Quyết định 199/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 199/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 199/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 199/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 199/2005/Q§-BL§TBXH ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Bé trëng bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ t¹m thêi ho¹t ®éng thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng theo ph¬ng thøc thanh tra viªn phô tr¸ch vïng Bé trëng bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Thanh tra ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 101/Q§-BL§TBXH ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng; XÐt ®Ò nghÞ cña Ch¸nh Thanh tra Bé, Q UYÕT §Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy chÕ t¹m thêi ho¹t ®éng thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng theo ph¬ng thøc thanh tra viªn phô tr¸ch" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q Uy chÕ t¹m thêi ho¹t ®éng thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng theo ph¬ng thøc thanh tra viªn phô tr¸ch vïng (kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 199/2005/Q§-BL§TBXH ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Ch¬ng I NH÷NG QuY §ÞNH CHuNG § iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña thanh tra viªn lao ®éng phô tr¸ch vïng; tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng thanh tra viªn lao ®éng phô tr¸ch vïng; mèi quan hÖ céng t¸c cña thanh tra viªn lao ®éng phô tr¸ch vïng, c¸c c¬ quan thanh tra lao ®éng thuéc Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Së Lao ®«ng - Th¬ng binh vµ X· héi, c¬ quan, tæ chøc kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thanh tra lao ®éng. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông Quy chÕ nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n sau: 1. Thanh tra Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Thanh tra Bé), Ch¸nh Thanh tra Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Ch¸nh Thanh tra Bé); 2. Gi¸m ®èc Së Lao ®éng th¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Gi¸m ®èc Së) Thanh tra Së Lao ®éng - Ph¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y gäi t¾t lµ thanh tra Së), Ch¸nh Thanh tra Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (sau ®©y gäi t¾t lµ Ch¸nh Thanh tra Së); 3 . Thanh tra viªn ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch vïng; 4. C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 2, §iÒu 3 cña Bé luËt Lao ®éng. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ Êy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. Ho¹t ®éng thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng theo ph¬ng thøc thanh tra viªn phô tr¸ch vïng lµ qu¸ tr×mh thanh tra viªn thuéc thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng vµ nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c thanh tra lao ®éng trªn ®Þa bµn vïng ®îc giao phô tr¸ch. 2. Vïng ®îc hiÓu lµ l·nh thæ quèc gia ®îc chia theo ®Þa giíi hµnh chÝnh gåm mét sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng......
  3. 3 3. Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng lµ thanh tra viªn thuéc Thanh tra Bé ®îc ph©n c«ng theo dâi, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra lao ®éng t¹i mét vïng. Ch¬ng II NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh tra viªn phô tr¸ch vïng §iÒu 4. NhiÖm vô, quyÒn h¹n Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng ngoµi c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 186 vµ §iÒu 187 cña Bé luËt Lao ®éng; §iÒu 49 vµ §iÒu 50 cña LuËt Thanh tra cßn cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau: 1. Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp theo c¸c lo¹i h×nh trªn vïng ®îc giao phô tr¸ch, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp thêng xuyªn cã nguy c¬ x¶y ra tai n¹n lao ®éng; doanh nghiÖp cã nhiÒu ngµnh nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i,. nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm, tõ ®ã ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch, ph¬ng ph¸p thanh tra thÝch hîp tr×nh Ch¸nh thanh tra Bé xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. Theo dâi, phèi hîp ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng t¹i vïng ® îc giao phô tr¸ch vµ b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. 3. Híng dÉn c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ghi PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng; tËp hîp ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ PhiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng, trªn c¬ së ®ã yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt, tån t¹i hoÆc xö lý, kiÕn nghÞ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. 4. T vÊn, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng, tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt lao ®éng ®Õn ng êi lao ®éng, híng dÉn c¸c biÖn ph¸p nh»m ng¨n chÆn viÖc vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng, gi¶m thiÓu tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. §iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm Thanh tra viªn lao ®éng phô tr¸ch vïng chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Ch¸nh Thanh tra Bé vÒ thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng Híng dÉn, theo dâi, gi¸m s¸t vµ xö lý nh÷ng ph¸t sinh trong viÖc thùc hiÖn Quy chÕ t¹m thêi sö dông phiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng.
