] NÕu cã, sè lîng thµnh viªn:.................................................... ngêi 8.2. Sè vô tranh chÊp lao ®éng:........................................ vô - Tranh chÊp c¸ nh©n:...................................................... vô - Tranh chÊp tËp thÓ:........................ vô, trong ®ã:
 14. 14 + Hoµ gi¶i thµnh:............................. vô + Hoµ gi¶i kh«ng thµnh dÉn ®Õn ®×nh c«ng:............................. vô B¸o c¸o tõng vô ®×nh c«ng theo néi dung: - Ngµy th¸ng x¶y ra ®×nh c«ng:...... giê......... ngµy........ th¸ng......... n¨m......... - Sè ngêi tham gia:......................................... ngêi - Néi dung chÝnh cña ®×nh c«ng:........................................................................ - Thêi gian ®×nh c«ng:........................................................................................ - KÕt qu¶ gi¶i quyÕt: 9. Sè vô khiÕu n¹i vÒ lao ®éng:....................... vô - Nguyªn nh©n:.................................................................................... - KÕt qu¶ gi¶i quyÕt:............................................................................ III. C¸c ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... .................................................................................................................... ..... Ngµy,....... th¸ng........ n¨m........ Chñ tÞch C«ng ®oµn Chñ doanh nghiÖp hoÆc c¬ së (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 15. 15
 16. 16 MÉu sè 2 (ban hµnh kÌm theo Quy chÕ t¹m thêi sö dông PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng) C¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn doanh nghiÖp:....... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:................. ......., ngµy...... th¸ng..... n¨m 200..... B¸o c¸o ®Þnh kú vÒ nh÷ng thay ®æi, ph¸t sinh cña doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng I. Th«ng tin chung 1. Thay ®æi vÒ h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp: 2. Sè tµi kho¶n:........................... Ng©n hµng giao dÞch:................................... 3. Sè ®iÖn tho¹i:..................................... Fax:................................................... 4. Tæng sè lao ®éng cã mÆt ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o:......................................... II. T×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i doanh nghiÖp 1. Hîp ®ång lao ®éng - Sè lao ®éng ph¶i ký kÕt H§L§:............................... ngêi - Sè lao ®éng ®· ký kÕt H§L§:.................................. ngêi, chia ra: + H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n:..................................................... + H§L§ cã thêi h¹n x¸c ®Þnh tõ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng:................... + H§L§ cã thêi h¹n tõ 3 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng:............................ + H§L§ díi 3 th¸ng, mïa vô:........................................................... - Sè lao ®éng cha ký H§L§:....................................... ngêi, lý do: 2. Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ: Thay ®æi, bæ sung tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ 3. B¶o hiÓm x· héi 3.1. Tæng sè ngêi ph¶i tham gia B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc:........................... 3.2. Tæng sè ngêi ®· tham gia:........................................................................
 17. 17 3.3. Tæng sè tiÒn nî B¶o hiÓm x· héi (nÕu cã):................................................ Lý do?............................................................................................................... 3.4. Tæng sè tiÒn chËm ®ãng b¶o hiÓm x· héi:................................................, Lý do?............................................................................................................... 4. An toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng 4.1. Tæng sè c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng ®ang ®îc sö dông........................................., chia ra: - M¸y, thiÕt bÞ: + §· ®¨ng ký:.................................................................................................. + Cha ®¨ng ký:.............................................................................................. Lý do?............................................................................................................. - VËt t vµ chÊt: + §· ®¨ng ký:.................................................................................................. + Cha ®¨ng ký:.............................................................................................. Lý do?............................................................................................................. 4.2. Tæng sè vô tai n¹n lao ®éng:.................................................................... - Tai n¹n nhÑ:....................... vô - Tai n¹n nÆng:..................... vô - Tai n¹n chÕt ngêi:...................... vô.................................................... ng- êi - Sè lao ®éng ®· gi¸m ®Þnh søc khoÎ:........................ ............................ ngêi - Sè lao ®éng cha gi¸m ®Þnh søc kháe:.................................................. ngêi - Sè ngêi bÞ TNL§ ®· bè trÝ trë l¹i lµm viÖc:......................................... ngêi - Sè ngêi bÞ TNL§ cha bè trÝ trë l¹i lµm viÖc:..................................... ng- êi
 18. 18 Lý do?............................................................................................................... 5. Kû luËt lao ®éng, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt 5.1. Sè vô kû luËt lao ®éng:......................................... vô + KhiÓn tr¸ch:............................................................. vô + KÐo dµi thêi h¹n n©ng l¬ng kh«ng qu¸ s¸u th¸ng hoÆc chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c cã møc l¬ng thÊp h¬n trong thêi h¹n tèi ®a lµ s¸u th¸ng hoÆc c¸ch chøc:....................................................... vô + Sa th¶i:......................................... vô 5.2. Sè vô viÖc dïng h×nh thøc ph¹t tiÒn, cóp l ¬ng thay cho xö lý kû luËt lao ®éng:.................................................... vô; sè tiÒn ph¹t:........................................... 6. Tranh chÊp lao ®éng Sè vô tranh chÊp lao ®éng:......................................... vô - Tranh chÊp c¸ nh©n:................................................ vô - Tranh chÊp tËp thÓ:.................................................. vô, trong ®ã: + Hoµ gi¶i thµnh:.............................................................................. vô + Hoµ gi¶i kh«ng thµnh dÉn ®Õn ®×nh c«ng:.................................... vô B¸o c¸o tõng vô ®×nh c«ng theo néi dung: - Ngµy th¸ng x¶y ra ®×nh c«ng:........... giê....... ngµy........ th¸ng...... n¨m....... - Sè ngêi tham gia:.................................................... ngêi - Néi dung chÝnh cña ®×nh c«ng:.................................................................. - Thêi gian ®×nh c«ng:.................................................................................. - KÕt qu¶ gi¶i quyÕt: 7. KhiÕu n¹i vÒ lao ®éng C¸c vô khiÕu n¹i vÒ lao ®éng:......................................... vô - Nguyªn nh©n:.............................................................................................. - KÕt qu¶ gi¶i quyÕt:...................................................................................... Chñ tÞch C«ng ®oµn Chñ doanh nghiÖp hoÆc c¬ së (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản