Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  200/1999/Q§­T T g n g µ y 06  th¸ng 10 n¨ m   1999 V Ò  vi Ö c  µ nh l Ë p  th H é i ® å n g  t v Ê n  c h Ý n h  s¸ch t µi  ch Ý n h, ti Ò n t Ö  Q u è c  gia T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10, ngµy      12 th¸ng12    n¨m  1997; C¨n  cø  NghÞ  quyÕt phiªn häp  th ng  kú  th¸ng 6  n¨m  1999  sè  ê 07/1999/NQ­CP,  µy  th¸ng7  ng 09    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ, c Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  µnh  Ëp  éi  ng  vÊn  Ýnh  Th l H ®å t ch s¸ch  µichÝnh, tiÒn  Ö  t    t Quèc       Ên  gia ®Ó tv cho  Ýnh  ñ  µ  ñ íng ChÝnh  ñ  Ch ph v Th t   ph trong viÖc  ¹ch   ho   ®Þnh  µ  Õt ®Þnh  ÷ng  Ên    v quy   nh v ®Ò quan  ängvÒ   ñ  ¬ng,chÝnh  tr   ch tr   s¸ch tµi    chÝnh,  Òn  Ö  éc  Ö m   ô, quyÒn   ¹n  ña  Ýnh   ñ   µ  ñ   íng ti t thu nhi v  hc Ch ph v Th t   ChÝnh  ñ. ph §i Ò u 2.  éi  ng   Ên  Ýnh  H ®å t v ch s¸ch tµichÝnh, tiÒn  Ö  èc    ã       t Qu gia c nhiÖ m  ô: v 1. Tham   Ën,®Ò   Êt víiCh Ýnh  ñ, Thñ íng ChÝnh  ñ  ÷ng  ñ    lu   xu     ph   t  ph nh ch ch¬ng,chÝnh    s¸ch,®Ò     ínvµ  ÷ng  Ên      ¸n l   nh v ®Ò quan  äng trong lÜnh  ùc  µi tr     v t  chÝnh,tiÒn tÖ.     2.T  Ên    v cho  Ýnh  ñ  µ  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh    Ýnh  Ch ph v Th t   ph quy ®Þ c¸cch s¸ch,kÕ   ¹ch  µichÝnh, tiÒn  Ö    ho t    t trong tõng  êikú; c¸c biÖn    th       ph¸p chØ  o  ®¹ ®iÒu  µnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ    ùc  Ön  ã  h c Ch ph v c Th t Ch ph ®Ó th hi c hiÖu qu¶    Ýnh  c¸cch s¸ch,kÕ   ¹ch ®∙  îcquyÕt ®Þnh.   ho   ®     3. T  Ên  ét  è  Ên      v m s v ®Ò kh¸cli     ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn  Ýnh  ®Õ vi th   ch s¸ch,   kÕ   ¹ch tµichÝnh,tiÒn tÖ    îcThñ íng ChÝnh  ñ  ho         khi®   t  ph giao. §i Ò u    éi ®ång   Ên  Ýnh    µichÝnh,tiÒn  Ö  èc    µm  3. H   tv ch s¸ch t     t Qu gia l viÖc  theo  nguyªn t¾c   Ên  µ    tv v theo  Quy  Õ   µm  Öc  ña  éi ®ång  Thñ  ch l vi c H   do  t ng ChÝnh  ñ  í  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 4. C¬   Êu  µnh    éi  ng   vÊn  Ýnh  c th viªn H ®å t ch s¸ch  µichÝnh, t    tiÒn tÖ  èc    å m:   Qu giag 1.Chñ  Þch  éi ®ång: Do  ét  ã  ñ íng ®¶m     t H    m Ph Th t   nhiªm.
  2. 2 2.C¸c  ã  ñ  Þch  éi ®ång:   Ph Ch t H  ­Bé  ëng  é  µichÝnh.   tr BT  ­Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   ®è Ng h Nh n     ­  êi  ét  ng  Ý   ã   Mm ®å ch Ph Ban Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ §¶ng  µm  ã   ñ  l Ph Ch tÞch  éi ®ång. H  3.C¸c  û    éi ®ång:   u viªnH   ­M ét  ng  Ý    o  Êp  é, Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu .   ®å ch l∙nh®¹ c B   K ho   § t ­M ét  ng  Ý    o  Êp  é, Bé  ¬ng  ¹i.   ®å ch l∙nh®¹ c B   Th m ­Chñ  Þch  û     t U ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc.   n ­Trëng    ban  Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph ­Tæng  ôc  ëng Tæng  ôc  èng    c tr   c Th kª. ­ M ét  è  µnh    µ      s th viªnv c¸c chuyªn    µ  µ  gia v nh khoa  äc  Ò   h v kinh tÕ, tµi      chÝnh,tiÒn tÖ.     4.Tæng    ý  éi ®ång.   Th k H   Danh  s¸ch  µnh  th viªn Héi  ng   vÊn  Ýnh    ®å t ch s¸ch  µichÝnh, tiÒn  Ö  t    t Quèc    giaban  µnh  h theo phô  ôccña    l  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n ViÖc  ö  µ  c v thay  Õ  µnh    éi  ng   Ên  Ýnh  th th viªnH ®å tv ch s¸ch  µichÝnh, t    tiÒn tÖ  èc    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   Qu giado  t  ph quy   §i Ò u 5. Gióp  Öc  éi  ng  ã  ét  chuyªn    ¹t®éng    vi H ®å c m tæ  viªn ho   b¸n chuyªn tr¸chcña      V¨n phßng  Ýnh  ñ  Bé   ëng, Chñ   Ö m   Ch ph do  tr   nhi V¨n phßng  ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý,thay thÕ  Õt  6. Quy ®Þ n c hi l   t   k    Quy ®Þnh  è  s 23/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng01  ng 31    n¨m  1998. §i Ò u 7. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ    µnh    ña  éi ®ång   Ên  Ýnh    ¬ v c¸c th viªnc H   tv ch s¸ch tµichÝnh,      tiÒn tÖ  èc    Þu    Qu giach tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c d a n h  s¸ch th µ nh viªn H é i ® å n g  t v Ê n  c h Ý n h  s¸ch,   t µi h Ý n h, ti Ò n t Ö  Q u è c  gia   c 1.Chñ   Þch  éi  ng:   t H ®å ­NguyÕn  Ên  òng,Phã  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   T D   Th t   ph 2.Phã   ñ   Þch  éi  ng: Ch t H ®å   ­NguyÔn    Sinh  ïng,Bé  ëng  é  µichÝnh; H   tr BT  ­Lª §øc  ý,Phã  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam;    Thu   Th ®è Ng h Nh n     ­Cao  ü    S Kiªm,Phã    Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ §¶ng. 3.Uû     viªn Héi  ng:   ®å ­Tr¬ng  ×nh  Ón, Bé  ëng  é  ¬ng  ¹i.   § Tuy   tr B Th m ­L¹iQuang  ùc,Thø  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ;    Th   tr B K ho   § t ­Lª V¨n  ©u,  ñ  Þch  û      Ch Ch t U ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc;   n ­NguyÔn  äc  Ên, Trëng    Ng Tu   ban  Ban  Ët    Ýnh  ñ; V gi¸Ch ph ­Lª V¨n  µn,Tæng  ôc  ëng     To   c tr Tæng  ôc  èng  c Th kª; ­Vâ  ¹iLîc,TiÕn  ü    §    s kinhtÕ,ViÖn     Kinh  Õ  Õ  í ; t th gi i ­§Æng    V¨n  Thanh,Phã    Gi¸os,Phã  Õn  Ü     Ti s kinh tÕ   é  µichÝnh;   ­B T   ­NguyÔn  Þ   Òn,TiÕn  Ü    Th Hi   s kinh tÕ     ­V¨n  phßng  ñ  Þch  íc; Ch t n ­ TrÇn    Þch, Phã   Õn  Ü     Du L   Ti s kinh  Õ, ViÖn  t  Kinh  Õ    thµnh  è  å   t ­  ph H ChÝ   Minh; ­  Xu ©n   Lª  Ngh Üa,  ã   Õn  Ü   Ph Ti S kinh  Õ  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt t ­   h Nh n     Nam. ­ NguyÔn  ång  Õn,chuyªn gia tiÒn tÖ,tÝn  ông    ©n  µng  µ   ­   § Ti         d ­ Ng h Nh n ícViÖtNam.     ­ Nguy Ôn   Öu, chuyªn  Thi   gia cao  Êp  Ban  c ­  Nghiªn cøu  ña  ñ   íng   c Th t   ChÝnh  ñ; ph 4.   Tæng     ý  éi  ng: Th k H ®å ­Hoµng    Ngh Üa    Tø, chuyªn viªncao  Êp      c ­V¨n phßng  Ýnh  ñ.  Ch ph   
Đồng bộ tài khoản