Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 352: 2005 "Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. QuyÕt ®Þnh Cña bé trëng bé x©y dùng sè 20/2005/q®­bxd ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh  TCXDVN 352: 2005  “S¬n ­Ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû x¸c ®Þnh chiÒu dµy mµng s¬n kh«” bé trëng bé x©y dùng ­ C¨n cø   NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 4/4/ 2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé X©y dùng; ­ XÐt ®Ò  nghÞ  cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Ban hµnh   kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn  x©y dùng ViÖt Nam:  TCXDVN 352: 2005 “S¬n ­ Ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû x¸c ®Þnh  chiªï dµy mµng s¬n kh«”. §iÒu 2.  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô  trëng Vô  Khoa häc  C«ng   nghÖ   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. S¬n ­ Ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ hñy x¸c ®Þnh chiÒu dµy mµng s¬n kh« Paint ­ Method for Nondestructive Determination of Dry Film   Thickness Lêi nãi ®Çu Tiªu  chuÈn  x©y  dùng TCXDVN   352: 2005  “S¬n ­ Ph¬ng  ph¸p  kh«ng ph¸ hñy x¸c ®Þnh chiÒu dµy mµng s¬n kh«” ®îc Bé X©y dùng  ban   hµnh   theo   quyÕt   ®Þnh   sè   …..   ngµy   .....   th¸ng   .....   n¨m  2005.
  2. S¬n ­ Ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ hñy x¸c ®Þnh chiÒu dµy mµng s¬n kh« Paint ­ Method for Nondestructive Determination of Dry Film   Thickness 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû x¸c ®Þnh  chiÒu dµy mµng s¬n kh« b»ng thiÕt bÞ ®o tõ trêng hoÆc thiÕt bÞ  ®o siªu ©m. ­ ThiÕt bÞ ®o tõ trêng: +   §Çu   ®o   c¶m   øng   tõ   dïng   cho   nÒn   kim   lo¹i   cã   tõ   tÝnh  (s¾t, thÐp). + §Çu ®o dßng ®iÖn xo¸y dïng cho nÒn kim lo¹i kh«ng cã tõ  tÝnh (nh«m, ®ång, kÏm). ­ ThiÕt bÞ ®o siªu ©m dïng cho nÒn phi kim lo¹i (bª t«ng,  bª t«ng cèt thÐp, v÷a, gç, chÊt dÎo...). Ph¬ng ph¸p thö  nghiÖm nµy kh«ng ¸p dông  ®îc  ®èi víi c¸c  mµng s¬n kh« ®∙ bÞ biÕn d¹ng. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 2094 : 1993   S¬n ­ Ph¬ng ph¸p gia c«ng mµng. TCVN 5670 : 1992 S¬n vµ vecni ­ TÊm chuÈn ®Ó thö. 3. Quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn m«i trêng thö C¸c thö  nghiÖm x¸c  ®Þnh chiÒu dµy mµng s¬n cÇn  ®îc tiÕn  hµnh trong  ®iÒu kiÖn nhiÖt  ®é  tõ  100C  ®Õn 500C víi  ®é   Èm t¬ng  ®èi nhá h¬n 90%. Trong   qu¸   tr×nh   ®o   còng   nh  chuÈn,   thiÕt   bÞ   ®o   cÇn   ®îc  c¸ch ly khu vùc cã  nguån  ®iÖn trêng, tõ  trêng (m¸y hµn, m¸y  ph¸t  ®iÖn, d©y dÉn  ®iÖn cao thÕ...). §ång thêi ph¶i b¶o  ®¶m  kh«ng cã rung ®éng ¶nh hëng ®Õn thiÕt bÞ khi tiÕn hµnh ®o. 4. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 4.1. ThiÕt bÞ thö 4.1.1. CÊu t¹o (H×nh 1) ThiÕt bÞ   ®o tõ  trêng vµ   ®o siªu  ©m cã  cÊu t¹o gièng nhau  ®Òu gåm cã  nh÷ng bé  phËn sau  ®©y:  ®Çu  ®o, bé  hiÓn thÞ  vµ  c¸p   nèi gi÷a hai bé phËn nµy. a) §Çu ®o: ­ ThiÕt bÞ   ®o tõ  trêng cã  2 lo¹i  ®Çu  ®o:  ®Çu  ®o c¶m øng   tõ vµ ®Çu ®o dßng ®iÖn xo¸y. C¸c lo¹i ®Çu ®o nµy cã nhiÒu kÝch 
  3. cì víi c¸c d¶i ®o kh¸c nhau, v× vËy ®Ó phÐp ®o cã ®é chÝnh x¸c   cao th×  ph¶i chän  ®Çu  ®o cã  d¶i  ®o thÝch hîp sao cho gi¸ trÞ   chiÒu dµy mµng s¬n ®o ®îc n»m trong kho¶ng 20% ®Õn 80% gi¸ trÞ  cùc ®¹i cña d¶i ®o ®∙ chän (tham kh¶o phÇn phô lôc A). ­ ThiÕt bÞ ®o siªu ©m cã ®Çu ®o siªu ©m. b) Bé hiÓn thÞ: hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o chiÒu dµy mµng s¬n. c) C¸p nèi gi÷a hai bé phËn trªn. 4.1.2. Nguyªn lý ho¹t ®éng ­ ThiÕt bÞ ®o tõ trêng: + §Çu ®o c¶m øng tõ: ho¹t ®éng theo nguyªn lý c¶m øng tõ,  khi tiÕn hµnh  ®o t¹i  ®Çu  ®o xuÊt hiÖn nèi dßng c¶m øng gi÷a   cuén   c¶m   øng   vµ   cuén   ®o,   dßng   c¶m   øng   nµy   bÞ   ¶nh   h ëng   bëi  chiÒu dµy cña mµng s¬n trªn nÒn cã tõ tÝnh. ChiÒu dµy mµng s¬n  t¨ng th×  cêng  ®é  dßng  ®o  ®îc gi¶m, nhê   ®ã  bé  phËn xö  lý  tÝn   hiÖu tù ®éng cña thiÕt bÞ ®o sÏ tÝnh ®îc chiÒu dµy mµng s¬n. + §Çu ®o dßng ®iÖn xo¸y ho¹t ®«ng dùa theo nguyªn lý dßng   ®iÖn   xo¸y,   khi   tiÕn   hµnh   ®o   t¹i   ®Çu   ®o   xuÊt   hiÖn   mét   trêng  ®iÖn tõ  tÇn sè  cao bÞ  c¶m øng vµo líp nÒn kim lo¹i kh«ng s¾t   t¹o ra mét dßng  ®iÖn xo¸y mµ   ®é  lín cu¶ nã  bÞ  ¶nh hëng bëi  chiÒu dµy cu¶ mµng s¬n. §Çu  ®o cña thiÕt bÞ  thu  ®îc cêng  ®é  dßng  xo¸y  ph¶n  håi vÒ  truyÒn   tíi bé  phËn  xö  lý   tÝn hiÖu  tù   ®éng cña thiÕt bÞ ®o ®Ó tÝnh ®îc chiÒu dµy mµng s¬n. ­ ThiÕt bÞ   ®o siªu  ©m ho¹t  ®éng theo nguyªn lý  ph¶n x¹   sãng siªu  ©m, khi  ®Çu  ®o truyÒn c¸c sãng siªu  ©m qua mµng s¬n  ®Õn líp nÒn, chóng bÞ  ph¶n x¹  l¹i bëi c¸c bÒ mÆt kh¸c nhau vµ  truyÒn tíi bé  chuyÓn  ®æi trong  ®Çu  ®o. Kho¶ng thêi gian sãng  siªu  ©m truyÒn  ®i vµ ph¶n x¹ l¹i sÏ tû lÖ  thuËn víi chiÒu dÇy  mµng s¬n, nhê   ®ã  bé  phËn xö  lý  tÝn hiÖu tù   ®éng cña thiÕt bÞ   cã thÓ tÝnh ®îc chiÒu nµy. C¸p nèi §Çu ®o Bé hiÓn  Mµng s¬n thÞ Líp nÒn
  4. 79µ m H×nh1. S¬ ®å nguyªn lý ®o chiÒu dµy mµng s¬n kh« 4.2. Dông cô thö 4.2.1.   TÊm   mµng   chuÈn:   lµ   nh÷ng   tÊm   polyme   ®i   kÌm   víi  thiÕt   bÞ   cã   ®é   dµy   chÝnh   x¸c   tíi   1%   víi   c¸c   chiÒu   dµy   x¸c   ®Þnh: 38  μm, 96  μm, 195  μm, 500  μm, 1000  μm... dïng  ®Ó  chuÈn  thiÕt bÞ. 4.2.2.   TÊm   nÒn   chuÈn:   lµ   nh÷ng   tÊm   vËt   liÖu   kh¸c   nhau  (thÐp, nh«m...) ®i kÌm thiÕt bÞ dïng ®Ó chuÈn thiÕt bÞ. 4.2.3. Chæi l«ng, v¶i kh« mÒm  ®Ó  lµm s¹ch bÒ  mÆt líp nÒn   vµ mµng s¬n kh«. 4.2.4.   Mì   ®i   kÌm   víi   thiÕt   bÞ   ®o   siªu   ©m   (hoÆc   mì   b«i   tr¬n c¸c lo¹i). 5. ChuÈn bÞ thö 5.1. ChuÈn bÞ mÉu thö, vïng thö Trong phßng thÝ nghiÖm, mÉu thö ®îc chÕ t¹o b»ng c¸ch s¬n  lªn tÊm nÒn thö  b»ng vËt liÖu cïng lo¹i vµ  cã   ®é  nh½n bÒ  mÆt   t¬ng tù   nh  líp nÒn  cÇn  ®îc  x¸c  ®Þnh  chiÒu  dµy mµng  s¬n  kh«  trªn ®ã, cã kÝch thíc lín h¬n hoÆc b»ng 75mm x 150mm. T¹i hiÖn trêng, vïng thö lµ c¸c kÕt cÊu ®∙ s¬n phñ cÇn ®­ îc x¸c ®Þnh chiÒu dµy mµng s¬n. Yªu cÇu ®èi víi vïng thö: ­   Lµ   vïng   cã   bÒ   mÆt   nh½n,   s¹ch,   kh«,   vµ   kh«ng   bÞ   biÕn   d¹ng. ­ Víi c¸c kÕt cÊu cã bÒ mÆt lín cø 10 m2 lµ mét vïng thö,  víi c¸c kÕt cÊu dµi (dÇm, cét, thanh) cø nhá h¬n hoÆc b»ng 5 m  dµi lµ mét vïng thö. GHI CHó:
  5. ­   TÊm   nÒ n  th ö   b»ng   thÐ p,  nh«m   ,   th i c,   th ñ y   ti   ® î   Õ nh c chuÈn bÞ theo TCVN 5670 : 1992. ­   S¬ n  tÊm   nÒ n  th ö   ®î   ti n   hµnh  theo   TCVN  2094  :   1993  c Õ hoÆ c theo yªu  cÇ u cñ a kh¸ch hµng. 5. . H i u chuÈn th i t bÞ 2 Ö Õ 5. . .  Chän th i t bÞ vµ   ® Çu ® o 21 Õ    ph ï h î  v íi  l ¹i  m µng s¬ n  p o kh« vµ l ¹i  nÒ n ( i u 4. . ). o ®Ò 11 5. . .   BÒ   m Æ t gå   ghÒ ,  nh¸m   ¶nh   hëng   râ   r t   tíi   hi u   22   Ö Ö chuÈn. V× vËy ® i u ki n ® Ó Ö u chuÈn l  bÒ  m Æ t Ò n ph¶i nh½ n. Ò Ö  hi µ  n   C Ç n x¸c   ® Þnh ch i u  dµy m µng s¬ n trªn  nÒ n nµo th×  hi u  chuÈn   Ò Ö th i t bÞ trù c  ti p  trªn  phÇ n nÒ n ® ã Õ Õ  ch a s¬ n phñ hoÆ c  hoÆ c  trªn   tÊm  nÒ n chuÈn ( i u 4. . ). ®Ò 22 5. . .  D ï 23 ng c¸c tÊm  m µng chuÈn ( i u 4. . )  ® Ó Ö u chuÈn  ®Ò 21  hi th i t bÞ . Chän tÊm  m µng chuÈn s¬  bé ® Ó Õ  chuÈn th i t bÞ cã  ch i u   Õ Ò dµy gÇ n v íi  ch i u dµy dù ki n cu¶ m µng s¬ n cÇ n ® o, Ò Õ  sau ® ã Ó m    ki tra  chuÈn b»ng 2 tÊm  m µng chuÈn cã   ® é µy lí  h¬ n vµ  nhá h¬ n   d n tÊm  m µng chuÈn s¬  bé . N Õ u c¸c sè  ® o ch i u dµy 2 tÊm  m µng chuÈn  Ò nµy  ® Ò u ã  sai l ch  nhá h¬ n ±  10% gi  trÞ  ch i u  dµy tÊm  m µng   c Ö ¸ Ò chuÈn x¸c   ® Þnh th×  qu¸ tr× nh chuÈn hoµn th µ nh , nÕ u cã  bÊ t kú   sè   ® o µo sai l ch  lí  h¬ n ±   10%  th×  ph¶i  ® i Ò u  chØ nh th i t    n Ö n i Õ bÞ vµ ti n  hµnh hi u chuÈn l¹i. Õ Ö 5. . .  G i   ® Çu ® o ¾ c ch¾ n trªn  bÒ  m Æ t µ  vu«ng gãc v íi   24 ÷    ch  v m Æ t ¼ ng cÇ n ® o  ph  trong  kh i chuÈn vµ ® o. Ghi Chó: ­ M çi l ¹i  th i t  bÞ   ® o ã  quy tr× nh chuÈn kh¸c  nhau, v×   o Õ  c vËy cÇ n tham  kh¶o kü  tµ i li u  hí  dÉn sö  dông ® i Ì  th i t bÞ  Ö ng  k m Õ tr í  kh i sö  dông. c 6. TiÕn hµnh ®o 6.1. ChØ sö  dông thiÕt bÞ  sau khi  ®∙  ®îc chuÈn hãa theo  ®óng chØ dÉn (®iÒu 5.2). §èi víi  ®Çu  ®o siªu  ©m ph¶i b«i mì  lªn bÒ mÆt s¬n tríc khi ®o. 6.2.  Ên nhÑ  vµ  gi÷  nguyªn  ®Çu  ®o  ®Õn khi thiÕt bÞ  hiÖn   kÕt qu¶ ®o (kho¶ng tõ 2 ­ 3 gi©y). Ghi l¹i kÕt qu¶ ®o 6.3. NhÊc  ®Çu  ®o khái  ®iÓm  ®o vµ  tiÕn hµnh  ®o  ë  c¸c ®iÓm   kh¸c theo 6.2. 6.4. ChØ tiÕn hµnh  ®o c¸c vÞ  trÝ  c¸ch c¹nh hoÆc gãc mÉu   thö hoÆc vïng thö Ýt nhÊt lµ 25 mm. NÕu cÇn ph¶i ®o t¹i vÞ trÝ   gÇn  c¹nh  hoÆc gãc  nhá  h¬n  25 mm th×  ph¶i  kiÓm tra  l¹i hiÖu  
  6. chuÈn th i t bÞ trong  khu vù c cô  thÓ  ® Ó Õ  x¸c ® Þnh ph ¹  vi ¶nh h ­ m ëng tíi  phÐ p ® o. 6. . Sè lî  m Éu th ö  hoÆ c ï  th ö 5 ng  v ng Sè  lî  m Éu th ö  hoÆ c v ï  th ö  do c¬  quan ti n  hµnh th Ý   ng ng Õ nghi m  chØ  ra  tï  thu é c  vµo kÝch  th í  l ¹i  nÒ n, ph¬ ng ph¸p   Ö y c, o s¬ n vµ   ®î  sù  nhÊ t trÝ  cña c¸c  bªn  liªn  quan vµ   ® ¸p øng yªu   c cÇ u sau: §o  trong  phßng th Ý  nghi m , Ö  ph¶i th Ý  nghi m   Ý t nhÊ t 3 m Éu Ö   th ö  cho m ét yªu  cÇ u th ö  vµ   ® o è i  th i u  l  3 vÞ  trÝ  cho m ét  t Ó µ   m Éu th ö  cã  kÝch  th í  75 m m x 150 m m , ® o ét l n  cho  m ét vÞ  c    m Ç trÝ . §o  t¹i  hi n  tr êng, di n  tÝ ch  v ï  th ö  ki m  tra   Ý t nhÊ t  Ö Ö ng Ó b»ng 10% t ng di n tÝ ch  ®î  yªu  cÇ u ki m  tra  vµ  ® o è i th i u  5   æ Ö c Ó  t Ó vÞ  trÝ   ® ¹i di n  cho m ét v ï  th ö . G i  trÞ   ® o ¹i  m çi vÞ  trÝ   Ö ng ¸  t ®î  tÝ nh b»ng trung  b× nh céng cñ a ba l n  ® o c Ç  trong  ph ¹  vi vßng  m trßn  ®êng kÝnh 12 m m . 6. . KÕ t qu¶ ® o 6 6. . .     KÕ t  qu¶  x¸c   ® Þnh  ch i u   dµy  m µng  s¬ n  kh«   trung   61 Ò b× nh  trªn   m çi  m Éu  th ö   trong   phßng  th Ý   nghi m   hoÆ c  trªn   m çi Ö   v ï  th ö  t¹i  hi n tr êng l  trung  b× nh céng c¸c  sè  ® o ng Ö µ  trªn  m Éu  th ö  hoÆ c ï  th ö  ® ã.  v ng 6. . .  KÕ t qña x¸c   ® Þnh ch i u  dµy m µng s¬ n kh« lí  nhÊ t  62 Ò n trªn  m çi Éu th ö  hoÆ c v ï  th ö  l  sè   ® o í  nhÊ t trªn  m Éu th ö    m ng µ  l n hoÆ c ï  th ö  ® ã.  v ng 6. . .  KÕ t qña x¸c   ® Þnh ch i u  dµy m µng s¬ n kh« nhá  nhÊ t  63 Ò trªn  m çi Éu th ö  hoÆ c v ï  th ö  l  sè   ® o  m ng µ  nhá nhÊ t trªn  m Éu th ö   hoÆ c ï  th ö  ® ã.  v ng 7. B¸o c¸o kÕt qu¶ Trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ph¶i cã nh÷ng th«ng tin sau: a) Ngµy, th¸ng, n¨m thö nghiÖm. b) ThiÕt bÞ thö (lo¹i ®Çu ®o, sai sè). c) Tªn ngêi thö nghiÖm. d) Tiªu chuÈn thö nghiÖm (sè hiÖu tiªu chuÈn nµy). e) Tªn c«ng tr×nh, cÊu kiÖn, vÞ  trÝ, mÉu thö  hoÆc vïng  thö. f) Lo¹i nÒn. g) Lo¹i mµng s¬n, gi¸ trÞ  chiÒu dµy mµng s¬n cña mÉu thö   (hoÆc vïng thö): trung b×nh, lín nhÊt, nhá nhÊt.
  7. Phô lôc A (tham  kh¶o) Giíi thiÖu mét sè thiÕt bÞ ®o chiÒu dµy mµng s¬n kh« Tªn thiÕt  D¶i ®o / KiÓu ®Çu ®o Ph¹m vi ¸p dông bÞ vïng ®o nhá nhÊt FN 1.6 Mµng s¬n trªn nÒn  0 : 1600 µ m kim lo¹i MINITEST  cã   tõ   tÝnh   vµ  φ  5 mm kh«ng cã tõ tÝnh. Mµng s¬n bét tríc  FN 1.6 P khi   sÊy   trªn   nÒn  0 : 1600 µ m MINITEST  kim   lo¹i   cã   tõ  φ  30 mm tÝnh   vµ   kh«ng   cã  tõ tÝnh. Mµng s¬n trªn nÒn  kim   lo¹i   cã   tõ  FN 1.6/90 0 : 1600 µ m tÝnh   vµ   kh«ng   cã  MINITEST  tõ  tÝnh,  ®Æc biÖt  φ  5 mm cã  thÓ  sö  dông  ®Ó  ®o   trªn   c¸c   lo¹i  nÒn h×nh èng. Mµng s¬n trªn nÒn  kim   lo¹i   cã   tõ  FN 2/90 tÝnh   vµ   kh«ng   cã  0 : 2000 µ m MINITEST  tõ  tÝnh,  ®Æc biÖt  cã  thÓ  sö  dông  ®Ó  φ  5 mm ®o   trªn   c¸c   lo¹i  nÒn h×nh èng. F 05 Mµng s¬n rÊt máng  0 : 500 µ m trªn nÒn kim lo¹i  MINITEST  cã   tõ   tÝnh,   kÝch  φ  3 mm thíc nhá. F 1.6 Mµng s¬n trªn nÒn  0 : 1600 µ m MINITEST  kim   lo¹i   cã   tõ  φ  5 mm tÝnh. MINITEST  F3 Mµng s¬n dµy trªn  0 : 3000 µ m nÒn   kim   lo¹i   cã  φ  5 mm tõ tÝnh.
  8. Mµng s¬n tr ªn nÒn F 1 .6/90 k im lo¹ i cã tõ 0 : 1600 µ m t Ýnh, ®Æc biÖt cã MINITEST φ 5 mm t hÓ sö dông ®Ó ®o t rªn c¸c lo ¹ i nÒn h×nh èng. Mµng s¬n tr ªn nÒn F 2 /90 k im lo¹ i cã tõ t Ýnh, ®Æc biÖt cã 0 : 2000 µ m MINITEST t hÓ sö dông ®Ó ®o φ 5 mm t rªn c¸c lo ¹ i nÒn h×nh èng. F10 Mµng s¬n chèng ¨n mßn cho bÓ chøa, 0 : 10 mm MINITEST ® êng èng tr ªn nÒn φ 20 mm k im lo¹ i cã tõ t Ýnh. Mµng s¬n chèng ¨n F20 mßn cho bÓ chøa, 0 : 20 mm MINITEST ® êng èng tr ªn nÒn φ 40 mm k im lo¹ i cã tõ t Ýnh. N. 08CR Líp m¹ cr«m máng 0 : 80 µ m MINITEST t rªn nÒn kim lo¹ i φ 5 mm ®ång. N 02 Mµng s¬n máng 0 : 200 µ m MINITEST t rªn nÒn kim lo¹ i φ 2 mm kh«ng cã Ýnh. N 1 .6 Mµng s¬n tr ªn nÒn 0 : 1600 µ m MINITEST k im lo ¹ i kh«ng cã φ 5 mm t õ tÝnh. Mµng s¬n tr ªn nÒn k im lo ¹ i kh«ng cã N 1.6/90 0 : 1600 µ m t õ tÝnh, ® biÖt Æc MINITEST φ 5 mm cã thÓ sö dông ®Ó ®o trªn c¸c lo¹ i nÒn h×nh èng. MINITEST N 2 /90 Mµng s¬n tr ªn nÒn k im lo ¹ i kh«ng cã 0 : 2000 µ m
  9. tõ tÝnh, ® biÖt Æc cã thÓ sö dông ®Ó φ 5mm ®o trªn c¸c lo¹ i nÒn h×nh èng. N 10 Mµng s¬n trªn nÒn 0 : 10 mm MINITEST k im lo¹ i kh«ng cã φ 50 mm tõ tÝnh. N 20 Mµng s¬n trªn nÒn 0 : 20 mm MINITEST k im lo¹ i kh«ng cã φ 70 mm tõ tÝnh. N 100 Mµng s¬n trªn nÒn 0 : 100 mm MINITEST k im lo¹ i kh«ng cã φ 200 mm tõ tÝnh. CN 02 10 : 200 µ m Líp m¹ ®ång trªn MINITEST nÒn c¸ch ®iÖn. φ 7m m Ultrasonic quintsoni Mµng s¬n trªn nÒn c 10 : 500 µ m phi kim lo¹ i Ghi chó: Ký hiÖu ®Çu ®o FN : §Çu ®o v¹n n¨ng. F : §Çu ®o trªn nÒn kim lo¹ i cã tõ tÝnh (s¾t, thÐp). N : §Çu ®o trªn nÒn kim lo¹ i kh«ng cã tõ tÝnh (nh«m, ®ång, kÏm…).
Đồng bộ tài khoản