  4. 4 Ch¬ng III Tæ CHøC Vµ C¥ ChÕ HO¹T §éNG THANH TRA viªn phô tr¸ch vïng §iÒu 6. Tæ chøc thanh tra viªn phô tr¸ch vïng Thanh tra viªn thuéc Thanh tra Bé phô tr¸ch vïng do Ch¸nh Thanh tra Bé cö phô tr¸ch vïng gåm mét sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Sè lîng tØnh, thµnh nhè trùc thuéc Trung ¬ng trong mét vïng do Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quyÕt ®Þnh. §iÒu 7. Ho¹t ®éng cña Ch¸nh Thanh tra Bé 1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, nhiÖm vô hµng n¨m, n¨m n¨m vÒ c«ng t¸c thanh tra lao ®éng theo vïng trong ph¹m vi toµn quèc tr×nh Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phª duyÖt; Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt; Tæng kÕt, b¸o c¸o Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ c«ng t¸c thanh tra viªn phô tr¸ch vïng. 2. Qu¶n lý, ph©n vïng thanh tra trong ph¹m vi toµn quèc tr×nh Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phª duyÖt. §Þnh kú hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m b¸o c¸o Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ kÕt qu¶ tæng hîp vµ xö lý kiÕn nghÞ thanh tra, kiÓm tra. 3. ChØ ®¹o, híng dÉn Thanh tra Së thùc hiÖn ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra t¹i ®Þa ph¬ng; xö lý kÞp thêi bÕn nghÞ cña thanh tra viªn phô tr¸ch vïng; theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c kÕt luËn, kiÕn nghÞ thanh tra, quyÕt ®Þnh xö lý cña thanh tra viªn phô tr¸ch vïng. Khi cÇn thiÕt, bæ sung, ®×nh chØ viÖc thi hµnh nhiÖm vô hoÆc thay ®æi thanh tra viªn phô tr¸ch vïng. 4. X©y dùng ch¬ng tr×nh vµ tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng kiÕn thøc nh»m n©ng cao n¨ng lùc thanh tra cho thanh tra viªn phô tr¸ch vïng trong toµn quèc. 5. KiÕn nghÞ viÖc söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng. 6. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn thanh tra viªn phô tr¸ch vïng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 8. Ho¹t ®éng cña Ch¸nh Thanh tra Së 1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, nhiÖm vô hµng n¨m vÒ c«ng t¸c thanh tra lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng tr×nh Gi¸m ®èc Së phª duyÖt. Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt. Tæng kÕt, b¸o c¸o c«ng t¸c thanh tra lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng. 2. Qu¶n lý, chØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra trªn ®Þa bµn tØnh sau khi xin ý kiÕn cña Gi¸m ®èc Së vµ cö thanh tra viªn theo dâi doanh nghiÖp. 3. Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c ®Ó nghÞ cña thanh tra viªn; theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ thanh tra, quyÕt ®Þnh xö lý cña thanh tra viªn. 4. Cö thanh tra viªn tham gia c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng kiÕn thøc, n©ng cao n¨ng lùc thanh tra viªn do Thanh tra Bé tæ chøc.
  5. 5 5. KiÕn nghÞ viÖc söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng. 6. Híng dÉn, t vÊn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng, x©y dùng c¸c biÖn ph¸p an toµn nh»m gi¶m thiÓu tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. 7. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 9. Ho¹t ®éng cña Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng 1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra trong vïng ®îc giao phô tr¸ch tr×nh Ch¸nh Thanh tra bé ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch chung tr×nh Bé tr ëng phª duyÖt. 2. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch thanh tra lao ®éng hµng n¨m, n¨m n¨m cña Thanh tra Bé ®· ®îc phª duyÖt, phèi hîp víi Ch¸nh Thanh tra Së, thanh tra viªn thuéc Thanh tra Së hoÆc theo thÈm quyÒn thùc hiÖn thanh tra theo vïng ® îc giao phô tr¸ch. 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra víi Ch¸nh thanh tra Bé. 4. Theo dâi vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i vïng ®îc giao phô tr¸ch víi Ch¸nh Thanh tra Bé; KiÕn nghÞ söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch, ph¸p luËt. 5. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan trªn ®Þa bµn vïng phô tr¸ch trong viÖc thanh tra, kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng. 6. KiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc Së thuéc vïng ®îc giao phô tr¸ch trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng. 7. Híng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô cho thanh tra viªn thuéc vïng ® îc giao phô tr¸ch. 8. Híng dÉn, t vÊn c¸c doanh nghiÖp trong vïng thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh lao ®éng. 9. Tæ chøc tuyªn truyÒn ph¸p luËt lao ®éng cho ng êi lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng. 10. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ lao ®éng theo thÈm quyÒn thuéc vïng ®îc giao phô tr¸ch. 11. Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng trong 3 n¨m sÏ thùc hiÖn lu©n chuyÓn gi÷a c¸c vïng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh t¬ng ®èi, ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng, c«ng khai trong thanh tra theo vïng. §iÒu 10. Ho¹t ®éng cña Thanh tra viªn do Së qu¶n lý 1. Theo dâi c¸c doanh nghiÖp ®îc giao phô tr¸ch; x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra tr×nh Ch¸nh Thanh tra Së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch chung tr×nh L·nh ®¹o Së phª duyÖt phï hîp víi híng dÉn c«ng t¸c thanh tra cña Thanh tra Bé.
  6. 6 2. C¨n cø kÕ ho¹ch thanh tra hµng n¨m cña Thanh tra Së ®· ® îc phª duyÖt phèi hîp víi thanh tra viªn phô tr¸ch vïng do Bé qu¶n lý hoÆc theo thÈm quyÒn thùc hiÖn thanh tra c¸c doanh nghiÖm ®îc giao phô tr¸ch. 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra víi Ch¸nh Thanh tra Së. 4. Theo dâi vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp ®îc giao phô tr¸ch víi Ch¸nh Thanh tra Së vµ Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng t¹i ®Þa ph¬ng. KiÕn nghÞ söa ®æi bæ sung chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng. 5. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng. 6. KiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc Së trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng. 7. Híng dÉn, t vÊn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. 8. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ lao ®éng theo thÈm quyÒn
  7. 7 Ch¬ng IV MèI QUAN HÖ C¤NG T¸C § iÒu 11. Ch¸nh Thanh tra Bé Phèi hîp víi Gi¸m ®èc Së ®Ó thèng nhÊt môc tiªu qu¶n lý, x©y dùng ch- ¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c; tæ chøc vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thanh tra theo vïng hµng n¨m, 5 n¨m; thèng nhÊt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng trong vïng §iÒu 12. Gi¸m ®èc Së Phèi hîp víi Ch¸nh Thanh tra Bé ®Ó thèng nhÊt môc tiªu qu¶n lý, x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c; tæ chøc vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Thanh tra Së. B¸o c¸o Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ ho¹t ®éng thanh tra t¹i ®Þa ph¬ng. ChØ ®¹o Ch¸nh Thanh tra Së thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra ®· ®îc phª duyÖt. § iÒu 13. Ch¸nh Thanh tra Së Phèi hÖ víi Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng vÒ x©y dùng ch ¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ®Ó thèng nhÊt tæ chøc thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thanh tra hµng n¨m trªn ®Þa bµn tØnh. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra t¹i ®Þa ph - ¬ng theo kÕ ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt. ChÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o Gi¸m ®èc Së, Ch¸nh Thanh tra Bé (qua thanh tra viªn phô tr¸ch vïng) vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra t¹i ®Þa ph¬ng thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý § iÒu 14. Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng Trùc tiÕp qu¶n lý, theo dâi ho¹t ®éng thanh tra thuéc vïng ® îc giao phô tr¸ch vµ thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch hoÆc ®ét xuÊt khi cÇn thiÕt. Phèi hîp víi Ch¸nh Thanh tra Së thuéc ph¹m vi vïng ® îc giao phô tr¸ch trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp t¹i ®Þa ph¬ng. TiÕp nhËn c¸c th«ng tin, b¸o c¸o tõ c¸c vïng ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch vµ tæng hîp, b¸o c¸o Ch¸nh Thanh tra Bé.
  8. 8 § iÒu 15. Thanh tra viªn do Së qu¶n lý Thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc duyÖt hoÆc ®ét xuÊt khi cÇn thiÕt. TiÕp nhËn c¸c th«ng tin, b¸o c¸o tõ doanh nghiÖp vµ tæng hîp, b¸o c¸o Ch¸nh Thanh tra Së. §iÒu 16. C¸c c¬ quan liªn quan C¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp vµ cö ng êi tham gia c«ng t¸c thanh tra lao ®éng khi cã yªu cÇu cña tæ chøc thanh tra hoÆc thanh tra viªn phô tr¸ch vïng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng V Tæ CHøC thùc HiÖn §iÒu l7. Phæ biÕn, híng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn Ch¸nh Thanh tra Bé, Gi¸m ®èc Së, Thanh tra viªn chñ tr¸ch vïng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn, híng dÉn, triÓn khai vµ tæ chøc thùc hiÖn Quy chÕ nµy. Ch¸nh Thanh tra bé, Gi¸m ®èc Së Thanh tra viªn phô tr¸ch vïng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn, híng dÉn, triÓn khai vµ tæ chøc thùc hiÖn Quy chÕ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c hoÆc vÊn ®Ò míi ph¸t sinh, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ víi Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó söa ®æi, bæ sung Quy chÕ nµy cho phï hîp víi thùc tÕ vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản