Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 20/2009/Q -UBND R ch Giá, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH L PHÍ H TNCH TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính v vi c hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Ngh quy t s 72/2009/NQ-H ND ngày 10 tháng 7 năm 2009 c a H i ng nhân dân t nh Kiên Giang khóa VII, kỳ h p th hai mươi b n v vi c i u ch nh, b sung, s a i và ban hành m c thu l phí h t ch; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 240/TTr-STC ngày 27 tháng 7 năm 2009 v vi c ban hành l phí h t ch trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành ch thu, n p, qu n lý, s d ng l phí h t ch trên a bàn t nh Kiên Giang. 1. L phí h t ch là kho n thu i v i ngư i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t các công vi c h t ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. M c thu: th c hi n theo Bi u m c thu l phí h t ch ban hành kèm theo Quy t nh này. 3. Ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí h t ch: a) L phí h t ch thu ư c là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, l phí thu ư c trong kỳ ư c l i cho t ch c thu trang tr i chi phí nh m th c hi n nhi m v thu
  2. là 30% trên t ng s ti n l phí; ph n còn l i 70% n p vào ngân sách nhà nư c theo phân c p ngân sách; b) Ch ng t thu l phí h t ch do cơ quan thu phát hành và qu n lý; c) Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng l phí h t ch không c p t i Quy t nh này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 cùa B Tài chính và các quy nh khác có liên quan c a nhà nư c; d) Bãi b l phí h t ch quy nh t i i m a, kho n 1, M c II các kho n l phí c a Bi u m c thu các kho n phí - l phí ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2007/Q - UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành Danh m c phí - l phí trên a bàn t nh Kiên Giang. i u 2. Giao trách nhi m cho Giám c các S : Tài chính, Tư pháp; C c trư ng C c Thu t nh hư ng d n, ki m tra th c hi n vi c thu, n p, qu n lý l phí h t ch theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s , ngành: Tài chính, Tư pháp, C c Thu t nh; Th trư ng các cơ quan c p t nh ( ng, chính quy n, y ban M t tr n T qu c và các oàn th ); Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n; Th trư ng các cơ quan, ơn v cùng các t ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí; Th trư ng các cơ quan, cá nhân thu phí và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang trái v i Quy t nh này u bãi b ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Bùi Ng c Sương BI U M C THU L PHÍ H TNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2009/Q -UBND ngày 10/8/2009 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang)
  3. S Công vi c th c hi n ơn v M c thu Ph ghi TT tính 1 2 3 4 5 A M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 1 Nuôi con nuôi. ng a ăng ký vi c nuôi con nuôi. 20.000 b ăng ký l i vi c nuôi con nuôi. 20.000 2 Nh n cha, m , con. ng 10.000 3 C p b n sao gi y t h t ch t s h ng/b n 2.000 t ch. sao 4 Xác nh n các gi y t h t ch. ng 3.000 5 Các vi c ăng ký h t ch khác. ng 5.000 B M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch t i y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph . 1 C p l i b n chính gi y khai sinh. ng 10.000 2 C p b n sao gi y t h t ch t s h ng/b n 3.000 t ch. sao 3 Thay i, c i chính h t ch cho ngư i ng 25.000 t 14 tu i tr lên, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính. C M c thu áp d ng i v i ăng ký h t ch t i S Tư pháp, y ban nhân dân t nh. 1 K t hôn có y u t nư c ngoài. ng a ăng ký k t hôn. 1.000.000 b ăng ký l i vi c k t hôn. 1.000.000 c Ghi chú vào s ăng ký vi c k t hôn 800.000 ã ăng ký trư c cơ quan thNm quy n c a nư c ngoài. 2 Nuôi con nuôi. ng a ăng ký vi c nuôi con nuôi. 2.000.000 b ăng ký l i vi c nuôi con nuôi. 2.000.000 3 Nh n con ngoài giá thú ( ăng ký nh n ng 1.000.000 cha, m , con). 4 C p b n sao gi y t h t ch t b n ng/b n 5.000
  4. g c. sao 5 Xác nh n các gi y t h t ch. ng 10.000 6 Các vi c ăng ký h t ch khác. ng 50.000 D N i dung mi n l phí h t ch. Mi n l phí khi th c hi n các công vi c v h t ch t i cơ quan có thNm quy n t i Vi t Nam, c th như sau: - Mi n toàn b l phí ăng ký khai sinh, bao g m ăng ký khai úng h n, ăng ký l i vi c sinh, ăng ký khai sinh quá h n. - Mi n toàn b l phí ăng ký k t hôn, bao g m ăng ký k t hôn, ăng ký l i vi c k t hôn (không bao g m k t hôn có y u t nư c ngoài). - Mi n toàn b l phí ăng ký khai t , bao g m ăng ký khai t úng h n, ăng ký khai t quá h n, ăng ký l i vi c khai t . - Mi n l phí ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i, b sung, i u ch nh h t ch. E M c thu l phí h t ch nêu trên ã bao g m c chi phí cho gi y t , bi u m u h t ch.
Đồng bộ tài khoản