Quyết định 200/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 200/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 200/2000/QĐ-BTC về việc bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 200/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 200/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TÀI CHÍNH S 200/2000/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2000 BÃI B M C THU L PHÍ H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG EU VÀ CANADA Đ I V I M T S M T HÀNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a Liên B Thương m i - K ho ch và đ u tư - Công nghi p (Công văn s 3611/TM-XNK ngày 13/10/2000); Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu , QUY T Đ NH: Đi u 1: Bãi b m c thu l phí h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU và Canada quy đ nh t i Quy t đ nh s 99/1999/QĐ-BTC ngày 27/8/1999 c a B Tài chính đ i v i nh ng m t hàng sau : 1. Khăn bông (cat.9) 9. V i t ng h p (cat.35) 2. Qu n lót (cat.13) 10. Khăn tr i bàn (cat.39) 3. Áo khoác nam (cat.14) 11. S i t ng h p (cat.41) 4. B pijama (cat.18) 12. Qu n áo tr em (cat.68) 5. Khăn tr i giư ng (cat.20) 13. Qu n áo b o h lao đ ng (cat.76) 6. Áo Jacket (cat.21) 14. Lư i s i (cat.97) 7. Áo dài n (cat.26) 15. Khăn tr i bàn b ng lanh, gai (cat.118) 8. Qu n d t kim (cat.28) 16. Qu n áo b ng v i thô (cat.161) Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2001
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 3: T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng ph i n p l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản